- reklama -
Strona głównaEnergiaLepsze powietrze w Polsce, ale...

Lepsze powietrze w Polsce, ale do ideału daleko

Rząd zamie­rza zak­tu­ali­zo­wać Krajowy Program Ochrony Powietrza. Stan powie­trza się popra­wia, ale nie na tyle, by moż­na było powie­dzieć, że oddy­cha­my czy­stym powie­trzem. Co zamie­rza robić? Będą dota­cje na wymia­nę ogrze­wa­nia i na czy­sty trans­port. Rozczarowane mogą być nato­miast oso­by budu­ją­ce domy jed­no­ro­dzin­ne, ponie­waż dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła w nowych domach nie jest wymie­nio­ne w doku­men­cie. Są za to pla­ny na dota­cje do wymia­ny pie­ców w domach wielorodzinnych. 

Celem KPOP jest dopro­wa­dze­nie sta­nu powie­trza w Polsce do stan­dar­du odpo­wia­da­ją­ce­go nor­mom kra­jo­wym, unij­nym, a w dal­szej per­spek­ty­wie – reko­men­do­wa­nym przez Światową Organizację Zdrowia. Prawda jest taka, że teraz jeste­śmy jesz­cze od tego bar­dzo dale­ko. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści stref w latach 2018–2020 odno­to­wa­no prze­kro­cze­nia pozio­mów dopusz­czal­nych i doce­lo­wych przy­naj­mniej dla jed­ne­go zanie­czysz­cze­nia. Mamy teraz 45 stref oraz 286 sta­cji pomia­ro­wych, na któ­rych znaj­du­je się 2049 sta­no­wisk. Dobra wia­do­mość jest taka, że wyraź­nie spa­da licz­ba stref z prze­kro­cze­nia­mi i doty­czy to głów­nie pyłu PM10. 

Czym zanieczyszczone jest powietrze 

Duży pro­blem jest z pyłem. Poziomy PM 2,5 w 2020 roku był prze­kro­czo­ny są w 14 stre­fach, nato­miast PM 10 – w 16 stre­fach. To jed­nak benzo(a)piren bije wszel­kie rekord, ponie­waż w 39 stre­fach zano­to­wa­no prze­kro­cze­nia zanie­czysz­czeń tą rako­twór­czą substancją. 

Skąd ten pro­blem? Głównie z domo­wych komi­nów i spa­la­nia w domo­wych pie­cach, kotłach czy komin­kach drew­na i węgla. Jak się oka­zu­je, węgiel odpo­wia­da wciąż za jed­ną czwar­tą indy­wi­du­al­ne­go ogrze­wa­nia w w mia­stach. W 2030 roku ma to być już zero.

Procesowi spa­la­nia paliw w źró­dłach spa­la­nia o małej mocy towa­rzy­szy emi­sja m.in. takich sub­stan­cji jak pyły, tlen­ki azo­tu, dwu­tle­nek siar­ki, tlen­ki węgla, meta­le ciężkie.

Z kolei trans­port jest głów­nym źró­dłem zanie­czysz­cze­nia tlen­kiem azo­tu. W dodat­ku emi­sja tego gazu szyb­ko rośnie. 

Co planuje rząd?

Głównym źró­dłem zanie­czysz­czeń są sys­te­my ogrze­wa­nia sto­so­wa­ne przez Polaków. Będą więc dota­cje do wymia­ny pie­ców z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Kolejny pro­gram na 2 mld zł wpro­wa­dzi w przy­szłym roku dota­cje do wymia­ny pie­ców w domach wie­lo­ro­dzin­nych, ale apli­ko­wać o te pie­nią­dze będą gmi­ny. Nie wspo­mi­na się nato­miast o pro­gra­mie Moje Ciepło, w któ­rym mia­ły być dostęp­ne dota­cje do pomp cie­pła w nowych domach. 

Do tego będą dota­cje do czy­ste­go trans­por­tu i punk­tów łado­wa­nia aut elek­trycz­nych. Pod tym wzglę­dem doku­ment więc nie zaskakuje.

Czytaj tak­że: Powszechne dofi­nan­so­wa­nie do pomp cie­pła ruszy w 2021 roku?

Ciekawą ini­cja­ty­wą jest pro­po­zy­cja obli­ga­to­ryj­ne­go podej­mo­wa­nia uchwał anty­smo­go­wych w miej­sco­wo­ściach, gdzie powie­trze jest zanie­czysz­czo­ne. To pro­po­zy­cja Komisji Europejskiej. Z dru­giej stro­ny przy sła­bej sie­ci pań­stwo­we­go moni­to­rin­gu powie­trza trud­no będzie jasno usta­lić, gdzie i w jakim stop­niu jakość powie­trze kuleje. 

Pozostaje mieć jesz­cze nadzie­ję, że edu­ka­cja eko­lo­gicz­na, pro­wa­dzo­na przez rząd i fir­my ener­ge­tycz­ne, przy­nie­sie coraz lep­sze wyniki. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Urbex, romantyzm natury

W Parku Narodowym...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...
A jeszcze lepsze jest to...