- reklama -
Strona głównaEnergiaFrancuzi i Hiszpanie stawiają farmy...

Francuzi i Hiszpanie stawiają farmy wiatrowe w Polsce

Spółka Qair zbu­do­wa­ła w Wielkopolsce w gmi­nie Rychwał far­mę wia­tro­wą o mocy 18 MW. Do koń­ca przy­szłe­go roku zamie­rza uru­cho­mić jesz­cze pięć podob­nych inwe­sty­cji. Z kolei hisz­pań­ska Iberdrola roz­po­czę­ła budo­wę far­my wia­tro­wej na Mazowszu.

Wiatr dostar­cza naj­tań­szej ener­gii. Polska ma dobre warun­ki wietrz­ne i nie bra­ku­je firm z całe­go świa­ta, któ­re chcą budo­wać far­my wia­tro­we. Na razie reali­zo­wa­ne są pro­jek­ty, któ­re dosta­ły pozwo­le­nia na budo­wę już kil­ka lat temu. Nowe pro­jek­ty cze­ka­ją na zmia­nę prze­pi­sów usta­wy o inwe­sty­cjach w zakre­sie elek­trow­ni wia­tro­wych.

Największa farma wiatrowa na Mazowszu

Duża far­ma wia­tro­wa na Mazowszu o mocy 82,5 MW dzia­ła już od kil­ku lat w gmi­nie Korytnica, na północny-​wschód od Warszawy. Teraz Iberdrola zaczę­ła dru­gi etap inwe­sty­cji – Korytnica II o mocy ponad 50 MW. Farma będzie wypo­sa­żo­na w 14 tur­bin wia­tro­wych Vestas o mocy 3,6 MW. Wysokość każ­dej tur­bi­ny wia­tro­wej od pod­sta­wy wie­ży do koń­ców­ki łopa­ty wyno­si 195 metrów. Jak oce­nia spół­ka, rocz­nie pro­duk­cja ener­gii wynie­sie 140 GWh, co odpo­wia­da zapo­trze­bo­wa­niu 40 tys. gospo­darstw domowych. 

Rozpoczęcie prac nad budo­wą Korytnicy II to dla Iberdroli prze­ło­mo­wy moment. Ten pro­jekt zwięk­szy nasze moce w kra­ju do 163 mega­wa­tów. Widzimy wie­le moż­li­wo­ści dla kolej­nych nowych pro­jek­tów wia­tro­wych i sło­necz­nych na lądzie. Ten pro­jekt wes­prze 150 miejsc pra­cy w szczy­to­wym okre­sie budo­wy. A w związ­ku z tym, że będzie­my się roz­wi­jać w nad­cho­dzą­cych latach, mamy nadzie­ję stwo­rzyć miej­sce dla jesz­cze więk­sze­go zespołu 

Radosław Kogutiuk, szef Onshore Business Development w Polsce

Na ten pro­jekt Iberdrola uzy­ska­ła wspar­cie w ramach pol­skich aukcji OZE. Jednocześnie zawar­ła dłu­go­ter­mi­no­wą umo­wę typu PPA z nor­we­skim Statkraftem.

Czytaj tak­że: Powstaje naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce

Iberdrola jest jed­ną z naj­więk­szych na świe­cie firm zaj­mu­ją­cych się czy­stą ener­gią. W Polsce, oprócz inwe­sty­cji na Mazowszu, mają też far­mę wia­tro­wą Zaporowy (30 MW) na Opolszczyźnie. Jednocześnie sta­ra­ją się o nowe loka­li­za­cje dla mor­skich farm wia­tro­wych w pol­skiej czę­ści Morza Bałtyckiego. 

Duży inwestor w energetyce wiatrowej

Francuski Qair moc­no wcho­dzi w pol­ski wiatr. Posiada 6 par­ków wia­tro­wych w: Rzepinie, Linowie, Udaninie, Wrześni, Parzęczewie i naj­now­szy – w Rychwale. Inwestycja w Rychwale to łącz­nie 6 tur­bin wia­tro­wych Nordex o mocy nomi­nal­nej 3 MW każ­da. W ska­li roku far­ma będzie wytwa­rzać 60 GWh energii.

Do koń­ca 2022 roku Qair uru­cho­mi kolej­ne far­my wia­tro­we w Olszówce, Wądrożu i Wisznicach o łącz­nej mocy 60 MW, a w 2023 roku – w Stawiszynie i Widuchowej. W sumie fir­ma będzie posia­da­ła w Polsce do koń­ca tego roku ponad 300 MW mocy. 

Zasada 10H

Farmy wia­tro­we w Polsce powsta­ją jesz­cze na sta­rych zasa­dach. Te pro­jek­ty uzy­ska­ły pozwo­le­nia jesz­cze przed wej­ściem w życie usta­wy „anty­wia­tra­ko­wej“ w 2016 roku. Ustanowiła ona zasa­dę 10H – czy­li zakaz budo­wy tur­bin wia­tro­wych w odle­gło­ści od budyn­ków i tere­nów chro­nio­nych odpo­wia­da­ją­cej 10-​krotności wyso­ko­ści wia­tra­ka. W prak­ty­ce, ze wzglę­du na roz­pro­szo­ną zabu­do­wą w Polsce, 10H wyłą­cza z ener­ge­ty­ki wia­tro­wej ok. 99 proc. tery­to­rium. Teraz rząd zamie­rza zli­be­ra­li­zo­wać prze­pi­sy, bo taki jest jeden z warun­ków uru­cho­mie­nia finan­so­wa­nia unij­ne­go z Krajowego Planu Odbudowy.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...
A jeszcze lepsze jest to...