- reklama -
Strona głównaEcoLifeOliwa z oliwek jeszcze droższa

Oliwa z oliwek jeszcze droższa

Z Hiszpanii napły­wa­ją złe wia­do­mo­ści – susza spo­wo­do­wa­ła mniej­sze zbio­ry oli­wek. To prze­ło­ży się na ceny oli­wy z oli­wek w skle­pach, tak­że w Polsce. 

Hiszpania jest naj­więk­szym na świe­cie pro­du­cen­tem oli­wy z oli­wek. W Hiszpanii cena oli­wy z oli­wek wzro­sła pod koniec 2022 r. o oko­ło 60 proc. Litr oli­wy z oli­wek z pierw­sze­go tło­cze­nia kosz­tu­je w Hiszpanii ponad 7 euro, pod­czas gdy w lutym 2022 roku cena wyno­si­ła poni­żej 5 euro. (Reuters).

W Andaluzji tem­pe­ra­tu­ry po raz pierw­szy w tym roku prze­kro­czy­ły 40°C już w kwiet­niu. Czyli nie­mal mie­siąc wcze­śniej niż w 2022 roku, a już ubie­gło­rocz­ny upa­ły rów­nież roz­po­czę­ły się wyjąt­ko­wo wcześnie.

Zmiana kli­ma­tu spo­wo­do­wa­na dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka powo­du­je nagłe okre­sy suszy, któ­re mogą trwać lata­mi. Nie ma już niko­go w poli­ty­ce, gospo­dar­ce, a tym bar­dziej w śro­do­wi­sku nauko­wym, kto by w to wątpiłby. 

Wszystkie pro­gno­zy kli­ma­tycz­ne są zgod­ne co do trzech fun­da­men­tal­nych zmian warun­ków mete­oro­lo­gicz­nych w średnio- i dłu­go­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie dla śród­ziem­no­mor­skie­go gaju oliw­ne­go: wzrost tem­pe­ra­tur, spa­dek opa­dów i wzrost stę­że­nia dwu­tlen­ku węgla w atmos­fe­rze. W obli­czu tych nowych warun­ków upra­wa oli­wek będzie zacho­wy­wać się ina­czej niż obecnie.

Instytut Badań i Szkoleń Rolniczych w Kordobie

Sytuacja w tym sezo­nie w regio­nie Jaén, jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie jeśli cho­dzi o pro­duk­cję oli­wek, jest kata­stro­fal­na. Przyszłość malu­je się w czar­nych bar­wach. Raport uczo­nych przy­go­to­wa­ny dla Andaluzji zawie­ra per­spek­ty­wy niczym z hor­ro­ru. (El Mundo )

Oliwa z oliwek towarem luksusowym?

Według danych Komisji Europejskiej za luty w Unii Europejskiej wypro­du­ko­wa­no 1,4 mln ton oli­wy z oli­wek, a sezon wcze­śniej było to pra­wie 2,3 mln ton. A jeśli kon­se­kwen­cje sła­bych zbio­rów w euro­pej­skim sek­to­rze oli­wek nie są jesz­cze gor­sze, to głów­nie dzię­ki Grecji, gdzie nie­do­bo­ry wody były dotych­czas mniej zauwa­żal­ne. Grecja była jedy­nym kra­jem euro­pej­skim, któ­ry był w sta­nie zwięk­szyć pro­duk­cję oli­wy z oli­wek w ostat­nim sezo­nie – poda­je DW.

Dziennik „El Mundo“ ostrze­ga, że już poja­wi­ły się pierw­sze pró­by mie­sza­nia oli­wy z oli­wek z … ole­jem sło­necz­ni­ko­wym. Zakazana w Hiszpanii prak­ty­ka zaczę­ła być sto­so­wa­na w fir­mach zaj­mu­ją­cych się pako­wa­niem oli­wy z oli­wek do bute­lek w Portugalii. Podobno tra­fi­ła już na hisz­pań­ski rynek.

Warto przy­po­mnieć, że podob­na sytu­acja z wystą­pi­ła w 2015 roku, kie­dy Hiszpania impor­to­wa­ła oli­wę z oli­wek m.in. z Tunezji. Potem reek­spor­to­wa­ła ją, ale do kra­jów poza Unią Europejską.

UE jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem oli­wy z oli­wek, odpo­wia­da­jąc za 69 proc. świa­to­wej pro­duk­cji. W UE 9 państw pro­du­ku­je oli­wę: Hiszpania, Włochy, Grecja, Portugalia, Francja, Słowenia, Chorwacja, Cypr i Malta.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...