- reklama -
Strona głównaKlimatWięcej polskich firm ujawnia swój...

Więcej polskich firm ujawnia swój wpływ na klimat

Polskie spół­ki, w tym naj­więk­sze gru­py ener­ge­tycz­ne, po raz pierw­szy udo­stęp­ni­ły swo­je dane śro­do­wi­sko­we w odpo­wie­dzi na proś­by inwe­sto­rów. Zrobiła to poło­wa z popro­szo­nych o to firm. Nadal więc spo­ra gru­pa nie ujaw­nia, jaki ma wpływ na klimat. 

Organizacja Carbon Disclusure Project (CPD) w imie­niu inwe­sto­rów i mię­dzy­na­ro­do­wych insty­tu­cji wysy­ła corocz­ne kwe­stio­na­riu­sze śro­do­wi­sko­we do firm. Badanie pro­wa­dzi na całym świe­cie, w tym w Polsce. Nie są to byle jacy inwe­sto­rzy, ale naj­więk­sze tuzy finan­sje­ry, jak fun­du­sze Blackrock, Amundi i Vanguard. W sumie posia­da­ją akty­wa o war­to­ści 110 bilio­nów dolarów. 

Swoje dane ujaw­ni­ło w tym roku 13 tys. firm, repre­zen­tu­ją­cych swo­im kapi­ta­łem pra­wie dwie trze­cie war­to­ści świa­to­we­go ryn­ku. W Polsce o ujaw­nie­nie wpły­wu na śro­do­wi­sko popro­szo­no 219 spół­ek, z cze­go 109 to uczy­ni­ło. W tej gru­pie są m.in. PGE, Tauron, PZU, LPP, mBank.

Jak wypadły największe spółki energetyczne

Polska Grupa Energetyczna, któ­ra jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem ener­gii w kra­ju, po raz pierw­szy wzię­ła udział w bada­niu. Wyjaśnia, że takie są ocze­ki­wa­nia inwe­sto­rów, dla któ­rych rosną­ce zna­cze­nie ma zarzą­dza­nie wpły­wem na środowisko.

PGE uzy­ska­ła oce­nę D (ang. Disclosure, czy­li ujaw­nie­nie) jeśli cho­dzi o wpływ na kli­mat, taką samą oce­nę ma Tauron. PGE ma ponad­to oce­nę C w przy­pad­ku zarzą­dza­nia gospo­dar­ką wodną. 

Biorąc udział w bada­niu CDP nasza Grupa dała jasny sygnał, że jest otwar­ta na dia­log doty­czą­cy kwe­stii śro­do­wi­sko­wych i waż­na jest dla nas przej­rzy­stość dzia­łań, szcze­gól­nie w kwe­stiach kli­ma­tycz­nych – Wojciech Dąbrowski, pre­zes PGE.

PGE poda­je, że odpo­wie­dzia­ła na bli­sko 160 pytań – 96 z obsza­ru zmian kli­ma­tycz­nych i 61 zwią­za­nych z gospo­dar­ką wodną.

Świat mody też ma wpływ na klimat

W Polsce naj­le­piej wypadł w ankie­cie gigant modo­wy LPP, wła­ści­ciel takich skle­pów jak Reserved, Mojito, Sinsay czy Home & You. Firma z Gdańska dosta­ła oce­nę B- za odpo­wiedź w zakre­sie zmian kli­ma­tu. Z kolei Boryszew Maflow, zaj­mu­ją­cy się che­mią, sta­lą i pro­duk­ta­mi dla moto­ry­za­cji, uzy­skał B- za odpo­wiedź w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wod­ne­go. Dobrze wypa­dły też CCC, Grupa Żywiec i zaj­mu­ją­ca się oświe­tle­niem gru­pa LUG. Za odpo­wie­dzi o zmia­nach kli­ma­tu inwe­sto­rzy wysta­wi­li im oce­nę C.

Punktacja „C“ ozna­cza, że fir­my wyka­zu­ją świa­do­mość wpły­wu swo­jej dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej na śro­do­wi­sko, jak rów­nież wpły­wu, jaki śro­do­wi­sko może mieć na dzia­łal­ność biz­ne­so­wą. Nie ozna­cza to jed­nak, że fir­my podej­mu­ją dzia­ła­nia mają­ce na celu ogra­ni­cze­nie wpły­wu i ryzyka.

Z kolei wynik B- wska­zu­je, że fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z dobrym zarzą­dza­niem środowiskowym

Liderzy w badaniu CDP

Najlepsza oce­nę A uzy­ska­ło na świe­cie ponad 200 firm czy­li zale­d­wie 2 proc. ankie­to­wa­nych. Wśród nich są AstraZeneca, Carlsberg, Danone, Holcim, HP, Lenovo, Microsoft, Ørsted, Signify i Unilever.

Aby zna­leźć się na liście A w zakre­sie zmian kli­ma­tu, spół­ki muszą posia­dać solid­ny ład kor­po­ra­cyj­ny i rygo­ry­stycz­ne pro­ce­sy zarzą­dza­nia ryzy­kiem. Ponadto muszą mieć zwe­ry­fi­ko­wa­ne emi­sje z zakre­su 1 (bez­po­śred­nie) i 2 (pośred­nie) oraz redu­ko­wać emi­sje w całym swo­im łań­cu­chu war­to­ści – czy­li w zakre­sie 3.

Czytaj tak­że: Koniec z emi­sja­mi. Przykład, jak to moż­na zrobić

Większość spół­ek z listy A ma obec­nie już usta­lo­ne cele w reduk­cji emi­sji, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne przez ini­cja­ty­wę Science Based Targets.  Jak poda­je CDC, fir­my osią­ga­ją­ce wyso­kie wyni­ki w zakre­sie wskaź­ni­ków śro­do­wi­sko­wych osią­ga­ją dobre wyni­ki finansowe. 

Nie ujawniają swoich danych

Na pyta­nie nie odpo­wie­dzia­ło na świe­cie 16 870 firm, w tym Chevron, Exxon Mobil, Glencore i Berkshire Hathaway. Chodzi zarów­no o igno­ro­wa­nie jak i udzie­le­nie nie­wy­star­cza­ją­cych infor­ma­cji. W Polsce wśród firm, któ­re nie odpo­wie­dzia­ły inwe­sto­rom są PKN Orlen, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, Asseco i CD Projekt.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.
A jeszcze lepsze jest to...