- reklama -
Strona głównaWeekendJak rozmawiać o zmianach klimatu?

Jak rozmawiać o zmianach klimatu?

Osobiste wybo­ry mają nie­wiel­ki wpływ na powstrzy­ma­nie zmian kli­ma­tycz­nych. Potrzebujemy roz­wią­zań glo­bal­nych, sys­te­mo­wych, a to ozna­cza, że potrze­bu­je­my u wła­dzy ludzi, któ­rzy widzą pro­blem i są goto­wi podej­mo­wać dzia­ła­nia na rzecz jego roz­wią­za­nia. Politycy są wybie­ra­ni więk­szo­ścią gło­sów, więc jed­nak wra­ca­my do oso­bi­ste­go wybo­ru, a raczej sumy oso­bi­stych wybo­rów czy­li do wybo­rów więk­szo­ści. A więk­szość wciąż lek­ce­wa­ży eko­lo­gię. Można winić poli­ty­ków, moż­na też winić media. Tymczasem więk­szość wybie­ra takich poli­ty­ków i takie media, jakie chce.

Dlatego myślę, że nie da się unik­nąć roz­ma­wia­nia z ludź­mi sta­no­wią­cy­mi tę więk­szość, któ­rych jest dużo woko­ło. Tylko jak roz­ma­wiać, by mieć szan­sę wpły­nąć na ich nasta­wie­nie, a jed­no­cze­śnie nie wypa­lić się z poczu­ciem „orki na ugo­rze”? To są pyta­nia, któ­re moż­na zada­wać psy­cho­lo­gom. Ciekawe, że na ryn­ku jest dostęp­nych wie­le pozy­cji dla rodzi­ców na temat komu­ni­ka­cji z dzieć­mi, a prze­cież roz­ma­wia­nie z doro­sły­mi wca­le nie jest łatwiejsze.

Daj swój przykład

Pierwszą waż­ną zasa­dą jest cie­ka­wość. Zainteresowanie czy­imiś opi­nia­mi łącz­nie z tym, skąd się one wzię­ły. Jakie potrze­by, uczu­cia, jakie wcze­śniej­sze doświad­cze­nia na nie wpły­nę­ły. Bo jeśli uzna­my, że mamy przed sobą bez­myśl­ne­go idio­tę jedzą­ce­go ogłu­pia­ją­cą pap­kę medial­ną, praw­do­po­dob­nie nie znaj­dzie­my słów umoż­li­wia­ją­cych jakie­kol­wiek porozumienie.

Bycie sobą, dawa­nie przy­kła­du i opo­wia­da­nie o wła­snych wybo­rach. Mam takie doświad­cze­nie, że czło­wiek żyją­cy zgod­nie z wła­sny­mi prze­ko­na­nia­mi czę­sto zysku­je sza­cu­nek, nawet jeśli jest postrze­ga­ny jako dzi­wak. Dzięki temu moż­na poka­zać nowe opcje, wycią­gnąć je na świa­tło dzien­ne, wpro­wa­dzić do codzien­nych roz­mów sąsia­dów. Zaczynają one ist­nieć jako temat, moż­li­wy pro­blem, coś war­te­go uwagi.

Zgoda buduje, zapiekłość rujnuje

Kolejnym tro­pem może być uni­ka­nie w roz­mo­wach zbyt dużych róż­nic. Ludzie prę­dzej roz­wa­żą coś, co jest choć tro­chę im zna­ne i podob­ne do ich dotych­cza­so­wych wybo­rów. Np. ogra­ni­cze­nie jedze­nia mię­sa jest łatwiej­sze do zaak­cep­to­wa­nia niż wega­nizm, a idea stref w ogro­dzie – mniej i bar­dziej upo­rząd­ko­wa­nych – łatwiej­sza do zro­zu­mie­nia niż „dzi­kie chasz­cze” (cokol­wiek to ozna­cza). Chodzi mi o to, że moż­na same­mu być wega­ni­nem, a jed­no­cze­śnie mówić, że ogra­ni­cze­nie mię­sa to też dobry kie­ru­nek. Choć ide­al­nym, wła­snym wybo­rem jest wła­śnie weganizm.

Trzeba pamię­tać o tym, że im kto bar­dziej obsta­je przy swo­jej racji, tym moc­niej w nią wie­rzy. Bombardowanie argu­men­ta­mi czę­sto powo­du­je wyszu­ki­wa­nie kolej­nych kontr­ar­gu­men­tów. Dlatego bez­piecz­niej jest zgo­dzić się, że nawet sze­ro­ki pas sko­szo­nej krót­ko tra­wy koło jezd­ni może popra­wiać widocz­ność i dopie­ro po zna­le­zie­niu obsza­ru wspól­nych poglą­dów suge­ro­wać, że dalej od jezd­ni moż­na być już zadbać o bioróżnorodność.

Klimat w grupie

To wszyst­ko brzmi pro­sto, ale jest pie­kiel­nie trud­ne. Mamy skłon­ność do rywa­li­zo­wa­nia z inny­mi (to ja mam rację, a oni to idio­ci) i do two­rze­nia grup przez wyklu­cza­nie innych.

Oczywiście wspie­ra­ją­ca gru­pa ludzi myślą­cych podob­nie umoż­li­wia­ją­ca cho­ciaż­by odre­ago­wa­nie, ale też snu­cie wspól­nych pla­nów też jest bar­dzo waż­ne. Tyle że zamy­ka­nie się w takiej gru­pie może nie być wystarczające.

A czy roz­mo­wy są wystar­cza­ją­ce? Czy ich efek­ty nie są zbyt małe i powol­ne? Pewnie są. Ale zawsze jest to coś, co moż­na robić.

- autopromocja -
Podziel się
Ola Jagła
Ola Jagła
Pochodzę z Warszawy, od 20 lat mieszkam w Ośnie Lubuskim. Jestem psycholożką, lubię rozmawiać z ludźmi o sprawach ważnych. Lubię chodzić po lesie, wciąż uczę się, że jestem częścią przyrody, i chcę ją chronić.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Bałtyk. Plaża. Upał.

Panowie, żar leje...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł