- reklama -
Strona głównaDokąd wybrać się na plażę....

Dokąd wybrać się na plażę. Ranking czystości wód

Polskie pla­że są pięk­ne, a woda pra­wie zawsze pod wzglę­dem czy­sto­ści i jako­ści speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy obo­wią­zu­ją­ce w Unii Europejskiej. Jak co roku, przed waka­cja­mi spraw­dzi­łam ran­kin­gi, w któ­rych oce­nio­no jakość wód. I nie­ste­ty oka­zu­je się, że tym roku wypa­dli­śmy tro­chę gorzej.

W Polsce jest najgorzej

Raport o czy­sto­ści wód w Europie publi­ku­je co roku Europejska Agencja Środowiska. Ocenia dane jesz­cze przed sezo­nem z 21 tysię­cy kąpie­lisk nad­mor­skich i nad słod­ki­mi woda­mi i na tej pod­sta­wie przy­zna­je kate­go­rie – od nie­wy­star­cza­ją­cej (poor), przez speł­nia­ją­cą wymo­gi, dobrą aż po bar­dzo dobrą (exel­lent).  W naj­now­szym rapor­cie oce­nio­no, że ponad 96 pro­cent kąpie­lisk euro­pej­skich speł­nia wymo­gi doty­czą­ce jako­ści wód Unii Europejskiej, z cze­go ponad 85 pro­cent to kate­go­ria naj­wyż­sza “exel­lent”.  Na pierw­szym miej­scu upla­so­wał się Luksemburg, ale kto tam wybie­ra się na pla­żę? Kolejne miej­sca to Cypr i Malta, któ­re mają aż 99 proc. plaż z wyni­kiem naj­wyż­szym, świet­nie wypa­dły Austria, Grecja, Chorwacja, Włochy, Niemcy, gdzie ten wynik prze­kra­cza 90 proc.

Tymczasem w Polsce jest gorzej. Unijne stan­dar­dy dobry i bar­dzo dobry speł­nia 82 pro­cent prze­ba­da­nych kąpie­lisk – o jeden pro­cent mniej niż rok wcze­śniej. A naj­wyż­sza kategorię- dwie trze­cie. Można pocie­szać się, że znacz­nie gorzej jest w Albanii, a podob­nie do nas w Bułgarii, Wielkiej Brytanii czy na Słowacji. Wydaje się jed­nak, że powin­ni­śmy lepiej zadbać o to, by zna­leźć się choć­by tam, gdzie inne kra­je nadbałtyckie.

Sto włoskich plaż

Z dru­giej stro­ny we Włoszech jest aż sto plaż, gdzie jakość wody zosta­ła oce­nio­na jako zła. W pierw­szej trój­ce kra­jów, gdzie takich kąpie­lisk jest naj­wię­cej zna­la­zły się też Francja i Hiszpania. W Polsce jest jed­no takie miej­sce nad morzem   (w Jarosławcu), a jed­no kąpie­li­sko dostar­czy­ło za mało próbek.

Oczywiście są to dane sta­re, oce­nia­ne na pod­sta­wie dyrek­ty­wy doty­czą­cej zarzą­dza­nia jako­ścią wody w kąpie­li­skach z 2011 roku. Można je brać pod uwa­gę, albo nie. Na bie­żą­co infor­ma­cje o jako­ści wody poda­je nasz Sanepid i tu widać, że nie ma zastrze­żeń. A gdy poja­wi się zagro­że­nie bak­te­ria­mi – to na pew­no taki komu­ni­kat zosta­nie moc­no nagłośniony.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł