- reklama -
Strona głównaEnergiaOgrzewanie gazem domów pod lupą

Ogrzewanie gazem domów pod lupą

Ogrzewanie domów przy­czy­nia się do dużych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. W Unii Europejskiej nara­sta dys­ku­sja o tym, jak pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem. Bruksela chce, by pań­stwa człon­kow­skie zapla­no­wa­ły cał­ko­wi­te wyco­fa­nie z użyt­ku paliw kopal­nych w budyn­kach. Nie cho­dzi już tyl­ko o Europę, ponie­waż rewo­lu­cyj­ne pra­wo regu­lu­ją­ce ogrze­wa­nie gazem przy­jął ostat­nio Nowy Jork. 

Francja zamie­rza od 2022 roku zaka­zać sto­so­wa­nia do ogrze­wa­nia domów pie­ców na olej. Podobnie w przy­szłym roku z powo­du restryk­cyj­nych prze­pi­sów o emi­sjach nie uzy­ska­ją pozwo­le­nia na budo­wę domy, któ­re pla­nu­ją ogrze­wa­nie tyl­ko gazem. To szan­sa dla pie­ców na bio­ma­sę, pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i kolek­to­rów sło­necz­nych. Nadal będzie moż­na wyko­rzy­sty­wać hybry­do­we insta­la­cje, np. gazo­we pom­py cie­pła. Od 2025 roku zakaz ten ma doty­czyć nowych budyn­ków wielorodzinnych.

Dania zaprze­sta­ła insta­la­cji kotłów gazo­wych w nowych domach już w 2013 roku, a Holandia w 2018 roku wpro­wa­dzi­ła prze­pi­sy o nie­pod­łą­cza­niu budyn­ków do sie­ci gazo­wej, ale z wyjąt­ka­mi. Norwegia zaka­za­ła ogrze­wa­nia ole­jo­we­go w 2020 roku, zarów­no w budyn­kach nowych jak i sta­rych. Już w 2016 roku wpro­wa­dzi­ła prze­pi­sy insta­la­cji ogrze­wa­nia na pali­wa kopal­ne w nowych budyn­kach i po grun­tow­nej renowacji. 

Ekologiczny dom w Nowym Jorku

Przyjęte 15 grud­nia przez Radę Miejską Nowego Jorku regu­la­cje zawie­ra­ją nowe limi­ty emi­sji dwu­tlen­ku węgla, któ­re sku­tecz­nie eli­mi­nu­ją wyko­rzy­sta­nie gazu w nowych budyn­kach. W prak­ty­ce cho­dzi o gaz ziem­ny. Nowe zasa­dy będą obo­wią­zy­wa­ły od 2024 roku dla budyn­ków poni­żej sied­miu pię­ter i od poło­wy 2027 roku dla wyż­szych. Budynki ogrze­wa­ne cał­ko­wi­cie elek­trycz­nie znacz­nie zmniej­sza­ją emi­sje CO2. W dodat­ku budo­wa takich domów jest tań­sza – pod­kre­śla think tank RMI.

Pod wzglę­dem emi­sji z paliw kopal­nych w budyn­kach Nowy Jork ma wyż­szy wynik niż budyn­ki w 41 sta­nach USA. Ostatnie wyka­za­ły, że nowe pra­wo ogra­ni­czy emi­sje  o 2,1 mln ton do 2040 roku. Odpowiada to rocz­nej emi­sji 450 tys. samo­cho­dów. Regulacja będzie zapo­bie­gać budo­wie kosz­tow­nych nowych linii gazo­wych do nowych budyn­ków, oszczę­dza­jąc set­ki milio­nów z pie­nię­dzy podat­ni­ków. Wcześniej podob­ne pra­wo przy­ję­ło San Jose w Kalifornii.

Eliminacja sie­ci gazo­wych w nowych budyn­kach to waż­ny krok. Oznacza to mniej poża­rów, mniej tok­sycz­nych wyzie­wów w domach, mniej szkód dla kli­ma­tu, brak comie­sięcz­nych rachun­ków za gaz dla tysię­cy rodzin. Każde mia­sto na świe­cie powin­no wpro­wa­dzić w życie poli­ty­kę podob­ną do tej. Jesteśmy to win­ni naszym spo­łecz­no­ściom i naszej planecie.

dr Andrea Marpilleron-​Colomina, The New School

Jak ogrzewanie gazem widzi Bruksela?

Nie ma jed­no­myśl­no­ści jeśli cho­dzi o ogrze­wa­nie budyn­ków w Unii Europejskiej. Na wyco­fa­nie się z ogrze­wa­nia gazem nie jest goto­wych wie­le państw, w tym Polska. Warto przy­po­mnieć, że u nas głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia domów indy­wi­du­al­nych jest węgiel i naj­więk­szym wyzwa­niem jest przej­ście na mniej emi­syj­ne źró­dła. Jak się oka­zu­je, ogrze­wa­nie gazo­we jest naj­po­pu­lar­niej­sze w nowych budyn­kach, któ­re nie są pod­łą­czo­ne do sie­ci. Podobnie przy wymia­nie sta­rych pie­ców Polacy naj­czę­ściej prze­cho­dzą na gaz. 

Czytaj tak­że: Domowe emi­sje CO2 mają zna­cze­nie. Będzie za nie opłata?

Natomiast wie­le praw­do­po­dob­nie zmie­nią nowe stan­dar­dy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków, któ­re zapro­po­no­wa­ła Komisja Europejska. Wszystkie nowe budyn­ki miesz­kal­ne mają być zero­emi­syj­ne i zasi­la­ne ener­gią odna­wial­ną od 2030. W odnie­sie­niu do budyn­ków publicz­nych te zasa­dy ma obo­wią­zy­wać już od 2027 roku. Od 2027 roku nie będzie moż­li­we wspie­ra­nie kotłów na pali­wa kopal­ne, czy­li tak­że gazo­wych. Państwa człon­kow­skie powin­ny zapla­no­wać stra­te­gie wyco­fa­nia z użyt­ku paliw kopal­nych w budyn­kach do 2040 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...