- reklama -
Strona głównaŚwiatKopenhaga w trzy dni

Kopenhaga w trzy dni

Trzy dni w Kopenhadze i tyle wra­żeń. Już od wylą­do­wa­nia na lot­ni­sku moż­na prze­ko­nać się, że jeste­śmy w innym świe­cie, jeśli cho­dzi o korzy­sta­nie z ener­gii i o eko­lo­gię. Tu widzi­my, że “eko” jest cał­kiem natu­ral­ne i powszech­ne, a do tego tanie. Kopenhaga zwró­ci­ła moją uwa­gę na kil­ka rzeczy.

Jako dzien­ni­kar­ka wie­lo­krot­nie przy­jeż­dża­łam do Kopenhagi na zapro­sze­nie Europejskiej Agencji Środowiska, któ­ra ma tu swo­ją sie­dzi­bę. Wszystkie opra­co­wa­nia i infor­ma­cje poda­wa­ne przez EEA są rze­tel­nym i cie­ka­wym źró­dłem wie­dzy, dla każ­de­go, kto inte­re­su­je się ochro­ną śro­do­wi­ska. Zawsze więc Kopenhaga będzie koja­rzy­ła mi się z tą agen­cją, a spa­ce­ru­jąc po mie­ście nie­trud­no przejść obok jej sie­dzi­by przy Kongens Nytorv.

Electric City

W tym roku przy­je­cha­łam do sto­li­cy Danii ze wzglę­du na Electric City 2021 – tar­gi orga­ni­zo­wa­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie Wind Europe. Z pew­no­ścią jest to jed­na z cie­kaw­szych imprez, w jakich uczest­ni­czy­łam, a jej roz­mach i róż­no­rod­ność mogą spodo­bać się nie tyl­ko miło­śni­kom wia­tra­ków. Z biz­ne­so­we­go punk­tu widze­nia to ide­al­na impre­za na networking. 

Energia wiatrowa

Dania sły­nie z ener­gii wia­tro­wej. To kraj, gdzie elek­trow­nie wia­tro­we dostar­cza­ją nie­mal poło­wę zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w cią­gu roku. Gdy powie­je moc­niej, jest to nawet wię­cej. Dania ma far­my wia­tro­we na morzu i na lądzie oraz dobrze roz­wi­nię­ty prze­mysł zwią­za­ny z elek­trow­nia­mi wia­tro­wym, ale też jest to kraj, któ­ry korzy­sta z dobrych warun­ków wia­tro­wych. Import ener­gii ze Skandynawii i Niemiec nie jest tu problemem. 

Tymczasem w Polsce elek­trow­nie wia­tro­we odpo­wia­da­ją za nie­speł­na jed­ną dzie­sią­tą pro­du­ko­wa­nej ener­gii. Gdy powia­ło u nas moc­niej w listo­pa­dzie padł rekord pro­duk­cji ener­gii z wia­tru, któ­ry dostar­czył 34 proc. ener­gii elek­trycz­nej w sieci.

Kopenhaga ma elektryki także na wodór

– Tu zmia­ny są widocz­ne już od momen­tu wyj­ścia z samo­lo­tu, ponie­waż na lot­ni­sku cze­ka­ją na cie­bie elek­trycz­ne tak­sów­ki – powie­dział jeden z uczest­ni­ków tego­rocz­ne­go dzien­ni­kar­skie­go wyjaz­du. Co wię­cej, elek­trycz­ne tak­sów­ki mogą mieć napęd na wodór. Jak się dowie­dzie­li­śmy w Kopenhadze jest sto tak­só­wek wodorowych. 

Przedsiębiorstwo komu­ni­ka­cji miej­skiej Movia ma w pla­nach dekar­bo­ni­za­cję. Do 2030 roku poło­wa auto­bu­sów ma być zero­emi­syj­na. We flo­cie jest 7 elek­trycz­nych łodzi, któ­re kur­su­ją w komu­ni­ka­cji miej­skiej niczym auto­bu­sy, tyl­ko że po wodzie. 

Rowery na każdej drodze

Rower jest powszech­nym środ­kiem komu­ni­ka­cji w Kopenhadze. Gdy wylą­do­wa­łam w Danii tem­pe­ra­tu­ra wyno­si­ła 1 sto­pień Celsjusza i cał­kiem moc­no wia­ło. To nie prze­szka­dza miesz­kań­com mia­sta wsiąść na rower i dojeż­dżać do pra­cy, czy na zaku­py. Widać, jak wie­le ojców i mam na rowe­rach wozi dzie­ci – zwy­kle w wóz­kach z przo­du, ale tak­że tra­dy­cyj­nie w sie­dze­niach przy­mo­co­wa­nych z tyłu rowe­ru. Do pozaz­drosz­cze­nia są powszech­ne tu ścież­ki rowerowe.

Nie tylko “danish pastry”

Upodobanie żywie­nio­we u każ­de­go z nas są inne, więc nie będę mówi­ła o smacz­nych duń­skich śle­dziach i maśla­nych ciast­kach i cia­stecz­kach. Niedawno na Twitterze komi­sarz ds. rol­nic­twa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski napi­sał: “Kopenhaga jest pierw­szym mia­stem, w któ­rym 100 % sto­łó­wek publicz­nych ma w swo­jej ofer­cie żyw­ność eko­lo­gicz­ną – pozy­sku­ją ją z oko­ło 25 000 hek­ta­rów eko­lo­gicz­nych grun­tów rol­nych poło­żo­nych głów­nie wokół miasta”.

Podzielę się też innym duń­skim pomy­słem – oto zdję­cie kar­to­nu z wodą z kra­nu, któ­rą piłam pod­czas targów. 

Zielone biuro

W trak­cie dzien­ni­kar­skiej wyciecz­ki odwie­dzi­li­śmy fir­mę Vestas – duń­skie­go pro­du­cen­ta tur­bin wia­tro­wych. Dowiedzieliśmy się o pla­nach recy­klin­gu łopat wia­tro­wych, któ­re w elek­trow­ni wia­tro­wej są naj­bar­dziej odpor­ne na nisz­cze­nie, więc recy­kling łopat sta­no­wi duże wyzwa­nie. Zwykle w Europie łopa­ty wia­tra­ków tra­fia­ją do prze­ro­bu w cemen­tow­niach, albo też mogą posłu­żyć jako ele­men­ty kra­jo­bra­zu. Natomiast pro­du­cen­ci chcą zro­bić wszyst­ko, by nie tra­fia­ły na składowiska. 

Czytaj tak­że: Wiatraki i recy­kling nie idą w parze?

Przy oka­zji zoba­czy­li­śmy zie­lo­ne biu­ro – Copenhagen Towers, któ­re zapie­ra dech w piersiach. 

Mniej znaczy mniej 

Popularna sieć duń­skich hote­li nazy­wa się Cabinn Hotels. Tak jak są tanie linie lot­ni­cze tak są też hote­le bez zadę­cia, za to w bar­dzo dobrych loka­li­za­cjach. Spotkać w nich moż­na biz­nes­me­nów, tury­stów i robot­ni­ków, a atmos­fe­ra jest na wskroś skandynawska. 

Goście mają pew­ność, że nie prze­pła­ca­ją za noc­leg i jed­no­cze­śnie mogą być pew­ni, że zadba­ją o środowisko.

Wyjazd do Danii może zain­spi­ro­wać. Warto pod­pa­trzeć pew­ne pomy­sły. Nie mam jed­nak złu­dzeń, że moż­na je wszę­dzie przenieść. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł