- reklama -
Strona głównaEcoLifeZwrot kaucji po piwie bez...

Zwrot kaucji po piwie bez paragonu. Nowe przepisy

Kaucja za butel­ki po piwie wyno­si teraz w więk­szo­ści przy­pad­ków zło­tów­kę. Zwrot kau­cji bez para­go­nu jest moż­li­wy w wybra­nych skle­pach. System dzia­ła od lat, ale jego koniec jest bli­ski – alar­mu­je orga­ni­za­cja. Browary Polskie. Nowy sys­tem kau­cyj­ny, któ­ry ma zacząć obo­wią­zy­wać od 2025 roku, wpro­wa­dzi zmia­ny. Będzie łatwiej zwró­cić butel­ki po piwie bez para­go­nu, ale też piwo może zdro­żeć – alar­mu­ją pro­du­cen­ci. Czy słusznie? 

System kau­cyj­ny jest na ostat­niej pro­stej w par­la­men­cie, gdzie toczą się pra­ce nad pro­jek­tem usta­wy o gospo­dar­ce opa­ko­wa­nia­mi. Przypomnijmy, że kau­cją mają zostać obję­te butel­ki pla­sti­ko­we, opa­ko­wa­nia szkla­ne a nawet pusz­ki alu­mi­nio­we. Wysokość kau­cji usta­lo­no robo­czo na 0,5 zł. 

Opakowania obję­te kaucjami 

Producenci napo­jów nie dają nadal za wygra­ną i jesz­cze sta­ra­ją się zmie­nić prze­pi­sy, by w 2025 roku nie pła­cić wyso­kich kar, jeśli nie uda im się zebrać wystar­cza­ją­cej ilo­ści opa­ko­wań. Ze swo­imi argu­men­ta­mi wystą­pi­ła też bran­ża piwo­war­ska.

Znikną butelki zwrotne po piwie

Jak się oka­zu­je, obec­na kau­cja za butel­ki po piwie, wpro­wa­dzo­na nie­za­leż­nie przez wybra­ne bro­wa­ry, pozwa­la na sto­so­wa­nie wie­lo­ra­zo­wych bute­lek. Jest ich oko­ło 700 mln sztuk. Butelka może krą­żyć nawet 20 razy – poda­je Żywiec.

Po wpro­wa­dze­niu sys­te­mu kau­cyj­ne­go w 2025 r. bro­wa­ry będą musia­ły te butel­ki oddać do recy­klin­gu, aby roz­li­czyć się z obo­wiąz­ku. Inaczej zapła­cą wyso­kie kary. 

W efek­cie przy­ję­tych prze­pi­sów bran­ża piwo­war­ska sta­nie przed dra­ma­tycz­nym wybo­rem: ponieść gigan­tycz­ne kosz­ty w 2025 r idą­ce w miliar­dy zło­tych czy zre­zy­gno­wać z uży­wa­nia butel­ki zwrotnej

Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

Jak obli­czy­li bro­war­ni­cy, butel­ka piwa zdro­ża­ła­by o 10 zło­tych, gdy­by nie uda­ło im się zre­ali­zo­wać obo­wiąz­ku zbiór­ki. Tyle wynie­sie kara admi­ni­stra­cyj­na oraz poda­tek VAT, któ­rym posło­wie zde­cy­do­wa­li się objąć kau­cję – poda­ła orga­ni­za­cja. Czasu ma zor­ga­ni­zo­wa­nie nowe­go sys­te­mu zbiór­ki mają mało, ale też jako bran­ża pro­wa­dzi­li lep­szą edu­ka­cję kon­su­men­tów, któ­rzy przy­naj­mniej czę­ścio­wo nie wyrzu­ca­ją już byle gdzie bute­lek po piwie. Częściowo, bo nie wszyst­kie butel­ki są teraz zwrot­ne. To tak­że się zmieni. 

Zwrot butelek po piwie bez paragonu

Jest też dru­ga, lep­sza stro­na pla­no­wa­nych nowych prze­pi­sów – taka, że wszyst­kie butel­ki będą obję­te kau­cją, w pla­nach jest 0,5 zł. Nie trze­ba będzie zasta­na­wiać się, czy jest to butel­ka zwrot­na, czy nie. Co wię­cej, nie trze­ba będzie posia­dać para­go­nu, by odzy­skać kaucję. 

Przykładowo teraz Grupa Żywiec poda­je, że butel­kę bez para­go­nu moż­na oddać w skle­pach sie­ci Biedronka, Carrefour i Kaufland. W Żabce przyj­mo­wa­ne są butel­ki zwrot­ne bez para­go­nu na wymia­nę na nowe piwo z dodat­ko­wym poza kau­cją „eko­ra­ba­tem“ 0,5 zł za butel­kę. To ozna­cza, że sklep nie ma obo­wiąz­ku przy­jąć bez para­go­nu wię­cej bute­lek niż ktoś chce kupić. 

Rozwiązanie przy­po­mi­na tro­chę więc cza­sy PRL. Zwłaszcza, że skle­py mogą też odmó­wić przy­ję­cia bute­lek, co rze­czy­wi­ście się zdarza. 

Po wpro­wa­dze­niu nowe­go sys­te­mu kau­cyj­ne­go, pusz­ki i butel­ki obję­te kau­cja­mi będzie musiał przy­jąć każ­dy sklep o powierzch­ni han­dlo­wej powy­żej 100 m². Mniejsze skle­py będą mogły odbie­rać te butel­ki oraz zwra­cać kau­cje na zasa­dzie dobro­wol­no­ści. Producenci będą mogli tez orga­ni­zo­wać zbiór­kę na przy­kład poprzez automaty.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...