- reklama -
Strona głównaDokąd wybrać się na plażę....

Dokąd wybrać się na plażę. Ranking czystości wód

Polskie pla­że są pięk­ne, a woda pra­wie zawsze pod wzglę­dem czy­sto­ści i jako­ści speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy obo­wią­zu­ją­ce w Unii Europejskiej. Jak co roku, przed waka­cja­mi spraw­dzi­łam ran­kin­gi, w któ­rych oce­nio­no jakość wód. I nie­ste­ty oka­zu­je się, że tym roku wypa­dli­śmy tro­chę gorzej.

W Polsce jest najgorzej

Raport o czy­sto­ści wód w Europie publi­ku­je co roku Europejska Agencja Środowiska. Ocenia dane jesz­cze przed sezo­nem z 21 tysię­cy kąpie­lisk nad­mor­skich i nad słod­ki­mi woda­mi i na tej pod­sta­wie przy­zna­je kate­go­rie – od nie­wy­star­cza­ją­cej (poor), przez speł­nia­ją­cą wymo­gi, dobrą aż po bar­dzo dobrą (exel­lent).  W naj­now­szym rapor­cie oce­nio­no, że ponad 96 pro­cent kąpie­lisk euro­pej­skich speł­nia wymo­gi doty­czą­ce jako­ści wód Unii Europejskiej, z cze­go ponad 85 pro­cent to kate­go­ria naj­wyż­sza „exel­lent“.  Na pierw­szym miej­scu upla­so­wał się Luksemburg, ale kto tam wybie­ra się na pla­żę? Kolejne miej­sca to Cypr i Malta, któ­re mają aż 99 proc. plaż z wyni­kiem naj­wyż­szym, świet­nie wypa­dły Austria, Grecja, Chorwacja, Włochy, Niemcy, gdzie ten wynik prze­kra­cza 90 proc.

Tymczasem w Polsce jest gorzej. Unijne stan­dar­dy dobry i bar­dzo dobry speł­nia 82 pro­cent prze­ba­da­nych kąpie­lisk – o jeden pro­cent mniej niż rok wcze­śniej. A naj­wyż­sza kategorię- dwie trze­cie. Można pocie­szać się, że znacz­nie gorzej jest w Albanii, a podob­nie do nas w Bułgarii, Wielkiej Brytanii czy na Słowacji. Wydaje się jed­nak, że powin­ni­śmy lepiej zadbać o to, by zna­leźć się choć­by tam, gdzie inne kra­je nadbałtyckie.

Sto włoskich plaż

Z dru­giej stro­ny we Włoszech jest aż sto plaż, gdzie jakość wody zosta­ła oce­nio­na jako zła. W pierw­szej trój­ce kra­jów, gdzie takich kąpie­lisk jest naj­wię­cej zna­la­zły się też Francja i Hiszpania. W Polsce jest jed­no takie miej­sce nad morzem   (w Jarosławcu), a jed­no kąpie­li­sko dostar­czy­ło za mało próbek.

Oczywiście są to dane sta­re, oce­nia­ne na pod­sta­wie dyrek­ty­wy doty­czą­cej zarzą­dza­nia jako­ścią wody w kąpie­li­skach z 2011 roku. Można je brać pod uwa­gę, albo nie. Na bie­żą­co infor­ma­cje o jako­ści wody poda­je nasz Sanepid i tu widać, że nie ma zastrze­żeń. A gdy poja­wi się zagro­że­nie bak­te­ria­mi – to na pew­no taki komu­ni­kat zosta­nie moc­no nagłośniony.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Widok z okna

Kupujemy domy z...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...