- reklama -
Strona głównaEnergiaProblemy z prądem i z...

Problemy z prądem i z domową fotowoltaiką? Sprawdzamy

Coraz częst­sze odłą­cze­nia foto­wol­ta­iki doty­ka­ją pro­su­men­tów. Pojawiły się też odmo­wy przy­łą­cze­nia foto­wol­ta­iki do sie­ci. Problemy doty­czą też nowych odbior­ców, w tym budu­ją­cych domy.

Wypowiedź byłe­go mini­stra ener­gii Krzysztofa Tchórzewskiego pod­czas posie­dze­nia sej­mo­wej pod­ko­mi­sji do spraw restruk­tu­ry­za­cji ener­ge­ty­ki wywo­ła­ła duży odzew. Sprawdziliśmy, co dokład­nie powiedział. 

Jest kwe­stia taka, że mniej wię­cej te dane, któ­re do komi­sji spły­wa­ją, wska­zu­ją, że pra­wie 50 pro­cent jest odmów, jeśli cho­dzi o przy­łą­cze­nie abo­nen­tów nowych. A więc w róż­nych miej­scach, szcze­gól­nie w nie­któ­rych miej­scach, to się kon­cen­tru­je. Jest to infor­ma­cja i z punk­tu widze­nia oby­wa­te­li , i z punk­tu widze­nia przedsiębiorców.

Krzysztof Tchórzewski

Jego zda­niem, to może zagra­żać wzro­sto­wi gospo­dar­cze­mu. – Jeżeli nowe budow­le, któ­re są przy­go­to­wy­wa­ne przez inwe­sto­rów, otrzy­mu­ją odmo­wę, to wia­do­mo, że bez ener­gii elek­trycz­nej tego nie ma – powie­dział Krzysztof Tchórzewski. 

Dodał, że jest sygna­li­zo­wa­ny gwał­tow­ny wzrost zapo­trze­bo­wa­nie na domo­wą ener­gię. Wskazał przy tym na gwał­tow­ny przy­rost urzą­dzeń AGD i RTV w domach, np. zmy­wa­rek. To powo­du­je, że potrze­ba w domach wię­cej mocy. To nie jest dobra infor­ma­cja dla osła­bio­nej ener­ge­ty­ki – pod­kre­ślił Tchórzewski.

Dawne limi­ty, któ­re liczy­li­śmy na gospo­dar­stwo domo­we, już są nieaktualne. 

Tchórzewski mówił o nowych obiek­tach, w tym nowych domach i inwe­sty­cjach przed­się­biorstw. Wspomniał o oso­bie, któ­ra na przy­łą­cze­nie nowe­go domu do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej ma cze­kać dwa lata. 

Obowiązek przyłączenia mikroinstalacji 

A co z przy­łą­cze­niem foto­wol­ta­iki? W przy­pad­ku mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, przy­łą­cza­nych do sie­ci niskie­go napię­cia 0,4 kV, nale­ży roz­róż­nić dwa sektory:

  • Mikroinstalacje przy­łą­cza­ne na wnio­sek, gdy moc foto­wol­ta­iki ma być więk­sza od mocy przy­łą­cze­nio­wej. Wówczas trze­ba uzy­skać nowe warun­ki przy­łą­cze­nia foto­wol­ta­iki. I tu zda­rza­ją się już odmowy.
  • Prosumenckie mikro­in­sta­la­cje przy­łą­cza­ne na zgło­sze­nie, gdy moc foto­wol­ta­iki jest mniej­sza lub rów­na mocy obiek­tu. Wówczas ope­ra­tor ma obo­wią­zek przy­łą­cze­nia mikroinstalacji. 

Większość pro­su­men­tów przy­łą­cza foto­wol­ta­ikę wła­śnie na zgłoszenie.

Czytaj tak­że: Mikroinstalacje foto­wol­ta­icz­ne wypro­du­ko­wa­ły dwa razy wię­cej energii

Wyłączenia fotowoltaiki

Ograniczenia w roz­wo­ju mikro­in­sta­la­cji z pierw­sze­go sek­to­ra, a więc wyma­ga­ją­cych wyda­nia warun­ków przy­łą­cze­nia, są ana­lo­gicz­ne do gene­ra­cji roz­pro­szo­nej w sie­ci śred­nie­go napię­cia – przy­zna­ła Energa Operator, cyto­wa­na w „Sprawozdaniu pre­ze­sa Urzędu Regulacji Energetyki za 2022 r.“.

W przy­pad­ku mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kiej przy­łą­cza­nej na zgło­sze­nie, nie ist­nie­ją ogra­ni­cze­nia for­mal­ne w ich roz­wo­ju. Jednak nie wyni­ka to z bra­ku nega­tyw­ne­go wpły­wu na sieć, a z tego, że przy­łą­cza­nie mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kich (głów­nie pane­li PV) odby­wa się na zgło­sze­nie i nie wyma­ga okre­śle­nia warun­ków przy­łą­cze­nia i oce­ny wpły­wu na sieć. Nie ma więc for­mal­nych ogra­ni­czeń co do licz­by źró­deł pro­su­menc­kich współ­pra­cu­ją­cych z sie­cią, nato­miast pro­ble­mem sta­je się wpływ tych źró­deł na sieć elektroenergetyczną. 

Przekraczanie pozio­mów napięć w sie­ci nn‑0,4 kV na sku­tek dużej licz­by pro­su­men­tów powo­du­je, że tego typu źró­dła są odłą­cza­ne przez zabez­pie­cze­nia napię­cio­we w cza­sie, kie­dy mogły­by wytwa­rzać ener­gię z naj­więk­szą mocą. To powo­du­je ogra­ni­cze­nia pla­no­wa­nych korzy­ści finan­so­wych prosumentów.

Energa Operator

Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

Zgodnie z pra­wem ener­ge­tycz­nym, ope­ra­tor sys­te­mu dys­try­bu­cyj­ne­go elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go może ogra­ni­czyć pra­cę lub odłą­czyć od sie­ci mikro­in­sta­la­cję o mocy zain­sta­lo­wa­nej więk­szej niż 10 kW przy­łą­czo­ną do sie­ci tego ope­ra­to­ra w przy­pad­ku, gdy wytwa­rza­nie ener­gii elek­trycz­nej w tej mikro­in­sta­la­cji sta­no­wi zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cy tej sieci.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zachód słońca nad Wieliczką

Wracałem już z Krakowa, gdy nagle w lusterku mrugnęło na pożegnanie Słońce.

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...