- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA pokazuje instrukcje, jak rozebrać...

IKEA pokazuje instrukcje, jak rozebrać popularne meble

O skła­da­niu mebli ze skle­pu IKEA krą­żą kawa­ły i legen­dy. Znany z prak­tycz­nych pro­jek­tów szwedz­ki sklep opu­bli­ko­wał też instruk­cje, jak roz­ło­żyć meble na czę­ści. Ma to pomóc w dal­szym wyko­rzy­sta­niu mebli i „wydłu­że­niu ich żywotności“. 

Instrukcje z obrazkami

Na angiel­skich stro­nach skle­pu IKEA znaj­dzie­my instruk­cje demon­ta­żu naj­po­pu­lar­niej­szych mode­li. Całość poka­za­na jest na pro­stych obraz­kach, więc nie­zna­jo­mość języ­ka nie przeszkadza. 

Nieważne, czy prze­pro­wa­dzasz się do domu, odda­jesz meble, czy je sprze­da­jesz. Prawidłowe roze­bra­nie zmniej­sza ryzy­ko uszko­dze­nia i zmniej­sza jego wpływ na środowisko. 

W gru­pie naj­po­pu­lar­niej­szych pro­duk­tów, któ­re mają swo­je instruk­cje demon­ta­żu, znaj­du­ją się: 

Regał Billy

Łóżko Brimnes

Sofa Lycksele

Biurko Malm

Szafa Pax

Fotel Poang.

Panele foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w skle­pie IKEA

Sklep z używanymi meblami

Jesienią IKEA otwo­rzy­ła pierw­szy na świe­cie sklep z uży­wa­ny­mi pro­duk­ta­mi w Eskilstunie w Szwecji. Znajdują się w nim też meble, któ­re zosta­ły uszko­dzo­ne i potem napra­wio­ne. Sklep otwo­rzo­no począt­ko­wo na 6 miesięcy.

Co waż­ne, więk­szość potrzeb­nych do napra­wy czę­ści zamien­nych moż­na zna­leźć w IKEA. Wielu oso­bom napra­wie­nie przy­no­si satys­fak­cję, jed­nak nie wszy­scy się w tym sprawdzają. 

Stare meble w Krakowie

W Krakowie IKEA wpro­wa­dzi­ła płat­ną usłu­gę odbio­ru uży­wa­nych fote­li i kanap. 

W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne, prze­wie­zie­my je do Wspólnoty Emaus Kraków pro­wa­dzo­nej przez Stowarzyszenie „Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta”, gdzie zyska­ją szan­sę na nowe życie, np. tra­fia­jąc do pod­opiecz­nych orga­ni­za­cji – poda­je sklep

Koszt odbio­ru fote­la to 60 zł + koszt dosta­wy nowe­go fote­la (łącz­nie od 139 zł). Koszt odbio­ru sofy 135 zł + koszt dosta­wy nowej sofy (łącz­nie od 214 zł).

Szwedzka sieć han­dlo­wa dekla­ru­je, że do 2030 roku wszyst­kie jej pro­duk­ty będą pro­jek­to­wa­ne tak, aby dało się je łatwo napra­wić, wyko­rzy­stać w innym celu, ponow­nie użyć, odsprze­dać albo pod­dać recyklingowi.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
2 KOMENTARZE

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...