- reklama -
Strona głównaEnergiaCeny energii rosną. Czy taryfa...

Ceny energii rosną. Czy taryfa dynamiczna obniży rachunki?

W cią­gu ostat­nie­go roku ceny ener­gii na pol­skim ryn­ku wzro­sły o 60 pro­cent. To efekt odbi­cia po zamknię­ciu gospo­dar­ki w ubie­głym roku. Jednocześnie wyż­sze noto­wa­nia ener­gii mogą prze­ło­żyć się na jesz­cze wyż­sze rachun­ki za prąd. Nowe pro­po­zy­cje, jak tary­fa dyna­micz­na, mają dać wię­cej moż­li­wo­ści kon­su­men­tom, jed­nak nie sta­nie się to szybko.

Umowa z dyna­micz­ną ceną prą­du to jed­na ze zmian, któ­rą pla­nu­je resort kli­ma­tu w naj­now­szej nowe­li­za­cji pra­wa ener­ge­tycz­ne­go. Taryfa dyna­micz­na ma odzwier­cie­dlać bie­żą­ce ceny ener­gii na ryn­kach. Nie każ­dy od razu sko­rzy­sta na zmianach.

Odbiorcy ener­gii elek­trycz­nej będą mogli wpły­wać na wyso­kość swo­je­go rachun­ku poprzez mądrzej­sze zarzą­dza­nie zuży­ciem prą­du. Taryfa dyna­micz­na spra­wi, że będzie opła­ca­ło się ogra­ni­czyć pobór ener­gii w godzi­nach szczy­tu, np. w nocy, kie­dy ceny ener­gii elek­trycz­nej na ryn­ku są naj­wyż­sze. Do tego jed­nak potrze­ba odpo­wied­nich narzę­dzi odczy­tu ener­gii czy­li inte­li­gent­nych licz­ni­ków, któ­rych w pol­skich domach teraz prze­waż­nie nie ma.

Czytaj: Inteligentne licz­ni­ki skoń­czą z pro­gno­zą rachun­ków za prąd

Oferty z ceną dyna­micz­ną prze­zna­czo­ne będą więc dla odbior­ców posia­da­ją­cych zain­sta­lo­wa­ny inte­li­gent­ny licz­nik ze zdal­nym odczy­tem, ponie­waż moż­na wte­dy na bie­żą­co bez inka­sen­ta spraw­dzać zuży­cie ener­gii. W przy­pad­ku licz­ni­ków tra­dy­cyj­nych nie jest to możliwe.

Kiedy taryfa dynamiczna będzie możliwa?

Harmonogram insta­la­cji licz­ni­ków inte­li­gent­nych zakła­da, że dopie­ro w 2028 roku 80 proc. odbior­ców będzie posia­da­ło inte­li­gent­ny licz­nik. Teraz nie­speł­na 2 mln odbior­ców ma już takie urzą­dze­nie, a na insta­la­cję inte­li­gent­ne­go licz­ni­ka cze­ka jesz­cze ponad 14 mln gospo­darstw domowych. 

Nie tyl­ko inte­li­gent­ne licz­ni­ki będą potrzeb­ne. By dobrze zarzą­dzać swo­im zuży­ciem ener­gii przy­da­ły­by się w domach też maga­zy­ny energii.

Powszechność umów z cena­mi dyna­micz­ny­mi pozwo­li roz­wi­nąć nowe seg­men­ty ryn­ku, takie jak przy­do­mo­we maga­zy­ny ener­gii – Michał Kurtyka, mini­ster khttps://​tge​.pl/​d​a​n​e​-​s​t​a​t​y​s​t​y​c​znelima­tu i środowiska.

Taryfa dyna­micz­na ma poja­wić się w ofer­cie wszyst­kich dużych sprze­daw­ców, któ­rzy mają ponad 200 tys. odbior­ców energii.

Takie roz­wią­za­nie ma też swo­je minu­sy – nie zawsze moż­na zre­zy­gno­wać z pobo­ru prą­du, gdy ceny ener­gii na ryn­ku są wyso­kie. Ryzyko, że jed­nak zapła­ci­my wyż­sze rachun­ki, może być więc wysokie.

Ceny energii w górę

Średnioważona cena ener­gii elek­trycz­nej na ryn­ku Dnia Następnego na pol­skiej Towarowej Giełdzie Energii wynio­sła w pierw­szym pół­ro­czu 2021 roku pra­wie 290 zł za MWh. To aż o 112 zł za MWh wię­cej. W cyklu dobo­wym naj­wyż­sze ceny ener­gii latem są w godzi­nach wie­czor­nych oraz porannych. 

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł