- reklama -
Strona głównaKlimatWięcej polskich firm ujawnia swój...

Więcej polskich firm ujawnia swój wpływ na klimat

Polskie spół­ki, w tym naj­więk­sze gru­py ener­ge­tycz­ne, po raz pierw­szy udo­stęp­ni­ły swo­je dane śro­do­wi­sko­we w odpo­wie­dzi na proś­by inwe­sto­rów. Zrobiła to poło­wa z popro­szo­nych o to firm. Nadal więc spo­ra gru­pa nie ujaw­nia, jaki ma wpływ na klimat. 

Organizacja Carbon Disclusure Project (CPD) w imie­niu inwe­sto­rów i mię­dzy­na­ro­do­wych insty­tu­cji wysy­ła corocz­ne kwe­stio­na­riu­sze śro­do­wi­sko­we do firm. Badanie pro­wa­dzi na całym świe­cie, w tym w Polsce. Nie są to byle jacy inwe­sto­rzy, ale naj­więk­sze tuzy finan­sje­ry, jak fun­du­sze Blackrock, Amundi i Vanguard. W sumie posia­da­ją akty­wa o war­to­ści 110 bilio­nów dolarów. 

Swoje dane ujaw­ni­ło w tym roku 13 tys. firm, repre­zen­tu­ją­cych swo­im kapi­ta­łem pra­wie dwie trze­cie war­to­ści świa­to­we­go ryn­ku. W Polsce o ujaw­nie­nie wpły­wu na śro­do­wi­sko popro­szo­no 219 spół­ek, z cze­go 109 to uczy­ni­ło. W tej gru­pie są m.in. PGE, Tauron, PZU, LPP, mBank.

Jak wypadły największe spółki energetyczne

Polska Grupa Energetyczna, któ­ra jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem ener­gii w kra­ju, po raz pierw­szy wzię­ła udział w bada­niu. Wyjaśnia, że takie są ocze­ki­wa­nia inwe­sto­rów, dla któ­rych rosną­ce zna­cze­nie ma zarzą­dza­nie wpły­wem na środowisko.

PGE uzy­ska­ła oce­nę D (ang. Disclosure, czy­li ujaw­nie­nie) jeśli cho­dzi o wpływ na kli­mat, taką samą oce­nę ma Tauron. PGE ma ponad­to oce­nę C w przy­pad­ku zarzą­dza­nia gospo­dar­ką wodną. 

Biorąc udział w bada­niu CDP nasza Grupa dała jasny sygnał, że jest otwar­ta na dia­log doty­czą­cy kwe­stii śro­do­wi­sko­wych i waż­na jest dla nas przej­rzy­stość dzia­łań, szcze­gól­nie w kwe­stiach kli­ma­tycz­nych – Wojciech Dąbrowski, pre­zes PGE.

PGE poda­je, że odpo­wie­dzia­ła na bli­sko 160 pytań – 96 z obsza­ru zmian kli­ma­tycz­nych i 61 zwią­za­nych z gospo­dar­ką wodną.

Świat mody też ma wpływ na klimat

W Polsce naj­le­piej wypadł w ankie­cie gigant modo­wy LPP, wła­ści­ciel takich skle­pów jak Reserved, Mojito, Sinsay czy Home & You. Firma z Gdańska dosta­ła oce­nę B- za odpo­wiedź w zakre­sie zmian kli­ma­tu. Z kolei Boryszew Maflow, zaj­mu­ją­cy się che­mią, sta­lą i pro­duk­ta­mi dla moto­ry­za­cji, uzy­skał B- za odpo­wiedź w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wod­ne­go. Dobrze wypa­dły też CCC, Grupa Żywiec i zaj­mu­ją­ca się oświe­tle­niem gru­pa LUG. Za odpo­wie­dzi o zmia­nach kli­ma­tu inwe­sto­rzy wysta­wi­li im oce­nę C.

Punktacja “C” ozna­cza, że fir­my wyka­zu­ją świa­do­mość wpły­wu swo­jej dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej na śro­do­wi­sko, jak rów­nież wpły­wu, jaki śro­do­wi­sko może mieć na dzia­łal­ność biz­ne­so­wą. Nie ozna­cza to jed­nak, że fir­my podej­mu­ją dzia­ła­nia mają­ce na celu ogra­ni­cze­nie wpły­wu i ryzyka.

Z kolei wynik B- wska­zu­je, że fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zwią­za­ne z dobrym zarzą­dza­niem środowiskowym

Liderzy w badaniu CDP

Najlepsza oce­nę A uzy­ska­ło na świe­cie ponad 200 firm czy­li zale­d­wie 2 proc. ankie­to­wa­nych. Wśród nich są AstraZeneca, Carlsberg, Danone, Holcim, HP, Lenovo, Microsoft, Ørsted, Signify i Unilever.

Aby zna­leźć się na liście A w zakre­sie zmian kli­ma­tu, spół­ki muszą posia­dać solid­ny ład kor­po­ra­cyj­ny i rygo­ry­stycz­ne pro­ce­sy zarzą­dza­nia ryzy­kiem. Ponadto muszą mieć zwe­ry­fi­ko­wa­ne emi­sje z zakre­su 1 (bez­po­śred­nie) i 2 (pośred­nie) oraz redu­ko­wać emi­sje w całym swo­im łań­cu­chu war­to­ści – czy­li w zakre­sie 3.

Czytaj tak­że: Koniec z emi­sja­mi. Przykład, jak to moż­na zrobić

Większość spół­ek z listy A ma obec­nie już usta­lo­ne cele w reduk­cji emi­sji, któ­re zosta­ły zatwier­dzo­ne przez ini­cja­ty­wę Science Based Targets.  Jak poda­je CDC, fir­my osią­ga­ją­ce wyso­kie wyni­ki w zakre­sie wskaź­ni­ków śro­do­wi­sko­wych osią­ga­ją dobre wyni­ki finansowe. 

Nie ujawniają swoich danych

Na pyta­nie nie odpo­wie­dzia­ło na świe­cie 16 870 firm, w tym Chevron, Exxon Mobil, Glencore i Berkshire Hathaway. Chodzi zarów­no o igno­ro­wa­nie jak i udzie­le­nie nie­wy­star­cza­ją­cych infor­ma­cji. W Polsce wśród firm, któ­re nie odpo­wie­dzia­ły inwe­sto­rom są PKN Orlen, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, Asseco i CD Projekt.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł