- reklama -
Strona głównaTechnologiePierwsza polska cementownia z CCS

Pierwsza polska cementownia z CCS

Cementownia Kujawy, nale­żą­ca do fran­cu­skie­go kon­cer­nu Lafarge, zdo­by­ła dofi­nan­so­wa­nie unij­ne na pro­jekt wychwy­ty­wa­nia dwu­tlen­ku węgla. W ten spo­sób, jako pierw­sza w Polsce, wychwy­ci całość swo­jej emi­sji CO2 z pro­duk­cji klin­kie­ru. Będzie to też pierw­szy w Polsce wiel­ko­ska­lo­wy pro­jekt CCS.

CCS czyli wychwytywanie i składowanie CO2

W Cementowni Kujawy, w Bielawach nie­da­le­ko Inowrocławia, powsta­nie infra­struk­tu­ra do wyła­py­wa­nia z gazów wylo­to­wych pie­ca do wypa­łu klin­kie­ru dwu­tlen­ku węgla i jego skro­ple­nia. Cementownia zasto­su­je tech­no­lo­gię Cryocap fir­my Air Liquide. Rozwiązanie pozwa­la na oddzie­le­nie dwu­tlen­ku węgla z gazów emi­to­wa­nych do atmos­fe­ry. Kolejnym eta­pem będzie trans­port skro­plo­ne­go CO2 kole­ją do Gdańska, a stam­tąd stat­ka­mi na Morze Północne. Skroplony dwu­tle­nek węgla z pol­skiej cemen­tow­ni będzie maga­zy­no­wa­ny w spe­cjal­nie prze­zna­czo­nych do tego wyeks­plo­ato­wa­nych kawer­nach po zło­żach gazu i ropy naftowej. 

Lafarge współ­pra­cu­je z part­ne­ra­mi, któ­rzy mają wie­dzę i doświad­cze­nie w skra­pla­niu, trans­por­cie i maga­zy­no­wa­niu gazów. To część osob­ne­go pro­jek­tu w konsorcjum, 

Czytaj tak­że: Polska spół­ka testu­je zie­lo­ne gazy

Firma poda­je, że wychwy­ci 100 proc. emi­sji CO2 emi­to­wa­nych z pie­ca w cemen­tow­ni, a więc ma być bar­dzo efek­tyw­na. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła tak­że pro­du­ko­wać cement o bar­dzo niskiej emi­sji. W cią­gu 10 lat insta­la­cja wyła­pie ponad 10 mln ton CO2, co sta­no­wi 10 proc. rocz­nej emi­sji całe­go sek­to­ra cemen­to­we­go w Polsce.

Fundusz Innowacyjny

Lafarge pozy­ska­ło finan­so­wa­nie z unij­ne­go Funduszu Innowacyjnego, z puli dla dużych pro­jek­tów. Na pro­jekt GO4ECOPLANET kon­cern wyda 380 mln euro, z cze­go dofi­nan­so­wa­nie UE pokry­je 228 mln euro. Uruchomienie insta­la­cji pla­no­wa­no na 2027 rok. Cała inwe­sty­cja GO4ECOPLANET ma trwać 10 lat. 

Z Funduszu Innowacyjnego pocho­dzi też finan­so­wa­nie dwóch pro­jek­tów doty­czą­cych pro­duk­cji bate­rii Northvolt w fabry­ce w Gdańsku, sys­te­mu elek­tro­li­ze­rów o mocy 5 MW do pro­duk­cji wodo­ru z OZE, któ­re fir­ma Zygmunta Solorza ZE PAK budu­je w Wielkopolsce. Na pro­jekt pro­duk­cji zie­lo­ne­go wodo­ru GreenH2 dofi­nan­so­wa­nie dosta­ła też Grupa Lotos, któ­ra nale­ży teraz do PKN Orlen.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...