- reklama -
Strona głównaEcoLifeNowe opłaty w biletach PKP....

Nowe opłaty w biletach PKP. Zdecydujecie się?

Źródło:PAP Mediaroom

Polskie kole­je idą w śla­dy lot­nic­twa. Zaoferują pasa­że­rom moż­li­wość dodat­ko­wej opła­ty przy zaku­pie bile­tu, któ­ra skom­pen­su­je ślad węglo­wy ich podró­ży. PKP Intercity pod­pi­sa­ło list inten­cyj­ny z Lasami Państwowymi o współ­pra­cy przy nasa­dza­niu drzew. Dobrowolna opła­ta będzie udo­stęp­nia­na pasa­że­rom w kolej­nych kana­łach sprze­da­ży, począw­szy od inter­ne­to­we­go sys­te­mu e‑IC.

Czytaj: Koniec z emi­sja­mi. Przykład, jak to moż­na zrobić 

Warto wie­dzieć, że kolej cha­rak­te­ry­zu­je się ponad 3 razy mniej­szą emi­sją dwu­tlen­ku węgla niż trans­port dro­go­wy i ponad 8 razy mniej­szą emi­sją niż lot­ni­czy. To czy­ni ją naj­bar­dziej eko­lo­gicz­nym środ­kiem trans­por­tu zbio­ro­we­go. PKP Intercity wła­śnie pra­cu­je nad infor­mo­wa­niem pasa­że­rów o tym, jaki ślad węglo­wy pozo­sta­wi ich podróż pociągiem.

Niższy ślad węglowy

Wybierając pocią­gi PKP Intercity zamiast trans­por­tu dro­go­we­go w samym 2020 roku Polacy przy­czy­ni­li się do zmniej­sze­nia o 460 tys. ton emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmos­fer – poli­czył prze­woź­nik.

Te dzia­ła­nia są koniecz­ne też mię­dzy inny­mi ze wzglę­du na Europejski Zielony Ład. Polityka UE zakła­da, że do 2050 roku sek­tor trans­por­tu ma doko­nać 90 proc. reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a roz­kła­do­we podró­że poni­żej 500 km mają stać się neu­tral­ne pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do 2030 roku. 

Chcemy stać się pierw­szym pol­skim prze­woź­ni­kiem pasa­żer­skim, któ­re­go dzia­łal­ność będzie neu­tral­na dla kli­ma­tu – Tomasz Gontarz, czło­nek zarzą­du PKP Intercity.

Podobni jak inne fir­my, PKP Intercity chce czę­ścio­wo pokryć zapo­trze­bo­wa­nie na prąd ener­gią sło­necz­ną. Spółka pla­nu­je pilo­ta­żo­we uru­cho­mie­nie foto­wol­ta­iki na tere­nie bocz­ni­cy kole­jo­wej Warszawa Grochów.

Słoneczne inwestycje PKP

By zwięk­szyć efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną, spół­ka zamon­to­wa­ła licz­ni­ki ener­gii elek­trycz­nej w ponad 300 loko­mo­ty­wach i elek­trycz­nych zespo­łach trak­cyj­nych PKP Intercity. Z kolei pro­jekt eco dri­ving ma na celu wypra­co­wa­nie odpo­wied­nich tech­nik pro­wa­dze­nia pocią­gu przez maszy­ni­stów. Ma pozwo­lić na obni­że­nie ilo­ści zuży­wa­nej ener­gii elek­trycz­nej przez wszyst­kie pocią­gi pro­wa­dzo­ne z wyko­rzy­sta­niem trak­cji elek­trycz­nej. Dzięki tym dzia­ła­niom PKP prze­wi­du­je rocz­ne kil­ku­pro­cen­to­we oszczęd­no­ści wolu­me­nu ener­gii trak­cyj­nej, co pośred­nio przy­czy­ni się do ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kurki poszły w las

Kiedy zaczyna się...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
A jeszcze lepsze jest to...