- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneFarma słoneczna zamiast kopalni. Pomoże...

Farma słoneczna zamiast kopalni. Pomoże sztuczna inteligencja

W Wielkopolsce trwa budo­wa far­my sło­necz­nej, któ­ra ma być jed­ną z naj­więk­szych w Polsce. Elektrownia foto­wol­ta­icz­na o mocy 70 MW powsta­je na obsza­rze 100 ha w gmi­nie Brudzew. Wcześniej dzia­ła­ła tu odkryw­ko­wa kopal­nia węgla bru­nat­ne­go Adamów. Oddanie far­my do eks­plo­ata­cji zapla­no­wa­no na sier­pień 2021 roku.

Inwestorem jest spół­ka Esoleo, nale­żą­ca do jed­ne­go z naj­bo­gat­szych Polaków – Zygmunta Solorza. Podpisała ona wła­śnie umo­wę z AI Clearing. Ten polsko-​amerykański star­tup dane pozy­ska­ne z dro­nów porów­nu­je z doku­men­ta­cją projektową. 

Łatwiejsza budowa farmy słonecznej

Budowanie farm na tak dużej powierzch­ni jest ogrom­nym wyzwa­niem orga­ni­za­cyj­nym. Technologia, któ­rą posia­da AI Clearing, pozwo­li nam szyb­ciej i lepiej wyko­rzy­sty­wać zbie­ra­ne przez nas dane i kon­tro­lo­wać tem­po prze­bie­gu prac insta­la­cyj­nych – powie­dział Mirosław Sołtysiak, Dyrektor Projektu z ESOLEO.

Dla Esoleo AI Clearing ma moni­to­ro­wać klu­czo­we wskaź­ni­ki reali­za­cji pro­jek­tu, takie jak: licz­ba zmon­to­wa­nych kon­struk­cji wspor­czych, nóg i modu­łów, a tak­że sto­pień wyko­na­nia rowów i dróg dojazdowych. 

Menedżerowie mają na bie­żą­co wgląd w prze­bieg prac i mogą oce­nić ich zgod­ność z pro­jek­tem i zało­żo­nym har­mo­no­gra­mem. Przydaje się to zwłasz­cza przy dużych pro­jek­tach infra­struk­tu­ral­nych, takich jak budo­wa farm foto­wol­ta­icz­nych, dróg czy gazociągów. 

Z roz­wią­zań AI Clearing korzy­sta­ją naj­więk­sze na świe­cie fir­my budowlane.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...