- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajwiększa elektrownia słoneczna dostarczy prąd...

Największa elektrownia słoneczna dostarczy prąd Polsatowi

Największa elek­trow­nia sło­necz­na w Polsce roz­po­czy­na dzia­łal­ność i pro­duk­cję ener­gii. Farma w gmi­nie Brudzew jest jed­nym z eta­pów reali­za­cji przej­ścia ZE PAK na pro­duk­cję czy­stej ener­gii i odej­ścia od węgla brunatnego. 

Inwestorem jest jeden z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunt Solorz. Farma powsta­ła w gmi­nie Brudzew i ma moc 70 MW. Składa się ze 155 554 modu­łów foto­wol­ta­icz­nych o mocy 455 Wp każ­dy i zaj­mu­je teren ok. 100 ha. Do budo­wy elek­trow­ni oprócz modu­łów wyko­rzy­sta­no 306 inwer­te­rów oraz ponad 900 km kabli i świa­tło­wo­dów. Samo ogro­dze­nie far­my, do któ­rej pro­wa­dzi 16 bram wjaz­do­wych, ma 12 km dłu­go­ści. Na tere­nie elek­trow­ni jest 31 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych, każ­da o mocy 2MVA. Palety po modu­łach foto­wol­ta­icz­nych zosta­ły prze­two­rzo­ne na pły­ty sklej­ko­we, któ­re zosta­ną wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji mebli.

Od kopalni po fotowoltaikę

Jeszcze nie­daw­no było to miej­sce wyko­rzy­sty­wa­ne przez Kopalnię Adamów do odkryw­ko­we­go wydo­by­cia węgla bru­nat­ne­go. Przy budo­wie spół­ka eSoleo zaan­ga­żo­wa­ła m.in. byłych gór­ni­ków, któ­rzy zosta­li prze­kwa­li­fi­ko­wa­ni i reali­zu­ją kolej­ne pro­jek­ty zwią­za­ne z ener­gią odna­wial­ną. Jednym z odbior­ców prą­du będzie Grupa Polsat Plus.

Powiat Turecki i Brudzew – kil­ka lat temu teren kopal­ni węgla bru­nat­ne­go, dzi­siaj pro­duk­cja zie­lo­nej ener­gii – to real­ny sym­bol pol­skiej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Dzięki inwe­sty­cji o war­to­ści 163,8 mln zł net­to, zbu­do­wa­nej cał­ko­wi­cie za pry­wat­ne pie­nią­dze, zre­kul­ty­wo­wa­ny teren odzy­skał war­tość użyt­ko­wą i jest przy­kła­dem jak reali­zo­wać trans­for­ma­cję ener­ge­ty­ki w Polsce, włą­cza­jąc w to stwo­rze­nie nowych miejsc pra­cy dla osób odcho­dzą­cych od pra­cy w gór­nic­twie – Piotr Woźny, pre­zes Zakładów Energetycznych Pątnów Adamów Konin.

Krzysztof Dziaduszyński, czło­nek zarzą­du eSoleo i PAK PCE pod­kre­śla, że elek­trow­nia jest pierw­szym w Polsce modu­łem wytwa­rza­nia ener­gii typu D, któ­ry prze­szedł cer­ty­fi­ka­cję ION wg nowe­go kodek­su sie­cio­we­go NC RfG. 

Elektrownia sło­necz­na była reali­zo­wa­na w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Prace przy­go­to­waw­cze roz­po­czę­to 4 listo­pa­da 2020 r., a 26 paź­dzier­ni­ka 2021 r. far­ma uzy­ska­ła tym­cza­so­we pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie od Energi Operator. W sumie daje to 355 dni od roz­po­czę­cia prac przy­go­to­waw­czych do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu ION”.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł