- reklama -
Strona głównaCOP26Kto zakończy wycinanie lasów

Kto zakończy wycinanie lasów

Polska pod­pi­sa­ła się pod dekla­ra­cją zakoń­cze­nia wyle­sia­nia do 2030 roku. To nie­je­dy­na taka dekla­ra­cja, któ­ra pada w ostat­nim cza­sie, obiet­ni­ce skła­da­ją też fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne. Dlaczego tak trud­no zatrzy­mać maso­we wyci­na­nie lasów?

Na począt­ku war­to zazna­czyć, że w Polsce wyle­sia­nie wią­że się z prze­zna­cze­niem grun­tów na cele nie­le­śne, np. dro­gi. Najwięcej w ostat­nich latach wyle­sia­nia mie­li­śmy w 2016 roku, co wią­za­ło się z reali­za­cją pro­gra­mu Budowy Dróg Krajowych. Natomiast w kolej­nych latach zale­sia­nie było więk­sze od wyci­na­nia lasów – wyni­ka z rapor­tu o emi­sjach gazów cie­plar­nia­nych Polski za 2019 r. Osobnym pro­ble­mem jest jed­nak jakość naszych lasów i coraz mniej­szy „przy­rost gru­bi­zny“. Przekłada się to na coraz słab­szą moż­li­wość pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla. 

Można więc powie­dzieć, że samo sadze­nie lasów w miej­sce wycin­ki to za mało, by pomóc kli­ma­to­wi. Trend zmniej­sza­nia pochła­nia­nia przez lasy jest obser­wo­wa­ny na całym świe­cie i wła­śnie to nale­ży pil­nie odwrócić.

Wylesianie na COP26 

Deklaracja lide­rów w spra­wie użyt­ko­wa­nia grun­tów i zatrzy­ma­nia wyle­sia­nia wca­le nie zna­czy, że wycin­ka lasów cał­ko­wi­cie się skoń­czy do 2030 r. Lasy mają nato­miast być bar­dziej odpor­ne na zmia­ny kli­ma­tu, zacho­wać bio­róż­no­rod­ność i moż­li­wość zapew­nie­nia rów­no­wa­gi mie­dzy emi­sja­mi a pochła­nia­niem dwu­tlen­ku węgla.

Co usta­lo­no?

Ponad 130 państw zobo­wią­za­ło się: 

  • Zachować lasy i inne eko­sys­te­my lądo­we oraz przy­spie­szyć ich odtwarzanie;
  • Ułatwiać poli­ty­kę han­dlo­wą i roz­wo­jo­wą nie­pro­wa­dzą­cą do wyle­sia­nia i degra­da­cji gruntów;
  • Zwiększyć źró­dła utrzy­ma­nia na obsza­rach wiej­skich, w tym poprzez roz­wój docho­do­we­go, zrów­no­wa­żo­ne­go rolnictwa;
  • Promować bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ścio­we, któ­re przy­no­si korzy­ści środowisku;
  • Zwiększyć inwe­sty­cje w zrów­no­wa­żo­ne rol­nic­two, zrów­no­wa­żo­ną gospo­dar­kę leśną, ochro­nę i odtwa­rza­nie lasów oraz wspar­cie dla lud­no­ści rdzen­nej i spo­łecz­no­ści lokalnych;
  • Dostosować prze­pły­wy finan­so­we, aby odwró­cić utra­tę i degra­da­cję lasów, przy­spie­szyć przej­ście na gospo­dar­kę, któ­ra jest odpor­na i sprzy­ja reali­za­cji celów w zakre­sie lasów, zrów­no­wa­żo­ne­go użyt­ko­wa­nia grun­tów, róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej i klimatu.

Deklaracje zatrzymają wycinanie lasów?

Warto przy­po­mnieć, że podob­nych ini­cja­tyw doty­czą­cych ochro­ny lasów przed wycin­ką było już spo­ro. W 2005 r. Forum Lasów ONZ zobo­wią­za­ło się do „odwró­ce­nia utra­ty pokry­wy leśnej na całym świe­cie” do 2015 r. W 2008 r. 67 kra­jów zobo­wią­za­ło się do pod­ję­cia pró­by osią­gnię­cia zero­we­go wyle­sia­nia net­to do 2020 r. Następnie poja­wi­ła się dekla­ra­cja nowo­jor­ska w 2014 r. 200 kra­jów, grup spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i orga­ni­za­cji lud­no­ści tubyl­czej zobo­wią­za­ło się do zmniej­sze­nia o poło­wę wyle­sia­nia do 2020 r. i zakoń­cze­nia go do 2030 r.

Brazylia, Rosja i Chiny nie pod­pi­sa­ły dekla­ra­cji z 2014 roku, ale pod­pi­sa­ły się teraz pod dekla­ra­cją z COP26. 

Od funduszy po rolników

Wycinka pier­wot­nych lasów pod upra­wy soli, wypa­sa­nie bydła, pro­duk­cję ole­ju pal­mo­we­go, kakao doty­czy przede wszyst­kim kra­jów takich jak Brazylia, Indonezja i Demokratyczna Republika Konga. Szacuje się, że przy obec­nym tem­pie wyle­sia­nia wszyst­kie lasy na świe­cie mogą znik­nąć w cią­gu 100 lat.

Planet Tracker prze­ana­li­zo­wał 26 spół­ek publicz­nych zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją i prze­twa­rza­niem soi oraz powią­za­nia­mi z wyle­sia­niem. Raport orga­ni­za­cji wska­zał, sie­dem fun­du­szy inwe­stu­ją­cych na gieł­dzie, któ­re odpo­wia­da­ją za wspie­ra­nie wyle­sia­nia. Temat wśród finan­si­stów jest zna­ny. Ostatnio fir­my z zarzą­dza­ją­ce akty­wa­mi o war­to­ści 8,7 bilio­na dola­rów zobo­wią­za­ły się do „doło­że­nia wszel­kich sta­rań”, aby do 2025 r. wyeli­mi­no­wać ze swo­ich port­fe­li wyle­sia­nie zwią­za­ne z towa­ra­mi rolnymi.

Wycinka lasów to zyski dużych firm, ale też zaro­bek lokal­nych pra­cow­ni­ków. Także rol­ni­cy na wła­sne potrze­by kar­czu­ją lasy. Tacy ludzie przy­czy­nia­ją się do jed­nak do nie­wiel­kich emi­sji. Ludność rdzen­na i spo­łecz­no­ści lokal­ne, któ­re utrzy­mu­ją się z lasów, powin­ny mieć moż­li­wość pro­wa­dze­nia odpo­wied­nie­go dla sie­bie i dla natu­ry życia. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Plac Pięciu Rogów w Warszawie

"Nowy Plac Pięciu...
A jeszcze lepsze jest to...