- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneSzkoła jest jeszcze bardziej ...

Szkoła jest jeszcze bardziej ekologiczna

W Markach pod Warszawą stoi szko­ła, któ­ra jest zie­lo­na nie tyl­ko w prze­no­śni ale i w prak­ty­ce. Mareckie Centrum Edukacyjno-​Rekreacyjne jest wie­lo­funk­cyj­ną inwe­sty­cją o zero­ener­ge­tycz­nym cha­rak­te­rze. Składa się z dwóch czę­ści szkol­nej, otwar­tej we wrze­śniu 2019, oraz z czę­ści głów­nej, czy­li budyn­ku rekre­acyj­ne­go, któ­ry został otwar­ty pod koniec listo­pa­da 2019. 

MCER ma być z zało­że­nia obiek­tem zero­ener­ge­tycz­nym, co ozna­cza, że w rocz­nym bilan­sie zuży­je tyle ener­gii, ile sam wypro­du­ku­je. Ale jak szko­ła może pro­du­ko­wać ener­gię? Wydaje się to nie­moż­li­we. A jednak. 

Zeroenergetyczna szkoła

Możliwe jest to dzię­ki zasto­so­wa­niu sys­te­mu odna­wial­nych źró­deł ener­gii, tj. pom­py cie­pła, pane­li foto­wol­ta­icz­nych czy zaawan­so­wa­ne­mu sys­te­mo­wi odzy­sku ener­gii ciepl­nej ze ście­ków. Budynek został rów­nież wypo­sa­żo­ny w urzą­dze­nia oszczę­dza­ją­ce wodę. Deszczówka jest maga­zy­no­wa­na i wyko­rzy­sty­wa­na do nawad­nia­nia tere­nów zie­lo­nych. Według zało­żeń pro­jek­to­wych budy­nek MCER posia­da wła­ści­wo­ści ter­mo­izo­la­cyj­ne na naj­wyż­szym pozio­mie, a ponad­to zasto­so­wa­ne tech­no­lo­gie umoż­li­wią samo­dziel­ną regu­la­cję tem­pe­ra­tu­ry, wil­got­no­ści powie­trza oraz bar­wy świa­tła na kory­ta­rzach i w klasach.

Blisko 15 tys. m2 powierzch­ni inwe­sty­cji podzie­lo­no na dwa budyn­ki. Gmach A peł­ni funk­cję edu­ka­cyj­ną. Znajduje się tu szko­ła pod­sta­wo­wa, biblio­te­ka oraz sto­łów­ka. Budynek B to część sportowo-​rekreacyjna (basen spor­to­wy i rekre­acyj­ny, stre­fa SPA z zespo­łem saun, gro­ta śnież­na, jaski­nia sol­na, pomiesz­cze­nia spor­to­we, sala teatralno–widowiskowa z pro­fe­sjo­nal­ną sce­ną i widow­nią dla 347 widzów). Obok budyn­ku jest peł­no­wy­mia­ro­we boisko pił­kar­skie ze sztucz­ną nawierzch­nią i oświe­tle­niem, z licen­cją na pozio­mie 3 ligi, sta­dion lek­ko­atle­tycz­ny dosto­so­wa­ny do wyma­gań IAAF dla kate­go­rii V oraz boisko wie­lo­funk­cyj­ne. Wygospodarowano też miej­sce na mia­stecz­ko ruchu dro­go­we­go. Obiekt przy­sto­so­wa­ny jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zielona szkoła w praktyce

Zacznijmy od dachu – rośnie na nim … bagno. Zielony dach ma wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­ce powie­trze, tłu­mi hałas, maga­zy­nu­je wodę opa­do­wą, odcią­ża sieć kana­li­za­cyj­ną, jest dosko­na­łym sie­dli­skiem dla wie­lu gatun­ków fau­ny i flo­ry, a odpo­wied­nio zago­spo­da­ro­wa­ny peł­ni funk­cje rekre­acyj­ne – mówi pre­zes Mareckich Inwestycji Miejskich, Piotr Grubek. Katarzyna Bielska, Dyrektor Zarządzający MCER, tuż obok znaj­dzie­my insta­la­cję foto­wol­ta­icz­na (moc szczy­to­wa 67,2kW). Panele foto­wol­ta­icz­ne ogra­ni­czą pobór ener­gii z sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. W mie­sią­cach, w któ­rych szko­ła nie będzie funk­cjo­no­wać nad­miar ener­gii zosta­nie odda­ny do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej. Po waka­cjach będzie moż­na ją czę­ścio­wo odzy­skać. Tym spo­so­bem szko­ła będzie pła­ci­ła niż­sze rachun­ki za ener­gię elektryczną.

Kogeneracja czyli łączenie

Sercem szko­ły jest gazo­wy agre­gat koge­ne­ra­cyj­ny pro­du­ku­ją­cy prąd (300kW) oraz łączą­cy wszel­kie insta­la­cje elek­trycz­ne, ciepl­ne, pom­py cie­pła, reku­pe­ra­to­ry w jeden układ. Ciepło ze spa­la­nia jest wyko­rzy­sty­wa­ne do pod­grze­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej. Zastosowano tak­że mecha­nizm odzy­sku cie­pła ze ście­ków prysz­ni­co­wych. Oprócz tego zasto­so­wa­no cer­ty­fi­ko­wa­ne i bez­piecz­ne mate­ria­ły budow­la­ne i wykoń­cze­nio­we. W salach i kory­ta­rzach natę­że­nie świa­tła dosto­so­wu­je się auto­ma­tycz­nie do warun­ków na zewnątrz. Również auto­ma­tycz­nie utrzy­my­wa­na jest tem­pe­ra­tu­ra w każ­dym pomieszczeniu.

Co słychać

Oddzielnie nale­ży wspo­mnieć o inne­go rodza­ju insta­la­cjach, rów­nież ener­go­osz­częd­nych – sys­te­my elek­tro­aku­stycz­ne. Szkoła posia­da ich kil­ka­na­ście, od kon­cer­to­we­go sys­te­mu nagło­śnie­nio­we­go w sali wido­wi­sko­wej, poprzez nagło­śnie­nie na salach spor­to­wych (w tym naj­więk­szej, o powierzch­ni 1500 m2), base­nie i stre­fie SPA, aż po sys­tem gło­śni­ków radio­wę­zło­wych w każ­dej kla­sie i na kory­ta­rzach. Dostawcą wszyst­kich sys­te­mów audio w tej inwe­sty­cji jest fir­ma Audio Plus.

Kompleks MCER został zapro­jek­to­wa­ny przez pra­cow­nię archi­tek­to­nicz­ną PUNKT ZERO, spe­cja­li­zu­ją­cą się w inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­giach z zakre­su ener­ge­ty­ki i eko­lo­gii budyn­ków, zaś gene­ral­nym wyko­naw­cą jest fir­ma Budimex SA. Łączny koszt inwe­sty­cji wyniósł ponad 100 mln zł. Rozwiązania eko­lo­gicz­ne na naj­wyż­szym pozio­mie potwier­dza cer­ty­fi­kat BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) na pozio­mie „very good”.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...
A jeszcze lepsze jest to...