- reklama -
Strona głównaEcoLifeŻabka wycofuje lody. Unia wzięła...

Żabka wycofuje lody. Unia wzięła pod lupę tlenek etylenu

Problemy z zaka­za­nym w Unii Europejskiej tlen­kiem ety­le­nu w żyw­no­ści nie prze­mi­ja­ją. Pojawiają się nowe ostrze­że­nia doty­czą­ce pro­duk­tów takich jak lody czy mię­so, a wcze­śniej pie­czy­wo. Do serii ostrze­żeń dołą­czy­ły ostat­nio pol­skie skle­py sie­ci Żabka. 

Żabka zaape­lo­wa­ła do klien­tów, któ­rzy zaku­pi­li zanie­czysz­czo­ne lody, o ich nie spo­ży­wa­nie i wyrzu­ce­nie lub zwró­ce­nie. Chodzi o nie­któ­re par­tie lodów PEANUT M&M’S ICE CREAM 62g, pro­du­ko­wa­nych przez fir­mę Mars.

Wycofane par­tie produktów

Nie jest to pierw­sze wykry­cie nie­do­zwo­lo­ne­go tlen­ku ety­le­nu na unij­nym ryn­ku. W cią­gu ostat­nie­go roku w kra­jach UE wykry­to wie­le pró­bek zanie­czysz­czo­ne­go seza­mu z Indii. Tlenek ety­le­nu był tam praw­do­po­dob­nie sto­so­wa­ny jako gaz do ste­ry­li­za­cji nasion. 

Czytaj tak­że: IKEA wyco­fu­je pie­czy­wo przez sezam

Zanieczyszczenie tlenkiem etylenu – ETO

ETO w seza­mie i pro­duk­tach pochod­nych było w 2020 roku jed­nym z naj­częst­szych zagro­żeń zgła­sza­nych do Unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF. Komisja Europejska i kra­je człon­kow­skie pod­ję­ły decy­zję o wyco­fa­niu z obro­tu i od kon­su­men­tów wszyst­kich par­tii seza­mu, w któ­rych wykry­ty został tle­nek ety­le­nu. Ponadto wpro­wa­dzo­no sys­te­ma­tycz­ne kon­tro­le na gra­ni­cach prze­sy­łek seza­mu z Indii. Ustalono rów­nież zasa­dę „zero tole­ran­cji” dla pro­duk­tów, w któ­rych wykry­to zanie­czysz­czo­ny sezam. 

Mimo to oka­za­ło się, że tle­nek ety­le­nu z żyw­no­ści do koń­ca nie znik­nął. I odkry­wa­ne są nowe par­tie żywności.

W czerw­cu tego roku do sys­te­mu RASFF zgło­szo­no wykry­cie ETO w pocho­dzą­cej z Turcji mącz­ce chle­ba świę­to­jań­skie­go (E410). Jest to popu­lar­ny doda­tek do żyw­no­ści, głów­nie w celu jej zagęsz­cze­nia i sta­bi­li­za­cji. W wyni­ku tego odkry­cia doszło do trzech posie­dzeń szta­bów kry­zy­so­wych. Tak jak wcze­śniej, Komisja Europejska wraz z kra­ja­mi człon­kow­ski­mi zde­cy­do­wa­ła, że wszyst­kie pro­duk­ty, gdzie zasto­so­wa­no zanie­czysz­czo­ny E410 (powy­żej 0,1 mg/​kg) mają być wycofane. 

Lepiej chuchać na zimne

Unia sto­su­je prze­sad­ne dzia­ła­nia, by wyeli­mi­no­wać tle­nek ety­le­nu z żyw­no­ści. Podejście swo­je opie­ra o zasa­dę ostroż­no­ści i zapew­nie­nia wyso­kie­go pozio­mu ochro­ny kon­su­men­tów. KE wycho­dzi z zało­że­nia, że nie moż­na usta­no­wić bez­piecz­nych dla kon­su­men­tów pozio­mów ETO.

Tlenek ety­le­nu jest bez­barw­nym, pach­ną­cym gazem, któ­ry zabi­ja bak­te­rie, wiru­sy i grzy­by. Z tego powo­du sto­su­je się go do zmniej­sza­nia zawar­to­ści mikro­bów w pro­duk­tach spo­żyw­czych. W Unii jest to jed­nak zaka­za­ne już od lat 90., ponie­waż tle­nek ety­le­nu jest przy dłu­go­trwa­łym nara­że­niu na kon­takt sub­stan­cją rakotwórczą. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wycinka drzew

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł