- reklama -
Strona głównaTechnologieLidl wykorzystuje wodór w transporcie...

Lidl wykorzystuje wodór w transporcie magazynowym

Pierwsza plat­for­ma logi­stycz­na prze­szła na eko­lo­gicz­ny wodór, któ­ry zasi­li pojaz­dy maga­zy­no­we. Lidl pozy­sku­je odna­wial­ny zie­lo­ny wodór od fran­cu­skiej fir­my, któ­ra wytwa­rza­na go z wody mor­skiej i odna­wial­nej ener­gii elektrycznej. 


Nowe cen­trum logi­stycz­ne Lidl otwo­rzył w na zachod­nim wybrze­żu Francji w Carquefou, na pół­noc od Nantes. Lidl zain­we­sto­wał w moder­ni­za­cję swo­jej infra­struk­tu­ry i popra­wę efek­tyw­no­ści. W 2021 roku ta nie­miec­ka sieć spo­żyw­cza zde­cy­do­wa­ła, że ​​wyko­rzy­sta w Carquefou pojaz­dy prze­ła­dun­ko­we i pod­no­szą­ce, czy­li wóz­ki widło­we, napę­dza­ne wodorem.

W Carquefou oko­ło 98 pojaz­dów maga­zy­no­wych jest napę­dza­nych odna­wial­nym zie­lo­nym wodo­rem od stycz­nia 2022 roku. To 80 proc. całej flo­ty logi­stycz­nej w tym miejscu. 

Dlaczego Lidl zdecydował się na wodór? 

Lidl pozy­sku­je pali­wo od Lhyfe, pio­nie­ra w pro­duk­cji wodo­ru z odna­wial­nych i lokal­nych źró­deł ener­gii, ponie­waż zakład Lhyfe znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów od Carquefou. 

Napełnienie wodo­rem pojaz­du maga­zy­no­we­go zaj­mu­je tyl­ko dwie do trzech minut, pod­czas gdy łado­wa­nie aku­mu­la­to­ra zaj­mu­je kil­ka godzin. Wiąże się z tym wyso­ka dostęp­ność pojaz­dów wodo­ro­wych ozna­cza, że ​​plat­for­ma może zaosz­czę­dzić miej­sce par­kin­go­we w obsza­rze łado­wa­nia pojazdów. 

Czytaj tak­że: Wodorowe tak­sów­ki na uli­cach pol­skich miast 

Wydajność i auto­no­mia wóz­ków maga­zy­no­wych jest sta­ła przez cały okres eks­plo­ata­cji wodo­ro­we­go ogni­wa pali­wo­we­go. Natomiast żywot­ność ogniw pali­wo­wych wyno­si oko­ło 10 lat.

Co wię­cej, dla wszyst­kich pra­cu­ją­cych wóz­ków maga­zy­no­wych wystar­czą tyl­ko trzy punk­ty tan­ko­wa­nia wodo­ru. W związ­ku z tym nie jest potrzeb­ne wydzie­lo­ne miej­sce do łado­wa­nia. Technologii łado­wa­nia wodo­rem dostar­czy­ła fir­ma Plug Power. 

Technologia wodo­ro­wa do obsłu­gi pojaz­dów jest doj­rza­ła. Wdrożono ją w 165 loka­li­za­cjach na całym świe­cie i napę­dza ponad 50 tys. maszyn. Po raz pierw­szy uży­wa­ny tutaj wodór jest eko­lo­gicz­nym, odna­wial­nym wodo­rem. Lidl opra­co­wu­je bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny model energetyczny

Julien Saleix, Regional Sales Manager, Plug Power

Jak powstaje zielony wodór?

Wodór nie wystę­pu­je natu­ral­nie jako dostęp­ne pali­wo, trze­ba go pozy­skać, np. z w wyni­ku refor­min­gu paro­we­go gazu ziem­ne­go albo w pro­ce­sie elek­tro­li­zy wody. Do tego potrze­ba dużo ener­gii. Lhyfe pozy­sku­je ją z wia­tru, więc nie emi­tu­je w tym pro­ce­sie CO2. far­ma wia­tro­wa dostar­cza ener­gię elek­trycz­ną, pod­czas gdy woda pocho­dzi z morza. Do pro­ce­su elek­tro­li­zy musi być oczy­wi­ście odso­lo­na i oczysz­czo­na. Elektrolizer następ­nie roz­bi­ja pier­wiast­ki two­rzą­ce wodę (H2 O) na wodór i tlen. W ten spo­sób powsta­je zie­lo­ny odna­wial­ny wodór.

Lhyfe gwa­ran­tu­je dosta­wę odna­wial­ne­go zie­lo­ne­go wodo­ru nie­zbęd­ne­go do obsłu­gi wóz­ków maga­zy­no­wych. W godzi­nach naj­więk­sze­go ruchu plat­for­ma logi­stycz­na będzie potrze­bo­wa­ła 75 kg wodo­ru dzien­nie. Ten duży wolu­men zaku­pów, ponie­waż zakład Lhyfe pro­du­ko­wał 300 kg pod koniec 2021 roku, ale do 2023 r. ma pro­du­ko­wać już tonę dziennie.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Master Smart Truck

Master Truck -...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł