- reklama -
Strona głównaKlimatMilion gatunków zagrożonych. Firmy ujawnią...

Milion gatunków zagrożonych. Firmy ujawnią swój wpływ?

- reklama -

Utrata róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej postę­pu­je w zastra­sza­ją­co szyb­kim tem­pie. Z tego powo­du powsta­ła nowa ini­cja­ty­wa, któ­ra chce ujaw­nić, jaki wpływ na natu­rę i zagro­żo­ne gatun­ki mają insty­tu­cje finan­so­we i kor­po­ra­cje. Poparł ją pre­zy­dent Francji Emmanuel Macron.

Wylesianie, zanie­czysz­cze­nie powie­trze, wód i gle­by mają swój nisz­czy­ciel­ski wpływ na róż­no­rod­ność świa­ta przy­ro­dy. Szacuje się, że glo­bal­na popu­la­cja dzi­kich zwie­rząt zmniej­szy­ła się o oko­ło dwie trze­cie w cią­gu ostat­nich 50 lat i nawet milion z ponad 8 milio­nów gatun­ków jest zagro­żo­nych wygi­nię­ciem. Na nisz­cze­nie bio­róż­no­rod­no­ści pla­ne­ty wpły­wa dzia­łal­ność czło­wie­ka. To nie­po­koi nie tyl­ko eko­lo­gów i miło­śni­ków dzi­kiej przy­ro­dy, ale też finansistów. 

Instytucje finan­so­we uzna­ją, że wpływ kor­po­ra­cji na bio­róż­no­rod­ność, w tym zagro­żo­ne gatun­ki, stwa­rza kon­kret­ne ryzy­ko eko­no­micz­ne. Na razie nie jest to poli­czo­ne, ale to ma się wła­śnie zmienić. 

Firmy ujawnią w raportach wpływ na zagrożone gatunki

Powstała Grupa Robocza ds. Ujawnień Finansowych Związanych z Naturą (Taskforce on Nature-​related Financial Disclosures – TNFD). Inicjatywa pomo­że fir­mom oce­nić, czy ich dzia­łal­ność nie stwa­rza zagro­żeń dla natu­ry. Warto przy­po­mnieć, że podob­na gru­pa robo­cza powsta­ła już wcze­śniej i doty­czy­ła ujaw­nia­nia wpły­wu dzia­łal­no­ści firm na kli­mat – TCFD.

Teraz kor­po­ra­cje finan­so­we uzna­ły, że rów­nie waż­ne jak zmia­ny kli­ma­tu są utra­ta bio­róż­no­rod­no­ści i zagro­żo­ne gatun­ki. W gru­pie zada­nio­wej nala­zły się głów­nie kor­po­ra­cje finansowe, 

Nasza zdol­ność do ochro­ny i zacho­wa­nia bio­róż­no­rod­no­ści pla­ne­ty ma klu­czo­we zna­cze­nie dla jej prze­trwa­nia – Marisa Drew, Credit Suisse. 

Jak się oka­zu­je, to wszyst­ko moż­na prze­li­czyć na pieniądze. 

Ponad poło­wa świa­to­wej pro­duk­cji gospo­dar­czej, czy­li oko­ło 44 bilio­na dola­rów, jest uza­leż­nio­ne od przy­ro­dy – poda­je Światowe Forum Ekonomiczne. Działania na rzecz prze­mian sprzy­ja­ją­cych przy­ro­dzie mogą wyge­ne­ro­wać do 10,1 bln dola­rów i stwo­rzyć 395 mln miejsc pra­cy do roku 2033.

Dlaczego bioróżnorodność jest ważna

Jednak bio­róż­no­rod­ność, czy­li róż­no­rod­ność w obrę­bie gatun­ków, mię­dzy gatun­ka­mi i eko­sys­te­ma­mi – zmniej­sza się rady­kal­nie. Globalnie postę­pu­je to szyb­ciej niż kie­dy­kol­wiek w histo­rii ludz­ko­ści. Nasza popu­la­cja 7,6 miliar­da ludzi, sta­no­wi zale­d­wie 0,01 proc. wszyst­kich żywych istot pod wzglę­dem wagi, a ma naj­więk­szy wpływ na zagro­żo­ne gatun­ki roślin i zwie­rząt. Jednocześnie ze wszyst­kich gatun­ków dzi­kich zwie­rząt, któ­re wygi­nę­ły, aż 83 proc. przy­pi­su­je się dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. W przy­pad­ku roślin – ludz­kość odpo­wia­da za połowę.

Różnorodność bio­lo­gicz­na sta­no­wi pod­sta­wę glo­bal­ne­go odży­wia­nia i zdro­wia. Miliony gatun­ków współ­pra­cu­ją ze sobą, aby zapew­nić nam sze­ro­ką gamę owo­ców, warzyw i pro­duk­tów zwie­rzę­cych nie­zbęd­nych do zdro­wej, zbi­lan­so­wa­nej die­ty. Zagrożone gatun­ki obej­mu­ją mię­dzy inny­mi zbo­ża, któ­re kie­dyś były upra­wia­ne, a teraz spro­wa­dza­ją się do naj­po­pu­lar­niej­szych upraw. 

Leśna spi­żar­nia

Ochrona i przy­wra­ca­nie natu­ral­nych eko­sys­te­mów ma klu­czo­we zna­cze­nie w wal­ce ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Rozwiązania opar­te na przy­ro­dzie mogą zapew­nić do 2030 roku jed­ną trze­cią reduk­cji emi­sji CO2. Jest to potrzeb­ne, aby utrzy­mać glo­bal­ne ocie­ple­nie w gra­ni­cach 2°C.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...