- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajwiększa elektrownia słoneczna dostarczy prąd...

Największa elektrownia słoneczna dostarczy prąd Polsatowi

Największa elek­trow­nia sło­necz­na w Polsce roz­po­czy­na dzia­łal­ność i pro­duk­cję ener­gii. Farma w gmi­nie Brudzew jest jed­nym z eta­pów reali­za­cji przej­ścia ZE PAK na pro­duk­cję czy­stej ener­gii i odej­ścia od węgla brunatnego. 

Inwestorem jest jeden z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunt Solorz. Farma powsta­ła w gmi­nie Brudzew i ma moc 70 MW. Składa się ze 155 554 modu­łów foto­wol­ta­icz­nych o mocy 455 Wp każ­dy i zaj­mu­je teren ok. 100 ha. Do budo­wy elek­trow­ni oprócz modu­łów wyko­rzy­sta­no 306 inwer­te­rów oraz ponad 900 km kabli i świa­tło­wo­dów. Samo ogro­dze­nie far­my, do któ­rej pro­wa­dzi 16 bram wjaz­do­wych, ma 12 km dłu­go­ści. Na tere­nie elek­trow­ni jest 31 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych, każ­da o mocy 2MVA. Palety po modu­łach foto­wol­ta­icz­nych zosta­ły prze­two­rzo­ne na pły­ty sklej­ko­we, któ­re zosta­ną wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji mebli.

Od kopalni po fotowoltaikę

Jeszcze nie­daw­no było to miej­sce wyko­rzy­sty­wa­ne przez Kopalnię Adamów do odkryw­ko­we­go wydo­by­cia węgla bru­nat­ne­go. Przy budo­wie spół­ka eSoleo zaan­ga­żo­wa­ła m.in. byłych gór­ni­ków, któ­rzy zosta­li prze­kwa­li­fi­ko­wa­ni i reali­zu­ją kolej­ne pro­jek­ty zwią­za­ne z ener­gią odna­wial­ną. Jednym z odbior­ców prą­du będzie Grupa Polsat Plus.

Powiat Turecki i Brudzew – kil­ka lat temu teren kopal­ni węgla bru­nat­ne­go, dzi­siaj pro­duk­cja zie­lo­nej ener­gii – to real­ny sym­bol pol­skiej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Dzięki inwe­sty­cji o war­to­ści 163,8 mln zł net­to, zbu­do­wa­nej cał­ko­wi­cie za pry­wat­ne pie­nią­dze, zre­kul­ty­wo­wa­ny teren odzy­skał war­tość użyt­ko­wą i jest przy­kła­dem jak reali­zo­wać trans­for­ma­cję ener­ge­ty­ki w Polsce, włą­cza­jąc w to stwo­rze­nie nowych miejsc pra­cy dla osób odcho­dzą­cych od pra­cy w gór­nic­twie – Piotr Woźny, pre­zes Zakładów Energetycznych Pątnów Adamów Konin.

Krzysztof Dziaduszyński, czło­nek zarzą­du eSoleo i PAK PCE pod­kre­śla, że elek­trow­nia jest pierw­szym w Polsce modu­łem wytwa­rza­nia ener­gii typu D, któ­ry prze­szedł cer­ty­fi­ka­cję ION wg nowe­go kodek­su sie­cio­we­go NC RfG. 

Elektrownia sło­necz­na była reali­zo­wa­na w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Prace przy­go­to­waw­cze roz­po­czę­to 4 listo­pa­da 2020 r., a 26 paź­dzier­ni­ka 2021 r. far­ma uzy­ska­ła tym­cza­so­we pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie od Energi Operator. W sumie daje to 355 dni od roz­po­czę­cia prac przy­go­to­waw­czych do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu ION”.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
A jeszcze lepsze jest to...