- reklama -
Strona głównaWeekendDomkoza czyli pęd do własnego...

Domkoza czyli pęd do własnego domu

Wiele osób marzy o dom­ku jed­no­ro­dzin­nym, czy­li o życiu wygod­nym i kom­for­to­wym, a jed­no­cze­śnie bli­sko przy­ro­dy, za któ­rą tęsk­ni­my. Tylko czy w ten spo­sób reali­zo­wa­na tęsk­no­ta za przy­ro­dą nie wią­że się z jej niszczeniem? 

W ubie­głym roku wyda­no pozwo­le­nia na budo­wę ponad 120 tysię­cy domów jed­no­ro­dzin­nych w Polsce – poda­je Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Co roku jest to coraz więk­sza liczba. 

Budowanie dom­ków jed­no­ro­dzin­nych zwa­ne cza­sem piesz­czo­tli­wie postę­pu­ją­cą „dom­ko­zą“ jest pod wie­lo­ma wzglę­da­mi zupeł­nie nie­eko­lo­gicz­ne. Wiąże się z wyry­wa­niem coraz dal­szych tere­nów zie­lo­nych, zie­mi ornej, osu­sza­niem bagien. Jest to też nie­efek­tyw­ne zaj­mo­wa­nie prze­strze­ni (na takim samym kawał­ku zie­mi może w blo­ku zamiesz­kać o wie­le wię­cej rodzin), mate­ria­łów budow­la­nych i ener­gii. W dodat­ku do dom­ku trze­ba doje­chać, co ozna­cza koniecz­ność poru­sza­nia się samo­cho­dem czy­li pro­du­ko­wa­nie więk­szej ilo­ści spalin. 

Usłyszałam kie­dyś takie zda­nie: „Musieli sprze­dać miesz­ka­nie, żeby wybu­do­wać meto­dą gospo­dar­czą dom, i teraz nie stać ich na bar­dziej eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, więc palą naj­tań­szym węglem“. Budzi ono moją głę­bo­ką irytację. 

Po pierw­sze uży­cie sło­wa „musie­li“ w tym kon­tek­ście jest mani­pu­la­cją – nie musie­li sprze­da­wać miesz­ka­nia, lecz mogli nadal w nim miesz­kać tak, jak więk­szość ludzi. Po dru­gie zda­nie to prze­ka­zu­je wyraź­nie, że pod­sta­wo­wą war­to­ścią jest reali­za­cja wła­snych marzeń i aspi­ra­cji bez oglą­da­nia się na innych ludzi ani na resz­tę świata. 

A miesz­kam w małej miej­sco­wo­ści, gdzie smog jest bar­dzo real­nym problemem. 

Ekologiczny dom czy remont starego?

Oczywiście w zależ­no­ści od pozio­mu świa­do­mo­ści i zasob­no­ści port­fe­la moż­na zbu­do­wać dom bar­dziej eko­lo­gicz­nie, inwe­stu­jąc w odna­wial­ne źró­dła ener­gii i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną (sku­tecz­ną izo­la­cję). Jednak gene­ral­nie wyha­mo­wa­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia wyma­ga zmniej­sze­nia powierzch­ni miesz­kal­nej na osobę. 

Z dru­giej stro­ny zdro­wie psy­chicz­ne też jest waż­ne, a dla jego zacho­wa­nia potrze­bu­je­my prze­strze­ni i kon­tak­tu z przy­ro­dą. Dlatego nale­ży szu­kać takich dróg, któ­re umoż­li­wią nam jak naj­lep­sze zadba­nie o potrze­by wła­sne i swo­jej rodzi­ny, ale z posza­no­wa­niem potrzeb innych ludzi, innych gatun­ków i całej przyrody. 

Rozwiązaniem może być kup­no sta­re­go domu, dzię­ki temu nie wyszar­pu­je­my kolej­nych tere­nów zie­lo­nych. Remont takie­go domu może jed­nak być droż­szy niż posta­wie­nie nowe­go, zwłasz­cza jeśli jest on obję­ty ochro­ną zabytków. 

Przyjazne budownictwo wielorodzinne

Konieczna była­by zmia­na podej­ścia do budow­nic­twa wie­lo­ro­dzin­ne­go tak, by było ono przy­ja­zne ludziom i przy­ro­dzie. Stworzenie prze­strze­ni życio­wej dla wszyst­kich, nie tyl­ko dla bogat­szych, wyma­ga dobre­go pla­no­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia przestrzeni. 

Ważne może być ota­cza­nie zie­le­nią, opla­ta­nie pną­cą roślin­no­ścią, two­rze­nie ogro­dów na dachach i podwó­rzach itp. Można hodo­wać rośli­ny na bal­ko­nie i korzy­stać z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W każ­dym razie, jeśli waż­ne są dla Was war­to­ści eko­lo­gicz­ne, to nie powin­ni­ście mieć kom­plek­sów z powo­du miesz­ka­nia w bloku.

- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...