- reklama -
Strona głównaEcoLifeOliwa z oliwek jeszcze droższa

Oliwa z oliwek jeszcze droższa

Z Hiszpanii napły­wa­ją złe wia­do­mo­ści – susza spo­wo­do­wa­ła mniej­sze zbio­ry oli­wek. To prze­ło­ży się na ceny oli­wy z oli­wek w skle­pach, tak­że w Polsce. 

Hiszpania jest naj­więk­szym na świe­cie pro­du­cen­tem oli­wy z oli­wek. W Hiszpanii cena oli­wy z oli­wek wzro­sła pod koniec 2022 r. o oko­ło 60 proc. Litr oli­wy z oli­wek z pierw­sze­go tło­cze­nia kosz­tu­je w Hiszpanii ponad 7 euro, pod­czas gdy w lutym 2022 roku cena wyno­si­ła poni­żej 5 euro. (Reuters).

W Andaluzji tem­pe­ra­tu­ry po raz pierw­szy w tym roku prze­kro­czy­ły 40°C już w kwiet­niu. Czyli nie­mal mie­siąc wcze­śniej niż w 2022 roku, a już ubie­gło­rocz­ny upa­ły rów­nież roz­po­czę­ły się wyjąt­ko­wo wcześnie.

Zmiana kli­ma­tu spo­wo­do­wa­na dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka powo­du­je nagłe okre­sy suszy, któ­re mogą trwać lata­mi. Nie ma już niko­go w poli­ty­ce, gospo­dar­ce, a tym bar­dziej w śro­do­wi­sku nauko­wym, kto by w to wątpiłby. 

Wszystkie pro­gno­zy kli­ma­tycz­ne są zgod­ne co do trzech fun­da­men­tal­nych zmian warun­ków mete­oro­lo­gicz­nych w średnio- i dłu­go­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie dla śród­ziem­no­mor­skie­go gaju oliw­ne­go: wzrost tem­pe­ra­tur, spa­dek opa­dów i wzrost stę­że­nia dwu­tlen­ku węgla w atmos­fe­rze. W obli­czu tych nowych warun­ków upra­wa oli­wek będzie zacho­wy­wać się ina­czej niż obecnie.

Instytut Badań i Szkoleń Rolniczych w Kordobie

Sytuacja w tym sezo­nie w regio­nie Jaén, jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie jeśli cho­dzi o pro­duk­cję oli­wek, jest kata­stro­fal­na. Przyszłość malu­je się w czar­nych bar­wach. Raport uczo­nych przy­go­to­wa­ny dla Andaluzji zawie­ra per­spek­ty­wy niczym z hor­ro­ru. (El Mundo )

Oliwa z oliwek towarem luksusowym?

Według danych Komisji Europejskiej za luty w Unii Europejskiej wypro­du­ko­wa­no 1,4 mln ton oli­wy z oli­wek, a sezon wcze­śniej było to pra­wie 2,3 mln ton. A jeśli kon­se­kwen­cje sła­bych zbio­rów w euro­pej­skim sek­to­rze oli­wek nie są jesz­cze gor­sze, to głów­nie dzię­ki Grecji, gdzie nie­do­bo­ry wody były dotych­czas mniej zauwa­żal­ne. Grecja była jedy­nym kra­jem euro­pej­skim, któ­ry był w sta­nie zwięk­szyć pro­duk­cję oli­wy z oli­wek w ostat­nim sezo­nie – poda­je DW.

Dziennik „El Mundo“ ostrze­ga, że już poja­wi­ły się pierw­sze pró­by mie­sza­nia oli­wy z oli­wek z … ole­jem sło­necz­ni­ko­wym. Zakazana w Hiszpanii prak­ty­ka zaczę­ła być sto­so­wa­na w fir­mach zaj­mu­ją­cych się pako­wa­niem oli­wy z oli­wek do bute­lek w Portugalii. Podobno tra­fi­ła już na hisz­pań­ski rynek.

Warto przy­po­mnieć, że podob­na sytu­acja z wystą­pi­ła w 2015 roku, kie­dy Hiszpania impor­to­wa­ła oli­wę z oli­wek m.in. z Tunezji. Potem reek­spor­to­wa­ła ją, ale do kra­jów poza Unią Europejską.

UE jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem oli­wy z oli­wek, odpo­wia­da­jąc za 69 proc. świa­to­wej pro­duk­cji. W UE 9 państw pro­du­ku­je oli­wę: Hiszpania, Włochy, Grecja, Portugalia, Francja, Słowenia, Chorwacja, Cypr i Malta.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...