- reklama -
Strona głównaKlimatWięcej polskich firm ujawnia swój...

Więcej polskich firm ujawnia swój wpływ na klimat

Polskie spół­ki, w tym naj­więk­sze gru­py ener­ge­tycz­ne, po raz pierw­szy udo­stęp­ni­ły swo­je dane śro­do­wi­sko­we w odpo­wie­dzi na proś­by inwe­sto­rów. Zrobiła to poło­wa z popro­szo­nych o to firm. Nadal więc spo­ra gru­pa nie ujaw­nia, jaki ma wpływ na klimat. 

Organizacja Carbon Disclusure Project (CPD) w imie­niu inwe­sto­rów i mię­dzy­na­ro­do­wych insty­tu­cji wysy­ła corocz­ne kwe­stio­na­riu­sze śro­do­wi­sko­we do firm. Badanie pro­wa­dzi na całym świe­cie, w tym w Polsce. Nie są to byle jacy inwe­sto­rzy, ale naj­więk­sze tuzy finan­sje­ry, jak fun­du­sze Blackrock, Amundi i Vanguard. W sumie posia­da­ją akty­wa o war­to­ści 110 bilio­nów dolarów. 

Swoje dane ujaw­ni­ło w tym roku 13 tys. firm, repre­zen­tu­ją­cych swo­im kapi­ta­łem pra­wie dwie trze­cie war­to­ści świa­to­we­go ryn­ku. W Polsce o ujaw­nie­nie wpły­wu na śro­do­wi­sko popro­szo­no 219 spół­ek, z cze­go 109 to uczy­ni­ło. W tej gru­pie są m.in. PGE, Tauron, PZU, LPP, mBank.

Jak wypadły największe spółki energetyczne

Polska Grupa Energetyczna, któ­ra jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem ener­gii w kra­ju, po raz pierw­szy wzię­ła udział w bada­niu. Wyjaśnia, że takie są ocze­ki­wa­nia inwe­sto­rów, dla któ­rych rosną­ce zna­cze­nie ma zarzą­dza­nie wpły­wem na środowisko.

PGE uzy­ska­ła oce­nę D (ang. Disclosure, czy­li ujaw­nie­nie) jeśli cho­dzi o wpływ na kli­mat, taką samą oce­nę ma Tauron. PGE ma ponad­to oce­nę C w przy­pad­ku zarzą­dza­nia gospo­dar­ką wodną. 

Biorąc udział w bada­niu CDP nasza Grupa dała jasny sygnał, że jest otwar­ta na dia­log doty­czą­cy kwe­stii śro­do­wi­sko­wych i waż­na jest dla nas przej­rzy­stość dzia­łań, szcze­gól­nie w kwe­stiach kli­ma­tycz­nych – Wojciech Dąbrowski, pre­zes PGE.

PGE poda­je, że odpo­wie­dzia­ła na bli­sko 160 pytań – 96 z obsza­ru zmian kli­ma­tycz­nych i 61 zwią­za­nych z gospo­dar­ką wodną.

Świat mody też ma wpływ na klimat

W Polsce naj­le­piej wypadł w ankie­cie gigant modo­wy LPP, wła­ści­ciel takich skle­pów jak Reserved, Mojito, Sinsay czy Home & You. Firma z Gdańska dosta­ła oce­nę B- za odpo­wiedź w zakre­sie zmian kli­ma­tu. Z kolei Boryszew Maflow, zaj­mu­ją­cy się che­mią, sta­lą i pro­duk­ta­mi dla moto­ry­za­cji, uzy­skał B- za odpo­wiedź w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wod­ne­go. Dobrze wypa­dły też CCC, Grupa Żywiec i zaj­mu­ją­ca się oświe­tle­niem gru­pa LUG. Za odpo­wie­dzi o zmia­nach kli­ma­tu inwe­sto­rzy wysta­wi­li im oce­nę C.

Punktacja „C“ ozna­cza, że fir­my wyka­zu­ją świa­do­mość wpły­wu swo­jej dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej na śro­do­wi­sko, jak rów­nież wpły­wu, jaki śro­do­wi­sko może mieć na dzia­łal­ność biz­ne­so­wą. Nie ozna­cza to jed­nak, że fir­my podej­mu­ją dzia­ła­nia mają­ce na celu ogra­ni­cze­nie wpły­wu i ryzyka.

Z kolei wynik B- wska­zu­je, że fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z dobrym zarzą­dza­niem środowiskowym

Liderzy w badaniu CDP

Najlepsza oce­nę A uzy­ska­ło na świe­cie ponad 200 firm czy­li zale­d­wie 2 proc. ankie­to­wa­nych. Wśród nich są AstraZeneca, Carlsberg, Danone, Holcim, HP, Lenovo, Microsoft, Ørsted, Signify i Unilever.

Aby zna­leźć się na liście A w zakre­sie zmian kli­ma­tu, spół­ki muszą posia­dać solid­ny ład kor­po­ra­cyj­ny i rygo­ry­stycz­ne pro­ce­sy zarzą­dza­nia ryzy­kiem. Ponadto muszą mieć zwe­ry­fi­ko­wa­ne emi­sje z zakre­su 1 (bez­po­śred­nie) i 2 (pośred­nie) oraz redu­ko­wać emi­sje w całym swo­im łań­cu­chu war­to­ści – czy­li w zakre­sie 3.

Czytaj tak­że: Koniec z emi­sja­mi. Przykład, jak to moż­na zrobić

Większość spół­ek z listy A ma obec­nie już usta­lo­ne cele w reduk­cji emi­sji, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne przez ini­cja­ty­wę Science Based Targets.  Jak poda­je CDC, fir­my osią­ga­ją­ce wyso­kie wyni­ki w zakre­sie wskaź­ni­ków śro­do­wi­sko­wych osią­ga­ją dobre wyni­ki finansowe. 

Nie ujawniają swoich danych

Na pyta­nie nie odpo­wie­dzia­ło na świe­cie 16 870 firm, w tym Chevron, Exxon Mobil, Glencore i Berkshire Hathaway. Chodzi zarów­no o igno­ro­wa­nie jak i udzie­le­nie nie­wy­star­cza­ją­cych infor­ma­cji. W Polsce wśród firm, któ­re nie odpo­wie­dzia­ły inwe­sto­rom są PKN Orlen, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, Asseco i CD Projekt.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...