- reklama -
Strona głównaEcoLifeKto i kiedy zapłaci za...

Kto i kiedy zapłaci za wstęp do parku narodowego? Wyjaśniamy

Wstęp do par­ków naro­do­wych w Polsce ma być płat­ny. To nie jest dobra wia­do­mość dla milio­nów Polaków, któ­rzy w cią­gu roku odwie­dza­ją par­ki naro­do­we. Jest też dobra wia­do­mość, ponie­waż w usta­wie prze­wi­dzia­no wyją­tek dla osób, któ­re nie będą musia­ły posia­dać bile­tów. Inni mogą wybrać bilet jed­no­dnio­wy albo okre­so­wy. Będą też ulgi.

Park naro­do­wy z defi­ni­cji obej­mu­je obszar wyróż­nia­ją­cy się szcze­gól­ny­mi war­to­ścia­mi przy­rod­ni­czy­mi, nauko­wy­mi, spo­łecz­ny­mi, kul­tu­ro­wy­mi i edu­ka­cyj­ny­mi. Musi mieć powierzch­nię nie mniej­szą niż tysiąc hek­ta­rów. Ile jest par­ków naro­do­wych w Polsce? Od lat ta licz­ba się nie zmie­nia – jest ich 23 o łącz­nej powierzch­ni oko­ło 317 tys. hek­ta­rów. Początki two­rze­nia par­ków naro­do­wych w Polsce się­ga­ją 1921 roku, kie­dy na czę­ści obec­ne­go obsza­ru Białowieskiego Parku Narodowego utwo­rzo­no leśnic­two „Rezerwat”. W 1932 r. zosta­ło prze­kształ­co­ne w Park Narodowy w Białowieży.

Zmiana prawa: od 2023 r. bilety do wszystkich parków

Jak się oka­zu­je, par­kom naro­do­wym w Polsce bra­ku­je pie­nię­dzy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któ­re nad­zo­ru­je wszyst­kie par­ki naro­do­we, oce­nia ich potrze­by rocz­ne na co naj­mniej 325 mln zł. Do tej pory to mini­ster śro­do­wi­ska w roz­po­rzą­dze­niu okre­ślał, któ­re par­ki pobie­ra­ją opa­ty. Są to parki:

 • Babiogórski
 • Biebrzański
 • Bieszczadzki
 • Gorczański
 • Karkonoski
 • Magurski
 • Narwiański
 • Świętokrzyski
 • Tatrzański
 • Wigierski
 • Woliński.

Parki mogą tak­że pobie­rać opła­ty tak­że za wstęp do swo­ich obiek­tów, albo na nie­któ­re szlaki. 

Po zmia­nie pra­wa za wstęp zapła­ci­my od 2023 roku już we wszyst­kich 23 parkach. 

Bilety w parku narodowym: jednodniowe i okresowe

Do par­ku wej­dzie­my już tyl­ko z bile­tem jed­no­dnio­wym albo okre­so­wym. Jaka będzie staw­ka – to zale­żeć ma od dyrek­to­ra par­ku. Jednocześnie mak­sy­mal­ny limit usta­li w roz­po­rzą­dze­niu mini­ster śro­do­wi­ska. W obsza­rach gór­skich będzie doli­cza­na dodat­ko­wa kwo­ta na rzecz orga­ni­za­cji ratow­nic­twa gór­skie­go, któ­ra – według pro­po­zy­cji wynie­sie 15 proc. ceny biletu.

Jak czy­ta­my w pro­jek­cie usta­wy o par­kach naro­do­wych wska­za­no, że w cza­sie prze­by­wa­nia na obsza­rze par­ku trze­ba będzie posia­dać bilet wstę­pu oraz doku­ment upraw­nia­ją­cy do ulgi. Brak bile­tu to auto­ma­tycz­na, sło­na kara wyso­ko­ści 50-​krotności nor­mal­nej staw­ki za bilet. Natomiast brak doku­men­tu upraw­nia­ją­ce­go do ulgi ozna­czać będzie 40-​krotność staw­ki za bilet. Szybka zapła­ta w cią­gu 7 dni obni­ża wyso­kość kary o połowę. 

Kto nie będzie płacił za wstęp do parku

Opłaty za wstęp do par­ku naro­do­we­go nie będą pobie­ra­ne od:

 • dzie­ci do 7 lat;
 • miesz­kań­ców gmin, na obsza­rze któ­rych poło­żo­ny jest park narodowy;
 • ucznio­wie i stu­den­ci na zaję­ciach dydak­tycz­nych w parku;
 • bada­czy nauko­wi pro­wa­dzą­cy w par­ku badania;
 • osób uda­ją­cych się po wyzna­czo­nych w par­ku dro­gach lub szla­kach do plaż i miejsc kul­tu reli­gij­ne­go na tere­nie parku; 
 • urzęd­ni­ków wybra­nych insty­tu­cji, np. Straży Granicznej, inspek­cji środowiska;
 • człon­ków rodzi­ny wie­lo­dziet­nej z Kartą Dużej Rodziny;
 • pra­cow­ni­ków Służby Parku Narodowego.

Ponadto ulgi obej­mą uczniów, stu­den­tów, ren­ci­stów, eme­ry­tów i oso­by niepełnosprawne. 

Kampinoski Park Narodowy: opłaty od Warszawiaków 

Nowa usta­wa nie prze­wi­du­je zwol­nień z opłat od miesz­kań­ców gmin sąsia­du­ją­cych z par­kiem. To ozna­cza, że war­sza­wia­cy zapła­cą za wstęp Kampinoskiego Parku Narodowego, któ­ry rocz­nie odwie­dza ponad 1 mln osób. Analogiczna sytu­acja wystę­pu­je w Wielkopolskim Parku Narodowym i Ojcowskim Parku Narodowym.

Projekt usta­wy jest w konsultacjach. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...