- reklama -
Strona głównaEcoLifeKaucja za butelki i puszki...

Kaucja za butelki i puszki coraz bliżej

- reklama -

W 2024 roku ma już funk­cjo­no­wać w Polsce sys­tem kau­cyj­ny na opa­ko­wa­nia. Nie ma jesz­cze sta­wek, jakie przyj­dzie nam pła­cić. To roz­po­rzą­dze­nie okre­śli, ile będzie wyno­si­ła kau­cja za butel­ki pla­sti­ko­we, szkla­ne i pusz­ki alu­mi­nio­we. W tej gru­pie znaj­dą się tak­że mię­dzy inny­mi pro­du­cen­ci alkoholi. 

System kau­cyj­ny obej­mie wszyst­kie butel­ki szkla­ne do 1,5 litra. Będzie też kau­cja na pusz­ki alu­mi­nio­we do 1 litra oraz kau­cja na butel­ki pla­sti­ko­we do 3 litrów. Tak prze­wi­du­je pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o gospo­dar­ce opa­ko­wa­nia­mi i odpa­da­mi opa­ko­wa­nio­wy­mi oraz usta­wy o odpa­dach, któ­re­go kon­sul­ta­cje wła­śnie się zakończyły. 

Małpki i puszki z dodatkową opłatą kaucyjną

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapo­wia­da “koniec z małp­ka­mi na uli­cach”. Kaucja za “małp­ki” czy­li nie­wiel­kie bute­lecz­ki z alko­ho­lem może skoń­czyć z powszech­nym zaśmie­ca­niem śro­do­wi­ska taki­mi opa­ko­wa­nia­mi. Równie czę­sto na uli­cach, w par­kach, przy dro­gach i w lasach zna­leźć moż­na pusz­ki po piwie i napo­jach. Dodatkowa opła­ta powin­na zachę­cić Polaków do zbie­ra­nia . Według sza­cun­ków mini­ster­stwa, kau­cja za pusz­ki alu­mi­nio­we o pojem­no­ści do 1litra zwięk­szy poziom zbie­ra­nia puszek o o 10 proc., czy­li ok. 400 mln szt.

Włączenie do sys­te­mu kau­cyj­ne­go szkla­nych bute­lek jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku o pojem­no­ści do 1,5l ma pomóc roz­wią­zać pro­blem zanie­czysz­cza­nia śro­do­wi­ska tzw. małp­ka­mi. W przy­pad­ku nie­ob­ję­cia ich sys­te­mem kau­cyj­nym ist­nia­ło­by też ryzy­ko prze­cho­dze­nia pro­du­cen­tów z bute­lek wie­lo­krot­ne­go użyt­ku na jed­no­ra­zo­we, cze­go chce­my uniknąć


Jacek Ozdoba, wice­mi­ni­ster kli­ma­tu i środowiska

Branża opa­ko­wań nie jest zado­wo­lo­na z propozycji.Poziom recy­klin­gu puszek po napo­jach od lat prze­kra­cza 80 proc., a wszyst­kich opa­ko­wań alu­mi­nio­wych wyno­si ok. 60-​65 proc. wobec wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi unij­ny­mi 50 proc. Od stro­ny eko­no­micz­nej kau­cja na pusz­ki ozna­cza „wyję­cie” jed­ne­go z naj­cen­niej­szych surow­ców wtór­nych oraz utra­tę kwo­ty 600 milio­nów zło­tych tra­fia­ją­cych obec­nie do sor­tow­ni odpa­dów – oce­nił Jacek Wodzisławski, Prezes Fundacji RECAL.

Butelki i puszki oddamy bez paragonu abo wrzucimy do automatu

Dla jasno­ści, nie będzie opła­ca­ło się sto­so­wać innych roz­wią­zań niż kau­cje. Wprowadzający napo­je w opa­ko­wa­niach będą mie­li obo­wią­zek osią­gnąć pozio­my selek­tyw­nej zbiór­ki. Docelowo będzie to 90 proc. wpro­wa­dzo­nych opa­ko­wań obję­tych sys­te­mem. W przy­pad­ku nie­osią­gnię­cia wyma­ga­nych pozio­mów przed­się­bior­cy będą pono­si­li opła­tę pro­duk­to­wą, na tyle wyso­ką, że bar­dziej opła­ci się im wpro­wa­dzić kaucje. 

Projekt usta­wy nie narzu­ca przed­się­bior­com two­rzą­cym sys­tem wybo­ru spo­so­bu zbie­ra­nia opa­ko­wań i odpa­dów opa­ko­wa­nio­wych. Będą mogli więc oprzeć się wyłącz­nie na zbie­ra­niu opa­ko­wań i odpa­dów przez skle­py, ale tak­że insta­lo­wać auto­ma­ty do odbie­ra­nia bute­lek w skle­pach i poza nimi

Jacek Ozdoba

Kaucja za butel­ki i pusz­ki będzie zwra­ca­na w momen­cie odda­wa­nia opa­ko­wa­nia do skle­pu, bez para­go­nu. Puszki i butel­ki obję­te sys­te­mem kau­cyj­nym będzie musiał przy­jąć każ­dy sklep o powierzch­ni han­dlo­wej powy­żej 100 m2. Mniejsze jed­nost­ki han­dlo­we będą mogły odbie­rać te opa­ko­wa­nia i odpa­dy opa­ko­wa­nio­we oraz zwra­cać kau­cję na zasa­dzie dobro­wol­no­ści. Wszystkie jed­nost­ki han­dlo­we będą nato­miast zobo­wią­za­ne do pobie­ra­nia kaucji.

Czytaj tak­że: Kaucja za butel­ki pla­sti­ko­we i szkla­ne. Są szcze­gó­ły

Ile wyniesie kaucja za butelki? 

Ustawa okre­śli mak­sy­mal­ną wyso­kość kau­cji, ale dokład­ne staw­ki mają być już poda­ne w roz­po­rzą­dze­niu. Ile mogą wynieść? Będzie to praw­do­po­dob­nie kil­ka­dzie­siąt groszy

Na przy­kład w W Chorwacji kau­cja jest rów­na 0,07 EUR za opa­ko­wa­nie – czy­li ponad 30 gro­szy. W Niemczech jest to 0,25 euro czy­li tro­chę ponad zło­tów­kę. W Finlandii kau­cja zale­ży od rodza­ju opa­ko­wa­nia i wyno­si od 0,1 euro do 0,40 euro (w zależ­no­ści od mate­ria­łu i pojem­no­ści butel­ki) – a więc od 0,5 do 1,8 zł. 

Według zało­żeń, prze­pi­sy usta­wy wej­dą w życie z dniem 1 stycz­nia 2023 r. Natomiast przed­się­bior­cy będą mie­li czas, aby utwo­rzyć sys­tem kau­cyj­ny w ter­mi­nie nie póź­niej niż 24 mie­się­cy od wej­ścia w życie usta­wy – sza­cun­ko­wo do 1 lip­ca 2024 r.

Jak może wyglą­dać sys­tem kaucyjny 
- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Wchodzi w życie zmiana przepisów drogowych. Dotychczasowe elementy drogi od 21 września 2022 r. stają się nowymi częściami. Chodnik staje się drogą dla pieszych....

Jak wygląda dziura ozonowa w 2022 roku?

Dziura ozonowa na półkuli południowej zaczyna się kształtować wiosną, która trwa tam od sierpnia do października. Osiąga zwykle swoją maksymalną wielkość między połową września...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...