- reklama -
Strona głównaTechnologiePodwodne kopalnie, kobalt i nikiel...

Podwodne kopalnie, kobalt i nikiel czyli ciemniejsza strona elektryków

Samochody elek­trycz­ne nie są pozba­wio­ne ciem­nej stro­ny, któ­ra wią­że się z pro­duk­cją i wyko­rzy­sta­niem aku­mu­la­to­rów. Niezbędne w nich mine­ra­ły kobalt i nikiel są dość „brud­ne“, ponie­waż z ich wydo­by­ciem wią­że się wyzysk nie­let­nich pra­cow­ni­ków i zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska. Rodzi się też nowa dzia­łal­ność – kopal­nie na dnie mórz i oce­anów. Pierwsi przed­się­bior­cy wyru­sza­ją na poszu­ki­wa­nia w oce­anach, ale też eko­lo­dzy biją na alarm.

- Nie wsty­dzi­cie się jeź­dzić elek­try­kiem? Przecież bate­ria, na któ­rej jeź­dzi­cie ma kobalt, wydo­by­wa­ny przez dzie­ci w Kongo – tak syn przy­ja­ciół sko­men­to­wał ich zakup rowe­ru elek­trycz­ne­go i od razu popsuł ich rado­sny nastrój. 

- Dlaczego o tym nie pisze­cie? – zapy­ta­li nas potem przyjaciele. 

Rzeczywiście, temat surow­ców, przy wydo­by­ciu któ­rych pra­cu­ją dzie­ci, jest dla więk­szo­ści z nas odle­gły. Wystarczy jed­nak otwo­rzyć pierw­szy lep­szy arty­kuł w inter­ne­cie na ten temat, by prze­ko­nać się o powa­dze i ska­li tego hanieb­ne­go procederu. 

Kobalt na koszt zdrowia i życia dzieci

Praca dzie­ci w naj­bied­niej­szych kra­jach jest na porząd­ku dzien­nym. O ile dzie­ci mogą poma­gać w domo­wych gospo­dar­stwach, to już w kopal­niach i prze­my­śle nie powin­ny w ogó­le pra­co­wać. Niestety udo­ku­men­to­wa­no, że dzie­ci cięż­ko haro­wa­ły w kopal­niach kobal­tu i kol­ta­nu, mine­ra­łach sto­so­wa­ny powszech­nie w prze­no­śnych urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych i w aku­mu­la­to­rach samo­cho­dów elektrycznych. 

Ponad poło­wa świa­to­wych dostaw kobal­tu pocho­dzi z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie pra­cu­ją dzie­ci, nie­któ­re nawet w wie­ku sied­miu lat w warun­kach zagro­że­nia życia, pod­da­ne prze­mo­cy, wymu­sze­niom i zastra­sza­niu. Ten kobalt został powią­za­ny z bate­ria­mi lito­wy­mi sprze­da­wa­ny­mi przez duże mię­dzy­na­ro­do­we fir­my – pisa­ła Międzynarodowa Organizacja Pracy w rapor­cie z 2019 roku. W tym samym roku gigan­ci tech­no­lo­gicz­ni – Apple, Tesla, Google,Dell, Microsoft zosta­li pozwa­ni przez rodzi­ny, któ­rych dzie­ci pra­co­wa­ły w kopalniach. 

Giganci technologiczni potrafią się bronić

Z dru­giej stro­ny pada­ją argu­men­ty, któ­re mają dobrze świad­czyć o fir­mach zara­bia­ją­cych na sprze­da­ży elek­tro­ni­ki, smart­fo­nów i kom­pu­te­rów. Przede wszyst­kim korzy­sta­ją one z nie­za­leż­nych audy­tów, któ­re prze­świe­tla­ją, czy w danym miej­scu nie łamie się pra­wa, w tym nie wyko­rzy­stu­je dzie­ci do pra­cy. Nie ma więc dowo­dów, że aku­rat kobalt wydo­by­wa­ny przez dzie­ci tra­fia do bate­rii w naszych kom­pu­te­rach czy telefonach. 

Założyciel Tesli Elon Musk nie był­by sobą, gdy­by nie sko­men­to­wał i tego pro­ble­mu. Ostatnio pochwa­lił się, że nie ma kobal­tu w bate­riach żelazowo-​fosforanowych, a w bate­riach niklo­wych kobalt jest obec­ny w nie­wiel­kim stopniu.

Na pod­sta­wie śred­niej ważo­nej może­my użyć 2% kobal­tu w porów­na­niu, powiedz­my, 100% kobal­tu Apple – Elon Musk.

Kobalt to jeden pro­blem, a kolej­nym są odpa­dy z kopal­ni niklu w Indonezji, pozo­sta­wia­ne zwy­kle na dnie mórz. Tłumaczenia Muska są więc pew­nym wybie­giem, jed­nak miliar­der nie do koń­ca uciekł od problemu.

Podwodne kopalnie skarbów

Widać, że obec­ny model pro­duk­cji aku­mu­la­to­rów nie jest eko­lo­gicz­ny, a prze­cież samo­cho­dów elek­trycz­nych ma być coraz wię­cej. Boom na mine­ra­ły i wyso­kie noto­wa­nia surow­ców sprzy­ja­ją nad­uży­ciom. To nie poma­ga pro­du­cen­tom w zacho­wa­niu wyso­kich stan­dar­dów pra­cy i dba­nia o śro­do­wi­sko i kli­mat. Głód zarob­ku bied­nych rodzin w Afryce jest jed­nak więk­szy niż kon­tro­la pań­stwa i nadal dzie­ci są wysy­ła­ne przez rodzi­ny do pra­cy w kopalniach.

Nic więc dziw­ne­go, że uwa­gę przy­cią­ga pomysł wydo­by­wa­nia surow­ców nie­zbęd­nych do pro­duk­cji bate­rii na dnie Oceanu Spokojnego. Na dnie Pacyfiku, w poło­wie dro­gi mię­dzy Hawajami a Meksykiem, znaj­du­ją się „gru­dy“ meta­li zawie­ra­ją­ce man­gan, żela­zo, miedź, kobalt, nikiel. Obszar Clarion Clipperton Zone, w skró­cie CCZ, bada­ją fir­my, jed­nak wydo­by­cie jest zabro­nio­ne na mocy pra­wa międzynarodowego. 

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (ISA) zezwa­la na ope­ra­cje na pro­wa­dze­nie prac i badań w kil­ku­dzie­się­ciu stre­fach eks­pe­ry­men­tal­nych. Jednocześnie mała wyspa Nauru zawe­zwa­ła ISA do stwo­rze­nia w cią­gu dwóch lat odpo­wied­nie­go pra­wa, któ­re by pozwa­la­ło na komer­cyj­ne wyko­rzy­sta­nie pod­mor­skich kopalni.

Recykling, głupcze!

Tymczasem orga­ni­za­cja eko­lo­gicz­ne jak Greenpeace, ale też ucze­ni, ape­lu­ją o nie­ru­sza­nie dna mor­skie­go. Obawiają się, że nowe kopal­nie mine­ra­łów mogą przy­nieść wię­cej szko­dy dla eko­sys­te­mu niż pożytku. 

Czytaj tak­że: Najnowszy iPhone. Ekologiczna rewolucja

Producenci bate­rii, podob­nie jak inni wytwór­cy, muszą więc sta­wić czo­ła gospo­dar­ce obie­gu zamknię­te­go. Zamiast wciąż wydo­by­wać, trze­ba odzy­ski­wać i ponow­nie wyko­rzy­sty­wać, czy­li inwe­sto­wać w recy­kling. Tak zresz­tą zaczy­na robić Apple. Przejście na surow­ce z recy­klin­gu nastę­pu­je jed­nak bar­dzo wolno.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Bagger odchodzi z węglem

Najsłynniejsza koparka węgla...
A jeszcze lepsze jest to...