- reklama -
Strona głównaEnergiaDawno temu w Żarnowcu, a...

Dawno temu w Żarnowcu, a może wcale nie tak dawno…

Poznałam nie­daw­no oso­bę, któ­ra pra­co­wa­ła przy budo­wie pierw­szej, nie­do­szłej pol­skiej elek­trow­ni ato­mo­wej w Żarnowcu. Opowiedziała mi cie­ka­wą histo­rię o tam­tych czasach.

Opowieści z pierw­szej ręki o cza­sach PRL sta­ją się nie­mal legen­dar­ne. Tak, jak moja cór­ka z wypie­ka­mi na twa­rzy słu­cha moich wspo­mnień o bra­ku ubrań, butów i ksią­żek, tak ja nie­daw­no słu­cha­łam opo­wie­ści o Żarnowcu. O marze­niach zbu­do­wa­nia wiel­kiej, wła­snej elek­trow­ni ato­mo­wej i o upad­ku tego planu.

- To przez Czarnobyl – wtrą­ci­łam, pew­na, że to wła­śnie kata­stro­ficz­ny wypa­dek w Czarnobylu zatrzy­mał inwe­sty­cje w ener­ge­ty­kę jądro­wą na wie­le lat w całej Europie.

- A skąd. Zabrakło fun­du­szy. Czarnobyl był nam na rękę, bo plan zaczął się sypać i trze­ba było inwe­sty­cję zamknąć. A pro­te­sty miesz­kań­ców tyl­ko temu sprzyjały.

- I co było dalej?

-  Nic, inwe­sty­cje powo­li roze­bra­no. Za wybu­do­wa­nie kolei do Żarnowca dosta­łem odzna­cze­nie od pomor­skie­go woje­wo­dy, a teraz tej kolei już nie ma. Rozebrana.

- Szkoda, mogła­by się przy­dać, bo może w Żarnowcu posta­wią nową elek­trow­nię atomową.

Mój roz­mów­ca poki­wał gło­wą. Najwyraźniej nowa elek­trow­nia już go tak nie obcho­dzi­ła, jak inwe­sty­cja sprzed 30 lat.

- Najśmieszniejsze jest to, że wójt przy­wie­zio­ny wte­dy „z par­tyj­nej tecz­ki“, nadal tam rzą­dzi i gmi­na jest bar­dzo z nie­go zado­wo­lo­na.  Proszę sobie wyobra­zić, że w tej gmi­nie w tam­tych cza­sach każ­dy miał tele­fon.

- Niemożliwe – powie­dzia­łam auten­tycz­nie zdziwiona.

Gadaliśmy dosyć dłu­go, wspo­mi­na­jąc to i owo. Moje dzie­ci nie zro­zu­mia­ły­by pew­nie nic z tej opo­wie­ści o par­tyj­nych nada­niach i cud – tele­fo­nach. Ale przed nami pla­ny wybu­do­wa­nia nowej elek­trow­ni ato­mo­wej i nowa fala wyjąt­ko­wych inwe­sty­cji na Pomorzu. Jestem pew­na, że będą potem prze­ka­zy­wa­ne o nich legen­dar­ne opowieści.

 

 

 

 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wszystkiego mamy za dużo

W każdą pierwszą...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...