- reklama -
Strona głównaŚwiatRewolucja. To warto zobaczyć w...

Rewolucja. To warto zobaczyć w Berlinie

- To nie jest nie­miec­kie mia­sto – usły­sza­łam przed wyjaz­dem do Berlina. „Tym lepiej“ – pomy­śla­łam. I rze­czy­wi­ście, tu nic nie wyda­je się oczy­wi­ste. Zamiast kieł­ba­sy i sznyc­la był wegań­ski kebab, a obok sto­ja­ka na rowe­ry była łado­war­ka do elektryków.

Zamieszkaliśmy w Kreuzbergu, dziel­ni­cy hip­ste­rów, arty­stów i imi­gran­tów. Tu, gdzie życie na rowe­rze i zja­da­nie dań wege jest na porząd­ku dzien­nym, a w knajp­kach obok biz­ne­swo­men sie­dzą kobie­ty w chu­s­tach na głowie.

Czy Niemcy sta­ją na cze­le wegań­skiej rewo­lu­cji? – zasta­na­wia­ła się jakiś czas temu ame­ry­kań­ska tele­wi­zja CNN. To słusz­ne pyta­nie, na któ­re i ja szu­ka­łam odpo­wie­dzi. Jak się oka­zu­je, w ubie­głym roku to wła­śnie w Niemczech wypusz­czo­no naj­wię­cej na świe­cie dań wegań­skich – 18 pro­cent wszyst­kich takich pro­duk­tów. Niemcy przo­du­ją w wynaj­do­wa­niu sub­sty­tu­tów mię­sa. Są tu więc dania z soi, tofu, róż­ne­go rodza­ju roślin strącz­ko­wych, pasty, kotle­ci­ki i wegań­skie wurst. Hipsterskie knajp­ki wokół par­ku Görlitzer ser­wu­ją spo­ro takich dań, nie­źle na tym zara­bia­jąc. Taniej moż­na zjeść w licz­nych barach turec­kich, gdzie kebab zna­lazł wie­le wegań­skich odmian.

Wieczory w Kreuzbergu tęt­nią życiem, tu na uli­cach spo­ty­ka­ją się miesz­kań­cy, spa­ce­ru­ją, gada­ją, piją i palą. Robią zaku­py i zała­twia­ją spra­wy. Spacerując tak pew­ne­go popo­łu­dnia natknę­li­śmy się na kie­row­cę ładu­ją­ce­go auto elek­trycz­ne. Nie mogłam powstrzy­mać się od zro­bie­nia zdjęć i tak nawią­za­ła się mię­dzy nami rozmowa.

- Czy pan pła­ci za łado­wa­nie? – zagaiłam.

- O nie, ja tyl­ko sprzą­tam – odpo­wie­dział kierowca.

Roześmiałam się, ale Niemiec z pew­no­ścią nie znał fil­mu Barei „Zmiennicy“ i mówił wszyst­ko na serio.  Wytłumaczył mi szyb­ko, że pra­cu­je dla dużej fir­my, któ­ra uru­cho­mi­ła w Berlinie car­sha­ring elek­trycz­nych aut.

- Jaka to fir­ma? – zapy­ta­łam ciekawa.

- BMW.

Westchnęłam, a on z pew­no­ścią to usły­szał. Powiedziałam, że jeste­śmy z Polski i pra­cu­ję w mediach, by wyja­śnić moje zain­te­re­so­wa­nie jego pracą.

- Widziałem, że wy też macie elek­trycz­ne auto. We Wrocławiu na kon­fe­ren­cji – chciał mnie chy­ba pocie­szyć, ale nie do koń­ca wie­dzia­łam, czy mówił o pro­jek­cie Ursusa czy też może o tym z Bielsko-​Białej. Tak czy siak, to dopie­ro pro­to­ty­py  elektryków.

Carsharing BMW uru­cho­mił już w wie­lu kra­jach i mia­stach euro­pej­skich. Logowanie przez apli­ka­cję, opła­ta za reje­stra­cję, moż­li­wość wcze­śniej­sze­go zama­wia­nia i rezer­wo­wa­nia pojaz­du  – do wybo­ru BMW albo Mini, to brzmi cie­ka­wie. Nie trze­ba mar­twic się o ładow­nie, wszyst­ko wli­czo­ne w usługę.

Rewolucja w trans­por­cie zacho­dzi na naszych oczach, choć nie jest o niej tak gło­śno, nie rzu­ca się w oczy, jak rze­sze rowe­rzy­stów i nie jest aż tak moc­no rekla­mo­wa­na jak nowe mode­le samochodów.

Berlin otwie­ra nam oczy, inspi­ru­je i daje przy­kład alter­na­tyw­nych, eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań.  To miej­sce pozy­tyw­nie nastraja.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...