- reklama -
Strona głównaEcoLifeIKEA pokazuje instrukcje, jak rozebrać...

IKEA pokazuje instrukcje, jak rozebrać popularne meble

O skła­da­niu mebli ze skle­pu IKEA krą­żą kawa­ły i legen­dy. Znany z prak­tycz­nych pro­jek­tów szwedz­ki sklep opu­bli­ko­wał też instruk­cje, jak roz­ło­żyć meble na czę­ści. Ma to pomóc w dal­szym wyko­rzy­sta­niu mebli i “wydłu­że­niu ich żywotności”. 

Instrukcje z obrazkami

Na angiel­skich stro­nach skle­pu IKEA znaj­dzie­my instruk­cje demon­ta­żu naj­po­pu­lar­niej­szych mode­li. Całość poka­za­na jest na pro­stych obraz­kach, więc nie­zna­jo­mość języ­ka nie przeszkadza. 

Nieważne, czy prze­pro­wa­dzasz się do domu, odda­jesz meble, czy je sprze­da­jesz. Prawidłowe roze­bra­nie zmniej­sza ryzy­ko uszko­dze­nia i zmniej­sza jego wpływ na środowisko. 

W gru­pie naj­po­pu­lar­niej­szych pro­duk­tów, któ­re mają swo­je instruk­cje demon­ta­żu, znaj­du­ją się: 

Regał Billy

Łóżko Brimnes

Sofa Lycksele

Biurko Malm

Szafa Pax

Fotel Poang.

Panele foto­wol­ta­icz­ne kupisz przez inter­net w skle­pie IKEA

Sklep z używanymi meblami

Jesienią IKEA otwo­rzy­ła pierw­szy na świe­cie sklep z uży­wa­ny­mi pro­duk­ta­mi w Eskilstunie w Szwecji. Znajdują się w nim też meble, któ­re zosta­ły uszko­dzo­ne i potem napra­wio­ne. Sklep otwo­rzo­no począt­ko­wo na 6 miesięcy.

Co waż­ne, więk­szość potrzeb­nych do napra­wy czę­ści zamien­nych moż­na zna­leźć w IKEA. Wielu oso­bom napra­wie­nie przy­no­si satys­fak­cję, jed­nak nie wszy­scy się w tym sprawdzają. 

Stare meble w Krakowie

W Krakowie IKEA wpro­wa­dzi­ła płat­ną usłu­gę odbio­ru uży­wa­nych fote­li i kanap. 

W tro­sce o śro­do­wi­sko natu­ral­ne, prze­wie­zie­my je do Wspólnoty Emaus Kraków pro­wa­dzo­nej przez Stowarzyszenie „Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta”, gdzie zyska­ją szan­sę na nowe życie, np. tra­fia­jąc do pod­opiecz­nych orga­ni­za­cji – poda­je sklep

Koszt odbio­ru fote­la to 60 zł + koszt dosta­wy nowe­go fote­la (łącz­nie od 139 zł). Koszt odbio­ru sofy 135 zł + koszt dosta­wy nowej sofy (łącz­nie od 214 zł).

Szwedzka sieć han­dlo­wa dekla­ru­je, że do 2030 roku wszyst­kie jej pro­duk­ty będą pro­jek­to­wa­ne tak, aby dało się je łatwo napra­wić, wyko­rzy­stać w innym celu, ponow­nie użyć, odsprze­dać albo pod­dać recyklingowi.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
2 KOMENTARZE

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł