- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajwiększa elektrownia słoneczna dostarczy prąd...

Największa elektrownia słoneczna dostarczy prąd Polsatowi

Największa elek­trow­nia sło­necz­na w Polsce roz­po­czy­na dzia­łal­ność i pro­duk­cję ener­gii. Farma w gmi­nie Brudzew jest jed­nym z eta­pów reali­za­cji przej­ścia ZE PAK na pro­duk­cję czy­stej ener­gii i odej­ścia od węgla brunatnego. 

Inwestorem jest jeden z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunt Solorz. Farma powsta­ła w gmi­nie Brudzew i ma moc 70 MW. Składa się ze 155 554 modu­łów foto­wol­ta­icz­nych o mocy 455 Wp każ­dy i zaj­mu­je teren ok. 100 ha. Do budo­wy elek­trow­ni oprócz modu­łów wyko­rzy­sta­no 306 inwer­te­rów oraz ponad 900 km kabli i świa­tło­wo­dów. Samo ogro­dze­nie far­my, do któ­rej pro­wa­dzi 16 bram wjaz­do­wych, ma 12 km dłu­go­ści. Na tere­nie elek­trow­ni jest 31 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych, każ­da o mocy 2MVA. Palety po modu­łach foto­wol­ta­icz­nych zosta­ły prze­two­rzo­ne na pły­ty sklej­ko­we, któ­re zosta­ną wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji mebli.

Od kopalni po fotowoltaikę

Jeszcze nie­daw­no było to miej­sce wyko­rzy­sty­wa­ne przez Kopalnię Adamów do odkryw­ko­we­go wydo­by­cia węgla bru­nat­ne­go. Przy budo­wie spół­ka eSoleo zaan­ga­żo­wa­ła m.in. byłych gór­ni­ków, któ­rzy zosta­li prze­kwa­li­fi­ko­wa­ni i reali­zu­ją kolej­ne pro­jek­ty zwią­za­ne z ener­gią odna­wial­ną. Jednym z odbior­ców prą­du będzie Grupa Polsat Plus.

Powiat Turecki i Brudzew – kil­ka lat temu teren kopal­ni węgla bru­nat­ne­go, dzi­siaj pro­duk­cja zie­lo­nej ener­gii – to real­ny sym­bol pol­skiej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Dzięki inwe­sty­cji o war­to­ści 163,8 mln zł net­to, zbu­do­wa­nej cał­ko­wi­cie za pry­wat­ne pie­nią­dze, zre­kul­ty­wo­wa­ny teren odzy­skał war­tość użyt­ko­wą i jest przy­kła­dem jak reali­zo­wać trans­for­ma­cję ener­ge­ty­ki w Polsce, włą­cza­jąc w to stwo­rze­nie nowych miejsc pra­cy dla osób odcho­dzą­cych od pra­cy w gór­nic­twie – Piotr Woźny, pre­zes Zakładów Energetycznych Pątnów Adamów Konin.

Krzysztof Dziaduszyński, czło­nek zarzą­du eSoleo i PAK PCE pod­kre­śla, że elek­trow­nia jest pierw­szym w Polsce modu­łem wytwa­rza­nia ener­gii typu D, któ­ry prze­szedł cer­ty­fi­ka­cję ION wg nowe­go kodek­su sie­cio­we­go NC RfG. 

Elektrownia sło­necz­na była reali­zo­wa­na w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Prace przy­go­to­waw­cze roz­po­czę­to 4 listo­pa­da 2020 r., a 26 paź­dzier­ni­ka 2021 r. far­ma uzy­ska­ła tym­cza­so­we pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie od Energi Operator. W sumie daje to 355 dni od roz­po­czę­cia prac przy­go­to­waw­czych do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu ION”.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...