- reklama -
Strona głównaEcoLifeMcDonald's zmienił sztućce, opakowania i...

McDonald’s zmienił sztućce, opakowania i ogranicza emisje CO2

Lepiej póź­no niż póź­niej. Amerykańska sieć fast-​food coraz poważ­niej pod­cho­dzi do eko­lo­gii. Emisje CO2 McDonald’s spa­da­ją, rośnie wyko­rzy­sta­nie zie­lo­nej ener­gii i eko­lo­gicz­nych opa­ko­wań. W Polsce sie­ciów­ka wymie­ni­ła we wszyst­kich restau­ra­cjach sztuć­ce na drewniane.

W swo­im rocz­nym rapor­cie na temat zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju McDonald’s podał, że oko­ło 80 proc. opa­ko­wań dla gości pocho­dzi­ło ze surow­ców odna­wial­nych, z recy­klin­gu lub cer­ty­fi­ko­wa­nych. Przy czym w przy­pad­ku papie­ru było to już 99,6 proc. Dotyczy to papie­ro­wych tore­bek, opa­ko­wań do żyw­no­ści, ser­we­tek, pojem­ni­ków na kub­ki i innych mate­ria­łów do pako­wa­nia posił­ków dla klien­tów. Teraz nato­miast kon­cern bada pokryw­ki z włók­na i kub­ki wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Nie są to małe ilo­ści – waga wszyst­kich opa­ko­wań McDonald’s na świe­cie wynio­sła w 2020 roku 850 tys. ton.

Recykling w Polsce

W Polsce od lip­ca 2021 roku we wszyst­kich restau­ra­cjach sto­su­je się tyl­ko drew­nia­ne sztuć­ce. McDonalld’s wpro­wa­dził wcze­śniej w Polsce papie­ro­we słom­ki, wymie­nił kub­ki na lody, do sha­ków i McFlurry oraz opa­ko­wa­nia do sała­tek. Obecnie opa­ko­wa­nia pla­sti­ko­we sta­no­wią tyl­ko 5 proc. wszyst­kich dostęp­nych w restau­ra­cjach w Polsce. We wszyst­kich oddzia­łach McDonald’s dostęp­ne są kosze umoż­li­wia­cie segre­ga­cję śmieci.

Czytaj: Główne grze­chy pro­du­cen­tów ubrań 

Amerykańska sieć fast-​food nawią­za­ła współ­pra­cę z fir­mą Miklan-​Ryza, zaj­mu­ją­cą się prze­twa­rza­niem odpa­dów poprzez odzy­ski­wa­nie włó­kien papier­ni­czych z maku­la­tu­ry. To pozwa­la odzy­skać włók­na papie­ro­we z 70 proc. odpa­dów, a potem prze­ro­bić je na ręcz­ni­ki papie­ro­we, któ­re tra­fia­ją do sie­ci McDonald’s.

Pracujemy nad naszym celem, aby wyeli­mi­no­wać wyle­sia­nie z naszych glo­bal­nych łań­cu­chów dostaw do koń­ca 2030 – mcDonald’s

Emisje CO2 McDonald’s

W cią­gu deka­dy ame­ry­kań­ski kon­cern zamie­rza w sumie „zaosz­czę­dzić“ 150 mln ton CO2. To ozna­cza reduk­cję emi­sji z biur i restau­ra­cji o 36 proc. w sto­sun­ku do roku bazo­we­go 2015. Natomiast w łań­cu­chu dostaw inten­syw­ność emi­sji na tonę żyw­no­ści i opa­ko­wań ma spaść o 31 proc. W tej ini­cja­ty­wie McDonald’s współ­pra­cu­je z Science Based Targets. Dostawcy sie­ci też muszą usta­lić wła­sne cele kli­ma­tycz­ne, a fran­czy­zo­bior­cy w restau­ra­cjach inwe­sto­wać w źró­dła ener­gii odna­wial­ne, oświe­tle­nie LED i ener­go­osz­częd­ny sprzęt kuchenny. 

W 2020 roku sieć fast foodów zmniej­szy­ła emi­sje gazów cie­plar­nia­nych w prze­li­cze­niu na CO2 z restau­ra­cji i biur o 8,5 proc. Natomiast w łań­cu­chu dostaw – o 6 proc. Jak wyni­ka z rapor­tu, ogól­ne emi­sje dwu­tlen­ku węgla restau­ra­cji, biur, dostaw­ców i z wyko­rzy­sta­nia pro­duk­tów McDonald’s wynio­sły ok. 54 mln ton.

Energia odna­wial­na zasi­li­ła w 2020 r. ponad 6 tys. restau­ra­cji na 11 ryn­kach, w tym w Polsce. 

McDonald’s ma ponad 39 tys. pla­có­wek, w Polsce zaś 470, więk­szość sta­no­wią restau­ra­cje we franczyzie. 

McDonald's zmiania sztućce
for. McDonald’s
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Biebrza Narew Bocian

Tam, gdzie łączą...
A jeszcze lepsze jest to...