- reklama -
Strona głównaEnergiaPerowskity na stacji Orlenu

Perowskity na stacji Orlenu

Pierwsze na świe­cie elek­tro­nicz­ne ety­kie­ty cenowo-​reklamowe zasi­la­ne perow­ski­to­wy­mi ogni­wa­mi foto­wol­ta­icz­ny­mi poja­wią się w skle­pach i na sta­cjach ben­zy­no­wych. To oszczę­dzi ener­gię i pozwo­li zre­zy­gno­wać z bate­rii. Perowskity mają oszczę­dzić ener­gię, ale nie tyl­ko. Mogą tak­że pomóc sprze­dać żyw­nośc, któ­rej koń­czy się data przydatności. 

Etykiety z ogniw perow­ski­to­wych zama­wia pro­du­cent maka­ro­nu Lubella oraz PKN Orlen. Technologię testo­wa­ła Google Cloud Platform.

Przypomnijmy, że jest to już dru­gie zasto­so­wa­nie, jakie perow­ski­ty zna­la­zły na pol­skim ryn­ku. Wcześniej ich pro­du­cent Saule Technologies pod­pi­sał umo­wę z fir­mą Aliplast, któ­ra zamó­wi­ła w Lublinie wiel­ko­wy­mia­ro­we żalu­zje – lame­le zro­bio­ne z perowskitów. 

Czytaj tak­że: Perowskity się przy­da­ły. Jest pierw­sza instalacja

Przede wszyst­kim, nowe ety­kie­ty nie wyma­ga­ją kosz­tow­nej i cza­so­chłon­nej wymia­ny bate­rii. Etykiety elek­tro­nicz­ne PESL (ang. Perovskite Electronic Shelf Label), są tań­sze i wygod­niej­sze w eks­plo­ata­cji od ety­kiet ESL (Electronic Shelf Label) zasi­la­nych bate­ria­mi. Obsługa sys­te­mu jest pro­sta, a zmia­ny cen mogą być prze­pro­wa­dza­ne cen­tral­nie i syn­chro­nicz­nie we wszyst­kich pla­ców­kach han­dlo­wych danej sieci.

Możliwości tego roz­wią­za­nia są osza­ła­mia­ją­ce. Jednym klik­nię­ciem moż­na będzie zmie­niać ceny w tysią­cach skle­pów, na milio­nach półek – Artur Kupczunas, Saule Technologies.

Perowskity są wydajniejsze

Perowskity zacho­wu­ją wyso­ką spraw­ność nawet w sztucz­nym świe­tle. Gdy pro­mie­nie świa­tła, np. z lamp sufi­to­wych, pada­ją na ogni­wa pod dużym kątem, to nadal mogą zasi­lać ety­kie­ty pro­duk­tów na dol­nych pół­kach. Perowskity są ponad­to, w odróż­nie­niu od ogniw krze­mo­wych, bar­dzo cien­kie, lek­kie i ela­stycz­ne. Dzięki temu nie zabie­ra­ją dużo miej­sca na etykiecie. 

Jednocześnie perow­ski­ty są tak wydaj­ne, że mogą zasi­lić ety­kie­ty i obsłu­gu­ją­ce je urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne, w tym wyświe­tlacz i moduł komu­ni­ka­cji bez­prze­wo­do­wej. Pozwoli to obsłu­dze zdal­nie zmie­niać wyświe­tla­ny na ety­kie­cie komu­ni­kat nawet kil­ka­na­ście razy na dobę. Ma to pomóc w sprze­da­ży pro­duk­tów o koń­czą­cym się ter­mi­nie ważności.

Dzięki ety­kie­tom PESL sie­ci han­dlo­we zyska­ją moż­li­wość bły­ska­wicz­ne­go obni­ża­nia cen pro­duk­tów spo­żyw­czych, któ­rych okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia się koń­czy – Olga Malinkiewicz, Saule Technologies.

Saule Technologies i Grupa Maspex wpro­wa­dzą do wybra­nych skle­pów ety­kie­ty PESL, by móc zmie­rzyć wpływ tego typu roz­wią­zań na efek­tyw­ność sprze­da­ży, ale tak­że opła­cal­ność biz­ne­so­wą. Z PKN Orlen Saule pod­pi­sał list inten­cyj­ny o współ­pra­cy. W efek­cie wkrót­ce na wybra­nej sta­cji paliw przy pro­duk­tach usta­wio­nych na rega­łach poja­wią się ety­kie­ty PESL. Dzięki temu będzie moż­na cen­tral­nie oraz zdal­nie zarzą­dzać wyświe­tla­ny­mi na nich komunikatami.

Producent perowskitów

Saule Technologies to pol­ska fir­ma, stwo­rzo­na w 2014 r. przez fizycz­kę Olgę Malinkiewicz oraz biz­nes­me­nów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Obecnie fir­ma zatrud­nia zespół kil­ku­dzie­się­ciu naukow­ców, inży­nie­rów i pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych z bli­sko 20 kra­jów, któ­rzy skon­stru­owa­li we Wrocławiu linię pro­duk­cyj­ną dru­ko­wa­nych ogniw perowskitowych. 

Perowskity pozwa­la­ją gene­ro­wać ener­gię zarów­no ze słoń­ca, jak i ze sztucz­ne­go świa­tła. Z tego powo­du znaj­du­ją zasto­so­wa­nie od ety­kiet ceno­wych, przez fasa­dy budyn­ków po sate­li­ty w prze­strze­ni kosmicznej.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Wiatraki klimatu

Wiatr jest zmianą....
A jeszcze lepsze jest to...