- reklama -
Strona głównaSprzęt Tefal bardziej ekologiczny

Sprzęt Tefal bardziej ekologiczny

Nowe pro­duk­ty Tefal do przy­go­to­wa­nia żyw­no­ści powsta­ły z pla­sti­ku z recy­klin­gu. Zaprojektowano je z myślą o trwa­ło­ści i napra­wach. To znak, że pro­du­cen­ci elek­tro­ni­ki zaczy­na­ją zmie­niać podej­ście do sprzę­tu, na czym mogą zyskać też kon­su­men­ci. Warto przede wszyst­kim zadbać o recykling.

Na począ­tek waż­ne przy­po­mnie­nie: Polacy wyda­li w ubie­głym roku 13,6 mld zł na duże i małe AGD. To oko­ło 13 mln sztuk nowe­go sprzę­tu w damach. Kupujemy na potę­gę sprzęt elek­tro­nicz­ny, ale czy zwra­ca­my uwa­gę jak jest wykonany?

Tefal z recyklingu

Blender kie­li­cho­wy, blen­der ręcz­ny, szat­kow­ni­ca i roz­drab­niacz Tefal powsta­ły z pla­sti­ku z recy­klin­gu, a do zadru­ku ich opa­ko­wań uży­to tuszu roślin­ne­go. Producent – Groupe SEB wyróż­nił je zna­kiem zrów­no­wa­żo­ne­go pro­jek­to­wa­nia ECOdesign, więc kon­su­men­ci łatwo je rozpoznają.

Nowa eko­lo­gicz­na linia pro­duk­tów wyko­na­na jest, aż w 65 proc. z pla­sti­ku z recy­klin­gu. Z kolei opa­ko­wa­nia powsta­ły z prze­two­rzo­nej wie­lo­krot­nie tek­tu­ry, któ­rej zadruk odby­wa się przy uży­ciu tuszy roślin­nych. W opa­ko­wa­niach nie ma tra­dy­cyj­nych ulo­tek, a potrzeb­ne infor­ma­cje znaj­dzie­my wewnątrz kar­to­nu. Co wię­cej, zre­zy­gno­wa­no z pla­sti­ko­wych toreb i styropianu. 

Firma zadba­ła tak­że o recy­kling. Podaje, że 95 proc. sprzę­tów z nowej linii będzie moż­na z powro­tem prze­two­rzyć, dając im tym samym dru­gie życie. Po pierw­sze, do ich pro­duk­cji zosta­ły uży­te mate­ria­ły w mniej­szym stop­niu wpły­wa­ją­ce na śro­do­wi­sko. Po dru­gie, zapro­jek­to­wa­no je z myślą o trwa­ło­ści i napra­wach. Następnie, arty­ku­ły cha­rak­te­ry­zu­ją się więk­szą wydajnością.

Rocznie sprze­da­je­my ponad 360 milio­nów pro­duk­tów na całym świe­cie. Tak duży udział w ryn­ku, wią­że się z ogrom­ną odpo­wie­dzial­no­ścią za nasze dzia­ła­nia, dla­te­go anga­żu­je­my się w pra­ce, któ­re poma­ga­ją nam mini­ma­li­zo­wać wpływ na śro­do­wi­sko. Chcemy, aby nasze sprzę­ty były przy­ja­zne dla pla­ne­ty – Marta Kownacka, pro­duct mana­ger z Groupe SEB Polska.

Groupe SEB ofe­ru­je sprzę­ty i akce­so­ria kuchen­ne, m.in. takich marek, jak: Tefal, Rowenta, Moulinex i Krups.

Recykling jest jed­nym z naj­więk­szych wyzwań. W 2021 roku bran­ża pro­du­cen­tów sprzę­tu AGD musi zebrać 65 proc. masy sprzę­tu wpro­wa­dzo­ne­go na rynek.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...
A jeszcze lepsze jest to...