- reklama -
Strona głównaEnergiaFrancuzi i Hiszpanie stawiają farmy...

Francuzi i Hiszpanie stawiają farmy wiatrowe w Polsce

Spółka Qair zbu­do­wa­ła w Wielkopolsce w gmi­nie Rychwał far­mę wia­tro­wą o mocy 18 MW. Do koń­ca przy­szłe­go roku zamie­rza uru­cho­mić jesz­cze pięć podob­nych inwe­sty­cji. Z kolei hisz­pań­ska Iberdrola roz­po­czę­ła budo­wę far­my wia­tro­wej na Mazowszu.

Wiatr dostar­cza naj­tań­szej ener­gii. Polska ma dobre warun­ki wietrz­ne i nie bra­ku­je firm z całe­go świa­ta, któ­re chcą budo­wać far­my wia­tro­we. Na razie reali­zo­wa­ne są pro­jek­ty, któ­re dosta­ły pozwo­le­nia na budo­wę już kil­ka lat temu. Nowe pro­jek­ty cze­ka­ją na zmia­nę prze­pi­sów usta­wy o inwe­sty­cjach w zakre­sie elek­trow­ni wia­tro­wych.

Największa farma wiatrowa na Mazowszu

Duża far­ma wia­tro­wa na Mazowszu o mocy 82,5 MW dzia­ła już od kil­ku lat w gmi­nie Korytnica, na północny-​wschód od Warszawy. Teraz Iberdrola zaczę­ła dru­gi etap inwe­sty­cji – Korytnica II o mocy ponad 50 MW. Farma będzie wypo­sa­żo­na w 14 tur­bin wia­tro­wych Vestas o mocy 3,6 MW. Wysokość każ­dej tur­bi­ny wia­tro­wej od pod­sta­wy wie­ży do koń­ców­ki łopa­ty wyno­si 195 metrów. Jak oce­nia spół­ka, rocz­nie pro­duk­cja ener­gii wynie­sie 140 GWh, co odpo­wia­da zapo­trze­bo­wa­niu 40 tys. gospo­darstw domowych. 

Rozpoczęcie prac nad budo­wą Korytnicy II to dla Iberdroli prze­ło­mo­wy moment. Ten pro­jekt zwięk­szy nasze moce w kra­ju do 163 mega­wa­tów. Widzimy wie­le moż­li­wo­ści dla kolej­nych nowych pro­jek­tów wia­tro­wych i sło­necz­nych na lądzie. Ten pro­jekt wes­prze 150 miejsc pra­cy w szczy­to­wym okre­sie budo­wy. A w związ­ku z tym, że będzie­my się roz­wi­jać w nad­cho­dzą­cych latach, mamy nadzie­ję stwo­rzyć miej­sce dla jesz­cze więk­sze­go zespołu 

Radosław Kogutiuk, szef Onshore Business Development w Polsce

Na ten pro­jekt Iberdrola uzy­ska­ła wspar­cie w ramach pol­skich aukcji OZE. Jednocześnie zawar­ła dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę typu PPA z nor­we­skim Statkraftem.

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Iberdrola jest jed­ną z naj­więk­szych na świe­cie firm zaj­mu­ją­cych się czy­stą ener­gią. W Polsce, oprócz inwe­sty­cji na Mazowszu, mają też far­mę wia­tro­wą Zaporowy (30 MW) na Opolszczyźnie. Jednocześnie sta­ra­ją się o nowe loka­li­za­cje dla mor­skich farm wia­tro­wych w pol­skiej czę­ści Morza Bałtyckiego. 

Duży inwestor w energetyce wiatrowej

Francuski Qair moc­no wcho­dzi w pol­ski wiatr. Posiada 6 par­ków wia­tro­wych w: Rzepinie, Linowie, Udaninie, Wrześni, Parzęczewie i naj­now­szy – w Rychwale. Inwestycja w Rychwale to łącz­nie 6 tur­bin wia­tro­wych Nordex o mocy nomi­nal­nej 3 MW każ­da. W ska­li roku far­ma będzie wytwa­rzać 60 GWh energii.

Do koń­ca 2022 roku Qair uru­cho­mi kolej­ne far­my wia­tro­we w Olszówce, Wądrożu i Wisznicach o łącz­nej mocy 60 MW, a w 2023 roku – w Stawiszynie i Widuchowej. W sumie fir­ma będzie posia­da­ła w Polsce do koń­ca tego roku ponad 300 MW mocy. 

Zasada 10H

Farmy wia­tro­we w Polsce powsta­ją jesz­cze na sta­rych zasa­dach. Te pro­jek­ty uzy­ska­ły pozwo­le­nia jesz­cze przed wej­ściem w życie usta­wy „anty­wia­tra­ko­wej“ w 2016 roku. Ustanowiła ona zasa­dę 10H – czy­li zakaz budo­wy tur­bin wia­tro­wych w odle­gło­ści od budyn­ków i tere­nów chro­nio­nych odpo­wia­da­ją­cej 10-​krotności wyso­ko­ści wia­tra­ka. W prak­ty­ce, ze wzglę­du na roz­pro­szo­ną zabu­do­wą w Polsce, 10H wyłą­cza z ener­ge­ty­ki wia­tro­wej ok. 99 proc. tery­to­rium. Teraz rząd zamie­rza zli­be­ra­li­zo­wać prze­pi­sy, bo taki jest jeden z warun­ków uru­cho­mie­nia finan­so­wa­nia unij­ne­go z Krajowego Planu Odbudowy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...