- reklama -
Strona głównaEnergiaZmiany w fotowoltaice w 2022...

Zmiany w fotowoltaice w 2022 r: do kiedy masz czas?

Jaki los ma przed sobą w Polsce w 2022 r. foto­wol­ta­ika? Zmiany, któ­re wcho­dzą w życie 1 kwiet­nia, będą na nie­ko­rzyść nowych pro­su­men­tów. Obecny sys­tem roz­li­czeń ener­gii wypro­du­ko­wa­nej przez pro­su­men­tów zmie­ni się na nowy, tzw. net bil­ling. Do kie­dy sta­re zasa­dy w foto­wol­ta­ice jesz­cze obowiązują? 

Zmiany zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Tylko do 31 mar­ca 2022 roku jest czas na zło­że­nie wnio­sku o przy­łą­cze­nie mikro­in­sta­la­cji do sie­ci ener­ge­tycz­nej. Wówczas pro­su­men­ci zacho­wa­ją obec­ne, korzyst­ne roz­li­cze­nie foto­wol­ta­iki czy­li opu­sty. Polega to na tym, że przez rok moż­na maga­zy­no­wać nad­wyż­ki ener­gii w sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej i odbie­rać potem w sto­sun­ku 1:0,8 dla insta­la­cji do 10 kW albo 1:07, przy więk­szej mocy do 50 kW. Za pobra­ną z powro­tem ener­gię z sie­ci nie pła­ci opłat zmien­nych, czy­li nie pono­si kosz­tów za dystrybucję. 

Prawo do opu­stów przy­słu­gu­je przez 15 lat od momen­tu wpro­wa­dze­nia pierw­szej ener­gii do sieci. 

Kto nie zdą­ży zło­żyć do 31 mar­ca 2022 roku wnio­sku o przy­łą­cze­nie mikro­in­sta­la­cji do sie­ci, ten już do obec­ne­go sys­te­mu opu­stów nie wej­dzie. Ważne jest więc, by to zro­bić na czas. Wnioski z błę­da­mi moż­na potem popra­wić na wezwa­nie operatora. 

Fotowoltaika: nowe przepisy w 2022 r. wchodzą etapami

Od kwiet­nia każ­dy, kto zło­ży wnio­sek o przy­łą­cze­nie mikro­in­sta­la­cji do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej nie dosta­nie na 15 lat sys­te­mu opu­stów. Będzie roz­li­czał się opu­sta­mi tyl­ko do 1 lip­ca 2022 roku. Potem auto­ma­tycz­nie przej­dzie na tzw. net bil­ling. Na czym pole­ga­ją te zmia­ny? Fotowoltaika wte­dy się może tak­że opła­cać, ale już mniej i co waż­ne, będzie to znacz­nie trud­niej­sze do oszacowania.

Przede wszyst­kim, nowy sys­tem jest znacz­nie bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny. Energię roz­li­cza się nie ilo­ścio­wo, tyl­ko war­to­ścio­wo. Prosument ma swo­je kon­to depo­zy­to­we, gdzie jest pod­li­czo­ne, ile ener­gii sprze­dał do sie­ci i ile pobrał. A pobie­ra ener­gię już ze wszyst­ki­mi opła­ta­mi, czy­li z VAT-​em i opła­tą dystrybucyjną. 

Nadal moż­na ode­brać ener­gię z sie­ci przez rok od jej wpro­wa­dze­nia. Natomiast po roku, jeśli nadal jest nad­wyż­ka pie­nię­dzy na kon­cie depo­zy­to­wy, to część tych pie­nię­dzy moż­na ode­brać. Nie wszyst­kie jed­nak, tyl­ko nie wię­cej niż 20 proc. war­to­ści ener­gii pobra­nej w danym mie­sią­cu. Reszta przepada. 

Wysokość ewen­tu­al­nej nad­pła­ty (nie­wy­ko­rzy­sta­nej w okre­sie 12 mie­się­cy), zwra­ca­nej przez sprze­daw­cę, nie może prze­kro­czyć 20% (dwu­dzie­stu pro­cent) war­to­ści ener­gii elek­trycz­nej wpro­wa­dzo­nej do sie­ci w mie­sią­cu kalen­da­rzo­wym, kt rego doty­czy zwrot nadpłaty

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Cena energii z fotowoltaiki

Net bil­ling też będzie wpro­wa­dza­ny eta­pa­mi. Wyznacznikiem roz­li­cze­nia ener­gii wypro­du­ko­wa­nej przez pro­su­men­ta będą ceny gieł­do­we, ale na począ­tek śred­nia mie­sięcz­na. od 1 lip­ca 2022 r. do 30 czerw­ca 2024 r. nad­wyż­ki ener­gii będą roz­li­cza­ne mie­sięcz­nie, według śred­niej ceny ryn­ko­wej z poprzed­nie­go mie­sią­ca kalendarzowego.

Czytaj tak­że: Jak odli­czyć pane­le foto­wol­ta­icz­ne z dota­cją, któ­ra jesz­cze nie przyszła?

Natomiast od 1 lip­ca 2024 r. pro­su­ment roz­li­czy war­tość swo­ich nad­wy­żek ener­gii elek­trycz­nej z zasto­so­wa­niem taryf dyna­micz­nych. Oznacza to sto­so­wa­nie cen godzi­no­wych oraz odręb­ne roz­li­cza­nie ener­gii wpro­wa­dzo­nej i pobra­nej z sie­ci elektroenergetycznej.

Przy obec­nych wyso­kich cenach ener­gii nowi pro­su­men­ci mogą być zado­wo­le­ni. Tylko jak to prze­wi­dzieć i obli­czyć okres zwro­tu? To nie­zwy­kle trudne. 

Rozliczenie 1:1, gdzie jest haczyk?

Zmiany w foto­wol­ta­ice w 2022 roku zachę­ci­ły fir­my do przy­go­to­wa­nia swo­ich, alter­na­tyw­nych umów, by nadal opła­cal­ny był prąd ze słoń­ca. Na przy­kład klien­ci zawie­ra­ją­cy z kra­kow­ską fir­mą Columbus umo­wę na mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej mogą sko­rzy­stać z usłu­gi Prąd jak Powietrze 2.0, czy­li bilan­so­wa­nia ener­gii 1:1.

Po wej­ściu w życie zno­we­li­zo­wa­nej usta­wy o OZE, od 1 kwiet­nia, okres zwro­tu wydłu­ży się do 9–12 lat, a zatem nasza usłu­ga przy­wró­ci zwrot inwe­sty­cji do pozio­mu sys­te­mu opustów

Dawid Zieliński, pre­zes Columbus Energy.

Usługa Columbus ma swój haczyk – opła­tę pro­duk­to­wą, któ­ra zale­ży od mocy insta­la­cji i wyno­si nie mniej niż 39 zł mie­sięcz­nie. Warto wiec poszu­kać, czy inni nie mają podob­nych ofert.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...