- reklama -
Strona głównaEcoLifeKto i kiedy zapłaci za...

Kto i kiedy zapłaci za wstęp do parku narodowego? Wyjaśniamy

Wstęp do par­ków naro­do­wych w Polsce ma być płat­ny. To nie jest dobra wia­do­mość dla milio­nów Polaków, któ­rzy w cią­gu roku odwie­dza­ją par­ki naro­do­we. Jest też dobra wia­do­mość, ponie­waż w usta­wie prze­wi­dzia­no wyją­tek dla osób, któ­re nie będą musia­ły posia­dać bile­tów. Inni mogą wybrać bilet jed­no­dnio­wy albo okre­so­wy. Będą też ulgi.

Park naro­do­wy z defi­ni­cji obej­mu­je obszar wyróż­nia­ją­cy się szcze­gól­ny­mi war­to­ścia­mi przy­rod­ni­czy­mi, nauko­wy­mi, spo­łecz­ny­mi, kul­tu­ro­wy­mi i edu­ka­cyj­ny­mi. Musi mieć powierzch­nię nie mniej­szą niż tysiąc hek­ta­rów. Ile jest par­ków naro­do­wych w Polsce? Od lat ta licz­ba się nie zmie­nia – jest ich 23 o łącz­nej powierzch­ni oko­ło 317 tys. hek­ta­rów. Początki two­rze­nia par­ków naro­do­wych w Polsce się­ga­ją 1921 roku, kie­dy na czę­ści obec­ne­go obsza­ru Białowieskiego Parku Narodowego utwo­rzo­no leśnic­two „Rezerwat”. W 1932 r. zosta­ło prze­kształ­co­ne w Park Narodowy w Białowieży.

Zmiana prawa: od 2023 r. bilety do wszystkich parków

Jak się oka­zu­je, par­kom naro­do­wym w Polsce bra­ku­je pie­nię­dzy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któ­re nad­zo­ru­je wszyst­kie par­ki naro­do­we, oce­nia ich potrze­by rocz­ne na co naj­mniej 325 mln zł. Do tej pory to mini­ster śro­do­wi­ska w roz­po­rzą­dze­niu okre­ślał, któ­re par­ki pobie­ra­ją opa­ty. Są to parki:

 • Babiogórski
 • Biebrzański
 • Bieszczadzki
 • Gorczański
 • Karkonoski
 • Magurski
 • Narwiański
 • Świętokrzyski
 • Tatrzański
 • Wigierski
 • Woliński.

Parki mogą tak­że pobie­rać opła­ty tak­że za wstęp do swo­ich obiek­tów, albo na nie­któ­re szlaki. 

Po zmia­nie pra­wa za wstęp zapła­ci­my od 2023 roku już we wszyst­kich 23 parkach. 

Bilety w parku narodowym: jednodniowe i okresowe

Do par­ku wej­dzie­my już tyl­ko z bile­tem jed­no­dnio­wym albo okre­so­wym. Jaka będzie staw­ka – to zale­żeć ma od dyrek­to­ra par­ku. Jednocześnie mak­sy­mal­ny limit usta­li w roz­po­rzą­dze­niu mini­ster śro­do­wi­ska. W obsza­rach gór­skich będzie doli­cza­na dodat­ko­wa kwo­ta na rzecz orga­ni­za­cji ratow­nic­twa gór­skie­go, któ­ra – według pro­po­zy­cji wynie­sie 15 proc. ceny biletu.

Jak czy­ta­my w pro­jek­cie usta­wy o par­kach naro­do­wych wska­za­no, że w cza­sie prze­by­wa­nia na obsza­rze par­ku trze­ba będzie posia­dać bilet wstę­pu oraz doku­ment upraw­nia­ją­cy do ulgi. Brak bile­tu to auto­ma­tycz­na, sło­na kara wyso­ko­ści 50-​krotności nor­mal­nej staw­ki za bilet. Natomiast brak doku­men­tu upraw­nia­ją­ce­go do ulgi ozna­czać będzie 40-​krotność staw­ki za bilet. Szybka zapła­ta w cią­gu 7 dni obni­ża wyso­kość kary o połowę. 

Kto nie będzie płacił za wstęp do parku

Opłaty za wstęp do par­ku naro­do­we­go nie będą pobie­ra­ne od:

 • dzie­ci do 7 lat;
 • miesz­kań­ców gmin, na obsza­rze któ­rych poło­żo­ny jest park narodowy;
 • ucznio­wie i stu­den­ci na zaję­ciach dydak­tycz­nych w parku;
 • bada­czy nauko­wi pro­wa­dzą­cy w par­ku badania;
 • osób uda­ją­cych się po wyzna­czo­nych w par­ku dro­gach lub szla­kach do plaż i miejsc kul­tu reli­gij­ne­go na tere­nie parku; 
 • urzęd­ni­ków wybra­nych insty­tu­cji, np. Straży Granicznej, inspek­cji środowiska;
 • człon­ków rodzi­ny wie­lo­dziet­nej z Kartą Dużej Rodziny;
 • pra­cow­ni­ków Służby Parku Narodowego.

Ponadto ulgi obej­mą uczniów, stu­den­tów, ren­ci­stów, eme­ry­tów i oso­by niepełnosprawne. 

Kampinoski Park Narodowy: opłaty od Warszawiaków 

Nowa usta­wa nie prze­wi­du­je zwol­nień z opłat od miesz­kań­ców gmin sąsia­du­ją­cych z par­kiem. To ozna­cza, że war­sza­wia­cy zapła­cą za wstęp Kampinoskiego Parku Narodowego, któ­ry rocz­nie odwie­dza ponad 1 mln osób. Analogiczna sytu­acja wystę­pu­je w Wielkopolskim Parku Narodowym i Ojcowskim Parku Narodowym.

Projekt usta­wy jest w konsultacjach. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł