- reklama -
Strona głównaEcoLifeMcDonald's zmienił sztućce, opakowania i...

McDonald’s zmienił sztućce, opakowania i ogranicza emisje CO2

Lepiej póź­no niż póź­niej. Amerykańska sieć fast-​food coraz poważ­niej pod­cho­dzi do eko­lo­gii. Emisje CO2 McDonald’s spa­da­ją, rośnie wyko­rzy­sta­nie zie­lo­nej ener­gii i eko­lo­gicz­nych opa­ko­wań. W Polsce sie­ciów­ka wymie­ni­ła we wszyst­kich restau­ra­cjach sztuć­ce na drewniane.

W swo­im rocz­nym rapor­cie na temat zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju McDonald’s podał, że oko­ło 80 proc. opa­ko­wań dla gości pocho­dzi­ło ze surow­ców odna­wial­nych, z recy­klin­gu lub cer­ty­fi­ko­wa­nych. Przy czym w przy­pad­ku papie­ru było to już 99,6 proc. Dotyczy to papie­ro­wych tore­bek, opa­ko­wań do żyw­no­ści, ser­we­tek, pojem­ni­ków na kub­ki i innych mate­ria­łów do pako­wa­nia posił­ków dla klien­tów. Teraz nato­miast kon­cern bada pokryw­ki z włók­na i kub­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Nie są to małe ilo­ści – waga wszyst­kich opa­ko­wań McDonald’s na świe­cie wynio­sła w 2020 roku 850 tys. ton.

Recykling w Polsce

W Polsce od lip­ca 2021 roku we wszyst­kich restau­ra­cjach sto­su­je się tyl­ko drew­nia­ne sztuć­ce. McDonalld’s wpro­wa­dził wcze­śniej w Polsce papie­ro­we słom­ki, wymie­nił kub­ki na lody, do sha­ków i McFlurry oraz opa­ko­wa­nia do sała­tek. Obecnie opa­ko­wa­nia pla­sti­ko­we sta­no­wią tyl­ko 5 proc. wszyst­kich dostęp­nych w restau­ra­cjach w Polsce. We wszyst­kich oddzia­łach McDonald’s dostęp­ne są kosze umoż­li­wia­cie segre­ga­cję śmieci.

Czytaj: Główne grze­chy pro­du­cen­tów ubrań 

Amerykańska sieć fast-​food nawią­za­ła współ­pra­cę z fir­mą Miklan-​Ryza, zaj­mu­ją­cą się prze­twa­rza­niem odpa­dów poprzez odzy­ski­wa­nie włó­kien papier­ni­czych z maku­la­tu­ry. To pozwa­la odzy­skać włók­na papie­ro­we z 70 proc. odpa­dów, a potem prze­ro­bić je na ręcz­ni­ki papie­ro­we, któ­re tra­fia­ją do sie­ci McDonald’s.

Pracujemy nad naszym celem, aby wyeli­mi­no­wać wyle­sia­nie z naszych glo­bal­nych łań­cu­chów dostaw do koń­ca 2030 – mcDonald’s

Emisje CO2 McDonald’s

W cią­gu deka­dy ame­ry­kań­ski kon­cern zamie­rza w sumie „zaosz­czę­dzić“ 150 mln ton CO2. To ozna­cza reduk­cję emi­sji z biur i restau­ra­cji o 36 proc. w sto­sun­ku do roku bazo­we­go 2015. Natomiast w łań­cu­chu dostaw inten­syw­ność emi­sji na tonę żyw­no­ści i opa­ko­wań ma spaść o 31 proc. W tej ini­cja­ty­wie McDonald’s współ­pra­cu­je z Science Based Targets. Dostawcy sie­ci też muszą usta­lić wła­sne cele kli­ma­tycz­ne, a fran­czy­zo­bior­cy w restau­ra­cjach inwe­sto­wać w źró­dła ener­gii odna­wial­ne, oświe­tle­nie LED i ener­go­osz­częd­ny sprzęt kuchenny. 

W 2020 roku sieć fast foodów zmniej­szy­ła emi­sje gazów cie­plar­nia­nych w prze­li­cze­niu na CO2 z restau­ra­cji i biur o 8,5 proc. Natomiast w łań­cu­chu dostaw – o 6 proc. Jak wyni­ka z rapor­tu, ogól­ne emi­sje dwu­tlen­ku węgla restau­ra­cji, biur, dostaw­ców i z wyko­rzy­sta­nia pro­duk­tów McDonald’s wynio­sły ok. 54 mln ton.

Energia odna­wial­na zasi­li­ła w 2020 r. ponad 6 tys. restau­ra­cji na 11 ryn­kach, w tym w Polsce. 

McDonald’s ma ponad 39 tys. pla­có­wek, w Polsce zaś 470, więk­szość sta­no­wią restau­ra­cje we franczyzie. 

McDonald's zmiania sztućce
for. McDonald’s
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
A jeszcze lepsze jest to...