- reklama -
Strona głównaTechnologieJedyna farma wiatrowa w Polsce,...

Jedyna farma wiatrowa w Polsce, która pomaga utrzymać napięcie w sieci

- reklama -

Jedna z naj­więk­szych w Polsce farm wia­tro­wych będzie świad­czy­ła usłu­gi auto­ma­tycz­nej regu­la­cji napię­cia elek­trow­ni – ARNE. To pierw­sza taka umo­wa pod­pi­sa­na na począt­ku kwiet­nia mię­dzy PGE Energia Odnawialna a Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Dotychczas żad­na far­ma wia­tro­wa nie reali­zo­wa­ła tego rodza­ju usług w Polsce.

Jak działa farma wiatrowa w sieci

Znajdująca się w woje­wódz­twie pomor­skim Farma Wiatrowa Lotnisko będzie mogła aktyw­nie wpły­wać na poziom napię­cia w Stacji Elektroenergetycznej Żarnowiec. Wykorzysta moż­li­wo­ści regu­la­cyj­ne tur­bin wia­tro­wych w zakre­sie mocy bier­nej. Farma będzie reali­zo­wa­ła auto­ma­tycz­nie lub w try­bie ręcz­nym zle­co­ne przez PSE para­me­try regu­la­cji napięcia.

Wiatraki i pta­ki. Polski sys­tem mini­ma­li­zu­je ryzy­ko kolizji

To nowość na pol­skim ryn­ki elek­tro­ener­ge­tycz­nym, ponie­waż dotych­czas wia­tra­ki nie wyko­rzy­sty­wa­ły swo­ich moż­li­wo­ści do świad­cze­nia usług sie­cio­wych. Tymczasem jest tyl­ko kwe­stią cza­su, kie­dy poja­wi się wię­cej takich umów. Generatory tur­bin wia­tro­wych – podob­nie jak kla­sycz­ne gene­ra­to­ry syn­chro­nicz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne w elek­trow­niach kon­wen­cjo­nal­nych – poprzez odpo­wied­nie ste­ro­wa­nie prą­dem wir­ni­ka, mogą dostar­czyć lub ode­brać z sie­ci zada­ną ilość mocy bier­nej. W pierw­szym przy­pad­ku powo­du­je to wzrost, a w dru­gim – obni­ża­nie napię­cia w sieci.

Polski sys­tem zba­da PEM w okolicy

Dotychczas usłu­gę ARNE świad­czy­ły na rzecz PSE dwie elek­trow­nie szczytowo-​pompowe PGE Energia Odnawialna: Porąbka-​Żar i Żarnowiec.

Uruchomiona w 2016 r. Farma Wiatrowa Lotnisko w Kopaniewie jest naj­więk­szą elek­trow­nią wia­tro­wą nale­żą­ca do PGE Energia Odnawialna. Składa się z 30 tur­bin o mocy 3 MW każ­da. Integralną czę­ścią insta­la­cji jest sta­cja elek­tro­ener­ge­tycz­na 30/​110 kV wypo­sa­żo­na w trans­for­ma­tor 120 MVA. Farma przy­łą­czo­na jest do sie­ci PSE poprzez dwu­to­ro­wą, linię kablo­wą 110kV o dłu­go­ści nie­mal 40 km.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...