- reklama -
Strona głównaEcoLifeNowe opłaty w biletach PKP....

Nowe opłaty w biletach PKP. Zdecydujecie się?

Źródło:PAP Mediaroom

Polskie kole­je idą w śla­dy lot­nic­twa. Zaoferują pasa­że­rom moż­li­wość dodat­ko­wej opła­ty przy zaku­pie bile­tu, któ­ra skom­pen­su­je ślad węglo­wy ich podró­ży. PKP Intercity pod­pi­sa­ło list inten­cyj­ny z Lasami Państwowymi o współ­pra­cy przy nasa­dza­niu drzew. Dobrowolna opła­ta będzie udo­stęp­nia­na pasa­że­rom w kolej­nych kana­łach sprze­da­ży, począw­szy od inter­ne­to­we­go sys­te­mu e‑IC.

Czytaj: Koniec z emi­sja­mi. Przykład, jak to moż­na zrobić 

Warto wie­dzieć, że kolej cha­rak­te­ry­zu­je się ponad 3 razy mniej­szą emi­sją dwu­tlen­ku węgla niż trans­port dro­go­wy i ponad 8 razy mniej­szą emi­sją niż lot­ni­czy. To czy­ni ją naj­bar­dziej eko­lo­gicz­nym środ­kiem trans­por­tu zbio­ro­we­go. PKP Intercity wła­śnie pra­cu­je nad infor­mo­wa­niem pasa­że­rów o tym, jaki ślad węglo­wy pozo­sta­wi ich podróż pociągiem.

Niższy ślad węglowy

Wybierając pocią­gi PKP Intercity zamiast trans­por­tu dro­go­we­go w samym 2020 roku Polacy przy­czy­ni­li się do zmniej­sze­nia o 460 tys. ton emi­sji dwu­tlen­ku węgla do atmos­fer – poli­czył prze­woź­nik.

Te dzia­ła­nia są koniecz­ne też mię­dzy inny­mi ze wzglę­du na Europejski Zielony Ład. Polityka UE zakła­da, że do 2050 roku sek­tor trans­por­tu ma doko­nać 90 proc. reduk­cji emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a roz­kła­do­we podró­że poni­żej 500 km mają stać się neu­tral­ne pod wzglę­dem emi­sji dwu­tlen­ku węgla do 2030 roku. 

Chcemy stać się pierw­szym pol­skim prze­woź­ni­kiem pasa­żer­skim, któ­re­go dzia­łal­ność będzie neu­tral­na dla kli­ma­tu – Tomasz Gontarz, czło­nek zarzą­du PKP Intercity.

Podobni jak inne fir­my, PKP Intercity chce czę­ścio­wo pokryć zapo­trze­bo­wa­nie na prąd ener­gią sło­necz­ną. Spółka pla­nu­je pilo­ta­żo­we uru­cho­mie­nie foto­wol­ta­iki na tere­nie bocz­ni­cy kole­jo­wej Warszawa Grochów.

Słoneczne inwestycje PKP

By zwięk­szyć efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną, spół­ka zamon­to­wa­ła licz­ni­ki ener­gii elek­trycz­nej w ponad 300 loko­mo­ty­wach i elek­trycz­nych zespo­łach trak­cyj­nych PKP Intercity. Z kolei pro­jekt eco dri­ving ma na celu wypra­co­wa­nie odpo­wied­nich tech­nik pro­wa­dze­nia pocią­gu przez maszy­ni­stów. Ma pozwo­lić na obni­że­nie ilo­ści zuży­wa­nej ener­gii elek­trycz­nej przez wszyst­kie pocią­gi pro­wa­dzo­ne z wyko­rzy­sta­niem trak­cji elek­trycz­nej. Dzięki tym dzia­ła­niom PKP prze­wi­du­je rocz­ne kil­ku­pro­cen­to­we oszczęd­no­ści wolu­me­nu ener­gii trak­cyj­nej, co pośred­nio przy­czy­ni się do ochro­ny śro­do­wi­ska naturalnego.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nowy Świat (polski)

Łączna długość kanału...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...
A jeszcze lepsze jest to...