- reklama -
Strona głównaŚwiatRecyklujesz i zarabiasz

Recyklujesz i zarabiasz

Ekologia dociera na głęboką hiszpańską prowincję, gdzie pojawiły się pierwsze inteligentne kontenery do recyklingu oleju spożywczego. Za zużyty olej wypłacana jest rekompensata finansowa.

W 21 mia­stecz­kach Kastylii La Manczy w cen­tral­nej Hiszpanii poja­wią się kon­te­ne­ry do recy­klin­gu ole­ju spo­żyw­cze­go. Jednym z pierw­szych miejsc, gdzie taki recy­klo­mat już stoi, jest 20-​tysięczny Alcazar de San Juan. 

To wszyst­ko w ramach pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go „Recicla y gana“ (Recykluj i zara­biaj) wpro­wa­dzo­ne­go przez 

To wszyst­ko w ramach pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go „Recicla y gana“ (Recykluj i zara­biaj) wpro­wa­dzo­ne­go przez sto­wa­rzy­sze­nie Comsermancha. Tworzą je mia­sta z trzech pro­win­cji Kastylii La Manczy, łącz­nie zamiesz­ka­nych przez 182 tysią­ca osób.

„Recicla y gana“ – „Recykluj i zarabiaj“

Stowarzyszenie powsta­ło, aby samo­rzą­dy wspól­nie podej­mo­wa­ły pro­jek­ty pro­eko­lo­gicz­ne zgod­ne z zasa­dą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Ma to przy­czy­nić się do rewi­ta­li­za­cji miast. Comsermancha chce więc umoż­li­wić recy­kling jed­ne­go z pro­duk­tów codzien­ne­go użyt­ku, któ­ry naj­bar­dziej degra­du­je śro­do­wi­sko – oleju. 

Jeden litr ole­ju potra­fi zanie­czy­ścić tysiąc litrów wody. Dlatego jego odpo­wied­nia uty­li­za­cja jest tak ważna.

Producentem kon­te­ne­rów jest hisz­pań­ska fir­ma „Setcampo“, któ­ra we współ­pra­cy z naukow­ca­mi z Uniwersytetu Kastylii La Manczy szu­ka nowych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska. To pio­nier­ska fir­ma w dzie­dzi­nie „inte­li­gent­nych“ kontenerów. 

Jak działa recyklomat

Bardzo atrak­cyj­ną czę­ścią pro­gra­mu „Recicla y gana“, co pod­kre­śla­ją samo­rzą­dy, jest eko­no­micz­na zachę­ta do recy­klin­gu. Dzięki pro­gra­mo­wi miesz­kań­cy man­czyj­skich miast i mia­ste­czek mogą wrzu­cać do kon­te­ne­ra zuży­ty olej i dostać rekom­pen­sa­tę finan­so­wą. Ilość wrzu­co­ne­go ole­ju prze­li­cza­na jest na kilo­gra­my, a za 5 kg zuży­te­go ole­ju moż­na zaro­bić 2,2 euro. Dopiero po sku­mu­lo­wa­niu ilo­ści rów­nej 20 euro wypła­ta wpły­wa bez­po­śred­nio na konto.

Olej, po prze­fil­tro­wa­niu, trze­ba wlać do trans­pa­rent­nej butel­ki, któ­ra nie może być mniej­sza niż 1,5 litra i nie więk­sza niż 8 litrów. Wcześniej nale­ży ścią­gnąć apli­ka­cję umoż­li­wia­ją­cą korzy­sta­nie z plat­for­my „Recicla y gana“ i zało­żyć swo­je kon­to gdzie będzie­my kumu­lo­wać kilogramy. 

Przed wło­że­niem butel­ki do kon­te­ne­ra użyt­kow­nik, za pomo­cą kodu QR, uzy­sku­je naklej­kę z kodem użyt­kow­ni­ka i przy­kle­ja ją na butelce.

Zużyty olej wylany do zlewu zapcha rurę 

To na pew­no jakaś moty­wa­cja, aby zmie­nić nawy­ki i nie wyle­wać ole­ju do zle­wu. Tym bar­dziej, że to jeden z pro­duk­tów naj­bar­dziej uciąż­li­wych dla śro­do­wi­ska, ponie­waż powo­du­je pro­ble­my z sys­te­mem oczysz­cza­nia i zaty­ka rury kanalizacyjne.

Fiesta, sie­sta i jesz­cze mniej cza­su w pracy

Hiszpanie, szcze­gól­nie w wiej­skim regio­nie jakim jest Kastylia La Mancza, bar­dzo czę­sto uży­wa­ją fre­ido­ry (fryt­kow­ni­cy) do sma­że­nia na głę­bo­kim tłusz­czu fry­tek, empa­na­dil­las, kro­kie­tów. W wie­lu domach zebra­nie 5 kg ole­ju nie zabie­rze dużo cza­su. Pozostaje tyl­ko kwe­stia zmia­ny men­tal­no­ści, wyro­bie­nie nowych nawy­ków i dotar­cie z infor­ma­cją do mieszkańców. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Marzena Olechowska
Marzena Olechowskahttps://hiszpania-intymnie.blogspot.com/
Dziennikarz, autorka przewodnika po hiszpańskiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie znacie. Kastylia-La Mancha. W krainie błędnych rycerzy i wiatraków"), autorka bloga o tym regionie i miłośniczka koni. Przewodnik turystyczny po hiszpańskiej La Manczy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.
A jeszcze lepsze jest to...