- reklama -
Strona głównaTechnologieJedyna farma wiatrowa w Polsce,...

Jedyna farma wiatrowa w Polsce, która pomaga utrzymać napięcie w sieci

Jedna z naj­więk­szych w Polsce farm wia­tro­wych będzie świad­czy­ła usłu­gi auto­ma­tycz­nej regu­la­cji napię­cia elek­trow­ni – ARNE. To pierw­sza taka umo­wa pod­pi­sa­na na począt­ku kwiet­nia mię­dzy PGE Energia Odnawialna a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Dotychczas żad­na far­ma wia­tro­wa nie reali­zo­wa­ła tego rodza­ju usług w Polsce.

Jak działa farma wiatrowa w sieci

Znajdująca się w woje­wódz­twie pomor­skim Farma Wiatrowa Lotnisko będzie mogła aktyw­nie wpły­wać na poziom napię­cia w Stacji Elektroenergetycznej Żarnowiec. Wykorzysta moż­li­wo­ści regu­la­cyj­ne tur­bin wia­tro­wych w zakre­sie mocy bier­nej. Farma będzie reali­zo­wa­ła auto­ma­tycz­nie lub w try­bie ręcz­nym zle­co­ne przez PSE para­me­try regu­la­cji napięcia.

Wiatraki i pta­ki. Polski sys­tem mini­ma­li­zu­je ryzy­ko kolizji

To nowość na pol­skim ryn­ki elek­tro­ener­ge­tycz­nym, ponie­waż dotych­czas wia­tra­ki nie wyko­rzy­sty­wa­ły swo­ich moż­li­wo­ści do świad­cze­nia usług sie­cio­wych. Tymczasem jest tyl­ko kwe­stią cza­su, kie­dy poja­wi się wię­cej takich umów. Generatory tur­bin wia­tro­wych – podob­nie jak kla­sycz­ne gene­ra­to­ry syn­chro­nicz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne w elek­trow­niach kon­wen­cjo­nal­nych – poprzez odpo­wied­nie ste­ro­wa­nie prą­dem wir­ni­ka, mogą dostar­czyć lub ode­brać z sie­ci zada­ną ilość mocy bier­nej. W pierw­szym przy­pad­ku powo­du­je to wzrost, a w dru­gim – obni­ża­nie napię­cia w sieci.

Polski sys­tem zba­da PEM w okolicy

Dotychczas usłu­gę ARNE świad­czy­ły na rzecz PSE dwie elek­trow­nie szczytowo-​pompowe PGE Energia Odnawialna: Porąbka-​Żar i Żarnowiec.

Uruchomiona w 2016 r. Farma Wiatrowa Lotnisko w Kopaniewie jest naj­więk­szą elek­trow­nią wia­tro­wą nale­żą­ca do PGE Energia Odnawialna. Składa się z 30 tur­bin o mocy 3 MW każ­da. Integralną czę­ścią insta­la­cji jest sta­cja elek­tro­ener­ge­tycz­na 30110 kV wypo­sa­żo­na w trans­for­ma­tor 120 MVA. Farma przy­łą­czo­na jest do sie­ci PSE poprzez dwu­to­ro­wą, linię kablo­wą 110kV o dłu­go­ści nie­mal 40 km.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....
A jeszcze lepsze jest to...