- reklama -
Strona głównaEcoLifeŻabka wycofuje lody. Unia wzięła...

Żabka wycofuje lody. Unia wzięła pod lupę tlenek etylenu

Problemy z zaka­za­nym w Unii Europejskiej tlen­kiem ety­le­nu w żyw­no­ści nie prze­mi­ja­ją. Pojawiają się nowe ostrze­że­nia doty­czą­ce pro­duk­tów takich jak lody czy mię­so, a wcze­śniej pie­czy­wo. Do serii ostrze­żeń dołą­czy­ły ostat­nio pol­skie skle­py sie­ci Żabka. 

Żabka zaape­lo­wa­ła do klien­tów, któ­rzy zaku­pi­li zanie­czysz­czo­ne lody, o ich nie spo­ży­wa­nie i wyrzu­ce­nie lub zwró­ce­nie. Chodzi o nie­któ­re par­tie lodów PEANUT M&M’S ICE CREAM 62g, pro­du­ko­wa­nych przez fir­mę Mars.

Wycofane par­tie produktów

Nie jest to pierw­sze wykry­cie nie­do­zwo­lo­ne­go tlen­ku ety­le­nu na unij­nym ryn­ku. W cią­gu ostat­nie­go roku w kra­jach UE wykry­to wie­le pró­bek zanie­czysz­czo­ne­go seza­mu z Indii. Tlenek ety­le­nu był tam praw­do­po­dob­nie sto­so­wa­ny jako gaz do ste­ry­li­za­cji nasion. 

Czytaj tak­że: IKEA wyco­fu­je pie­czy­wo przez sezam

Zanieczyszczenie tlenkiem etylenu – ETO

ETO w seza­mie i pro­duk­tach pochod­nych było w 2020 roku jed­nym z naj­częst­szych zagro­żeń zgła­sza­nych do Unijnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF. Komisja Europejska i kra­je człon­kow­skie pod­ję­ły decy­zję o wyco­fa­niu z obro­tu i od kon­su­men­tów wszyst­kich par­tii seza­mu, w któ­rych wykry­ty został tle­nek ety­le­nu. Ponadto wpro­wa­dzo­no sys­te­ma­tycz­ne kon­tro­le na gra­ni­cach prze­sy­łek seza­mu z Indii. Ustalono rów­nież zasa­dę „zero tole­ran­cji” dla pro­duk­tów, w któ­rych wykry­to zanie­czysz­czo­ny sezam. 

Mimo to oka­za­ło się, że tle­nek ety­le­nu z żyw­no­ści do koń­ca nie znik­nął. I odkry­wa­ne są nowe par­tie żywności.

W czerw­cu tego roku do sys­te­mu RASFF zgło­szo­no wykry­cie ETO w pocho­dzą­cej z Turcji mącz­ce chle­ba świę­to­jań­skie­go (E410). Jest to popu­lar­ny doda­tek do żyw­no­ści, głów­nie w celu jej zagęsz­cze­nia i sta­bi­li­za­cji. W wyni­ku tego odkry­cia doszło do trzech posie­dzeń szta­bów kry­zy­so­wych. Tak jak wcze­śniej, Komisja Europejska wraz z kra­ja­mi człon­kow­ski­mi zde­cy­do­wa­ła, że wszyst­kie pro­duk­ty, gdzie zasto­so­wa­no zanie­czysz­czo­ny E410 (powy­żej 0,1 mg/​kg) mają być wycofane. 

Lepiej chuchać na zimne

Unia sto­su­je prze­sad­ne dzia­ła­nia, by wyeli­mi­no­wać tle­nek ety­le­nu z żyw­no­ści. Podejście swo­je opie­ra o zasa­dę ostroż­no­ści i zapew­nie­nia wyso­kie­go pozio­mu ochro­ny kon­su­men­tów. KE wycho­dzi z zało­że­nia, że nie moż­na usta­no­wić bez­piecz­nych dla kon­su­men­tów pozio­mów ETO.

Tlenek ety­le­nu jest bez­barw­nym, pach­ną­cym gazem, któ­ry zabi­ja bak­te­rie, wiru­sy i grzy­by. Z tego powo­du sto­su­je się go do zmniej­sza­nia zawar­to­ści mikro­bów w pro­duk­tach spo­żyw­czych. W Unii jest to jed­nak zaka­za­ne już od lat 90., ponie­waż tle­nek ety­le­nu jest przy dłu­go­trwa­łym nara­że­niu na kon­takt sub­stan­cją rakotwórczą. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
A jeszcze lepsze jest to...