- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneNajwiększa elektrownia słoneczna dostarczy prąd...

Największa elektrownia słoneczna dostarczy prąd Polsatowi

Największa elek­trow­nia sło­necz­na w Polsce roz­po­czy­na dzia­łal­ność i pro­duk­cję ener­gii. Farma w gmi­nie Brudzew jest jed­nym z eta­pów reali­za­cji przej­ścia ZE PAK na pro­duk­cję czy­stej ener­gii i odej­ścia od węgla brunatnego. 

Inwestorem jest jeden z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunt Solorz. Farma powsta­ła w gmi­nie Brudzew i ma moc 70 MW. Składa się ze 155 554 modu­łów foto­wol­ta­icz­nych o mocy 455 Wp każ­dy i zaj­mu­je teren ok. 100 ha. Do budo­wy elek­trow­ni oprócz modu­łów wyko­rzy­sta­no 306 inwer­te­rów oraz ponad 900 km kabli i świa­tło­wo­dów. Samo ogro­dze­nie far­my, do któ­rej pro­wa­dzi 16 bram wjaz­do­wych, ma 12 km dłu­go­ści. Na tere­nie elek­trow­ni jest 31 sta­cji trans­for­ma­to­ro­wych, każ­da o mocy 2MVA. Palety po modu­łach foto­wol­ta­icz­nych zosta­ły prze­two­rzo­ne na pły­ty sklej­ko­we, któ­re zosta­ną wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji mebli.

Od kopalni po fotowoltaikę

Jeszcze nie­daw­no było to miej­sce wyko­rzy­sty­wa­ne przez Kopalnię Adamów do odkryw­ko­we­go wydo­by­cia węgla bru­nat­ne­go. Przy budo­wie spół­ka eSoleo zaan­ga­żo­wa­ła m.in. byłych gór­ni­ków, któ­rzy zosta­li prze­kwa­li­fi­ko­wa­ni i reali­zu­ją kolej­ne pro­jek­ty zwią­za­ne z ener­gią odna­wial­ną. Jednym z odbior­ców prą­du będzie Grupa Polsat Plus.

Powiat Turecki i Brudzew – kil­ka lat temu teren kopal­ni węgla bru­nat­ne­go, dzi­siaj pro­duk­cja zie­lo­nej ener­gii – to real­ny sym­bol pol­skiej trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej. Dzięki inwe­sty­cji o war­to­ści 163,8 mln zł net­to, zbu­do­wa­nej cał­ko­wi­cie za pry­wat­ne pie­nią­dze, zre­kul­ty­wo­wa­ny teren odzy­skał war­tość użyt­ko­wą i jest przy­kła­dem jak reali­zo­wać trans­for­ma­cję ener­ge­ty­ki w Polsce, włą­cza­jąc w to stwo­rze­nie nowych miejsc pra­cy dla osób odcho­dzą­cych od pra­cy w gór­nic­twie – Piotr Woźny, pre­zes Zakładów Energetycznych Pątnów Adamów Konin.

Krzysztof Dziaduszyński, czło­nek zarzą­du eSoleo i PAK PCE pod­kre­śla, że elek­trow­nia jest pierw­szym w Polsce modu­łem wytwa­rza­nia ener­gii typu D, któ­ry prze­szedł cer­ty­fi­ka­cję ION wg nowe­go kodek­su sie­cio­we­go NC RfG. 

Elektrownia sło­necz­na była reali­zo­wa­na w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Prace przy­go­to­waw­cze roz­po­czę­to 4 listo­pa­da 2020 r., a 26 paź­dzier­ni­ka 2021 r. far­ma uzy­ska­ła tym­cza­so­we pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie od Energi Operator. W sumie daje to 355 dni od roz­po­czę­cia prac przy­go­to­waw­czych do uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu ION”.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...