- reklama -
Strona głównaŚwiatKopenhaga w trzy dni

Kopenhaga w trzy dni

Trzy dni w Kopenhadze i tyle wra­żeń. Już od wylą­do­wa­nia na lot­ni­sku moż­na prze­ko­nać się, że jeste­śmy w innym świe­cie, jeśli cho­dzi o korzy­sta­nie z ener­gii i o eko­lo­gię. Tu widzi­my, że „eko“ jest cał­kiem natu­ral­ne i powszech­ne, a do tego tanie. Kopenhaga zwró­ci­ła moją uwa­gę na kil­ka rzeczy.

Jako dzien­ni­kar­ka wie­lo­krot­nie przy­jeż­dża­łam do Kopenhagi na zapro­sze­nie Europejskiej Agencji Środowiska, któ­ra ma tu swo­ją sie­dzi­bę. Wszystkie opra­co­wa­nia i infor­ma­cje poda­wa­ne przez EEA są rze­tel­nym i cie­ka­wym źró­dłem wie­dzy, dla każ­de­go, kto inte­re­su­je się ochro­ną śro­do­wi­ska. Zawsze więc Kopenhaga będzie koja­rzy­ła mi się z tą agen­cją, a spa­ce­ru­jąc po mie­ście nie­trud­no przejść obok jej sie­dzi­by przy Kongens Nytorv.

Electric City

W tym roku przy­je­cha­łam do sto­li­cy Danii ze wzglę­du na Electric City 2021 – tar­gi orga­ni­zo­wa­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie Wind Europe. Z pew­no­ścią jest to jed­na z cie­kaw­szych imprez, w jakich uczest­ni­czy­łam, a jej roz­mach i róż­no­rod­ność mogą spodo­bać się nie tyl­ko miło­śni­kom wia­tra­ków. Z biz­ne­so­we­go punk­tu widze­nia to ide­al­na impre­za na networking. 

Energia wiatrowa

Dania sły­nie z ener­gii wia­tro­wej. To kraj, gdzie elek­trow­nie wia­tro­we dostar­cza­ją nie­mal poło­wę zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej w cią­gu roku. Gdy powie­je moc­niej, jest to nawet wię­cej. Dania ma far­my wia­tro­we na morzu i na lądzie oraz dobrze roz­wi­nię­ty prze­mysł zwią­za­ny z elek­trow­nia­mi wia­tro­wym, ale też jest to kraj, któ­ry korzy­sta z dobrych warun­ków wia­tro­wych. Import ener­gii ze Skandynawii i Niemiec nie jest tu problemem. 

Tymczasem w Polsce elek­trow­nie wia­tro­we odpo­wia­da­ją za nie­speł­na jed­ną dzie­sią­tą pro­du­ko­wa­nej ener­gii. Gdy powia­ło u nas moc­niej w listo­pa­dzie padł rekord pro­duk­cji ener­gii z wia­tru, któ­ry dostar­czył 34 proc. ener­gii elek­trycz­nej w sieci.

Kopenhaga ma elektryki także na wodór

- Tu zmia­ny są widocz­ne już od momen­tu wyj­ścia z samo­lo­tu, ponie­waż na lot­ni­sku cze­ka­ją na cie­bie elek­trycz­ne tak­sów­ki – powie­dział jeden z uczest­ni­ków tego­rocz­ne­go dzien­ni­kar­skie­go wyjaz­du. Co wię­cej, elek­trycz­ne tak­sów­ki mogą mieć napęd na wodór. Jak się dowie­dzie­li­śmy w Kopenhadze jest sto tak­só­wek wodorowych. 

Przedsiębiorstwo komu­ni­ka­cji miej­skiej Movia ma w pla­nach dekar­bo­ni­za­cję. Do 2030 roku poło­wa auto­bu­sów ma być zero­emi­syj­na. We flo­cie jest 7 elek­trycz­nych łodzi, któ­re kur­su­ją w komu­ni­ka­cji miej­skiej niczym auto­bu­sy, tyl­ko że po wodzie. 

Rowery na każdej drodze

Rower jest powszech­nym środ­kiem komu­ni­ka­cji w Kopenhadze. Gdy wylą­do­wa­łam w Danii tem­pe­ra­tu­ra wyno­si­ła 1 sto­pień Celsjusza i cał­kiem moc­no wia­ło. To nie prze­szka­dza miesz­kań­com mia­sta wsiąść na rower i dojeż­dżać do pra­cy, czy na zaku­py. Widać, jak wie­le ojców i mam na rowe­rach wozi dzie­ci – zwy­kle w wóz­kach z przo­du, ale tak­że tra­dy­cyj­nie w sie­dze­niach przy­mo­co­wa­nych z tyłu rowe­ru. Do pozaz­drosz­cze­nia są powszech­ne tu ścież­ki rowerowe.

Nie tylko „danish pastry“

Upodobanie żywie­nio­we u każ­de­go z nas są inne, więc nie będę mówi­ła o smacz­nych duń­skich śle­dziach i maśla­nych ciast­kach i cia­stecz­kach. Niedawno na Twitterze komi­sarz ds. rol­nic­twa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski napi­sał: „Kopenhaga jest pierw­szym mia­stem, w któ­rym 100 % sto­łó­wek publicz­nych ma w swo­jej ofer­cie żyw­ność eko­lo­gicz­ną – pozy­sku­ją ją z oko­ło 25 000 hek­ta­rów eko­lo­gicz­nych grun­tów rol­nych poło­żo­nych głów­nie wokół miasta“.

Podzielę się też innym duń­skim pomy­słem – oto zdję­cie kar­to­nu z wodą z kra­nu, któ­rą piłam pod­czas targów. 

Zielone biuro

W trak­cie dzien­ni­kar­skiej wyciecz­ki odwie­dzi­li­śmy fir­mę Vestas – duń­skie­go pro­du­cen­ta tur­bin wia­tro­wych. Dowiedzieliśmy się o pla­nach recy­klin­gu łopat wia­tro­wych, któ­re w elek­trow­ni wia­tro­wej są naj­bar­dziej odpor­ne na nisz­cze­nie, więc recy­kling łopat sta­no­wi duże wyzwa­nie. Zwykle w Europie łopa­ty wia­tra­ków tra­fia­ją do prze­ro­bu w cemen­tow­niach, albo też mogą posłu­żyć jako ele­men­ty kra­jo­bra­zu. Natomiast pro­du­cen­ci chcą zro­bić wszyst­ko, by nie tra­fia­ły na składowiska. 

Czytaj tak­że: Wiatraki i recy­kling nie idą w parze?

Przy oka­zji zoba­czy­li­śmy zie­lo­ne biu­ro – Copenhagen Towers, któ­re zapie­ra dech w piersiach. 

Mniej znaczy mniej 

Popularna sieć duń­skich hote­li nazy­wa się Cabinn Hotels. Tak jak są tanie linie lot­ni­cze tak są też hote­le bez zadę­cia, za to w bar­dzo dobrych loka­li­za­cjach. Spotkać w nich moż­na biz­nes­me­nów, tury­stów i robot­ni­ków, a atmos­fe­ra jest na wskroś skandynawska. 

Goście mają pew­ność, że nie prze­pła­ca­ją za noc­leg i jed­no­cze­śnie mogą być pew­ni, że zadba­ją o środowisko.

Wyjazd do Danii może zain­spi­ro­wać. Warto pod­pa­trzeć pew­ne pomy­sły. Nie mam jed­nak złu­dzeń, że moż­na je wszę­dzie przenieść. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...