- reklama -
Strona głównaCOP26Los klimatu zależy od G20....

Los klimatu zależy od G20. Apel europosłów

Komisja śro­do­wi­ska Parlamentu Europejskiego przy­ję­ła 12 paź­dzier­ni­ka rezo­lu­cję przed szczy­tem kli­ma­tycz­nym COP26, któ­ry odbę­dzie się w tym roku w Glasgow. Podkreślili, że wszy­scy człon­ko­wie G20 powin­ni do 20250 roku osia­gąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. Obecnie żad­ne z państw G20 nie jest na dobrej dro­dze, by osią­gnąć ten cel.

Grupę G20 two­rzy 19 waż­nych dla świa­to­wej gospo­dar­ki państw oraz Unia Europejska. Członkowie G‑20 repre­zen­tu­ją ok. 90 proc. świa­to­we­go PKB, 80 proc. świa­to­we­go han­dlu oraz dwie trze­cie lud­no­ści świa­ta, jak rów­nież ok. 60 proc. wszyst­kich grun­tów rol­nych i ok. 80 proc. świa­to­we­go han­dlu pro­duk­ta­mi rolnymi.

Cele unijne

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opo­wia­da się za bar­dziej ambit­ny­mi unij­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi kli­ma­tu i róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej. Europosłowie uzna­li, że UE musi pozo­stać świa­to­wym lide­rem w wal­ce ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Jednocześnie wyra­zi­li oba­wy, że cele ogło­szo­ne w Paryżu w 2015 r. nie zosta­ną osią­gnię­te, a ocie­ple­nie prze­kro­czy 3 stop­nie Celsjusza do 2100 roku. w porów­na­niu z pozio­mem sprzed epo­ki przemysłowej. 

Europosłowie mają pra­co­wać nad tym, aby unij­ny pakiet kli­ma­tycz­ny „Fit for 55“ (reduk­cji emi­sji CO2 o 55 proc. do 2030 roku) był w peł­ni zgod­ny z poro­zu­mie­niem pary­skim. Chcą, aby UE popar­ła pię­cio­let­nie ramy cza­so­we, zamiast dzie­się­cio­let­nich. Podkreślili rów­nież, że wszyst­kie bez­po­śred­nie i pośred­nie dota­cje do paliw kopal­nych powin­ny zostać wyco­fa­ne w UE do 2025 r. Ponadto wezwa­li wszyst­kie inne kra­je do pod­ję­cia podob­nych środków.

Komisja Środowiska PE wska­za­ła, że bio­róż­no­rod­ność odgry­wa klu­czo­wą rolę w wal­ce z glo­bal­nym ocie­ple­niem i adap­ta­cją do zmian klimatu.

Bogate państwa G20 mają być liderami

Europosłowie uwa­ża­ją, że wszyst­kie kra­je G20 powin­ny zobo­wią­zać się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej naj­póź­niej do 2050 roku. Wezwali rów­nież Komisję Europejską do utwo­rze­nia „mię­dzy­na­ro­do­we­go klu­bu kli­ma­tycz­ne­go”. Objąłby głów­nych emi­ten­tów gazów cie­plar­nia­nych w celu usta­le­nia wspól­nych stan­dar­dów gra­nicz­ne­go podat­ku węglowego.

Z zado­wo­le­niem przy­ję­li powrót Stanów Zjednoczonych do poro­zu­mie­nia pary­skie­go oraz zobo­wią­za­nie pre­zy­den­ta USA Joe Bidena do zmniej­sze­nia o poło­wę emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w USA do 2030 r. w porów­na­niu z 2005 rokiem. 

Chociaż euro­de­pu­to­wa­ni uzna­ją chęć Chin do bycia kon­struk­tyw­nym part­ne­rem w glo­bal­nych nego­cja­cjach kli­ma­tycz­nych, wyra­zi­li zanie­po­ko­je­nie zależ­no­ścią tego kra­ju od węgla. Podkreślili, że chiń­skie cele kli­ma­tycz­ne powin­ny obej­mo­wać wszyst­kie emi­sje gazów cie­plar­nia­nych, a nie tyl­ko dwu­tlen­ku węgla.

Więcej wsparcia finansowego na walkę ze zmianami klimatu

Europosłowie zazna­czy­li, że kra­je roz­wi­nię­te muszą speł­nić obiet­ni­cę pozy­ska­nia co naj­mniej 100 mld dola­rów rocz­nie na finan­so­wa­nie dzia­łań kli­ma­tycz­nych w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Należy uzgod­nić mapę dro­go­wą okre­śla­ją­cą spra­wie­dli­wy wkład każ­de­go kra­ju roz­wi­nię­te­go w ten plan finan­so­wa­nia. Dodali, że trze­ba też zapew­nić, aby wszyst­kie kra­je roz­wi­ja­ją­ce się mogły uczest­ni­czyć w COP26 pomi­mo COVID-19.

Rezolucja zosta­nie pod­da­na pod gło­so­wa­nie przez wszyst­kich posłów do PE pod­czas sesji ple­nar­nej w dniach 18–21 paź­dzier­ni­ka br.

W 2019 r. Parlament Europejski ogło­sił kry­zys kli­ma­tycz­ny. W 2021 r. roku przy­jął pra­wo o kli­ma­cie, któ­re zamie­nia poli­tycz­ne zobo­wią­za­nie Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej UE do 2050 r. w wią­żą­ce zobo­wią­za­nie UE i państw człon­kow­skich. Zwiększa rów­nież unij­ny cel w zakre­sie reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych do 2030 r. z 40 proc. do co naj­mniej 55 proc. w porów­na­niu z pozio­mem z 1990 r.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Tesla wśród rowerów

Każdy chce nim...

Wiatraki, transport, energia

Pamiętacie film "Nie...
A jeszcze lepsze jest to...