- reklama -
Strona głównaTechnologieAparat Sony, czyli w stronę...

Aparat Sony, czyli w stronę ekologii

Producent sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go Sony już w 2010 roku ogło­sił tzw. „Drogę do zera”, czy­li dłu­go­ter­mi­no­wy glo­bal­ny plan, któ­re­go celem jest osią­gnię­cie zero­we­go śla­du śro­do­wi­sko­we­go przez cały cykl życia pro­duk­tów i dzia­łal­no­ści fir­my 2050 roku. Firma wła­śnie ogło­si­ła, że zre­ali­zu­je ten cel znacz­nie szybciej. 

Sony dzie­li swo­je podej­ście do tego celu na trzy eta­py. Po pierw­sze, pla­nu­je zre­du­ko­wać emi­sję gazów cie­plar­nia­nych do „prak­tycz­nie zera” do 2040 r., a do 2030 r. zamie­rza uczy­nić bez­po­śred­nie i pośred­nie emi­sje z wła­snej dzia­łal­no­ści neu­tral­ną pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla. Skupi się rów­nież na innych emi­sjach, któ­re pocho­dzą z jej pro­duk­tów, łań­cu­cha dostaw i logi­sty­ki do zera net­to do 2040 r. Planuje rów­nież w 100 proc. korzy­stać z odna­wial­nej ener­gii we wła­snych zakła­dach do 2030 roku, do 2025 roku będzie to 35 proc. 

Telewizor, aparat i telefon Sony 

SORPLAS to mate­riał opra­co­wa­ny przez Sony Corporation. Jest to akro­nim od „Sony’s Recycled Plastic“ (recy­klin­go­wa­ny pla­stik Sony). Materiał powsta­je z pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go nawet w 99 pro­cen­tach z recy­klin­gu. Jako suro­wiec słu­żą butel­ki PET, ale tak­że zuży­te dys­ki CD i DVD od Sony Music.

Sony wyko­rzy­stu­je SORPLAS w swo­ich pro­duk­tach, takich jak tele­wi­zo­ry, apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne, kon­so­le do gier i wie­le innych. Materiał ten jest sto­so­wa­ny głów­nie do ele­men­tów obu­do­wy, pane­li i innych ele­men­tów zewnętrz­nych. Na przy­kład tyl­ne obu­do­wy tele­wi­zo­rów Bravia zbu­do­wa­ne są z two­rzy­wa, w skład któ­re­go wcho­dzą roz­drob­nio­ne dys­ki CD i DVD. Aparaty Sony do wide­oblo­gów: ZV‑1, ZV-​1F oraz apa­rat cyfro­wy: α7R V tak­że zawie­ra­ją eko­two­rzy­wa. Zastosowano je też w smart­fo­nach Xperia.

Sprzęt jest trwa­ły, a pla­stik wyglą­da nadal jak nowy. Firma oszczę­dza surow­ce i zmniej­sza emi­sje CO2. W przy­szło­ści zamie­rza roz­sze­rzyć zasto­so­wa­nie tego tworzywa.

- autopromocja -
Podaj dalej
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...