- reklama -
Strona głównaCOP26Kto zakończy wycinanie lasów

Kto zakończy wycinanie lasów

Polska pod­pi­sa­ła się pod dekla­ra­cją zakoń­cze­nia wyle­sia­nia do 2030 roku. To nie­je­dy­na taka dekla­ra­cja, któ­ra pada w ostat­nim cza­sie, obiet­ni­ce skła­da­ją też fun­du­sze inwe­sty­cyj­ne. Dlaczego tak trud­no zatrzy­mać maso­we wyci­na­nie lasów?

Na począt­ku war­to zazna­czyć, że w Polsce wyle­sia­nie wią­że się z prze­zna­cze­niem grun­tów na cele nie­le­śne, np. dro­gi. Najwięcej w ostat­nich latach wyle­sia­nia mie­li­śmy w 2016 roku, co wią­za­ło się z reali­za­cją pro­gra­mu Budowy Dróg Krajowych. Natomiast w kolej­nych latach zale­sia­nie było więk­sze od wyci­na­nia lasów – wyni­ka z rapor­tu o emi­sjach gazów cie­plar­nia­nych Polski za 2019 r. Osobnym pro­ble­mem jest jed­nak jakość naszych lasów i coraz mniej­szy „przy­rost gru­bi­zny“. Przekłada się to na coraz słab­szą moż­li­wość pochła­nia­nia dwu­tlen­ku węgla. 

Można więc powie­dzieć, że samo sadze­nie lasów w miej­sce wycin­ki to za mało, by pomóc kli­ma­to­wi. Trend zmniej­sza­nia pochła­nia­nia przez lasy jest obser­wo­wa­ny na całym świe­cie i wła­śnie to nale­ży pil­nie odwrócić.

Wylesianie na COP26 

Deklaracja lide­rów w spra­wie użyt­ko­wa­nia grun­tów i zatrzy­ma­nia wyle­sia­nia wca­le nie zna­czy, że wycin­ka lasów cał­ko­wi­cie się skoń­czy do 2030 r. Lasy mają nato­miast być bar­dziej odpor­ne na zmia­ny kli­ma­tu, zacho­wać bio­róż­no­rod­ność i moż­li­wość zapew­nie­nia rów­no­wa­gi mie­dzy emi­sja­mi a pochła­nia­niem dwu­tlen­ku węgla.

Co usta­lo­no?

Ponad 130 państw zobo­wią­za­ło się: 

  • Zachować lasy i inne eko­sys­te­my lądo­we oraz przy­spie­szyć ich odtwarzanie;
  • Ułatwiać poli­ty­kę han­dlo­wą i roz­wo­jo­wą nie­pro­wa­dzą­cą do wyle­sia­nia i degra­da­cji gruntów;
  • Zwiększyć źró­dła utrzy­ma­nia na obsza­rach wiej­skich, w tym poprzez roz­wój docho­do­we­go, zrów­no­wa­żo­ne­go rolnictwa;
  • Promować bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ścio­we, któ­re przy­no­si korzy­ści środowisku;
  • Zwiększyć inwe­sty­cje w zrów­no­wa­żo­ne rol­nic­two, zrów­no­wa­żo­ną gospo­dar­kę leśną, ochro­nę i odtwa­rza­nie lasów oraz wspar­cie dla lud­no­ści rdzen­nej i spo­łecz­no­ści lokalnych;
  • Dostosować prze­pły­wy finan­so­we, aby odwró­cić utra­tę i degra­da­cję lasów, przy­spie­szyć przej­ście na gospo­dar­kę, któ­ra jest odpor­na i sprzy­ja reali­za­cji celów w zakre­sie lasów, zrów­no­wa­żo­ne­go użyt­ko­wa­nia grun­tów, róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej i klimatu.

Deklaracje zatrzymają wycinanie lasów?

Warto przy­po­mnieć, że podob­nych ini­cja­tyw doty­czą­cych ochro­ny lasów przed wycin­ką było już spo­ro. W 2005 r. Forum Lasów ONZ zobo­wią­za­ło się do „odwró­ce­nia utra­ty pokry­wy leśnej na całym świe­cie” do 2015 r. W 2008 r. 67 kra­jów zobo­wią­za­ło się do pod­ję­cia pró­by osią­gnię­cia zero­we­go wyle­sia­nia net­to do 2020 r. Następnie poja­wi­ła się dekla­ra­cja nowo­jor­ska w 2014 r. 200 kra­jów, grup spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i orga­ni­za­cji lud­no­ści tubyl­czej zobo­wią­za­ło się do zmniej­sze­nia o poło­wę wyle­sia­nia do 2020 r. i zakoń­cze­nia go do 2030 r.

Brazylia, Rosja i Chiny nie pod­pi­sa­ły dekla­ra­cji z 2014 roku, ale pod­pi­sa­ły się teraz pod dekla­ra­cją z COP26. 

Od funduszy po rolników

Wycinka pier­wot­nych lasów pod upra­wy soli, wypa­sa­nie bydła, pro­duk­cję ole­ju pal­mo­we­go, kakao doty­czy przede wszyst­kim kra­jów takich jak Brazylia, Indonezja i Demokratyczna Republika Konga. Szacuje się, że przy obec­nym tem­pie wyle­sia­nia wszyst­kie lasy na świe­cie mogą znik­nąć w cią­gu 100 lat.

Planet Tracker prze­ana­li­zo­wał 26 spół­ek publicz­nych zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją i prze­twa­rza­niem soi oraz powią­za­nia­mi z wyle­sia­niem. Raport orga­ni­za­cji wska­zał, sie­dem fun­du­szy inwe­stu­ją­cych na gieł­dzie, któ­re odpo­wia­da­ją za wspie­ra­nie wyle­sia­nia. Temat wśród finan­si­stów jest zna­ny. Ostatnio fir­my z zarzą­dza­ją­ce akty­wa­mi o war­to­ści 8,7 bilio­na dola­rów zobo­wią­za­ły się do „doło­że­nia wszel­kich sta­rań”, aby do 2025 r. wyeli­mi­no­wać ze swo­ich port­fe­li wyle­sia­nie zwią­za­ne z towa­ra­mi rolnymi.

Wycinka lasów to zyski dużych firm, ale też zaro­bek lokal­nych pra­cow­ni­ków. Także rol­ni­cy na wła­sne potrze­by kar­czu­ją lasy. Tacy ludzie przy­czy­nia­ją się do jed­nak do nie­wiel­kich emi­sji. Ludność rdzen­na i spo­łecz­no­ści lokal­ne, któ­re utrzy­mu­ją się z lasów, powin­ny mieć moż­li­wość pro­wa­dze­nia odpo­wied­nie­go dla sie­bie i dla natu­ry życia. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kawa na planty

Sprawdziłem. Krakowskie planty...

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...
A jeszcze lepsze jest to...