- reklama -
Strona głównaWeekendNajlepsze turystyczne wsie na świecie

Najlepsze turystyczne wsie na świecie

UNWTO czy­li Światowa Organizacja Turystyki ogło­si­ła listę naj­lep­szych wsi tury­stycz­nych 2021 r.

Aby wieś mogła uczest­ni­czyć w kon­kur­sie musia­ła speł­nić trzy wyma­ga­nia: popu­la­cja nie więk­sza niż 15 tysię­cy miesz­kań­ców, wieś musi być zlo­ka­li­zo­wa­na w kra­jo­bra­zie, w któ­rym kul­ty­wu­je się tra­dy­cyj­ne rodza­je dzia­łal­no­ści, takie jak rol­nic­two, leśnic­two, hodow­la lub rybo­łów­stwo i w koń­cu, sami miesz­kań­cy chęt­nie dzie­lą się war­to­ścia­mi i sty­lem życia społeczności. 

Sama ini­cja­ty­wa UNWTO „Najlepsze wsie tury­stycz­ne” skła­da się z trzech elementów: 

 1. Najlepsze Wsie Turystyczne UNWTO wyróż­nia miej­sco­wo­ści, któ­re są wybit­nym przy­kła­dem miej­sca tury­sty­ki wiej­skiej o uzna­nych walo­rach kul­tu­ro­wych i przy­rod­ni­czych. Takie miej­sco­wo­ści chro­nią i pro­mu­ją war­to­ści, pro­duk­ty i styl życia opar­te na wsi i spo­łecz­no­ści. Ponadto wyka­zu­ją wyraź­ne zaan­ga­żo­wa­nie w inno­wa­cje i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój we wszyst­kich jego aspek­tach – eko­no­micz­nym, spo­łecz­nym i środowiskowym.
 2. Program moder­ni­za­cji Upgrade przy­nie­sie korzy­ści miej­sco­wo­ściom, któ­re nie speł­nia­ją w peł­ni potrzeb­nych kry­te­riów. Miejscowości te otrzy­ma­ją wspar­cie od UNWTO i part­ne­rów w dosko­na­le­niu obsza­rów ziden­ty­fi­ko­wa­nych jako luki .
 3. Sieć naj­lep­szych wsi tury­stycz­nych zapew­ni prze­strzeń do wymia­ny doświad­czeń i dobrych prak­tyk, wie­dzy i moż­li­wo­ści. W jej skład wej­dą przed­sta­wi­cie­le miej­sco­wo­ści uzna­nych przez UNWTO za „Najlepszą wieś tury­stycz­ną”, wio­sek uczest­ni­czą­cych w Programie Modernizacji, a tak­że eks­per­ci, part­ne­rzy z sek­to­ra publicz­ne­go i pry­wat­ne­go zaan­ga­żo­wa­ni w pro­mo­cję tury­sty­ki na rzecz roz­wo­ju obsza­rów wiejskich.

Każde z 75 państw człon­kow­skich UNWTO mogło zgło­sić mak­sy­mal­nie trzy wnio­ski. Zaproponowało łącz­nie 174 miej­sco­wo­ści, wśród nich 44 zosta­ły uzna­ne przez UNWTO za naj­lep­sze miej­sco­wo­ści tury­stycz­ne. Kolejne 20 przej­dzie do pro­gra­mu moder­ni­za­cji Upgrade. 

Wygrywają miejscowość i mieszkańcy

Nie ma nagród finan­so­wych. Wioski nagro­dzo­ne odzna­ką oprócz mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­nia jako wybit­ny przy­kład miej­sca i tury­sty­ki wiej­skiej, na przy­kład na stro­nie inter­ne­to­wej ini­cja­ty­wy „Najlepsze wio­ski tury­stycz­ne”. Otrzymają rów­nież dyplom i/​lub tabli­cę pod­pi­sa­ną przez Sekretarza Generalnego UNWTO.

Miejscowości obję­te pro­gra­mem moder­ni­za­cji Upgrade, otrzy­ma­ją wspar­cie od UNWTO i Partnerów w celu popra­wy ele­men­tów obsza­rów ziden­ty­fi­ko­wa­nych jako luki w pro­ce­sie ewa­lu­acji. Niestety nie poda­no o jakie wspar­cie chodzi.

Wszystkie 44 wybra­ne wio­ski zdo­by­ły łącz­nie 80 lub wię­cej punk­tów na 100 możliwych.

Zwycięskie miej­sco­wo­ści zosta­ły rów­nież ozna­czo­ne według agen­dy ONZ na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju 2030, zawie­ra­ją­ce Cele Zrównoważonego Rozwoju. Agenda okre­śla 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz zwią­za­nych z nimi 169 zadań, któ­re mają zostać osią­gnię­te przez świat do 2030 roku. 

Best Tourism Villages 2021

Lista naj­lep­szych wsi tury­stycz­nych według UNWTO 2021:

 • Bekkowo, Federacja Rosyjska
 • Bkassine, Liban
 • Bojo, Filipiny
 • Caspalá, Argentyna
 • Castelo Rodrigo, Portugalia
 • Cuetzalan del Progreso, Meksyk
 • Kumeada, Portugalia
 • Gruyères, Szwajcaria
 • Batu Puteh, Malezja
 • Kaunertal, Austria
 • Le Morne, Mauritius
 • Lekunberri, Hiszpania
 • Maní, Meksyk
 • Misfat Al Abriyeen, Oman
 • Miyama, Japonia
 • Mokra Góra, Serbia
 • Morella, Hiszpania
 • Mustafapasa, Turcja
 • Nglangeran, Indonezja
 • Niseko, Japonia
 • Wioska Nkotsi, Rwanda
 • Old Grand Port, Mauritius
 • Olergesailie, Kenia
 • Ollantaytambo, Peru
 • Pano Lefkara, Cypr
 • Pica, Chile
 • Pochampally, Indie
 • Puerto Williams, Chile
 • Radovljica, Słowenia
 • Rijal Alma’a, Królestwo Arabii Saudyjskiej
 • Testo Alto, Brazylia
 • Saas Fee, Szwajcaria
 • San Cosme y Damián, Paragwaj
 • San Ginesio, Włochy
 • Sidi Kaouki, Maroko
 • Solczawa, Słowenia
 • Sufli, Grecja
 • Tarakli, Turcja
 • Purpurowa Wyspa, Republika Południowej Korei
 • Ungok, Republika Południowej Korei
 • Valposchiavo, Szwajcaria
 • Wonchi, Etiopia
 • Xidi, Chiny
 • Jukun, Chiny

Ponadto UNWTO będzie współ­pra­co­wać z nastę­pu­ją­cy­mi wio­ska­mi uczest­ni­czą­cy­mi w pro­gra­mie moder­ni­za­cji Upgrade:

 • Ordino, Andora
 • Khinalig, Azerbejdżan
 • Kopriwsztica, Bułgaria
 • Kaštelir Labinci, Chorwacja
 • Agros, Cypr
 • Fuwah, Egipt
 • West Samos, Grecja
 • Hollókő, Węgry
 • Biei, Japonia
 • Capulálpam de Mendez, Meksyk
 • Godinje, Czarnogóra
 • Gornja Lastva, Czarnogóra
 • Oukaimeden, Maroko
 • Barangay Tenani, Filipiny
 • Gasura, Rwanda
 • Gostilje, Serbia
 • Gorenja Vas, Słowenia
 • Cantavieja, Hiszpania
 • Bo Suak, Tajlandia
 • Ruboni, Uganda

Gdzie jest Polska?

Mimo, że Polska jest jed­nym z zało­ży­cie­li orga­ni­za­cji (1975 rok) to nasze wsie nie otrzy­ma­ły żad­ne­go wyróż­nie­nia. Do kon­kur­su wnio­ski skła­da­ne były wyłącz­nie przez pań­stwa człon­kow­skie UNWTO, czy­li w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadaliśmy pyta­nia mini­ster­stwu o uczest­nic­two Polski w tym kon­kur­sie, opu­bli­ku­je­my tu odpo­wie­dzi po ich otrzymaniu.

Ministerstwo Sportu i Turystyki odpo­wie­dzia­ło nam 30.12.2021:

Polska, na pod­sta­wie reko­men­da­cji Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, zgło­si­ła w 2021 r. do Konkursu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) na „Najpiękniejsze Wsie Turystyczne” trzy miejscowości:

 • Kamień Śląski (woj. opolskie),
 • Swołowo (woj. pomorskie),
 • Zalipie (woj. małopolskie).

Niestety żad­na ze zgło­szo­nych przez Polskę kan­dy­da­tur nie zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do konkursu.“ 

W 2018 roku ówcze­sne Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polska Organizacja Turystyczna, korzy­sta­jąc ze wspar­cia fun­du­szy euro­pej­skich, zor­ga­ni­zo­wa­ły kon­kurs pod nazwą „Na wsi naj­le­piej – 12 dobrych prak­tyk w tury­sty­ce wiej­skiej“. Do pierw­szej edy­cji zgło­si­ło się 115, a do dru­giej i ostat­niej edy­cji w 2019 roku zgło­si­ło się 169 wsi. Potencjał w pol­skiej wsi jest i to duży.

Zapytaliśmy też SzaloneWalizki​.pl czy­li Dorotę i Jarka, pro­wa­dzą­cych jeden z naj­lep­szych blo­gów podróż­ni­czych, o to, któ­re według nich wsie mogły­by się ubie­gać o uczest­nic­two w kon­kur­sie UNWTO. 

- Jesteśmy z Warmii i Mazur więc przed­sta­wia­my trzy wsie speł­nia­ją­ce kry­te­ria z nasze­go regio­nu. To na przy­kład Kurzętnik koło Nowego Miasta Lubawskiego, wieś, któ­ra bar­dzo roz­wi­ja się tury­stycz­nie, histo­ria się­ga śre­dnio­wie­cza, tam zatrzy­ma­ły się woj­ska Jagiełły w pocho­dzie pod Grunwald, Rydzewo koło Giżycka, typo­wo mazur­ska wieś, poło­żo­na nad jezio­ra­mi Bocznym i Niegocin z zabu­do­wą i tra­dy­cja­mi rol­ni­czy­mi, tutaj latem odby­wa się Konkurs Rżenia Konia Mazurskiego oraz nasz rodzi­my war­miń­ski Brąswałd, pięk­na wieś z tra­dy­cja­mi, zabu­do­wą i świa­do­mą spo­łecz­no­ścią. Więcej o Warmii prze­czy­ta­cie w Szalonych Walizkach.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...