- reklama -
Strona głównaŚwiatRecyklujesz i zarabiasz

Recyklujesz i zarabiasz

Ekologia dociera na głęboką hiszpańską prowincję, gdzie pojawiły się pierwsze inteligentne kontenery do recyklingu oleju spożywczego. Za zużyty olej wypłacana jest rekompensata finansowa.

- reklama -

W 21 mia­stecz­kach Kastylii La Manczy w cen­tral­nej Hiszpanii poja­wią się kon­te­ne­ry do recy­klin­gu ole­ju spo­żyw­cze­go. Jednym z pierw­szych miejsc, gdzie taki recy­klo­mat już stoi, jest 20-​tysięczny Alcazar de San Juan. 

To wszyst­ko w ramach pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go “Recicla y gana” (Recykluj i zara­biaj) wpro­wa­dzo­ne­go przez 

To wszyst­ko w ramach pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go “Recicla y gana” (Recykluj i zara­biaj) wpro­wa­dzo­ne­go przez sto­wa­rzy­sze­nie Comsermancha. Tworzą je mia­sta z trzech pro­win­cji Kastylii La Manczy, łącz­nie zamiesz­ka­nych przez 182 tysią­ca osób.

“Recicla y gana” – “Recykluj i zarabiaj”

Stowarzyszenie powsta­ło, aby samo­rzą­dy wspól­nie podej­mo­wa­ły pro­jek­ty pro­eko­lo­gicz­ne zgod­ne z zasa­dą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Ma to przy­czy­nić się do rewi­ta­li­za­cji miast. Comsermancha chce więc umoż­li­wić recy­kling jed­ne­go z pro­duk­tów codzien­ne­go użyt­ku, któ­ry naj­bar­dziej degra­du­je śro­do­wi­sko – oleju. 

Jeden litr ole­ju potra­fi zanie­czy­ścić tysiąc litrów wody. Dlatego jego odpo­wied­nia uty­li­za­cja jest tak ważna.

Producentem kon­te­ne­rów jest hisz­pań­ska fir­ma “Setcampo”, któ­ra we współ­pra­cy z naukow­ca­mi z Uniwersytetu Kastylii La Manczy szu­ka nowych tech­no­lo­gii i roz­wią­zań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska. To pio­nier­ska fir­ma w dzie­dzi­nie “inte­li­gent­nych” kontenerów. 

Jak działa recyklomat

Bardzo atrak­cyj­ną czę­ścią pro­gra­mu “Recicla y gana”, co pod­kre­śla­ją samo­rzą­dy, jest eko­no­micz­na zachę­ta do recy­klin­gu. Dzięki pro­gra­mo­wi miesz­kań­cy man­czyj­skich miast i mia­ste­czek mogą wrzu­cać do kon­te­ne­ra zuży­ty olej i dostać rekom­pen­sa­tę finan­so­wą. Ilość wrzu­co­ne­go ole­ju prze­li­cza­na jest na kilo­gra­my, a za 5 kg zuży­te­go ole­ju moż­na zaro­bić 2,2 euro. Dopiero po sku­mu­lo­wa­niu ilo­ści rów­nej 20 euro wypła­ta wpły­wa bez­po­śred­nio na konto.

Olej, po prze­fil­tro­wa­niu, trze­ba wlać do trans­pa­rent­nej butel­ki, któ­ra nie może być mniej­sza niż 1,5 litra i nie więk­sza niż 8 litrów. Wcześniej nale­ży ścią­gnąć apli­ka­cję umoż­li­wia­ją­cą korzy­sta­nie z plat­for­my “Recicla y gana” i zało­żyć swo­je kon­to gdzie będzie­my kumu­lo­wać kilogramy. 

Przed wło­że­niem butel­ki do kon­te­ne­ra użyt­kow­nik, za pomo­cą kodu QR, uzy­sku­je naklej­kę z kodem użyt­kow­ni­ka i przy­kle­ja ją na butelce.

Zużyty olej wylany do zlewu zapcha rurę 

To na pew­no jakaś moty­wa­cja, aby zmie­nić nawy­ki i nie wyle­wać ole­ju do zle­wu. Tym bar­dziej, że to jeden z pro­duk­tów naj­bar­dziej uciąż­li­wych dla śro­do­wi­ska, ponie­waż powo­du­je pro­ble­my z sys­te­mem oczysz­cza­nia i zaty­ka rury kanalizacyjne.

Fiesta, sie­sta i jesz­cze mniej cza­su w pracy

Hiszpanie, szcze­gól­nie w wiej­skim regio­nie jakim jest Kastylia La Mancza, bar­dzo czę­sto uży­wa­ją fre­ido­ry (fryt­kow­ni­cy) do sma­że­nia na głę­bo­kim tłusz­czu fry­tek, empa­na­dil­las, kro­kie­tów. W wie­lu domach zebra­nie 5 kg ole­ju nie zabie­rze dużo cza­su. Pozostaje tyl­ko kwe­stia zmia­ny men­tal­no­ści, wyro­bie­nie nowych nawy­ków i dotar­cie z infor­ma­cją do mieszkańców. 

- autopromocja -
Marzena Olechowska
Marzena Olechowskahttps://hiszpania-intymnie.blogspot.com/
Dziennikarz, autorka przewodnika po hiszpańskiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie znacie. Kastylia-La Mancha. W krainie błędnych rycerzy i wiatraków"), autorka bloga o tym regionie i miłośniczka koni. Przewodnik turystyczny po hiszpańskiej La Manczy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...
A jeszcze lepsze jest to...