- reklama -
Strona głównaDokąd wybrać się na plażę....

Dokąd wybrać się na plażę. Ranking czystości wód

Polskie pla­że są pięk­ne, a woda pra­wie zawsze pod wzglę­dem czy­sto­ści i jako­ści speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy obo­wią­zu­ją­ce w Unii Europejskiej. Jak co roku, przed waka­cja­mi spraw­dzi­łam ran­kin­gi, w któ­rych oce­nio­no jakość wód. I nie­ste­ty oka­zu­je się, że tym roku wypa­dli­śmy tro­chę gorzej.

W Polsce jest najgorzej

Raport o czy­sto­ści wód w Europie publi­ku­je co roku Europejska Agencja Środowiska. Ocenia dane jesz­cze przed sezo­nem z 21 tysię­cy kąpie­lisk nad­mor­skich i nad słod­ki­mi woda­mi i na tej pod­sta­wie przy­zna­je kate­go­rie – od nie­wy­star­cza­ją­cej (poor), przez speł­nia­ją­cą wymo­gi, dobrą aż po bar­dzo dobrą (exel­lent).  W naj­now­szym rapor­cie oce­nio­no, że ponad 96 pro­cent kąpie­lisk euro­pej­skich speł­nia wymo­gi doty­czą­ce jako­ści wód Unii Europejskiej, z cze­go ponad 85 pro­cent to kate­go­ria naj­wyż­sza „exel­lent“.  Na pierw­szym miej­scu upla­so­wał się Luksemburg, ale kto tam wybie­ra się na pla­żę? Kolejne miej­sca to Cypr i Malta, któ­re mają aż 99 proc. plaż z wyni­kiem naj­wyż­szym, świet­nie wypa­dły Austria, Grecja, Chorwacja, Włochy, Niemcy, gdzie ten wynik prze­kra­cza 90 proc.

Tymczasem w Polsce jest gorzej. Unijne stan­dar­dy dobry i bar­dzo dobry speł­nia 82 pro­cent prze­ba­da­nych kąpie­lisk – o jeden pro­cent mniej niż rok wcze­śniej. A naj­wyż­sza kategorię- dwie trze­cie. Można pocie­szać się, że znacz­nie gorzej jest w Albanii, a podob­nie do nas w Bułgarii, Wielkiej Brytanii czy na Słowacji. Wydaje się jed­nak, że powin­ni­śmy lepiej zadbać o to, by zna­leźć się choć­by tam, gdzie inne kra­je nadbałtyckie.

Sto włoskich plaż

Z dru­giej stro­ny we Włoszech jest aż sto plaż, gdzie jakość wody zosta­ła oce­nio­na jako zła. W pierw­szej trój­ce kra­jów, gdzie takich kąpie­lisk jest naj­wię­cej zna­la­zły się też Francja i Hiszpania. W Polsce jest jed­no takie miej­sce nad morzem   (w Jarosławcu), a jed­no kąpie­li­sko dostar­czy­ło za mało próbek.

Oczywiście są to dane sta­re, oce­nia­ne na pod­sta­wie dyrek­ty­wy doty­czą­cej zarzą­dza­nia jako­ścią wody w kąpie­li­skach z 2011 roku. Można je brać pod uwa­gę, albo nie. Na bie­żą­co infor­ma­cje o jako­ści wody poda­je nasz Sanepid i tu widać, że nie ma zastrze­żeń. A gdy poja­wi się zagro­że­nie bak­te­ria­mi – to na pew­no taki komu­ni­kat zosta­nie moc­no nagłośniony.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś,...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
A jeszcze lepsze jest to...