- reklama -
Strona głównaEnergiaCzy ekogroszek stanieje? Polacy już...

Czy ekogroszek stanieje? Polacy już robią zapasy

Ogrzewanie węglem sta­je się coraz droż­sze. Tymczasem sza­cu­je się, że nawet 4 mln pol­skich domów nadal korzy­sta z węgla do ogrze­wa­nia. Po ostat­nich rekor­do­wych zwyż­kach cen wie­le osób zada­je sobie teraz pyta­nie: czy eko­gro­szek sta­nie­je latem? Teraz robią zapa­sy na zimę, jed­nak to dzia­ła­nia na krót­ką metę. Dobra izo­la­cja domu i wymia­na ogrze­wa­nia na efek­tyw­ne źró­dło, któ­re zuży­wa mniej ener­gii i nie tru­je domow­ni­ków ani sąsia­dów, to podstawa. 

Polacy liczą, że latem zro­bią zapa­sy opa­łu na zimę. Drewno, pel­let, węgiel – to wszyst­ko spa­la­my w domo­wych kotłach. Opał znacz­nie ostat­nio zdro­żał. Ekogroszek kosz­tu­je powy­żej 2 tys. zł za tonę. Tymczasem w stycz­niu 2021 r. tonę eko­grosz­ku moż­na było kupić za ok. 800 zł, rok póź­niej – za ok. 1400. Teraz zda­rza się, że za tonę trze­ba już zapła­cić ponad 3000 zł. I na tym nie koniec – prze­wi­du­je fir­ma Vosti. 

Wszystko przez to, że dro­że­je węgiel kamien­ny. Przeciętna śred­nio­rocz­na cena deta­licz­na 1000 kg węgla kamien­ne­go w 2019 r. wynio­sła 885,40 zł., a w 2021 r. już 996,60 zł. 

Ceny węgla w górę
źró­dło: Vosti

Czy ekogroszek stanieje, gdy popyt szaleje?

Polski rząd wpro­wa­dził embar­go na import węgla z Rosji. Warto przy­po­mnieć, że to wła­śnie sek­tor komu­nal­ny, czy­li ogrze­wa­nie domów, jest głów­nym odbior­cą tego impor­to­wa­ne­go węgla. Embargo spra­wi, że kosz­ty ogrze­wa­nia domów węglem wzro­sną. W dodat­ku wyż­sze ceny zachę­ca­ją Polaków do szyb­kie­go robie­nia zapa­sów, więc nikt nie liczy, że eko­gro­szek sta­nie­je. Wręcz prze­ciw­nie, Polacy muszą przy­go­to­wać się na coraz droż­sze opła­ty za ogrzewanie. 

Według bada­nia Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW), gospo­dar­stwa domo­we korzy­sta­ją­ce z węgla do ogrze­wa­nia domów wyda­ły na jego zakup w sezo­nie grzew­czym 2021/​2022 śred­nio 2992 zł. Warto jed­nak wie­dzieć, że ubie­gło­rocz­ne ceny nijak się mają do dzi­siej­szych, a tani eko­gro­szek z kopal­ni też nie jest łatwo dostać. Polska Grupa Górnicza poda­je, że sklep inter­ne­to­wy PGG przyj­mu­je do reali­za­cji nawet ponad 1200 zamó­wień dzien­nie o łącz­nej wadze węgla prze­kra­cza­ją­cej 5 tys. ton.

Wiadomo jed­nak, że tam, gdzie taniej, tam wiel­kie kolej­ki i tak jak w tra­dy­cyj­nym han­dlu powierzch­nia skle­pu jest ogra­ni­czo­na ścia­na­mi, tak w rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej takim ogra­ni­cze­niem będzie na przy­kład ser­wer czy ilość towa­ru w magazynie.

PGG

Najtańsze ogrzewanie domu – to zależy…

PGG poda­je, że naj­tań­sze jest ogrze­wa­nie eko­grosz­kiem i kotłem 5 kla­sy w nowym budyn­ku – to ok. 10 zł na metr kwa­dra­to­wy na rok. Należy jed­nak pod­kre­ślić, że to nie nowe budyn­ki z kotła­mi 5 kla­sy są pro­ble­mem. Rzeczywiście zda­rza się, że Polacy insta­lo­wa­li kotły na węgiel w nowych domach. Najczęściej jed­nak nadal sto­su­ją naj­tań­sze roz­wią­za­nia, w tym kop­ciu­chy, czy­li kotły poza­kla­so­we. W dodat­ku w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści pol­skie domy nie są dobrze ocieplone. 

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła poda­je z kolei, że naj­tań­sze jest ogrze­wa­nie domu pom­pą cie­pła. Ceny ener­gii elek­trycz­nej dla gospo­darstw domo­wych nadal są regu­lo­wa­ne. Rosną, ale nie tak dra­ma­tycz­nie. Ponadto Polacy maso­wo inwe­sto­wa­li w insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne do pro­duk­cji ener­gii ze słoń­ca, co dodat­ko­wo obni­ża kosz­ty ogrze­wa­nia pom­pa­mi cie­pła. Po zmia­nie sys­te­mu roz­li­czeń od kwiet­nia tego roku, nadal foto­wol­ta­ika jest opła­cal­na i moż­na na nią dostać dota­cje z pro­gra­mu Mój Prąd. 

Czytaj tak­że: Wysokie dota­cje na maga­zy­ny ener­gii do fotowoltaiki

Czas oszczędzać energię 

Koszty ogrze­wa­nia moż­na przede wszyst­kim zmniej­szyć inwe­stu­jąc w ocie­ple­nie domu. Tu drze­mie ogrom­ny poten­cjał do oszczęd­no­ści ener­gii. W dodat­ku takie inwe­sty­cje moż­na odpi­sać od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej – jest to aż 53 tys. zł do odpi­sa­nia w 3 lata od momen­tu roz­po­czę­cia przed­się­wzię­cia. Można więc stop­nio­wo wymie­niać drzwi, okna, ocie­plać stro­py i prze­gro­dy, roz­kła­da­jąc inwe­sty­cje na raty i jed­no­cze­śnie korzy­stać z dota­cji. Dofinansowanie z Mojego Prądu, Czystego Powietrza łączy się z ulgą termomodernizacyjną. 

Przy wymia­nie kop­ciu­cha nie war­to już decy­do­wać się na kocioł na węgiel. Nie ma na to dota­cji. Nadal są dopła­ty do kotłów gazo­wych, jed­nak już teraz Polacy powin­ni zasta­no­wić się, czy war­to tu inwe­sto­wać. Ci, któ­rzy zaku­pi­li w ostat­nich latach kotły na eko­gro­szek, teraz widzą, że wca­le na ogrze­wa­niu nie oszczędzą. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...
A jeszcze lepsze jest to...