- reklama -
Strona głównaKlimatRolnictwo węglowe wkracza na polską...

Rolnictwo węglowe wkracza na polską wieś

Polska zna­la­zła się w pierw­szej piąt­ce kra­jów z naj­więk­szą licz­bą grun­tów zgło­szo­nych do pro­gra­mu węglo­we­go. Dla rol­ni­ków to dodat­ko­wy przy­chód w posta­ci cer­ty­fi­ka­tów węglo­wych (32 euro w 2023 roku). Rolnictwo węglo­we poma­ga łago­dzić skut­ki zmian kli­ma­tycz­nych i pod­no­si wła­ści­wo­ści gleby.

Agreena, któ­ra poma­ga rol­ni­kom w finan­so­wa­niu rol­nic­twa rege­ne­ra­cyj­ne­go, ma w swo­im port­fo­lio ponad milion hek­ta­rów grun­tów rol­nych w sie­dem­na­stu kra­jach. Ten rok był pierw­szym sezo­nem kon­trak­ta­cji w Polsce. Jak się oka­za­ło, rodzi­mi zwo­len­ni­cy upra­wy bez­or­ko­wej nie zawie­dli. W pierw­szym roku kon­trak­ta­cyj­nym w Polsce do pro­gra­mu węglo­we­go zgło­szo­no ponad 100 tys. ha. 

W pierw­szej piąt­ce kra­jów z naj­więk­szą powierzch­nią upraw ornych zgło­szo­nych do cer­ty­fi­ka­cji, poza Polską, znaj­du­ją się Wielka Brytania, Ukraina, Mołdawia oraz Rumunia. 

Z jednego hektara można uzyskać maksymalnie do 3 certyfikatów (tj. 3 tys. kg C02e). W Polsce trwa jeszcze proces certyfikacji, ale spodziewamy się, że średni „plon“ certyfikatów z hektara oscylował będzie w przedziale 1.5–1.7 cert/​ha (dane dla upraw zbożowych i roślin oleistych).

Sebastian Balcerak, Market Lead Agreena w Polsce

Na czym polega rolnictwo węglowe?

Warunki do upra­wy gle­by w Polsce są trud­ne. Dominacja gleb piasz­czy­stych, powta­rza­ją­ce się susze w całym okre­sie wege­ta­cyj­nym i roz­drob­nio­na struk­tu­ra wła­sno­ścio­wa utrud­nia­ją popra­wę kon­dy­cji gospodarstw. 

Dzięki praktykom regeneracyjnym – takim jak uprawa bezpłużna, zagospodarowywanie resztek pożniwnych w glebie, czy uprawa roślin okrywowych – rolnicy mogą odegrać kluczową rolę w działaniach łagodzących klimat oraz wpłynąć na wprowadzenie niezbędnych zmian. Rolnicy powinni być nagradzani za swoją pracę na rzecz klimatu i AgreenaCarbon na to pozwala.

Niels Vittrup, Dyrektor Handlowy Agreena

W Polsce naj­czę­ściej zgła­sza­ny­mi do cer­ty­fi­ka­cji upra­wa­mi były zbo­ża, kuku­ry­dza i rośli­ny ole­iste. Firma poda­ła tez, że śred­nia wiel­kość upraw w gospo­dar­stwach zbo­żo­wych zgło­szo­nych do pro­gra­mu węglo­we­go znacz­nie prze­kra­cza­ła powierzch­nię śred­nie­go pol­skie­go gospo­dar­stwa rol­ne­go. Może to ozna­czać, że więk­sze gospo­dar­stwa szyb­ciej dostrze­ga­ją korzy­ści pły­ną­ce ze zre­du­ko­wa­nej orki. Zdaniem Sebastiana Balceraka, śla­dem więk­szych gospo­darstw pój­dą kolej­ne, gdy spo­łecz­no­ści rol­ni­cze prze­ko­na­ją się o sku­tecz­no­ści prak­tyk regeneracyjnych. 

Biologiczna sekwe­stra­cji węgla przy­czy­nia się do łago­dze­nia zmian kli­ma­tycz­nych. Gleba boga­ta w mate­rię próch­ni­czą lepiej maga­zy­nu­je wodę, jest bar­dziej odpor­na na susze i ero­zję. Ma też lep­sze wła­ści­wo­ści chłon­ne, więc lepiej chro­ni upra­wy w przy eks­tre­mal­nych warun­kach pogo­do­wych, jak desz­cze nawalne. 

Rolnicy mogą teraz apli­ko­wać na dru­gi cykl zbio­rów obję­tych cer­ty­fi­ka­cją węglo­wą. Portfel co roku wypeł­nia­ją przy­cho­dy ze sprze­da­ży upraw­nień na dobro­wol­nym ryn­ku emi­sji (VCM – volun­ta­ry car­bon mar­ket). W cią­gu dwóch lat Agreena wypła­ci­ła euro­pej­skim rol­ni­kom dzia­ła­ją­cym w ramach jej pro­gra­mu ponad 6 mln Euro.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zbieraj grzyby

Grzyby są zdrowe...

Rekordowe spływy kajakowe

Jeziora, rzeki, wodne...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj


A jeszcze lepsze jest to...