- reklama -
Strona głównaWeekendDomkoza czyli pęd do własnego...

Domkoza czyli pęd do własnego domu

Wiele osób marzy o dom­ku jed­no­ro­dzin­nym, czy­li o życiu wygod­nym i kom­for­to­wym, a jed­no­cze­śnie bli­sko przy­ro­dy, za któ­rą tęsk­ni­my. Tylko czy w ten spo­sób reali­zo­wa­na tęsk­no­ta za przy­ro­dą nie wią­że się z jej niszczeniem? 

W ubie­głym roku wyda­no pozwo­le­nia na budo­wę ponad 120 tysię­cy domów jed­no­ro­dzin­nych w Polsce – poda­je Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Co roku jest to coraz więk­sza liczba. 

Budowanie dom­ków jed­no­ro­dzin­nych zwa­ne cza­sem piesz­czo­tli­wie postę­pu­ją­cą „dom­ko­zą“ jest pod wie­lo­ma wzglę­da­mi zupeł­nie nie­eko­lo­gicz­ne. Wiąże się z wyry­wa­niem coraz dal­szych tere­nów zie­lo­nych, zie­mi ornej, osu­sza­niem bagien. Jest to też nie­efek­tyw­ne zaj­mo­wa­nie prze­strze­ni (na takim samym kawał­ku zie­mi może w blo­ku zamiesz­kać o wie­le wię­cej rodzin), mate­ria­łów budow­la­nych i ener­gii. W dodat­ku do dom­ku trze­ba doje­chać, co ozna­cza koniecz­ność poru­sza­nia się samo­cho­dem czy­li pro­du­ko­wa­nie więk­szej ilo­ści spalin. 

Usłyszałam kie­dyś takie zda­nie: „Musieli sprze­dać miesz­ka­nie, żeby wybu­do­wać meto­dą gospo­dar­czą dom, i teraz nie stać ich na bar­dziej eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, więc palą naj­tań­szym węglem“. Budzi ono moją głę­bo­ką irytację. 

Po pierw­sze uży­cie sło­wa „musie­li“ w tym kon­tek­ście jest mani­pu­la­cją – nie musie­li sprze­da­wać miesz­ka­nia, lecz mogli nadal w nim miesz­kać tak, jak więk­szość ludzi. Po dru­gie zda­nie to prze­ka­zu­je wyraź­nie, że pod­sta­wo­wą war­to­ścią jest reali­za­cja wła­snych marzeń i aspi­ra­cji bez oglą­da­nia się na innych ludzi ani na resz­tę świata. 

A miesz­kam w małej miej­sco­wo­ści, gdzie smog jest bar­dzo real­nym problemem. 

Ekologiczny dom czy remont starego?

Oczywiście w zależ­no­ści od pozio­mu świa­do­mo­ści i zasob­no­ści port­fe­la moż­na zbu­do­wać dom bar­dziej eko­lo­gicz­nie, inwe­stu­jąc w odna­wial­ne źró­dła ener­gii i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną (sku­tecz­ną izo­la­cję). Jednak gene­ral­nie wyha­mo­wa­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia wyma­ga zmniej­sze­nia powierzch­ni miesz­kal­nej na osobę. 

Z dru­giej stro­ny zdro­wie psy­chicz­ne też jest waż­ne, a dla jego zacho­wa­nia potrze­bu­je­my prze­strze­ni i kon­tak­tu z przy­ro­dą. Dlatego nale­ży szu­kać takich dróg, któ­re umoż­li­wią nam jak naj­lep­sze zadba­nie o potrze­by wła­sne i swo­jej rodzi­ny, ale z posza­no­wa­niem potrzeb innych ludzi, innych gatun­ków i całej przyrody. 

Rozwiązaniem może być kup­no sta­re­go domu, dzię­ki temu nie wyszar­pu­je­my kolej­nych tere­nów zie­lo­nych. Remont takie­go domu może jed­nak być droż­szy niż posta­wie­nie nowe­go, zwłasz­cza jeśli jest on obję­ty ochro­ną zabytków. 

Przyjazne budownictwo wielorodzinne

Konieczna była­by zmia­na podej­ścia do budow­nic­twa wie­lo­ro­dzin­ne­go tak, by było ono przy­ja­zne ludziom i przy­ro­dzie. Stworzenie prze­strze­ni życio­wej dla wszyst­kich, nie tyl­ko dla bogat­szych, wyma­ga dobre­go pla­no­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia przestrzeni. 

Ważne może być ota­cza­nie zie­le­nią, opla­ta­nie pną­cą roślin­no­ścią, two­rze­nie ogro­dów na dachach i podwó­rzach itp. Można hodo­wać rośli­ny na bal­ko­nie i korzy­stać z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W każ­dym razie, jeśli waż­ne są dla Was war­to­ści eko­lo­gicz­ne, to nie powin­ni­ście mieć kom­plek­sów z powo­du miesz­ka­nia w bloku.

- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...