- reklama -
Strona głównaSprzęt Tefal bardziej ekologiczny

Sprzęt Tefal bardziej ekologiczny

Nowe pro­duk­ty Tefal do przy­go­to­wa­nia żyw­no­ści powsta­ły z pla­sti­ku z recy­klin­gu. Zaprojektowano je z myślą o trwa­ło­ści i napra­wach. To znak, że pro­du­cen­ci elek­tro­ni­ki zaczy­na­ją zmie­niać podej­ście do sprzę­tu, na czym mogą zyskać też kon­su­men­ci. Warto przede wszyst­kim zadbać o recykling.

Na począ­tek waż­ne przy­po­mnie­nie: Polacy wyda­li w ubie­głym roku 13,6 mld zł na duże i małe AGD. To oko­ło 13 mln sztuk nowe­go sprzę­tu w damach. Kupujemy na potę­gę sprzęt elek­tro­nicz­ny, ale czy zwra­ca­my uwa­gę jak jest wykonany?

Tefal z recyklingu

Blender kie­li­cho­wy, blen­der ręcz­ny, szat­kow­ni­ca i roz­drab­niacz Tefal powsta­ły z pla­sti­ku z recy­klin­gu, a do zadru­ku ich opa­ko­wań uży­to tuszu roślin­ne­go. Producent – Groupe SEB wyróż­nił je zna­kiem zrów­no­wa­żo­ne­go pro­jek­to­wa­nia ECOdesign, więc kon­su­men­ci łatwo je rozpoznają.

Nowa eko­lo­gicz­na linia pro­duk­tów wyko­na­na jest, aż w 65 proc. z pla­sti­ku z recy­klin­gu. Z kolei opa­ko­wa­nia powsta­ły z prze­two­rzo­nej wie­lo­krot­nie tek­tu­ry, któ­rej zadruk odby­wa się przy uży­ciu tuszy roślin­nych. W opa­ko­wa­niach nie ma tra­dy­cyj­nych ulo­tek, a potrzeb­ne infor­ma­cje znaj­dzie­my wewnątrz kar­to­nu. Co wię­cej, zre­zy­gno­wa­no z pla­sti­ko­wych toreb i styropianu. 

Firma zadba­ła tak­że o recy­kling. Podaje, że 95 proc. sprzę­tów z nowej linii będzie moż­na z powro­tem prze­two­rzyć, dając im tym samym dru­gie życie. Po pierw­sze, do ich pro­duk­cji zosta­ły uży­te mate­ria­ły w mniej­szym stop­niu wpły­wa­ją­ce na śro­do­wi­sko. Po dru­gie, zapro­jek­to­wa­no je z myślą o trwa­ło­ści i napra­wach. Następnie, arty­ku­ły cha­rak­te­ry­zu­ją się więk­szą wydajnością.

Rocznie sprze­da­je­my ponad 360 milio­nów pro­duk­tów na całym świe­cie. Tak duży udział w ryn­ku, wią­że się z ogrom­ną odpo­wie­dzial­no­ścią za nasze dzia­ła­nia, dla­te­go anga­żu­je­my się w pra­ce, któ­re poma­ga­ją nam mini­ma­li­zo­wać wpływ na śro­do­wi­sko. Chcemy, aby nasze sprzę­ty były przy­ja­zne dla pla­ne­ty – Marta Kownacka, pro­duct mana­ger z Groupe SEB Polska.

Groupe SEB ofe­ru­je sprzę­ty i akce­so­ria kuchen­ne, m.in. takich marek, jak: Tefal, Rowenta, Moulinex i Krups.

Recykling jest jed­nym z naj­więk­szych wyzwań. W 2021 roku bran­ża pro­du­cen­tów sprzę­tu AGD musi zebrać 65 proc. masy sprzę­tu wpro­wa­dzo­ne­go na rynek.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...

Jednym okiem nad jeziorem Wulpińskim

Korzystam z chwili, Słońce już nisko.

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł