- reklama -
Strona głównaTechnologieLidl wykorzystuje wodór w transporcie...

Lidl wykorzystuje wodór w transporcie magazynowym

Pierwsza plat­for­ma logi­stycz­na prze­szła na eko­lo­gicz­ny wodór, któ­ry zasi­li pojaz­dy maga­zy­no­we. Lidl pozy­sku­je odna­wial­ny zie­lo­ny wodór od fran­cu­skiej fir­my, któ­ra wytwa­rza­na go z wody mor­skiej i odna­wial­nej ener­gii elektrycznej. 


Nowe cen­trum logi­stycz­ne Lidl otwo­rzył w na zachod­nim wybrze­żu Francji w Carquefou, na pół­noc od Nantes. Lidl zain­we­sto­wał w moder­ni­za­cję swo­jej infra­struk­tu­ry i popra­wę efek­tyw­no­ści. W 2021 roku ta nie­miec­ka sieć spo­żyw­cza zde­cy­do­wa­ła, że ​​wyko­rzy­sta w Carquefou pojaz­dy prze­ła­dun­ko­we i pod­no­szą­ce, czy­li wóz­ki widło­we, napę­dza­ne wodorem.

W Carquefou oko­ło 98 pojaz­dów maga­zy­no­wych jest napę­dza­nych odna­wial­nym zie­lo­nym wodo­rem od stycz­nia 2022 roku. To 80 proc. całej flo­ty logi­stycz­nej w tym miejscu. 

Dlaczego Lidl zdecydował się na wodór? 

Lidl pozy­sku­je pali­wo od Lhyfe, pio­nie­ra w pro­duk­cji wodo­ru z odna­wial­nych i lokal­nych źró­deł ener­gii, ponie­waż zakład Lhyfe znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów od Carquefou. 

Napełnienie wodo­rem pojaz­du maga­zy­no­we­go zaj­mu­je tyl­ko dwie do trzech minut, pod­czas gdy łado­wa­nie aku­mu­la­to­ra zaj­mu­je kil­ka godzin. Wiąże się z tym wyso­ka dostęp­ność pojaz­dów wodo­ro­wych ozna­cza, że ​​plat­for­ma może zaosz­czę­dzić miej­sce par­kin­go­we w obsza­rze łado­wa­nia pojazdów. 

Czytaj tak­że: Wodorowe tak­sów­ki na uli­cach pol­skich miast 

Wydajność i auto­no­mia wóz­ków maga­zy­no­wych jest sta­ła przez cały okres eks­plo­ata­cji wodo­ro­we­go ogni­wa pali­wo­we­go. Natomiast żywot­ność ogniw pali­wo­wych wyno­si oko­ło 10 lat.

Co wię­cej, dla wszyst­kich pra­cu­ją­cych wóz­ków maga­zy­no­wych wystar­czą tyl­ko trzy punk­ty tan­ko­wa­nia wodo­ru. W związ­ku z tym nie jest potrzeb­ne wydzie­lo­ne miej­sce do łado­wa­nia. Technologii łado­wa­nia wodo­rem dostar­czy­ła fir­ma Plug Power. 

Technologia wodo­ro­wa do obsłu­gi pojaz­dów jest doj­rza­ła. Wdrożono ją w 165 loka­li­za­cjach na całym świe­cie i napę­dza ponad 50 tys. maszyn. Po raz pierw­szy uży­wa­ny tutaj wodór jest eko­lo­gicz­nym, odna­wial­nym wodo­rem. Lidl opra­co­wu­je bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny model energetyczny

Julien Saleix, Regional Sales Manager, Plug Power

Jak powstaje zielony wodór?

Wodór nie wystę­pu­je natu­ral­nie jako dostęp­ne pali­wo, trze­ba go pozy­skać, np. z w wyni­ku refor­min­gu paro­we­go gazu ziem­ne­go albo w pro­ce­sie elek­tro­li­zy wody. Do tego potrze­ba dużo ener­gii. Lhyfe pozy­sku­je ją z wia­tru, więc nie emi­tu­je w tym pro­ce­sie CO2. far­ma wia­tro­wa dostar­cza ener­gię elek­trycz­ną, pod­czas gdy woda pocho­dzi z morza. Do pro­ce­su elek­tro­li­zy musi być oczy­wi­ście odso­lo­na i oczysz­czo­na. Elektrolizer następ­nie roz­bi­ja pier­wiast­ki two­rzą­ce wodę (H2 O) na wodór i tlen. W ten spo­sób powsta­je zie­lo­ny odna­wial­ny wodór.

Lhyfe gwa­ran­tu­je dosta­wę odna­wial­ne­go zie­lo­ne­go wodo­ru nie­zbęd­ne­go do obsłu­gi wóz­ków maga­zy­no­wych. W godzi­nach naj­więk­sze­go ruchu plat­for­ma logi­stycz­na będzie potrze­bo­wa­ła 75 kg wodo­ru dzien­nie. Ten duży wolu­men zaku­pów, ponie­waż zakład Lhyfe pro­du­ko­wał 300 kg pod koniec 2021 roku, ale do 2023 r. ma pro­du­ko­wać już tonę dziennie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
A jeszcze lepsze jest to...