- reklama -
Strona głównaEnergiaOgrzewanie gazem domów pod lupą

Ogrzewanie gazem domów pod lupą

Ogrzewanie domów przy­czy­nia się do dużych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. W Unii Europejskiej nara­sta dys­ku­sja o tym, jak pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem. Bruksela chce, by pań­stwa człon­kow­skie zapla­no­wa­ły cał­ko­wi­te wyco­fa­nie z użyt­ku paliw kopal­nych w budyn­kach. Nie cho­dzi już tyl­ko o Europę, ponie­waż rewo­lu­cyj­ne pra­wo regu­lu­ją­ce ogrze­wa­nie gazem przy­jął ostat­nio Nowy Jork. 

Francja zamie­rza od 2022 roku zaka­zać sto­so­wa­nia do ogrze­wa­nia domów pie­ców na olej. Podobnie w przy­szłym roku z powo­du restryk­cyj­nych prze­pi­sów o emi­sjach nie uzy­ska­ją pozwo­le­nia na budo­wę domy, któ­re pla­nu­ją ogrze­wa­nie tyl­ko gazem. To szan­sa dla pie­ców na bio­ma­sę, pomp cie­pła, foto­wol­ta­iki i kolek­to­rów sło­necz­nych. Nadal będzie moż­na wyko­rzy­sty­wać hybry­do­we insta­la­cje, np. gazo­we pom­py cie­pła. Od 2025 roku zakaz ten ma doty­czyć nowych budyn­ków wielorodzinnych.

Dania zaprze­sta­ła insta­la­cji kotłów gazo­wych w nowych domach już w 2013 roku, a Holandia w 2018 roku wpro­wa­dzi­ła prze­pi­sy o nie­pod­łą­cza­niu budyn­ków do sie­ci gazo­wej, ale z wyjąt­ka­mi. Norwegia zaka­za­ła ogrze­wa­nia ole­jo­we­go w 2020 roku, zarów­no w budyn­kach nowych jak i sta­rych. Już w 2016 roku wpro­wa­dzi­ła prze­pi­sy insta­la­cji ogrze­wa­nia na pali­wa kopal­ne w nowych budyn­kach i po grun­tow­nej renowacji. 

Ekologiczny dom w Nowym Jorku

Przyjęte 15 grud­nia przez Radę Miejską Nowego Jorku regu­la­cje zawie­ra­ją nowe limi­ty emi­sji dwu­tlen­ku węgla, któ­re sku­tecz­nie eli­mi­nu­ją wyko­rzy­sta­nie gazu w nowych budyn­kach. W prak­ty­ce cho­dzi o gaz ziem­ny. Nowe zasa­dy będą obo­wią­zy­wa­ły od 2024 roku dla budyn­ków poni­żej sied­miu pię­ter i od poło­wy 2027 roku dla wyż­szych. Budynki ogrze­wa­ne cał­ko­wi­cie elek­trycz­nie znacz­nie zmniej­sza­ją emi­sje CO2. W dodat­ku budo­wa takich domów jest tań­sza – pod­kre­śla think tank RMI.

Pod wzglę­dem emi­sji z paliw kopal­nych w budyn­kach Nowy Jork ma wyż­szy wynik niż budyn­ki w 41 sta­nach USA. Ostatnie wyka­za­ły, że nowe pra­wo ogra­ni­czy emi­sje  o 2,1 mln ton do 2040 roku. Odpowiada to rocz­nej emi­sji 450 tys. samo­cho­dów. Regulacja będzie zapo­bie­gać budo­wie kosz­tow­nych nowych linii gazo­wych do nowych budyn­ków, oszczę­dza­jąc set­ki milio­nów z pie­nię­dzy podat­ni­ków. Wcześniej podob­ne pra­wo przy­ję­ło San Jose w Kalifornii.

Eliminacja sie­ci gazo­wych w nowych budyn­kach to waż­ny krok. Oznacza to mniej poża­rów, mniej tok­sycz­nych wyzie­wów w domach, mniej szkód dla kli­ma­tu, brak comie­sięcz­nych rachun­ków za gaz dla tysię­cy rodzin. Każde mia­sto na świe­cie powin­no wpro­wa­dzić w życie poli­ty­kę podob­ną do tej. Jesteśmy to win­ni naszym spo­łecz­no­ściom i naszej planecie.

dr Andrea Marpilleron-​Colomina, The New School

Jak ogrzewanie gazem widzi Bruksela?

Nie ma jed­no­myśl­no­ści jeśli cho­dzi o ogrze­wa­nie budyn­ków w Unii Europejskiej. Na wyco­fa­nie się z ogrze­wa­nia gazem nie jest goto­wych wie­le państw, w tym Polska. Warto przy­po­mnieć, że u nas głów­nym źró­dłem ogrze­wa­nia domów indy­wi­du­al­nych jest węgiel i naj­więk­szym wyzwa­niem jest przej­ście na mniej emi­syj­ne źró­dła. Jak się oka­zu­je, ogrze­wa­nie gazo­we jest naj­po­pu­lar­niej­sze w nowych budyn­kach, któ­re nie są pod­łą­czo­ne do sie­ci. Podobnie przy wymia­nie sta­rych pie­ców Polacy naj­czę­ściej prze­cho­dzą na gaz. 

Czytaj tak­że: Domowe emi­sje CO2 mają zna­cze­nie. Będzie za nie opłata?

Natomiast wie­le praw­do­po­dob­nie zmie­nią nowe stan­dar­dy efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków, któ­re zapro­po­no­wa­ła Komisja Europejska. Wszystkie nowe budyn­ki miesz­kal­ne mają być zero­emi­syj­ne i zasi­la­ne ener­gią odna­wial­ną od 2030. W odnie­sie­niu do budyn­ków publicz­nych te zasa­dy ma obo­wią­zy­wać już od 2027 roku. Od 2027 roku nie będzie moż­li­we wspie­ra­nie kotłów na pali­wa kopal­ne, czy­li tak­że gazo­wych. Państwa człon­kow­skie powin­ny zapla­no­wać stra­te­gie wyco­fa­nia z użyt­ku paliw kopal­nych w budyn­kach do 2040 r.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł