- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneFarma słoneczna zamiast kopalni. Pomoże...

Farma słoneczna zamiast kopalni. Pomoże sztuczna inteligencja

W Wielkopolsce trwa budo­wa far­my sło­necz­nej, któ­ra ma być jed­ną z naj­więk­szych w Polsce. Elektrownia foto­wol­ta­icz­na o mocy 70 MW powsta­je na obsza­rze 100 ha w gmi­nie Brudzew. Wcześniej dzia­ła­ła tu odkryw­ko­wa kopal­nia węgla bru­nat­ne­go Adamów. Oddanie far­my do eks­plo­ata­cji zapla­no­wa­no na sier­pień 2021 roku.

Inwestorem jest spół­ka Esoleo, nale­żą­ca do jed­ne­go z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunta Solorza. Podpisała ona wła­śnie umo­wę z AI Clearing. Ten polsko-​amerykański star­tup dane pozy­ska­ne z dro­nów porów­nu­je z doku­men­ta­cją projektową. 

Łatwiejsza budowa farmy słonecznej

Budowanie farm na tak dużej powierzch­ni jest ogrom­nym wyzwa­niem orga­ni­za­cyj­nym. Technologia, któ­rą posia­da AI Clearing, pozwo­li nam szyb­ciej i lepiej wyko­rzy­sty­wać zbie­ra­ne przez nas dane i kon­tro­lo­wać tem­po prze­bie­gu prac insta­la­cyj­nych – powie­dział Mirosław Sołtysiak, Dyrektor Projektu z ESOLEO.

Dla Esoleo AI Clearing ma moni­to­ro­wać klu­czo­we wskaź­ni­ki reali­za­cji pro­jek­tu, takie jak: licz­ba zmon­to­wa­nych kon­struk­cji wspor­czych, nóg i modu­łów, a tak­że sto­pień wyko­na­nia rowów i dróg dojazdowych. 

Menedżerowie mają na bie­żą­co wgląd w prze­bieg prac i mogą oce­nić ich zgod­ność z pro­jek­tem i zało­żo­nym har­mo­no­gra­mem. Przydaje się to zwłasz­cza przy dużych pro­jek­tach infra­struk­tu­ral­nych, takich jak budo­wa farm foto­wol­ta­icz­nych, dróg czy gazociągów. 

Z roz­wią­zań AI Clearing korzy­sta­ją naj­więk­sze na świe­cie fir­my budowlane.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł