- reklama -
Strona głównaEnergiaElektrownia jądrowa: za i przeciw

Elektrownia jądrowa: za i przeciw

Odwiedziłam kie­dyś elek­trow­nię jądro­wą na Słowacji, któ­ra budu­je dwa nowe reak­to­ry. – To może być jedy­na oka­zja w życiu, by zoba­czyć taką budo­wę – mówił jeden z uczest­ni­ków spo­tka­nia. W Europie takich inwe­sty­cji jest jak na lekar­stwo. Ale może w Polsce powsta­nie pierw­sza elek­trow­nia jądrowa?

Atom jest…piękny

Elektrownia jądro­wa u sąsia­dów zro­bi­ła na mnie kolo­sal­ne wra­że­nie. Zaimponowało mi w niej wszyst­ko: wiel­kość, cisza, spo­kój, brak dymów, pyłów, zanie­czysz­czeń. Wokół pola sło­necz­ni­ków, gdzie­nie­gdzie far­my foto­wol­ta­icz­ne. To ogrom­ne przed­się­wzię­cie zosta­ło roz­po­czę­te w latach 80. poprzed­nie­go stu­le­cia i daje obec­nie Słowacji jed­ną pią­tą potrzeb­nej ener­gii, a po roz­bu­do­wie – będzie to nawet wię­cej. Tu moż­na powie­dzieć, że marze­nie wice­pre­mie­ra Mateusza Morawieckiego o roz­wo­ju elek­tro­mo­bil­no­ści już się czę­ścio­wo ziści­ło, ponie­waż są tacy Słowacy, któ­rzy do pra­cy w elek­trow­ni dojeż­dża­ją elek­trycz­ny­mi samochodami.

Czytaj: Dawno temu w Żarnowcu

A czy w Polsce powsta­nie elek­trow­nia jądro­wa? Jestem prze­ko­na­na, że taka decy­zja zosta­nie wcze­śniej czy póź­niej pod­ję­ta. Nie spo­dzie­wa­łam się, że może to być tak szyb­ko jak w tym roku, ale wszyst­ko jest moż­li­we.… Zwłaszcza przy deter­mi­na­cji Morawieckiego. Nie jest tajem­ni­cą, że w rzą­dzie nie ma jed­no­myśl­no­ści w tej spra­wie. Mówił o tym publicz­nie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk przy oka­zji dys­ku­sji nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy­li pla­nem Morawieckiego, któ­ry ma pod­nieść pol­ską gospo­dar­kę na wyż­szy poziom.  I jak nie­ofi­cjal­nie moż­na było usły­szeć Morawiecki popie­ra atom, a prze­ciw­ny był resort ener­gii. Ale tak było do nie­daw­na, a ostat­nie donie­sie­nia pra­so­we mówią o zmia­nie nasta­wie­nia w ener­ge­tycz­nym resor­cie. Natomiast rene­sans węgla może być moc­no utrud­nio­ny, choć­by przez poli­ty­kę ochro­ny klimatu.

Nie dla atomu

Dlaczego atom? Gdy latem 2016 roku uczest­ni­czy­łam w Energy Summer School, gdzie zosta­łam zapro­szo­na do pane­lu dys­ku­syj­ne­go na temat ato­mu, mówi­łam o nie­opła­cal­no­ści tej tech­no­lo­gii. Produkcja ener­gii jądro­wej z eko­no­micz­ne­go punk­tu widze­nia obec­nie się nie opła­ca, ponie­waż odna­wial­ne źró­dła ener­gii – OZE są w sta­nie pro­du­ko­wać prąd po cenie znacz­nie niż­szej niż inne elek­trow­nie, nawet poni­żej zera, a i tak OZE wyj­dą na swo­je. Zielona ener­gia na prio­ry­tet w sie­ci i jest to zagwa­ran­to­wa­ne unij­ny­mi przepisami.

Co jesz­cze? OZE roz­wi­ja­ją się szyb­ko, tech­no­lo­gia idzie naprzód, jest wydaj­niej­sza i sta­je się coraz tań­sza. Szybko taką elek­trow­nię się sta­wia, moż­na ją posta­wić w wie­lu miej­scach, w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach, o róż­nej mocy. Takiej prze­wa­gi nie ma atom, bo elek­trow­nie jądro­we są opar­te na sta­rych pomy­słach, od wie­lu lat nie ma tu prze­ło­mu, i choć bar­dzo myśmy chcie­li mieć małe, modu­ło­we elek­trow­nie jądro­we, to takie roz­wią­za­nie na razie jest na eta­pie pilo­ta­żu. Nadal więc są budo­wa­ne kolo­sy za gigan­tycz­ne pie­nią­dze. W dodat­ku budże­ty w trak­cie budo­wy czę­sto są gru­bo prze­kra­cza­ne, co wpę­dza spół­ki w kłopoty.

Elektrownia jądrowa nie jest receptą na klimat

Czy elek­trow­nie jądro­we mogą być odpo­wie­dzią na zmia­ny kli­ma­tu? To pyta­nie dłu­go mnie zaprzą­ta­ło i dotar­łam do sza­cun­ków, że sam atom może co naj­wy­żej zmniej­szyć glo­bal­ne emi­sje w ok. 10 proc. Dlaczego tyl­ko tyle? Bo budo­wa elek­trow­ni trwa dłu­go i kosz­tu­je spo­ro. Według pro­gnoz ener­ge­ty­ka jądro­wa będzie roz­wi­ja­ła się głów­nie w Azji. Europa elek­trow­nia­mi jądro­wy­mi jest już nie­źle zapcha­na, ale tu Polska jest bia­łą pla­ma na mapie.

Decyzja polityczna czy ekonomiczna

Skąd więc to prze­ko­na­nie, że w Polsce powsta­nie elek­trow­nia jądro­wa? Ponieważ jest to poli­tycz­na decy­zja. Energetyka jądro­wa ma popar­cie więk­szo­ści spo­łe­czeń­stwa pol­skie­go i już to sta­no­wi ewe­ne­ment na ska­lę euro­pej­ską. Budując elek­trow­nię jądro­wą rzą­do­wa spół­ka zapew­ni­ła­by swo­jej gru­pie zawo­do­wej bar­dzo moc­ną pozy­cję w kra­ju. Znacznie moc­niej­szą niż węglo­we lob­by, któ­re obec­nie nie ma kon­ku­ren­cji i moc­no prze­sa­dza z rosz­cze­nia­mi i mie­sza­niem się do poli­ty­ki, nie tyl­ko kra­jo­wej ale tak­że unijnej.

Jest to tro­chę tak, jak powie­dział Morawiecki w Brukseli: dla­cze­go mamy smog? Bo „byli­śmy tym kra­jem, któ­re­mu po II woj­nie świa­to­wej przy­padł w udzia­le węgiel“. A inni mie­li atom. No wła­śnie, to kolej­ne argu­ment, któ­re­go może użyć rząd: zerwa­nie ze ścież­ka­mi wyzna­czo­ny­mi za komu­ni­zmu. A skąd wziąć pie­nią­dze na taką inwe­sty­cję? Jak uczy­nić ją opła­cal­ną? Śmiem twier­dzić, że to sta­je się dru­go­rzęd­nym pro­blem. Niedawno Komisja Europejska wyra­zi­ła zgo­dę na pomoc publicz­ną dla elek­trow­ni jądro­wych w Belgii, to dla ato­mu dobry znak. Pozostaje jesz­cze bar­dzo waż­na kwe­stia: kadry i edu­ka­cja – trze­ba będzie wyszko­lić tysią­ce osób i tu pew­nie chęt­nych nie będzie brakowało.

fot. pixabay
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...