- reklama -
Strona głównaCOP26Los klimatu zależy od G20....

Los klimatu zależy od G20. Apel europosłów

Komisja śro­do­wi­ska Parlamentu Europejskiego przy­ję­ła 12 paź­dzier­ni­ka rezo­lu­cję przed szczy­tem kli­ma­tycz­nym COP26, któ­ry odbę­dzie się w tym roku w Glasgow. Podkreślili, że wszy­scy człon­ko­wie G20 powin­ni do 20250 roku osia­gąć neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną. Obecnie żad­ne z państw G20 nie jest na dobrej dro­dze, by osią­gnąć ten cel.

Grupę G20 two­rzy 19 waż­nych dla świa­to­wej gospo­dar­ki państw oraz Unia Europejska. Członkowie G-​20 repre­zen­tu­ją ok. 90 proc. świa­to­we­go PKB, 80 proc. świa­to­we­go han­dlu oraz dwie trze­cie lud­no­ści świa­ta, jak rów­nież ok. 60 proc. wszyst­kich grun­tów rol­nych i ok. 80 proc. świa­to­we­go han­dlu pro­duk­ta­mi rolnymi.

Cele unijne

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opo­wia­da się za bar­dziej ambit­ny­mi unij­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi kli­ma­tu i róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej. Europosłowie uzna­li, że UE musi pozo­stać świa­to­wym lide­rem w wal­ce ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Jednocześnie wyra­zi­li oba­wy, że cele ogło­szo­ne w Paryżu w 2015 r. nie zosta­ną osią­gnię­te, a ocie­ple­nie prze­kro­czy 3 stop­nie Celsjusza do 2100 roku. w porów­na­niu z pozio­mem sprzed epo­ki przemysłowej. 

Europosłowie mają pra­co­wać nad tym, aby unij­ny pakiet kli­ma­tycz­ny “Fit for 55” (reduk­cji emi­sji CO2 o 55 proc. do 2030 roku) był w peł­ni zgod­ny z poro­zu­mie­niem pary­skim. Chcą, aby UE popar­ła pię­cio­let­nie ramy cza­so­we, zamiast dzie­się­cio­let­nich. Podkreślili rów­nież, że wszyst­kie bez­po­śred­nie i pośred­nie dota­cje do paliw kopal­nych powin­ny zostać wyco­fa­ne w UE do 2025 r. Ponadto wezwa­li wszyst­kie inne kra­je do pod­ję­cia podob­nych środków.

Komisja Środowiska PE wska­za­ła, że bio­róż­no­rod­ność odgry­wa klu­czo­wą rolę w wal­ce z glo­bal­nym ocie­ple­niem i adap­ta­cją do zmian klimatu.

Bogate państwa G20 mają być liderami

Europosłowie uwa­ża­ją, że wszyst­kie kra­je G20 powin­ny zobo­wią­zać się do osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej naj­póź­niej do 2050 roku. Wezwali rów­nież Komisję Europejską do utwo­rze­nia „mię­dzy­na­ro­do­we­go klu­bu kli­ma­tycz­ne­go”. Objąłby głów­nych emi­ten­tów gazów cie­plar­nia­nych w celu usta­le­nia wspól­nych stan­dar­dów gra­nicz­ne­go podat­ku węglowego.

Z zado­wo­le­niem przy­ję­li powrót Stanów Zjednoczonych do poro­zu­mie­nia pary­skie­go oraz zobo­wią­za­nie pre­zy­den­ta USA Joe Bidena do zmniej­sze­nia o poło­wę emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w USA do 2030 r. w porów­na­niu z 2005 rokiem. 

Chociaż euro­de­pu­to­wa­ni uzna­ją chęć Chin do bycia kon­struk­tyw­nym part­ne­rem w glo­bal­nych nego­cja­cjach kli­ma­tycz­nych, wyra­zi­li zanie­po­ko­je­nie zależ­no­ścią tego kra­ju od węgla. Podkreślili, że chiń­skie cele kli­ma­tycz­ne powin­ny obej­mo­wać wszyst­kie emi­sje gazów cie­plar­nia­nych, a nie tyl­ko dwu­tlen­ku węgla.

Więcej wsparcia finansowego na walkę ze zmianami klimatu

Europosłowie zazna­czy­li, że kra­je roz­wi­nię­te muszą speł­nić obiet­ni­cę pozy­ska­nia co naj­mniej 100 mld dola­rów rocz­nie na finan­so­wa­nie dzia­łań kli­ma­tycz­nych w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Należy uzgod­nić mapę dro­go­wą okre­śla­ją­cą spra­wie­dli­wy wkład każ­de­go kra­ju roz­wi­nię­te­go w ten plan finan­so­wa­nia. Dodali, że trze­ba też zapew­nić, aby wszyst­kie kra­je roz­wi­ja­ją­ce się mogły uczest­ni­czyć w COP26 pomi­mo COVID-19.

Rezolucja zosta­nie pod­da­na pod gło­so­wa­nie przez wszyst­kich posłów do PE pod­czas sesji ple­nar­nej w dniach 18-​21 paź­dzier­ni­ka br.

W 2019 r. Parlament Europejski ogło­sił kry­zys kli­ma­tycz­ny. W 2021 r. roku przy­jął pra­wo o kli­ma­cie, któ­re zamie­nia poli­tycz­ne zobo­wią­za­nie Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej UE do 2050 r. w wią­żą­ce zobo­wią­za­nie UE i państw człon­kow­skich. Zwiększa rów­nież unij­ny cel w zakre­sie reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych do 2030 r. z 40 proc. do co naj­mniej 55 proc. w porów­na­niu z pozio­mem z 1990 r.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł