- reklama -
Strona głównaEnergiaDawno temu w Żarnowcu, a...

Dawno temu w Żarnowcu, a może wcale nie tak dawno…

Poznałam nie­daw­no oso­bę, któ­ra pra­co­wa­ła przy budo­wie pierw­szej, nie­do­szłej pol­skiej elek­trow­ni ato­mo­wej w Żarnowcu. Opowiedziała mi cie­ka­wą histo­rię o tam­tych czasach.

Opowieści z pierw­szej ręki o cza­sach PRL sta­ją się nie­mal legen­dar­ne. Tak, jak moja cór­ka z wypie­ka­mi na twa­rzy słu­cha moich wspo­mnień o bra­ku ubrań, butów i ksią­żek, tak ja nie­daw­no słu­cha­łam opo­wie­ści o Żarnowcu. O marze­niach zbu­do­wa­nia wiel­kiej, wła­snej elek­trow­ni ato­mo­wej i o upad­ku tego planu.

– To przez Czarnobyl – wtrą­ci­łam, pew­na, że to wła­śnie kata­stro­ficz­ny wypa­dek w Czarnobylu zatrzy­mał inwe­sty­cje w ener­ge­ty­kę jądro­wą na wie­le lat w całej Europie.

– A skąd. Zabrakło fun­du­szy. Czarnobyl był nam na rękę, bo plan zaczął się sypać i trze­ba było inwe­sty­cję zamknąć. A pro­te­sty miesz­kań­ców tyl­ko temu sprzyjały.

– I co było dalej?

–  Nic, inwe­sty­cje powo­li roze­bra­no. Za wybu­do­wa­nie kolei do Żarnowca dosta­łem odzna­cze­nie od pomor­skie­go woje­wo­dy, a teraz tej kolei już nie ma. Rozebrana.

– Szkoda, mogła­by się przy­dać, bo może w Żarnowcu posta­wią nową elek­trow­nię atomową.

Mój roz­mów­ca poki­wał gło­wą. Najwyraźniej nowa elek­trow­nia już go tak nie obcho­dzi­ła, jak inwe­sty­cja sprzed 30 lat.

– Najśmieszniejsze jest to, że wójt przy­wie­zio­ny wte­dy “z par­tyj­nej tecz­ki”, nadal tam rzą­dzi i gmi­na jest bar­dzo z nie­go zado­wo­lo­na.  Proszę sobie wyobra­zić, że w tej gmi­nie w tam­tych cza­sach każ­dy miał telefon.

– Niemożliwe – powie­dzia­łam auten­tycz­nie zdziwiona.

Gadaliśmy dosyć dłu­go, wspo­mi­na­jąc to i owo. Moje dzie­ci nie zro­zu­mia­ły­by pew­nie nic z tej opo­wie­ści o par­tyj­nych nada­niach i cud – tele­fo­nach. Ale przed nami pla­ny wybu­do­wa­nia nowej elek­trow­ni ato­mo­wej i nowa fala wyjąt­ko­wych inwe­sty­cji na Pomorzu. Jestem pew­na, że będą potem prze­ka­zy­wa­ne o nich legen­dar­ne opowieści.

 

 

 

 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł