- reklama -
Strona głównaTechnologieCiepło z serwerowni ogrzeje mieszkania

Ciepło z serwerowni ogrzeje mieszkania

Nadmiar cie­pła gene­ro­wa­ne­go przez cen­tra prze­twa­rza­nia danych moż­na wyko­rzy­stać w mia­stach do ogrze­wa­nia pomiesz­czeń. To tak zwa­ne cie­pło odpa­do­we, któ­re zali­cza się do zie­lo­nej energii. 

Największy na świe­cie pro­jekt wyko­rzy­stu­ją­cy cie­pło odpa­do­we roz­po­czy­na­ją w Helsinkach Fortum i Microsoft. Fiński dostaw­ca ener­gii Fortum będzie wyko­rzy­sty­wać nad­miar cie­pła gene­ro­wa­ne­go przez cen­tra prze­twa­rza­nia danych. Natomiast Microsoft stwo­rzy stre­fę ośrod­ków prze­twa­rza­nia danych, któ­re będą wyko­rzy­sty­wać w 100 proc. bez­e­mi­syj­ną ener­gię elek­trycz­ną. Następnie Fortum prze­śle cie­pło pozy­ska­ne w pro­ce­sie chło­dze­nia ser­we­rów do gospo­darstw domo­wych i przed­się­biorstw pod­łą­czo­nych do sie­ci ciepłowniczej. 

Ciepło odpadowe w miejskiej sieci 

Lokalizacja zosta­ła wybra­na spe­cjal­nie z myślą o wyko­rzy­sta­niu sys­te­mu cie­płow­ni­cze­go, któ­ry w regio­nie metro­po­li­tar­nym Helsinek jest dru­gim co do wiel­ko­ści w Finlandii. System skła­da się z oko­ło 900 km sie­ci dostar­cza­ją­cych cie­pło do ponad 250 tys. użyt­kow­ni­ków, głów­nie w mie­ście Espoo.

Czasami naj­bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nia to te naj­prost­sze: wyko­rzy­stu­jąc cie­pło odpa­do­we z cen­trów danych, może­my zapew­nić czy­ste cie­pło dla domów, firm i budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej w sie­ci cie­płow­ni­czej Espoo i sąsied­nich gmin oraz zmniej­szyć rocz­ne emi­sje CO2 o oko­ło 400 tys. ton. 

Markus Rauramo, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Fortum.

Projekt łączy dwa mega­tren­dy: cyfry­za­cji i trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Firmy wyko­rzy­sta­ją facho­wą wie­dzę i inno­wa­cje w zakre­sie ogrze­wa­nia, efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej i tech­no­lo­gii chmu­ry. Jak oce­ni­ła Cindy Rose, pre­zes Microsoft Western Europe, Filnaldia jest lide­rem cyfryzacji.

Nie tylko ciepło z serwerowni

Podobnie jak w Polsce, sys­tem cie­płow­ni­czy jest powszech­ną infra­struk­tu­rą w fiń­skich mia­stach. Ciepło prze­ka­zy­wa­ne jest w gorą­cej wodzie przez pre­izo­lo­wa­ne rury. Nowa gene­ra­cja sie­ci cie­płow­ni­czych opie­ra się na zastą­pie­niu paliw kopal­nych inte­li­gent­ny­mi i ela­stycz­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. Należą do nich takie tech­no­lo­gie jak pom­py cie­pła, cie­pło odpa­do­we czy ener­gia elek­trycz­na ze źró­deł odna­wial­nych. Do tego sztucz­na inte­li­gen­cja opty­ma­li­zu­je dzia­ła­nie całe­go systemu.

Mam nadzie­ję, że ta współ­pra­ca może posłu­żyć jako model dla innych kra­jów i miast szu­ka­ją­cych spo­so­bów na osią­gnię­cie podwój­nej trans­for­ma­cji neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej i kon­ku­ren­cyj­no­ści cyfrowej.

Sanna Marin, pre­mier Finlandii.

Po zakoń­cze­niu pro­jek­tu, w sumie oko­ło 60 pro­cent ogrze­wa­nia obsza­ru zapew­ni przy­ja­zne dla kli­ma­tu cie­pło odpa­do­we. Z tego 40 pro­cent dostar­czą cen­tra danych, a resz­tę – inne źró­dła, takie jak oczysz­czal­nie ścieków.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...