- reklama -
Strona głównaTechnologieLidl wykorzystuje wodór w transporcie...

Lidl wykorzystuje wodór w transporcie magazynowym

Pierwsza plat­for­ma logi­stycz­na prze­szła na eko­lo­gicz­ny wodór, któ­ry zasi­li pojaz­dy maga­zy­no­we. Lidl pozy­sku­je odna­wial­ny zie­lo­ny wodór od fran­cu­skiej fir­my, któ­ra wytwa­rza­na go z wody mor­skiej i odna­wial­nej ener­gii elektrycznej. 


Nowe cen­trum logi­stycz­ne Lidl otwo­rzył w na zachod­nim wybrze­żu Francji w Carquefou, na pół­noc od Nantes. Lidl zain­we­sto­wał w moder­ni­za­cję swo­jej infra­struk­tu­ry i popra­wę efek­tyw­no­ści. W 2021 roku ta nie­miec­ka sieć spo­żyw­cza zde­cy­do­wa­ła, że ​​wyko­rzy­sta w Carquefou pojaz­dy prze­ła­dun­ko­we i pod­no­szą­ce, czy­li wóz­ki widło­we, napę­dza­ne wodorem.

W Carquefou oko­ło 98 pojaz­dów maga­zy­no­wych jest napę­dza­nych odna­wial­nym zie­lo­nym wodo­rem od stycz­nia 2022 roku. To 80 proc. całej flo­ty logi­stycz­nej w tym miejscu. 

Dlaczego Lidl zdecydował się na wodór? 

Lidl pozy­sku­je pali­wo od Lhyfe, pio­nie­ra w pro­duk­cji wodo­ru z odna­wial­nych i lokal­nych źró­deł ener­gii, ponie­waż zakład Lhyfe znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów od Carquefou. 

Napełnienie wodo­rem pojaz­du maga­zy­no­we­go zaj­mu­je tyl­ko dwie do trzech minut, pod­czas gdy łado­wa­nie aku­mu­la­to­ra zaj­mu­je kil­ka godzin. Wiąże się z tym wyso­ka dostęp­ność pojaz­dów wodo­ro­wych ozna­cza, że ​​plat­for­ma może zaosz­czę­dzić miej­sce par­kin­go­we w obsza­rze łado­wa­nia pojazdów. 

Czytaj tak­że: Wodorowe tak­sów­ki na uli­cach pol­skich miast 

Wydajność i auto­no­mia wóz­ków maga­zy­no­wych jest sta­ła przez cały okres eks­plo­ata­cji wodo­ro­we­go ogni­wa pali­wo­we­go. Natomiast żywot­ność ogniw pali­wo­wych wyno­si oko­ło 10 lat.

Co wię­cej, dla wszyst­kich pra­cu­ją­cych wóz­ków maga­zy­no­wych wystar­czą tyl­ko trzy punk­ty tan­ko­wa­nia wodo­ru. W związ­ku z tym nie jest potrzeb­ne wydzie­lo­ne miej­sce do łado­wa­nia. Technologii łado­wa­nia wodo­rem dostar­czy­ła fir­ma Plug Power. 

Technologia wodo­ro­wa do obsłu­gi pojaz­dów jest doj­rza­ła. Wdrożono ją w 165 loka­li­za­cjach na całym świe­cie i napę­dza ponad 50 tys. maszyn. Po raz pierw­szy uży­wa­ny tutaj wodór jest eko­lo­gicz­nym, odna­wial­nym wodo­rem. Lidl opra­co­wu­je bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny model energetyczny

Julien Saleix, Regional Sales Manager, Plug Power

Jak powstaje zielony wodór?

Wodór nie wystę­pu­je natu­ral­nie jako dostęp­ne pali­wo, trze­ba go pozy­skać, np. z w wyni­ku refor­min­gu paro­we­go gazu ziem­ne­go albo w pro­ce­sie elek­tro­li­zy wody. Do tego potrze­ba dużo ener­gii. Lhyfe pozy­sku­je ją z wia­tru, więc nie emi­tu­je w tym pro­ce­sie CO2. far­ma wia­tro­wa dostar­cza ener­gię elek­trycz­ną, pod­czas gdy woda pocho­dzi z morza. Do pro­ce­su elek­tro­li­zy musi być oczy­wi­ście odso­lo­na i oczysz­czo­na. Elektrolizer następ­nie roz­bi­ja pier­wiast­ki two­rzą­ce wodę (H2 O) na wodór i tlen. W ten spo­sób powsta­je zie­lo­ny odna­wial­ny wodór.

Lhyfe gwa­ran­tu­je dosta­wę odna­wial­ne­go zie­lo­ne­go wodo­ru nie­zbęd­ne­go do obsłu­gi wóz­ków maga­zy­no­wych. W godzi­nach naj­więk­sze­go ruchu plat­for­ma logi­stycz­na będzie potrze­bo­wa­ła 75 kg wodo­ru dzien­nie. Ten duży wolu­men zaku­pów, ponie­waż zakład Lhyfe pro­du­ko­wał 300 kg pod koniec 2021 roku, ale do 2023 r. ma pro­du­ko­wać już tonę dziennie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...