- reklama -
Strona głównaEnergiaDawno temu w Żarnowcu, a...

Dawno temu w Żarnowcu, a może wcale nie tak dawno…

Poznałam nie­daw­no oso­bę, któ­ra pra­co­wa­ła przy budo­wie pierw­szej, nie­do­szłej pol­skiej elek­trow­ni ato­mo­wej w Żarnowcu. Opowiedziała mi cie­ka­wą histo­rię o tam­tych czasach.

Opowieści z pierw­szej ręki o cza­sach PRL sta­ją się nie­mal legen­dar­ne. Tak, jak moja cór­ka z wypie­ka­mi na twa­rzy słu­cha moich wspo­mnień o bra­ku ubrań, butów i ksią­żek, tak ja nie­daw­no słu­cha­łam opo­wie­ści o Żarnowcu. O marze­niach zbu­do­wa­nia wiel­kiej, wła­snej elek­trow­ni ato­mo­wej i o upad­ku tego planu.

- To przez Czarnobyl – wtrą­ci­łam, pew­na, że to wła­śnie kata­stro­ficz­ny wypa­dek w Czarnobylu zatrzy­mał inwe­sty­cje w ener­ge­ty­kę jądro­wą na wie­le lat w całej Europie.

- A skąd. Zabrakło fun­du­szy. Czarnobyl był nam na rękę, bo plan zaczął się sypać i trze­ba było inwe­sty­cję zamknąć. A pro­te­sty miesz­kań­ców tyl­ko temu sprzyjały.

- I co było dalej?

-  Nic, inwe­sty­cje powo­li roze­bra­no. Za wybu­do­wa­nie kolei do Żarnowca dosta­łem odzna­cze­nie od pomor­skie­go woje­wo­dy, a teraz tej kolei już nie ma. Rozebrana.

- Szkoda, mogła­by się przy­dać, bo może w Żarnowcu posta­wią nową elek­trow­nię atomową.

Mój roz­mów­ca poki­wał gło­wą. Najwyraźniej nowa elek­trow­nia już go tak nie obcho­dzi­ła, jak inwe­sty­cja sprzed 30 lat.

- Najśmieszniejsze jest to, że wójt przy­wie­zio­ny wte­dy „z par­tyj­nej tecz­ki“, nadal tam rzą­dzi i gmi­na jest bar­dzo z nie­go zado­wo­lo­na.  Proszę sobie wyobra­zić, że w tej gmi­nie w tam­tych cza­sach każ­dy miał telefon.

- Niemożliwe – powie­dzia­łam auten­tycz­nie zdziwiona.

Gadaliśmy dosyć dłu­go, wspo­mi­na­jąc to i owo. Moje dzie­ci nie zro­zu­mia­ły­by pew­nie nic z tej opo­wie­ści o par­tyj­nych nada­niach i cud – tele­fo­nach. Ale przed nami pla­ny wybu­do­wa­nia nowej elek­trow­ni ato­mo­wej i nowa fala wyjąt­ko­wych inwe­sty­cji na Pomorzu. Jestem pew­na, że będą potem prze­ka­zy­wa­ne o nich legen­dar­ne opowieści.

 

 

 

 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...

Master Smart Truck

Master Truck -...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...