- reklama -
Strona głównaEcoLifeMcDonald's zmienił sztućce, opakowania i...

McDonald’s zmienił sztućce, opakowania i ogranicza emisje CO2

Lepiej póź­no niż póź­niej. Amerykańska sieć fast-​food coraz poważ­niej pod­cho­dzi do eko­lo­gii. Emisje CO2 McDonald’s spa­da­ją, rośnie wyko­rzy­sta­nie zie­lo­nej ener­gii i eko­lo­gicz­nych opa­ko­wań. W Polsce sie­ciów­ka wymie­ni­ła we wszyst­kich restau­ra­cjach sztuć­ce na drewniane.

W swo­im rocz­nym rapor­cie na temat zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju McDonald’s podał, że oko­ło 80 proc. opa­ko­wań dla gości pocho­dzi­ło ze surow­ców odna­wial­nych, z recy­klin­gu lub cer­ty­fi­ko­wa­nych. Przy czym w przy­pad­ku papie­ru było to już 99,6 proc. Dotyczy to papie­ro­wych tore­bek, opa­ko­wań do żyw­no­ści, ser­we­tek, pojem­ni­ków na kub­ki i innych mate­ria­łów do pako­wa­nia posił­ków dla klien­tów. Teraz nato­miast kon­cern bada pokryw­ki z włók­na i kub­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Nie są to małe ilo­ści – waga wszyst­kich opa­ko­wań McDonald’s na świe­cie wynio­sła w 2020 roku 850 tys. ton.

Recykling w Polsce

W Polsce od lip­ca 2021 roku we wszyst­kich restau­ra­cjach sto­su­je się tyl­ko drew­nia­ne sztuć­ce. McDonalld’s wpro­wa­dził wcze­śniej w Polsce papie­ro­we słom­ki, wymie­nił kub­ki na lody, do sha­ków i McFlurry oraz opa­ko­wa­nia do sała­tek. Obecnie opa­ko­wa­nia pla­sti­ko­we sta­no­wią tyl­ko 5 proc. wszyst­kich dostęp­nych w restau­ra­cjach w Polsce. We wszyst­kich oddzia­łach McDonald’s dostęp­ne są kosze umoż­li­wia­cie segre­ga­cję śmieci.

Czytaj: Główne grze­chy pro­du­cen­tów ubrań 

Amerykańska sieć fast-​food nawią­za­ła współ­pra­cę z fir­mą Miklan-​Ryza, zaj­mu­ją­cą się prze­twa­rza­niem odpa­dów poprzez odzy­ski­wa­nie włó­kien papier­ni­czych z maku­la­tu­ry. To pozwa­la odzy­skać włók­na papie­ro­we z 70 proc. odpa­dów, a potem prze­ro­bić je na ręcz­ni­ki papie­ro­we, któ­re tra­fia­ją do sie­ci McDonald’s.

Pracujemy nad naszym celem, aby wyeli­mi­no­wać wyle­sia­nie z naszych glo­bal­nych łań­cu­chów dostaw do koń­ca 2030 – mcDonald’s

Emisje CO2 McDonald’s

W cią­gu deka­dy ame­ry­kań­ski kon­cern zamie­rza w sumie “zaosz­czę­dzić” 150 mln ton CO2. To ozna­cza reduk­cję emi­sji z biur i restau­ra­cji o 36 proc. w sto­sun­ku do roku bazo­we­go 2015. Natomiast w łań­cu­chu dostaw inten­syw­ność emi­sji na tonę żyw­no­ści i opa­ko­wań ma spaść o 31 proc. W tej ini­cja­ty­wie McDonald’s współ­pra­cu­je z Science Based Targets. Dostawcy sie­ci też muszą usta­lić wła­sne cele kli­ma­tycz­ne, a fran­czy­zo­bior­cy w restau­ra­cjach inwe­sto­wać w źró­dła ener­gii odna­wial­ne, oświe­tle­nie LED i ener­go­osz­częd­ny sprzęt kuchenny. 

W 2020 roku sieć fast foodów zmniej­szy­ła emi­sje gazów cie­plar­nia­nych w prze­li­cze­niu na CO2 z restau­ra­cji i biur o 8,5 proc. Natomiast w łań­cu­chu dostaw – o 6 proc. Jak wyni­ka z rapor­tu, ogól­ne emi­sje dwu­tlen­ku węgla restau­ra­cji, biur, dostaw­ców i z wyko­rzy­sta­nia pro­duk­tów McDonald’s wynio­sły ok. 54 mln ton.

Energia odna­wial­na zasi­li­ła w 2020 r. ponad 6 tys. restau­ra­cji na 11 ryn­kach, w tym w Polsce. 

McDonald’s ma ponad 39 tys. pla­có­wek, w Polsce zaś 470, więk­szość sta­no­wią restau­ra­cje we franczyzie. 

McDonald's zmiania sztućce
for. McDonald’s
- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł