- reklama -
Strona głównaEnergiaRusza słoneczny sezon. Ile wydamy...

Rusza słoneczny sezon. Ile wydamy na fotowoltaikę?

Z koń­cem zimy roz­po­czy­na się sezon, kie­dy foto­wol­ta­ika zaczy­na budzić nasze zain­te­re­so­wa­nie. W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pro­duk­cja ener­gii ze słoń­ca będzie naj­więk­sza. Po tym, jak stop­nia­ła śnieg, dachy są goto­we do przy­ję­cia sło­necz­nych insta­la­cji. Panele foto­wol­ta­icz­ne dla domu moż­na zamon­to­wać też na gara­żach, podwór­ku czy w innym dogod­nym miejscu. 

Ile kosztuje fotowoltaika

Zamontowanie 1 kW mocy kosz­tu­je oko­ło 4,5 tys. zł. Cena może się róż­nić, w zależ­no­ści od posa­do­wie­nia insta­la­cji, wybo­ru pane­li foto­wol­ta­icz­nych, inwer­te­ra i inne­go sprzę­tu. Statystycznie Polacy insta­lu­ją mie­dzy 5 a 7 kW. To więc wyda­tek rzę­du 25–30 tys. zł.

W bie­głym roku Polacy wyda­li oko­ło 9 mld zł na insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Z jed­nej stro­ny świad­czy to o dużych moż­li­wo­ściach inwe­sty­cyj­nych gospo­darstw domo­wych. Z dru­giej – pew­ne jest, że cała ta kwo­ta nie pocho­dzi­ła tyl­ko z oszczęd­no­ści. Polacy wspie­ra­ją się kre­dy­ta­mi, a przede wszyst­kim zaku­pa­mi na raty. Fotowoltaika na dobre zago­ści­ła w ofer­tach banków.

Panele fotowoltaiczne jak auto

Dane Biura Informacji Kredytowej poka­zu­ją, że w pan­de­mii w kre­dy­tach ratal­nych odno­to­wa­no wzrost o 7,1 proc. Zakupy na raty są dostęp­ne i popu­lar­ne nie tyl­ko w skle­pach sta­cjo­nar­nych. Polacy coraz chęt­niej korzy­sta­ją z tej opcji kupu­jąc w internecie.

Raty wybie­ra­my przede wszyst­kim przy oka­zji zaku­pów elek­tro­ni­ki, np. smart­fo­nów. Tradycyjnie na raty kupu­je­my samo­cho­dy. Do gro­na tego dołą­czy­ły też w ubie­głym roku pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Jak poda­wał w ubie­głym roku Santander Bank, licz­ba zawar­tych umów ratal­nych na zakup pane­li foto­wol­ta­icz­nych wzro­sła o kil­ka­set pro­cent. Są to tak pew­ne i popu­lar­ne inwe­sty­cje, że głów­ne fir­my ener­ge­tycz­ne też mają róż­no­rod­ne ofer­ty – od doradz­twa, przez finan­so­wa­nie (w tym nie­opro­cen­to­wa­ne kre­dy­ty ratal­ne RRSO 0%) po mon­taż i serwis. 

Fotowoltaika z dotacją

Zainteresowanie foto­wol­ta­iką zwięk­szał zakoń­czo­ny nie­daw­no pro­gram Mój Prąd. Są zapo­wie­dzi jego kon­ty­nu­acji, jed­nak w jakiej dokład­nie for­mie – tu szcze­gó­ły nie są jesz­cze znane. 

Czytaj wię­cej: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp ciepła

Nadal nato­miast dostęp­ne są dota­cje z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Wymieniając sta­ry piec na nowe ogrze­wa­nie, speł­nia­ją­ce stan­dar­dy pro­gra­mu, moż­na wziąć też dota­cję na foto­wol­ta­ikę. Zasady są podob­ne jak w Moim Prądzie – dota­cja wyno­si do 5 tys. zł, nie wię­cej niż 50 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Przysługuje na insta­la­cję o mocy 2–10 kW. 

Warto spraw­dzić też dota­cje ofe­ro­wa­ne przez urzę­dy miast i gmin. Tu dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki może być nawet większe. 

Jakie są perspektywy

Na koniec 2020 roku w Polsce było ok. 460 tys pro­su­men­tów. To ozna­cza, że zain­sta­lo­wa­ną foto­wol­ta­ikę ma nie­ca­łe 10 proc. wła­ści­cie­li domów. A ponie­waż 90 proc. domów jed­no­ro­dzin­nych nie ma pane­li sło­necz­nych, to moż­na sądzić, że foto­wol­ta­ika ma przed sobą duże moż­li­wo­ści rozwoju. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
A jeszcze lepsze jest to...