- reklama -
Strona głównaWeekendDomkoza czyli pęd do własnego...

Domkoza czyli pęd do własnego domu

- reklama -

Wiele osób marzy o dom­ku jed­no­ro­dzin­nym, czy­li o życiu wygod­nym i kom­for­to­wym, a jed­no­cze­śnie bli­sko przy­ro­dy, za któ­rą tęsk­ni­my. Tylko czy w ten spo­sób reali­zo­wa­na tęsk­no­ta za przy­ro­dą nie wią­że się z jej niszczeniem? 

W ubie­głym roku wyda­no pozwo­le­nia na budo­wę ponad 120 tysię­cy domów jed­no­ro­dzin­nych w Polsce – poda­je Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Co roku jest to coraz więk­sza liczba. 

Budowanie dom­ków jed­no­ro­dzin­nych zwa­ne cza­sem piesz­czo­tli­wie postę­pu­ją­cą “dom­ko­zą” jest pod wie­lo­ma wzglę­da­mi zupeł­nie nie­eko­lo­gicz­ne. Wiąże się z wyry­wa­niem coraz dal­szych tere­nów zie­lo­nych, zie­mi ornej, osu­sza­niem bagien. Jest to też nie­efek­tyw­ne zaj­mo­wa­nie prze­strze­ni (na takim samym kawał­ku zie­mi może w blo­ku zamiesz­kać o wie­le wię­cej rodzin), mate­ria­łów budow­la­nych i ener­gii. W dodat­ku do dom­ku trze­ba doje­chać, co ozna­cza koniecz­ność poru­sza­nia się samo­cho­dem czy­li pro­du­ko­wa­nie więk­szej ilo­ści spalin. 

Usłyszałam kie­dyś takie zda­nie: “Musieli sprze­dać miesz­ka­nie, żeby wybu­do­wać meto­dą gospo­dar­czą dom, i teraz nie stać ich na bar­dziej eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, więc palą naj­tań­szym węglem”. Budzi ono moją głę­bo­ką irytację. 

Po pierw­sze uży­cie sło­wa “musie­li” w tym kon­tek­ście jest mani­pu­la­cją – nie musie­li sprze­da­wać miesz­ka­nia, lecz mogli nadal w nim miesz­kać tak, jak więk­szość ludzi. Po dru­gie zda­nie to prze­ka­zu­je wyraź­nie, że pod­sta­wo­wą war­to­ścią jest reali­za­cja wła­snych marzeń i aspi­ra­cji bez oglą­da­nia się na innych ludzi ani na resz­tę świata. 

A miesz­kam w małej miej­sco­wo­ści, gdzie smog jest bar­dzo real­nym problemem. 

Ekologiczny dom czy remont starego?

Oczywiście w zależ­no­ści od pozio­mu świa­do­mo­ści i zasob­no­ści port­fe­la moż­na zbu­do­wać dom bar­dziej eko­lo­gicz­nie, inwe­stu­jąc w odna­wial­ne źró­dła ener­gii i efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną (sku­tecz­ną izo­la­cję). Jednak gene­ral­nie wyha­mo­wa­nie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia wyma­ga zmniej­sze­nia powierzch­ni miesz­kal­nej na osobę. 

Z dru­giej stro­ny zdro­wie psy­chicz­ne też jest waż­ne, a dla jego zacho­wa­nia potrze­bu­je­my prze­strze­ni i kon­tak­tu z przy­ro­dą. Dlatego nale­ży szu­kać takich dróg, któ­re umoż­li­wią nam jak naj­lep­sze zadba­nie o potrze­by wła­sne i swo­jej rodzi­ny, ale z posza­no­wa­niem potrzeb innych ludzi, innych gatun­ków i całej przyrody. 

Rozwiązaniem może być kup­no sta­re­go domu, dzię­ki temu nie wyszar­pu­je­my kolej­nych tere­nów zie­lo­nych. Remont takie­go domu może jed­nak być droż­szy niż posta­wie­nie nowe­go, zwłasz­cza jeśli jest on obję­ty ochro­ną zabytków. 

Przyjazne budownictwo wielorodzinne

Konieczna była­by zmia­na podej­ścia do budow­nic­twa wie­lo­ro­dzin­ne­go tak, by było ono przy­ja­zne ludziom i przy­ro­dzie. Stworzenie prze­strze­ni życio­wej dla wszyst­kich, nie tyl­ko dla bogat­szych, wyma­ga dobre­go pla­no­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia przestrzeni. 

Ważne może być ota­cza­nie zie­le­nią, opla­ta­nie pną­cą roślin­no­ścią, two­rze­nie ogro­dów na dachach i podwó­rzach itp. Można hodo­wać rośli­ny na bal­ko­nie i korzy­stać z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W każ­dym razie, jeśli waż­ne są dla Was war­to­ści eko­lo­gicz­ne, to nie powin­ni­ście mieć kom­plek­sów z powo­du miesz­ka­nia w bloku.

- autopromocja -
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...