- reklama -
Strona głównaEcoLifeZa śmieci zapłacimy w tym...

Za śmieci zapłacimy w tym roku więcej czy mniej?

Miasta usta­la­ją nowe staw­ki za wywóz śmie­ci – liczyć ma się zuży­cie wody. Tak będzie w Łomiankach, gdzie teraz opła­ta za śmie­ci nale­ży do naj­wyż­szych w Polsce. Cieszyć się z nowe­go sys­te­mu, czy raczej martwić? 

Łomianki to pod­war­szaw­ska gmi­na, gdzie pro­blem ze śmie­cia­mi jest bar­dzo duży. Co roku przy­by­wa tu nowych miesz­kań­ców, dewe­lo­pe­rzy mają tu swo­je eldo­ra­do, za czym led­wo nadą­ża roz­bu­do­wa infra­struk­tu­ry – dróg, kana­li­za­cji, szkół. Także odbie­ra­nie śmie­ci jest nie lada wyzwa­niem. Polacy pro­du­ku­ją masę odpa­dów, a gmi­na musi sobie z tym radzić zawie­ra­jąc odpo­wied­nie umo­wy na ich odbiór. To kosztuje.

Czytaj: Śmieci trze­ba będzie podzie­lić na czte­ry pojemniki

Stawka 33,8 zł opła­ty od oso­by to dla rodzi­ny 2+2 mie­sięcz­ny wyda­tek ponad 135 zł. To wyso­kość podob­na do mie­sięcz­ne­go rachun­ku za prąd. Nic dziw­ne­go, że dro­gie śmie­ci sta­ły się jed­nym z naj­go­ręt­szych tema­tów, z jaki­mi musi się zmie­rzyć lokal­na wła­dza. Tak jest w Łomiankach i we wszyst­kich nie­mal gmi­nach w Polsce. 

Opłata za śmieci na 4 sposoby

Jak łatwo się domy­ślić, nali­cza­nie sta­wek za śmie­ci „od gło­wy“ miesz­kań­ca zaczę­ło być pro­ble­ma­tycz­ne. Wystarczy zani­żyć licz­bę miesz­kań­ców, by pła­cić mniej. 

Co zro­bić? Ustawa o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach dopusz­cza czte­ry meto­dy usta­la­nia sta­wek za śmie­ci, gdzie pod­sta­wą są:

  • licz­ba mieszkańców
  • ilość zuży­tej wody
  • powierzch­nia lokalu
  • ryczałt od gospo­dar­stwa domowego

Co ma zużycie wody do śmieci?

Popularność zaczę­ła przy­no­sić meto­da „od wody“. Pozwala ure­al­nić opła­ty. Raczej nie ukry­je się w ten spo­sób więk­szej licz­by osób zamiesz­ka­łych pod adre­sem. Jest też w tym roz­wią­za­niu coś „eko“. Zachęca do oszczę­dza­nia wody.

Łomianki od lip­ca będą nali­cza­ły za śmie­ci opła­tę 11,20 zł od metra sze­ścien­ne­go zuży­tej wody. To mniej niż Warszawa, gdzie opła­ta za śmie­ci wynie­sie od kwiet­nia 12,73 zł. 

Jeden metr sze­ścien­ny to tysiąc litrów wody, czy­li tyle, ile zuży­wa się na oko­ło 20 prysz­ni­ców czy 25 prań.

Ile wynosi zużycie wody?

Czy uza­leż­nie­nie opłat od wody pod­nie­sie czy obni­ży rachun­ki za śmie­ci? To pyta­nie bez odpo­wie­dzi. Wyzwaniem jest opo­mia­ro­wa­nie zuży­cia wody. Tam, gdzie nie­ma wodo­mie­rza, wyznacz­ni­kiem ma być „prze­cięt­na nor­ma“, któ­ra w Łomiankach wyno­si 3 metry sze­ścien­ne na oso­bę, a w Warszawie – 4 metry sześcienne. 

Tyle sta­ty­sty­ka. Ponieważ mam wodo­mierz i kon­tro­lu­ję rachun­ki za wodę, to szyb­ko obli­czy­łam, że zmia­na będzie korzyst­na dla mojej rodzi­ny. Zaoszczędzimy na opła­tach za śmie­ci, choć będą i tacy, któ­rzy zapła­cą więcej. 

To nie koniec zmian

Czy jed­nak jest się z cze­go cie­szyć? Ostatecznie moja opła­ta za śmie­ci może być cał­kiem inna. A to dla­te­go, że szy­ku­je się kolej­na nowe­li­za­cja usta­wy o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach. Wprowadzi ona wyż­sze staw­ki opłat w nie­ru­cho­mo­ściach nie­za­miesz­ka­łych, co powin­no pomóc gmi­nom w zdo­by­ciu wię­cej pie­nię­dzy na wywo­że­nie śmieci. 

Do tego poja­wi się odpo­wie­dzial­ność indy­wi­du­al­na za segre­ga­cję. Tego pro­ble­mu nie ma w domach indy­wi­du­al­nych, tyl­ko w blo­kach i kamie­ni­cach. Teraz zarząd nie­ru­cho­mo­ści, np spół­dziel­nia, nic nie zro­bi, jeśli miesz­kań­cy nie segre­gu­ją śmie­ci, choć to zade­kla­ro­wa­li. Po zmia­nie pra­wa nie będzie już zbio­ro­wej odpo­wie­dzial­no­ści. Kara za śmie­ci nie­se­gre­go­wa­ne jest co naj­mniej dwa razy wyż­sza (w Łomiankach czte­ry razy wyż­sza) i wła­ści­ciel loka­lu, któ­ry nie segre­gu­je, będzie musiał ją zapłacić. 

Wydłużony ma być też z 1 roku do 3 lat czas prze­cho­wy­wa­nia śmie­ci prze­two­rzo­nych na „pali­wo alter­na­tyw­ne“. Oby tyl­ko nie spo­wo­do­wa­ło to znów fali poża­rów odpadów.

Czytaj: Bat na poża­ry wysypisk

Nasze drogie śmieci

Czasy tanich śmie­ci nie powró­cą, bo coraz więk­szych ilo­ści wytwa­rza­nych odpa­dów nie da się umie­ścić tak jak daw­niej na skła­do­wi­skach. Spalarnie tak­że nie są zło­tym środ­kiem, ponie­waż w ten spo­sób ze śmie­ci odzy­sku­je­my tyl­ko ener­gię ciepl­ną. Chodzi o recy­kling. Potrzebujemy odzy­skać surow­ce: pla­stik, papier, metal, szkło. A Chiny już w tym nie pomogą. 

Recyklerzy od daw­na wska­zu­ją na man­ka­men­ty sys­te­mu: za recy­kling nie mogą dro­go pła­cić tyl­ko miesz­kań­cy, ale muszą też pro­du­cen­ci samych opa­ko­wań. Polski sys­tem „roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­ta“ się two­rzy bar­dzo powo­li. Oznacza kau­cje i wyż­sze ceny w skle­pach za opa­ko­wa­nia. To nieuniknione.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Dwie wieże

Są na tym...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...