- reklama -
Strona głównaEnergiaProblemy z prądem i z...

Problemy z prądem i z domową fotowoltaiką? Sprawdzamy

Coraz częst­sze odłą­cze­nia foto­wol­ta­iki doty­ka­ją pro­su­men­tów. Pojawiły się też odmo­wy przy­łą­cze­nia foto­wol­ta­iki do sie­ci. Problemy doty­czą też nowych odbior­ców, w tym budu­ją­cych domy.

Wypowiedź byłe­go mini­stra ener­gii Krzysztofa Tchórzewskiego pod­czas posie­dze­nia sej­mo­wej pod­ko­mi­sji do spraw restruk­tu­ry­za­cji ener­ge­ty­ki wywo­ła­ła duży odzew. Sprawdziliśmy, co dokład­nie powiedział. 

Jest kwe­stia taka, że mniej wię­cej te dane, któ­re do komi­sji spły­wa­ją, wska­zu­ją, że pra­wie 50 pro­cent jest odmów, jeśli cho­dzi o przy­łą­cze­nie abo­nen­tów nowych. A więc w róż­nych miej­scach, szcze­gól­nie w nie­któ­rych miej­scach, to się kon­cen­tru­je. Jest to infor­ma­cja i z punk­tu widze­nia oby­wa­te­li , i z punk­tu widze­nia przedsiębiorców.

Krzysztof Tchórzewski

Jego zda­niem, to może zagra­żać wzro­sto­wi gospo­dar­cze­mu. – Jeżeli nowe budow­le, któ­re są przy­go­to­wy­wa­ne przez inwe­sto­rów, otrzy­mu­ją odmo­wę, to wia­do­mo, że bez ener­gii elek­trycz­nej tego nie ma – powie­dział Krzysztof Tchórzewski. 

Dodał, że jest sygna­li­zo­wa­ny gwał­tow­ny wzrost zapo­trze­bo­wa­nie na domo­wą ener­gię. Wskazał przy tym na gwał­tow­ny przy­rost urzą­dzeń AGD i RTV w domach, np. zmy­wa­rek. To powo­du­je, że potrze­ba w domach wię­cej mocy. To nie jest dobra infor­ma­cja dla osła­bio­nej ener­ge­ty­ki – pod­kre­ślił Tchórzewski.

Dawne limi­ty, któ­re liczy­li­śmy na gospo­dar­stwo domo­we, już są nieaktualne. 

Tchórzewski mówił o nowych obiek­tach, w tym nowych domach i inwe­sty­cjach przed­się­biorstw. Wspomniał o oso­bie, któ­ra na przy­łą­cze­nie nowe­go domu do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej ma cze­kać dwa lata. 

Obowiązek przyłączenia mikroinstalacji 

A co z przy­łą­cze­niem foto­wol­ta­iki? W przy­pad­ku mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych, przy­łą­cza­nych do sie­ci niskie­go napię­cia 0,4 kV, nale­ży roz­róż­nić dwa sektory:

  • Mikroinstalacje przy­łą­cza­ne na wnio­sek, gdy moc foto­wol­ta­iki ma być więk­sza od mocy przy­łą­cze­nio­wej. Wówczas trze­ba uzy­skać nowe warun­ki przy­łą­cze­nia foto­wol­ta­iki. I tu zda­rza­ją się już odmowy.
  • Prosumenckie mikro­in­sta­la­cje przy­łą­cza­ne na zgło­sze­nie, gdy moc foto­wol­ta­iki jest mniej­sza lub rów­na mocy obiek­tu. Wówczas ope­ra­tor ma obo­wią­zek przy­łą­cze­nia mikroinstalacji. 

Większość pro­su­men­tów przy­łą­cza foto­wol­ta­ikę wła­śnie na zgłoszenie.

Czytaj tak­że: Mikroinstalacje foto­wol­ta­icz­ne wypro­du­ko­wa­ły dwa razy wię­cej energii

Wyłączenia fotowoltaiki

Ograniczenia w roz­wo­ju mikro­in­sta­la­cji z pierw­sze­go sek­to­ra, a więc wyma­ga­ją­cych wyda­nia warun­ków przy­łą­cze­nia, są ana­lo­gicz­ne do gene­ra­cji roz­pro­szo­nej w sie­ci śred­nie­go napię­cia – przy­zna­ła Energa Operator, cyto­wa­na w „Sprawozdaniu pre­ze­sa Urzędu Regulacji Energetyki za 2022 r.“.

W przy­pad­ku mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kiej przy­łą­cza­nej na zgło­sze­nie, nie ist­nie­ją ogra­ni­cze­nia for­mal­ne w ich roz­wo­ju. Jednak nie wyni­ka to z bra­ku nega­tyw­ne­go wpły­wu na sieć, a z tego, że przy­łą­cza­nie mikro­in­sta­la­cji pro­su­menc­kich (głów­nie pane­li PV) odby­wa się na zgło­sze­nie i nie wyma­ga okre­śle­nia warun­ków przy­łą­cze­nia i oce­ny wpły­wu na sieć. Nie ma więc for­mal­nych ogra­ni­czeń co do licz­by źró­deł pro­su­menc­kich współ­pra­cu­ją­cych z sie­cią, nato­miast pro­ble­mem sta­je się wpływ tych źró­deł na sieć elektroenergetyczną. 

Przekraczanie pozio­mów napięć w sie­ci nn‑0,4 kV na sku­tek dużej licz­by pro­su­men­tów powo­du­je, że tego typu źró­dła są odłą­cza­ne przez zabez­pie­cze­nia napię­cio­we w cza­sie, kie­dy mogły­by wytwa­rzać ener­gię z naj­więk­szą mocą. To powo­du­je ogra­ni­cze­nia pla­no­wa­nych korzy­ści finan­so­wych prosumentów.

Energa Operator

Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

Zgodnie z pra­wem ener­ge­tycz­nym, ope­ra­tor sys­te­mu dys­try­bu­cyj­ne­go elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go może ogra­ni­czyć pra­cę lub odłą­czyć od sie­ci mikro­in­sta­la­cję o mocy zain­sta­lo­wa­nej więk­szej niż 10 kW przy­łą­czo­ną do sie­ci tego ope­ra­to­ra w przy­pad­ku, gdy wytwa­rza­nie ener­gii elek­trycz­nej w tej mikro­in­sta­la­cji sta­no­wi zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa pra­cy tej sieci.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...
A jeszcze lepsze jest to...