- reklama -
Strona głównaEcoLifeZa śmieci zapłacimy w tym...

Za śmieci zapłacimy w tym roku więcej czy mniej?

Miasta usta­la­ją nowe staw­ki za wywóz śmie­ci – liczyć ma się zuży­cie wody. Tak będzie w Łomiankach, gdzie teraz opła­ta za śmie­ci nale­ży do naj­wyż­szych w Polsce. Cieszyć się z nowe­go sys­te­mu, czy raczej martwić? 

Łomianki to pod­war­szaw­ska gmi­na, gdzie pro­blem ze śmie­cia­mi jest bar­dzo duży. Co roku przy­by­wa tu nowych miesz­kań­ców, dewe­lo­pe­rzy mają tu swo­je eldo­ra­do, za czym led­wo nadą­ża roz­bu­do­wa infra­struk­tu­ry – dróg, kana­li­za­cji, szkół. Także odbie­ra­nie śmie­ci jest nie lada wyzwa­niem. Polacy pro­du­ku­ją masę odpa­dów, a gmi­na musi sobie z tym radzić zawie­ra­jąc odpo­wied­nie umo­wy na ich odbiór. To kosztuje.

Czytaj: Śmieci trze­ba będzie podzie­lić na czte­ry pojemniki

Stawka 33,8 zł opła­ty od oso­by to dla rodzi­ny 2+2 mie­sięcz­ny wyda­tek ponad 135 zł. To wyso­kość podob­na do mie­sięcz­ne­go rachun­ku za prąd. Nic dziw­ne­go, że dro­gie śmie­ci sta­ły się jed­nym z naj­go­ręt­szych tema­tów, z jaki­mi musi się zmie­rzyć lokal­na wła­dza. Tak jest w Łomiankach i we wszyst­kich nie­mal gmi­nach w Polsce. 

Opłata za śmieci na 4 sposoby

Jak łatwo się domy­ślić, nali­cza­nie sta­wek za śmie­ci „od gło­wy“ miesz­kań­ca zaczę­ło być pro­ble­ma­tycz­ne. Wystarczy zani­żyć licz­bę miesz­kań­ców, by pła­cić mniej. 

Co zro­bić? Ustawa o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach dopusz­cza czte­ry meto­dy usta­la­nia sta­wek za śmie­ci, gdzie pod­sta­wą są:

  • licz­ba mieszkańców
  • ilość zuży­tej wody
  • powierzch­nia lokalu
  • ryczałt od gospo­dar­stwa domowego

Co ma zużycie wody do śmieci?

Popularność zaczę­ła przy­no­sić meto­da „od wody“. Pozwala ure­al­nić opła­ty. Raczej nie ukry­je się w ten spo­sób więk­szej licz­by osób zamiesz­ka­łych pod adre­sem. Jest też w tym roz­wią­za­niu coś „eko“. Zachęca do oszczę­dza­nia wody.

Łomianki od lip­ca będą nali­cza­ły za śmie­ci opła­tę 11,20 zł od metra sze­ścien­ne­go zuży­tej wody. To mniej niż Warszawa, gdzie opła­ta za śmie­ci wynie­sie od kwiet­nia 12,73 zł. 

Jeden metr sze­ścien­ny to tysiąc litrów wody, czy­li tyle, ile zuży­wa się na oko­ło 20 prysz­ni­ców czy 25 prań.

Ile wynosi zużycie wody?

Czy uza­leż­nie­nie opłat od wody pod­nie­sie czy obni­ży rachun­ki za śmie­ci? To pyta­nie bez odpo­wie­dzi. Wyzwaniem jest opo­mia­ro­wa­nie zuży­cia wody. Tam, gdzie nie­ma wodo­mie­rza, wyznacz­ni­kiem ma być „prze­cięt­na nor­ma“, któ­ra w Łomiankach wyno­si 3 metry sze­ścien­ne na oso­bę, a w Warszawie – 4 metry sześcienne. 

Tyle sta­ty­sty­ka. Ponieważ mam wodo­mierz i kon­tro­lu­ję rachun­ki za wodę, to szyb­ko obli­czy­łam, że zmia­na będzie korzyst­na dla mojej rodzi­ny. Zaoszczędzimy na opła­tach za śmie­ci, choć będą i tacy, któ­rzy zapła­cą więcej. 

To nie koniec zmian

Czy jed­nak jest się z cze­go cie­szyć? Ostatecznie moja opła­ta za śmie­ci może być cał­kiem inna. A to dla­te­go, że szy­ku­je się kolej­na nowe­li­za­cja usta­wy o utrzy­ma­niu porząd­ku i czy­sto­ści w gmi­nach. Wprowadzi ona wyż­sze staw­ki opłat w nie­ru­cho­mo­ściach nie­za­miesz­ka­łych, co powin­no pomóc gmi­nom w zdo­by­ciu wię­cej pie­nię­dzy na wywo­że­nie śmieci. 

Do tego poja­wi się odpo­wie­dzial­ność indy­wi­du­al­na za segre­ga­cję. Tego pro­ble­mu nie ma w domach indy­wi­du­al­nych, tyl­ko w blo­kach i kamie­ni­cach. Teraz zarząd nie­ru­cho­mo­ści, np spół­dziel­nia, nic nie zro­bi, jeśli miesz­kań­cy nie segre­gu­ją śmie­ci, choć to zade­kla­ro­wa­li. Po zmia­nie pra­wa nie będzie już zbio­ro­wej odpo­wie­dzial­no­ści. Kara za śmie­ci nie­se­gre­go­wa­ne jest co naj­mniej dwa razy wyż­sza (w Łomiankach czte­ry razy wyż­sza) i wła­ści­ciel loka­lu, któ­ry nie segre­gu­je, będzie musiał ją zapłacić. 

Wydłużony ma być też z 1 roku do 3 lat czas prze­cho­wy­wa­nia śmie­ci prze­two­rzo­nych na „pali­wo alter­na­tyw­ne“. Oby tyl­ko nie spo­wo­do­wa­ło to znów fali poża­rów odpadów.

Czytaj: Bat na poża­ry wysypisk

Nasze drogie śmieci

Czasy tanich śmie­ci nie powró­cą, bo coraz więk­szych ilo­ści wytwa­rza­nych odpa­dów nie da się umie­ścić tak jak daw­niej na skła­do­wi­skach. Spalarnie tak­że nie są zło­tym środ­kiem, ponie­waż w ten spo­sób ze śmie­ci odzy­sku­je­my tyl­ko ener­gię ciepl­ną. Chodzi o recy­kling. Potrzebujemy odzy­skać surow­ce: pla­stik, papier, metal, szkło. A Chiny już w tym nie pomogą. 

Recyklerzy od daw­na wska­zu­ją na man­ka­men­ty sys­te­mu: za recy­kling nie mogą dro­go pła­cić tyl­ko miesz­kań­cy, ale muszą też pro­du­cen­ci samych opa­ko­wań. Polski sys­tem „roz­sze­rzo­nej odpo­wie­dzial­no­ści pro­du­cen­ta“ się two­rzy bar­dzo powo­li. Oznacza kau­cje i wyż­sze ceny w skle­pach za opa­ko­wa­nia. To nieuniknione.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
A jeszcze lepsze jest to...