- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneFarma słoneczna zamiast kopalni. Pomoże...

Farma słoneczna zamiast kopalni. Pomoże sztuczna inteligencja

W Wielkopolsce trwa budo­wa far­my sło­necz­nej, któ­ra ma być jed­ną z naj­więk­szych w Polsce. Elektrownia foto­wol­ta­icz­na o mocy 70 MW powsta­je na obsza­rze 100 ha w gmi­nie Brudzew. Wcześniej dzia­ła­ła tu odkryw­ko­wa kopal­nia węgla bru­nat­ne­go Adamów. Oddanie far­my do eks­plo­ata­cji zapla­no­wa­no na sier­pień 2021 roku.

Inwestorem jest spół­ka Esoleo, nale­żą­ca do jed­ne­go z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunta Solorza. Podpisała ona wła­śnie umo­wę z AI Clearing. Ten polsko-​amerykański star­tup dane pozy­ska­ne z dro­nów porów­nu­je z doku­men­ta­cją projektową. 

Łatwiejsza budowa farmy słonecznej

Budowanie farm na tak dużej powierzch­ni jest ogrom­nym wyzwa­niem orga­ni­za­cyj­nym. Technologia, któ­rą posia­da AI Clearing, pozwo­li nam szyb­ciej i lepiej wyko­rzy­sty­wać zbie­ra­ne przez nas dane i kon­tro­lo­wać tem­po prze­bie­gu prac insta­la­cyj­nych – powie­dział Mirosław Sołtysiak, Dyrektor Projektu z ESOLEO.

Dla Esoleo AI Clearing ma moni­to­ro­wać klu­czo­we wskaź­ni­ki reali­za­cji pro­jek­tu, takie jak: licz­ba zmon­to­wa­nych kon­struk­cji wspor­czych, nóg i modu­łów, a tak­że sto­pień wyko­na­nia rowów i dróg dojazdowych. 

Menedżerowie mają na bie­żą­co wgląd w prze­bieg prac i mogą oce­nić ich zgod­ność z pro­jek­tem i zało­żo­nym har­mo­no­gra­mem. Przydaje się to zwłasz­cza przy dużych pro­jek­tach infra­struk­tu­ral­nych, takich jak budo­wa farm foto­wol­ta­icz­nych, dróg czy gazociągów. 

Z roz­wią­zań AI Clearing korzy­sta­ją naj­więk­sze na świe­cie fir­my budowlane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Gdzie pożegnają kopciuchy w 2023 r.

W 2023 r. kopciuchy mają zniknąć z domów w województwie mazowieckim. Małopolska uchwała antysmogowa wydłużyła do maja 2024 roku możliwość używania kopciuchów. Mimo to...

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...