- reklama -
Strona głównaŚwiatRewolucja. To warto zobaczyć w...

Rewolucja. To warto zobaczyć w Berlinie

– To nie jest nie­miec­kie mia­sto – usły­sza­łam przed wyjaz­dem do Berlina. “Tym lepiej” – pomy­śla­łam. I rze­czy­wi­ście, tu nic nie wyda­je się oczy­wi­ste. Zamiast kieł­ba­sy i sznyc­la był wegań­ski kebab, a obok sto­ja­ka na rowe­ry była łado­war­ka do elektryków.

Zamieszkaliśmy w Kreuzbergu, dziel­ni­cy hip­ste­rów, arty­stów i imi­gran­tów. Tu, gdzie życie na rowe­rze i zja­da­nie dań wege jest na porząd­ku dzien­nym, a w knajp­kach obok biz­ne­swo­men sie­dzą kobie­ty w chu­s­tach na głowie.

Czy Niemcy sta­ją na cze­le wegań­skiej rewo­lu­cji? – zasta­na­wia­ła się jakiś czas temu ame­ry­kań­ska tele­wi­zja CNN. To słusz­ne pyta­nie, na któ­re i ja szu­ka­łam odpo­wie­dzi. Jak się oka­zu­je, w ubie­głym roku to wła­śnie w Niemczech wypusz­czo­no naj­wię­cej na świe­cie dań wegań­skich – 18 pro­cent wszyst­kich takich pro­duk­tów. Niemcy przo­du­ją w wynaj­do­wa­niu sub­sty­tu­tów mię­sa. Są tu więc dania z soi, tofu, róż­ne­go rodza­ju roślin strącz­ko­wych, pasty, kotle­ci­ki i wegań­skie wurst. Hipsterskie knajp­ki wokół par­ku Görlitzer ser­wu­ją spo­ro takich dań, nie­źle na tym zara­bia­jąc. Taniej moż­na zjeść w licz­nych barach turec­kich, gdzie kebab zna­lazł wie­le wegań­skich odmian.

Wieczory w Kreuzbergu tęt­nią życiem, tu na uli­cach spo­ty­ka­ją się miesz­kań­cy, spa­ce­ru­ją, gada­ją, piją i palą. Robią zaku­py i zała­twia­ją spra­wy. Spacerując tak pew­ne­go popo­łu­dnia natknę­li­śmy się na kie­row­cę ładu­ją­ce­go auto elek­trycz­ne. Nie mogłam powstrzy­mać się od zro­bie­nia zdjęć i tak nawią­za­ła się mię­dzy nami rozmowa.

– Czy pan pła­ci za łado­wa­nie? – zagaiłam.

– O nie, ja tyl­ko sprzą­tam – odpo­wie­dział kierowca.

Roześmiałam się, ale Niemiec z pew­no­ścią nie znał fil­mu Barei “Zmiennicy” i mówił wszyst­ko na serio.  Wytłumaczył mi szyb­ko, że pra­cu­je dla dużej fir­my, któ­ra uru­cho­mi­ła w Berlinie car­sha­ring elek­trycz­nych aut.

– Jaka to fir­ma? – zapy­ta­łam ciekawa.

– BMW.

Westchnęłam, a on z pew­no­ścią to usły­szał. Powiedziałam, że jeste­śmy z Polski i pra­cu­ję w mediach, by wyja­śnić moje zain­te­re­so­wa­nie jego pracą.

– Widziałem, że wy też macie elek­trycz­ne auto. We Wrocławiu na kon­fe­ren­cji – chciał mnie chy­ba pocie­szyć, ale nie do koń­ca wie­dzia­łam, czy mówił o pro­jek­cie Ursusa czy też może o tym z Bielsko-​Białej. Tak czy siak, to dopie­ro pro­to­ty­py  elektryków.

Carsharing BMW uru­cho­mił już w wie­lu kra­jach i mia­stach euro­pej­skich. Logowanie przez apli­ka­cję, opła­ta za reje­stra­cję, moż­li­wość wcze­śniej­sze­go zama­wia­nia i rezer­wo­wa­nia pojaz­du  – do wybo­ru BMW albo Mini, to brzmi cie­ka­wie. Nie trze­ba mar­twic się o ładow­nie, wszyst­ko wli­czo­ne w usługę.

Rewolucja w trans­por­cie zacho­dzi na naszych oczach, choć nie jest o niej tak gło­śno, nie rzu­ca się w oczy, jak rze­sze rowe­rzy­stów i nie jest aż tak moc­no rekla­mo­wa­na jak nowe mode­le samochodów.

Berlin otwie­ra nam oczy, inspi­ru­je i daje przy­kład alter­na­tyw­nych, eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań.  To miej­sce pozy­tyw­nie nastraja.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł