- reklama -
Strona głównaEnergiaRusza słoneczny sezon. Ile wydamy...

Rusza słoneczny sezon. Ile wydamy na fotowoltaikę?

- reklama -

Z koń­cem zimy roz­po­czy­na się sezon, kie­dy foto­wol­ta­ika zaczy­na budzić nasze zain­te­re­so­wa­nie. W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pro­duk­cja ener­gii ze słoń­ca będzie naj­więk­sza. Po tym, jak stop­nia­ła śnieg, dachy są goto­we do przy­ję­cia sło­necz­nych insta­la­cji. Panele foto­wol­ta­icz­ne dla domu moż­na zamon­to­wać też na gara­żach, podwór­ku czy w innym dogod­nym miejscu. 

Ile kosztuje fotowoltaika

Zamontowanie 1 kW mocy kosz­tu­je oko­ło 4,5 tys. zł. Cena może się róż­nić, w zależ­no­ści od posa­do­wie­nia insta­la­cji, wybo­ru pane­li foto­wol­ta­icz­nych, inwer­te­ra i inne­go sprzę­tu. Statystycznie Polacy insta­lu­ją mie­dzy 5 a 7 kW. To więc wyda­tek rzę­du 25-​30 tys. zł.

W bie­głym roku Polacy wyda­li oko­ło 9 mld zł na insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne. Z jed­nej stro­ny świad­czy to o dużych moż­li­wo­ściach inwe­sty­cyj­nych gospo­darstw domo­wych. Z dru­giej – pew­ne jest, że cała ta kwo­ta nie pocho­dzi­ła tyl­ko z oszczęd­no­ści. Polacy wspie­ra­ją się kre­dy­ta­mi, a przede wszyst­kim zaku­pa­mi na raty. Fotowoltaika na dobre zago­ści­ła w ofer­tach banków.

Panele fotowoltaiczne jak auto

Dane Biura Informacji Kredytowej poka­zu­ją, że w pan­de­mii w kre­dy­tach ratal­nych odno­to­wa­no wzrost o 7,1 proc. Zakupy na raty są dostęp­ne i popu­lar­ne nie tyl­ko w skle­pach sta­cjo­nar­nych. Polacy coraz chęt­niej korzy­sta­ją z tej opcji kupu­jąc w internecie.

Raty wybie­ra­my przede wszyst­kim przy oka­zji zaku­pów elek­tro­ni­ki, np. smart­fo­nów. Tradycyjnie na raty kupu­je­my samo­cho­dy. Do gro­na tego dołą­czy­ły też w ubie­głym roku pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Jak poda­wał w ubie­głym roku Santander Bank, licz­ba zawar­tych umów ratal­nych na zakup pane­li foto­wol­ta­icz­nych wzro­sła o kil­ka­set pro­cent. Są to tak pew­ne i popu­lar­ne inwe­sty­cje, że głów­ne fir­my ener­ge­tycz­ne też mają róż­no­rod­ne ofer­ty – od doradz­twa, przez finan­so­wa­nie (w tym nie­opro­cen­to­wa­ne kre­dy­ty ratal­ne RRSO 0%) po mon­taż i serwis. 

Fotowoltaika z dotacją

Zainteresowanie foto­wol­ta­iką zwięk­szał zakoń­czo­ny nie­daw­no pro­gram Mój Prąd. Są zapo­wie­dzi jego kon­ty­nu­acji, jed­nak w jakiej dokład­nie for­mie – tu szcze­gó­ły nie są jesz­cze znane. 

Czytaj wię­cej: Dotacje do foto­wol­ta­iki i pomp ciepła

Nadal nato­miast dostęp­ne są dota­cje z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Wymieniając sta­ry piec na nowe ogrze­wa­nie, speł­nia­ją­ce stan­dar­dy pro­gra­mu, moż­na wziąć też dota­cję na foto­wol­ta­ikę. Zasady są podob­ne jak w Moim Prądzie – dota­cja wyno­si do 5 tys. zł, nie wię­cej niż 50 proc. kosz­tów inwe­sty­cji. Przysługuje na insta­la­cję o mocy 2-​10 kW. 

Warto spraw­dzić też dota­cje ofe­ro­wa­ne przez urzę­dy miast i gmin. Tu dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki może być nawet większe. 

Jakie są perspektywy

Na koniec 2020 roku w Polsce było ok. 460 tys pro­su­men­tów. To ozna­cza, że zain­sta­lo­wa­ną foto­wol­ta­ikę ma nie­ca­łe 10 proc. wła­ści­cie­li domów. A ponie­waż 90 proc. domów jed­no­ro­dzin­nych nie ma pane­li sło­necz­nych, to moż­na sądzić, że foto­wol­ta­ika ma przed sobą duże moż­li­wo­ści rozwoju. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...