- reklama -
Strona głównaKlimatMilion gatunków zagrożonych. Firmy ujawnią...

Milion gatunków zagrożonych. Firmy ujawnią swój wpływ?

Utrata róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej postę­pu­je w zastra­sza­ją­co szyb­kim tem­pie. Z tego powo­du powsta­ła nowa ini­cja­ty­wa, któ­ra chce ujaw­nić, jaki wpływ na natu­rę i zagro­żo­ne gatun­ki mają insty­tu­cje finan­so­we i kor­po­ra­cje. Poparł ją pre­zy­dent Francji Emmanuel Macron.

Wylesianie, zanie­czysz­cze­nie powie­trze, wód i gle­by mają swój nisz­czy­ciel­ski wpływ na róż­no­rod­ność świa­ta przy­ro­dy. Szacuje się, że glo­bal­na popu­la­cja dzi­kich zwie­rząt zmniej­szy­ła się o oko­ło dwie trze­cie w cią­gu ostat­nich 50 lat i nawet milion z ponad 8 milio­nów gatun­ków jest zagro­żo­nych wygi­nię­ciem. Na nisz­cze­nie bio­róż­no­rod­no­ści pla­ne­ty wpły­wa dzia­łal­ność czło­wie­ka. To nie­po­koi nie tyl­ko eko­lo­gów i miło­śni­ków dzi­kiej przy­ro­dy, ale też finansistów. 

Instytucje finan­so­we uzna­ją, że wpływ kor­po­ra­cji na bio­róż­no­rod­ność, w tym zagro­żo­ne gatun­ki, stwa­rza kon­kret­ne ryzy­ko eko­no­micz­ne. Na razie nie jest to poli­czo­ne, ale to ma się wła­śnie zmienić. 

Firmy ujawnią w raportach wpływ na zagrożone gatunki

Powstała Grupa Robocza ds. Ujawnień Finansowych Związanych z Naturą (Taskforce on Nature-​related Financial Disclosures – TNFD). Inicjatywa pomo­że fir­mom oce­nić, czy ich dzia­łal­ność nie stwa­rza zagro­żeń dla natu­ry. Warto przy­po­mnieć, że podob­na gru­pa robo­cza powsta­ła już wcze­śniej i doty­czy­ła ujaw­nia­nia wpły­wu dzia­łal­no­ści firm na kli­mat – TCFD.

Teraz kor­po­ra­cje finan­so­we uzna­ły, że rów­nie waż­ne jak zmia­ny kli­ma­tu są utra­ta bio­róż­no­rod­no­ści i zagro­żo­ne gatun­ki. W gru­pie zada­nio­wej nala­zły się głów­nie kor­po­ra­cje finansowe, 

Nasza zdol­ność do ochro­ny i zacho­wa­nia bio­róż­no­rod­no­ści pla­ne­ty ma klu­czo­we zna­cze­nie dla jej prze­trwa­nia – Marisa Drew, Credit Suisse. 

Jak się oka­zu­je, to wszyst­ko moż­na prze­li­czyć na pieniądze. 

Ponad poło­wa świa­to­wej pro­duk­cji gospo­dar­czej, czy­li oko­ło 44 bilio­na dola­rów, jest uza­leż­nio­ne od przy­ro­dy – poda­je Światowe Forum Ekonomiczne. Działania na rzecz prze­mian sprzy­ja­ją­cych przy­ro­dzie mogą wyge­ne­ro­wać do 10,1 bln dola­rów i stwo­rzyć 395 mln miejsc pra­cy do roku 2033.

Dlaczego bioróżnorodność jest ważna

Jednak bio­róż­no­rod­ność, czy­li róż­no­rod­ność w obrę­bie gatun­ków, mię­dzy gatun­ka­mi i eko­sys­te­ma­mi – zmniej­sza się rady­kal­nie. Globalnie postę­pu­je to szyb­ciej niż kie­dy­kol­wiek w histo­rii ludz­ko­ści. Nasza popu­la­cja 7,6 miliar­da ludzi, sta­no­wi zale­d­wie 0,01 proc. wszyst­kich żywych istot pod wzglę­dem wagi, a ma naj­więk­szy wpływ na zagro­żo­ne gatun­ki roślin i zwie­rząt. Jednocześnie ze wszyst­kich gatun­ków dzi­kich zwie­rząt, któ­re wygi­nę­ły, aż 83 proc. przy­pi­su­je się dzia­łal­no­ści czło­wie­ka. W przy­pad­ku roślin – ludz­kość odpo­wia­da za połowę.

Różnorodność bio­lo­gicz­na sta­no­wi pod­sta­wę glo­bal­ne­go odży­wia­nia i zdro­wia. Miliony gatun­ków współ­pra­cu­ją ze sobą, aby zapew­nić nam sze­ro­ką gamę owo­ców, warzyw i pro­duk­tów zwie­rzę­cych nie­zbęd­nych do zdro­wej, zbi­lan­so­wa­nej die­ty. Zagrożone gatun­ki obej­mu­ją mię­dzy inny­mi zbo­ża, któ­re kie­dyś były upra­wia­ne, a teraz spro­wa­dza­ją się do naj­po­pu­lar­niej­szych upraw. 

Leśna spi­żar­nia

Ochrona i przy­wra­ca­nie natu­ral­nych eko­sys­te­mów ma klu­czo­we zna­cze­nie w wal­ce ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Rozwiązania opar­te na przy­ro­dzie mogą zapew­nić do 2030 roku jed­ną trze­cią reduk­cji emi­sji CO2. Jest to potrzeb­ne, aby utrzy­mać glo­bal­ne ocie­ple­nie w gra­ni­cach 2°C.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...
A jeszcze lepsze jest to...