- reklama -
Strona głównaTechnologieCiepło z serwerowni ogrzeje mieszkania

Ciepło z serwerowni ogrzeje mieszkania

Nadmiar cie­pła gene­ro­wa­ne­go przez cen­tra prze­twa­rza­nia danych moż­na wyko­rzy­stać w mia­stach do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń. To tak zwa­ne cie­pło odpa­do­we, któ­re zali­cza się do zie­lo­nej energii. 

Największy na świe­cie pro­jekt wyko­rzy­stu­ją­cy cie­pło odpa­do­we roz­po­czy­na­ją w Helsinkach Fortum i Microsoft. Fiński dostaw­ca ener­gii Fortum będzie wyko­rzy­sty­wać nad­miar cie­pła gene­ro­wa­ne­go przez cen­tra prze­twa­rza­nia danych. Natomiast Microsoft stwo­rzy stre­fę ośrod­ków prze­twa­rza­nia danych, któ­re będą wyko­rzy­sty­wać w 100 proc. bez­e­mi­syj­ną ener­gię elek­trycz­ną. Następnie Fortum prze­śle cie­pło pozy­ska­ne w pro­ce­sie chło­dze­nia ser­we­rów do gospo­darstw domo­wych i przed­się­biorstw pod­łą­czo­nych do sie­ci ciepłowniczej. 

Ciepło odpadowe w miejskiej sieci 

Lokalizacja zosta­ła wybra­na spe­cjal­nie z myślą o wyko­rzy­sta­niu sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go, któ­ry w regio­nie metro­po­li­tar­nym Helsinek jest dru­gim co do wiel­ko­ści w Finlandii. System skła­da się z oko­ło 900 km sie­ci dostar­cza­ją­cych cie­pło do ponad 250 tys. użyt­kow­ni­ków, głów­nie w mie­ście Espoo.

Czasami naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nia to te naj­prost­sze: wyko­rzy­stu­jąc cie­pło odpa­do­we z cen­trów danych, może­my zapew­nić czy­ste cie­pło dla domów, firm i budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej w sie­ci cie­płow­ni­czej Espoo i sąsied­nich gmin oraz zmniej­szyć rocz­ne emi­sje CO2 o oko­ło 400 tys. ton. 

Markus Rauramo, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Fortum.

Projekt łączy dwa mega­tren­dy: cyfry­za­cji i trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Firmy wyko­rzy­sta­ją facho­wą wie­dzę i inno­wa­cje w zakre­sie ogrze­wa­nia, efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i tech­no­lo­gii chmu­ry. Jak oce­ni­ła Cindy Rose, pre­zes Microsoft Western Europe, Filnaldia jest lide­rem cyfryzacji.

Nie tylko ciepło z serwerowni

Podobnie jak w Polsce, sys­tem cie­płow­ni­czy jest powszech­ną infra­struk­tu­rą w fiń­skich mia­stach. Ciepło prze­ka­zy­wa­ne jest w gorą­cej wodzie przez pre­izo­lo­wa­ne rury. Nowa gene­ra­cja sie­ci cie­płow­ni­czych opie­ra się na zastą­pie­niu paliw kopal­nych inte­li­gent­ny­mi i ela­stycz­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. Należą do nich takie tech­no­lo­gie jak pom­py cie­pła, cie­pło odpa­do­we czy ener­gia elek­trycz­na ze źró­deł odna­wial­nych. Do tego sztucz­na inte­li­gen­cja opty­ma­li­zu­je dzia­ła­nie całe­go systemu.

Mam nadzie­ję, że ta współ­pra­ca może posłu­żyć jako model dla innych kra­jów i miast szu­ka­ją­cych spo­so­bów na osią­gnię­cie podwój­nej trans­for­ma­cji neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i kon­ku­ren­cyj­no­ści cyfrowej.

Sanna Marin, pre­mier Finlandii.

Po zakoń­cze­niu pro­jek­tu, w sumie oko­ło 60 pro­cent ogrze­wa­nia obsza­ru zapew­ni przy­ja­zne dla kli­ma­tu cie­pło odpa­do­we. Z tego 40 pro­cent dostar­czą cen­tra danych, a resz­tę – inne źró­dła, takie jak oczysz­czal­nie ścieków.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...