- reklama -
Strona głównaTechnologiePierwsza polska cementownia z CCS

Pierwsza polska cementownia z CCS

- reklama -

Cementownia Kujawy, nale­żą­ca do fran­cu­skie­go kon­cer­nu Lafarge, zdo­by­ła dofi­nan­so­wa­nie unij­ne na pro­jekt wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla. W ten spo­sób, jako pierw­sza w Polsce, wychwy­ci całość swo­jej emi­sji CO2 z pro­duk­cji klin­kie­ru. Będzie to też pierw­szy w Polsce wiel­ko­ska­lo­wy pro­jekt CCS.

CCS czyli wychwytywanie i składowanie CO2

W Cementowni Kujawy, w Bielawach nie­da­le­ko Inowrocławia, powsta­nie infra­struk­tu­ra do wyła­py­wa­nia z gazów wylo­to­wych pie­ca do wypa­łu klin­kie­ru dwu­tlen­ku węgla i jego skro­ple­nia. Cementownia zasto­su­je tech­no­lo­gię Cryocap fir­my Air Liquide. Rozwiązanie pozwa­la na oddzie­le­nie dwu­tlen­ku węgla z gazów emi­to­wa­nych do atmos­fe­ry. Kolejnym eta­pem będzie trans­port skro­plo­ne­go CO2 kole­ją do Gdańska, a stam­tąd stat­ka­mi na Morze Północne. Skroplony dwu­tle­nek węgla z pol­skiej cemen­tow­ni będzie maga­zy­no­wa­ny w spe­cjal­nie prze­zna­czo­nych do tego wyeks­plo­ato­wa­nych kawer­nach po zło­żach gazu i ropy naftowej. 

Lafarge współ­pra­cu­je z part­ne­ra­mi, któ­rzy mają wie­dzę i doświad­cze­nie w skra­pla­niu, trans­por­cie i maga­zy­no­wa­niu gazów. To część osob­ne­go pro­jek­tu w konsorcjum, 

Czytaj tak­że: Polska spół­ka testu­je zie­lo­ne gazy

Firma poda­je, że wychwy­ci 100 proc. emi­sji CO2 emi­to­wa­nych z pie­ca w cemen­tow­ni, a więc ma być bar­dzo efek­tyw­na. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła tak­że pro­du­ko­wać cement o bar­dzo niskiej emi­sji. W cią­gu 10 lat insta­la­cja wyła­pie ponad 10 mln ton CO2, co sta­no­wi 10 proc. rocz­nej emi­sji całe­go sek­to­ra cemen­to­we­go w Polsce.

Fundusz Innowacyjny

Lafarge pozy­ska­ło finan­so­wa­nie z unij­ne­go Funduszu Innowacyjnego, z puli dla dużych pro­jek­tów. Na pro­jekt GO4ECOPLANET kon­cern wyda 380 mln euro, z cze­go dofi­nan­so­wa­nie UE pokry­je 228 mln euro. Uruchomienie insta­la­cji pla­no­wa­no na 2027 rok. Cała inwe­sty­cja GO4ECOPLANET ma trwać 10 lat. 

Z Funduszu Innowacyjnego pocho­dzi też finan­so­wa­nie dwóch pro­jek­tów doty­czą­cych pro­duk­cji bate­rii Northvolt w fabry­ce w Gdańsku, sys­te­mu elek­tro­li­ze­rów o mocy 5 MW do pro­duk­cji wodo­ru z OZE, któ­re fir­ma Zygmunta Solorza ZE PAK budu­je w Wielkopolsce. Na pro­jekt pro­duk­cji zie­lo­ne­go wodo­ru GreenH2 dofi­nan­so­wa­nie dosta­ła też Grupa Lotos, któ­ra nale­ży teraz do PKN Orlen.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...