- reklama -
Strona głównaEnergiaCeny energii rosną. Czy taryfa...

Ceny energii rosną. Czy taryfa dynamiczna obniży rachunki?

W cią­gu ostat­nie­go roku ceny ener­gii na pol­skim ryn­ku wzro­sły o 60 pro­cent. To efekt odbi­cia po zamknię­ciu gospo­dar­ki w ubie­głym roku. Jednocześnie wyż­sze noto­wa­nia ener­gii mogą prze­ło­żyć się na jesz­cze wyż­sze rachun­ki za prąd. Nowe pro­po­zy­cje, jak tary­fa dyna­micz­na, mają dać wię­cej moż­li­wo­ści kon­su­men­tom, jed­nak nie sta­nie się to szybko.

Umowa z dyna­micz­ną ceną prą­du to jed­na ze zmian, któ­rą pla­nu­je resort kli­ma­tu w naj­now­szej nowe­li­za­cji pra­wa ener­ge­tycz­ne­go. Taryfa dyna­micz­na ma odzwier­cie­dlać bie­żą­ce ceny ener­gii na ryn­kach. Nie każ­dy od razu sko­rzy­sta na zmianach.

Odbiorcy ener­gii elek­trycz­nej będą mogli wpły­wać na wyso­kość swo­je­go rachun­ku poprzez mądrzej­sze zarzą­dza­nie zuży­ciem prą­du. Taryfa dyna­micz­na spra­wi, że będzie opła­ca­ło się ogra­ni­czyć pobór ener­gii w godzi­nach szczy­tu, np. w nocy, kie­dy ceny ener­gii elek­trycz­nej na ryn­ku są naj­wyż­sze. Do tego jed­nak potrze­ba odpo­wied­nich narzę­dzi odczy­tu ener­gii czy­li inte­li­gent­nych licz­ni­ków, któ­rych w pol­skich domach teraz prze­waż­nie nie ma.

Czytaj: Inteligentne licz­ni­ki skoń­czą z pro­gno­zą rachun­ków za prąd

Oferty z ceną dyna­micz­ną prze­zna­czo­ne będą więc dla odbior­ców posia­da­ją­cych zain­sta­lo­wa­ny inte­li­gent­ny licz­nik ze zdal­nym odczy­tem, ponie­waż moż­na wte­dy na bie­żą­co bez inka­sen­ta spraw­dzać zuży­cie ener­gii. W przy­pad­ku licz­ni­ków tra­dy­cyj­nych nie jest to możliwe.

Kiedy taryfa dynamiczna będzie możliwa?

Harmonogram insta­la­cji licz­ni­ków inte­li­gent­nych zakła­da, że dopie­ro w 2028 roku 80 proc. odbior­ców będzie posia­da­ło inte­li­gent­ny licz­nik. Teraz nie­speł­na 2 mln odbior­ców ma już takie urzą­dze­nie, a na insta­la­cję inte­li­gent­ne­go licz­ni­ka cze­ka jesz­cze ponad 14 mln gospo­darstw domowych. 

Nie tyl­ko inte­li­gent­ne licz­ni­ki będą potrzeb­ne. By dobrze zarzą­dzać swo­im zuży­ciem ener­gii przy­da­ły­by się w domach też maga­zy­ny energii.

Powszechność umów z cena­mi dyna­micz­ny­mi pozwo­li roz­wi­nąć nowe seg­men­ty ryn­ku, takie jak przy­do­mo­we maga­zy­ny ener­gii – Michał Kurtyka, mini­ster khttps://​tge​.pl/​d​a​n​e​-​s​t​a​t​y​s​t​y​c​znelima­tu i środowiska.

Taryfa dyna­micz­na ma poja­wić się w ofer­cie wszyst­kich dużych sprze­daw­ców, któ­rzy mają ponad 200 tys. odbior­ców energii.

Takie roz­wią­za­nie ma też swo­je minu­sy – nie zawsze moż­na zre­zy­gno­wać z pobo­ru prą­du, gdy ceny ener­gii na ryn­ku są wyso­kie. Ryzyko, że jed­nak zapła­ci­my wyż­sze rachun­ki, może być więc wysokie.

Ceny energii w górę

Średnioważona cena ener­gii elek­trycz­nej na ryn­ku Dnia Następnego na pol­skiej Towarowej Giełdzie Energii wynio­sła w pierw­szym pół­ro­czu 2021 roku pra­wie 290 zł za MWh. To aż o 112 zł za MWh wię­cej. W cyklu dobo­wym naj­wyż­sze ceny ener­gii latem są w godzi­nach wie­czor­nych oraz porannych. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Dwie wieże

Są na tym...
A jeszcze lepsze jest to...