- reklama -
Strona głównaEnergiaFotowoltaika na raty i zero...

Fotowoltaika na raty i zero procent. PGE zachęci prosumentów?

PGE Obrót zaofe­ru­je foto­wol­ta­ikę kre­dy­tem zero pro­cent. Najpierw jed­nak trze­ba wpła­cić z wła­snej kie­sze­ni 10 tys. zł. 

W Polsce mamy oko­ło 1,3 mln pro­su­men­tów, któ­rzy pro­du­ku­ją i zuży­wa­ją ener­gię pocho­dzą­cą z wła­snej mikro­in­sta­la­cji sło­necz­nej. Po zmia­nie sys­te­mu roz­li­czeń w ubie­głym roku z sys­te­mu opu­stów na net-​billing, inwe­sty­cje w domo­wą foto­wol­ta­ikę rosną znacz­nie wol­niej. W tym roku licz­ba pro­su­men­tów zwięk­szy­ła się zale­d­wie o 16 proc. Tymczasem w ubie­głym roku licz­ba pro­su­men­tów zwięk­szy­ła się o 140 proc.

Nadal dostęp­ne są dota­cje z pro­gra­mu Mój Prąd, ale tu naj­pierw trze­ba wyło­żyć pie­nią­dze, by potem dostać czę­ścio­wo zwrot ponie­sio­nych kosz­tów. Tanie finan­so­wa­nie może pomóc roz­ru­szać rynek

Fotowoltaika na raty

PGE Obrót przy­go­to­wa­ło pakiet „PV za dychę” obej­mu­ją­cą doradz­two, mon­taż i obsłu­gę insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych połą­czo­ną z kre­dy­tem zero pro­cent. Propozycję kie­ru­je do klien­tów indy­wi­du­al­nych zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na potrze­by wła­sne­go gospo­dar­stwa domo­we­go. W sprze­da­ży PGE ma insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne o mocy od 5 do 9 kWp. 

Czytaj tak­że: Ubezpieczenie foto­wol­ta­iki w domu i na grun­cie. Sprawdź różnice

Oferta „PV za dychę” pole­ga na wpła­cie 10 tysię­cy zło­tych przed mon­ta­żem, a pozo­sta­łe kosz­ty insta­la­cji roz­ło­żo­ne są na 36 nie­opro­cen­to­wa­nych rat. Eksperci PGE Obrót pomo­gą w for­mal­no­ściach zwią­za­nych z uzy­ska­niem kre­dy­tu z ban­ku AS Inbank.

Na począt­ku dorad­cy i part­ne­rzy PGE Obrót ana­li­zu­ją pro­fil ener­ge­tycz­ny domu. Eksperci PGE Obrót prze­pro­wa­dza­ją klien­ta przez wszyst­kie pro­ce­sy zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem, wyko­na­niem, a następ­nie użyt­ko­wa­niem insta­la­cji wraz z kom­plek­so­wą gwa­ran­cją, obej­mu­ją­cą pane­le, falow­nik oraz usłu­gę mon­ta­żu. PGE Obrót może rów­nież zapro­po­no­wać pom­py cie­pła i maga­zy­ny ener­gii, któ­re razem z foto­wol­ta­iką mogą sta­no­wić kom­plek­so­we roz­wią­za­nie pozwa­la­ją­ce opty­mal­nie wyko­rzy­stać wła­sną energię.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...