- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzas na specjalne zespoły od...

Czas na specjalne zespoły od przestępczości środowiskowej

W inspek­cji ochro­ny śro­do­wi­ska mogą powstać spe­cjal­ne wydzie­lo­ne komór­ki zaj­mu­ją­ce się prze­stęp­czo­ścią śro­do­wi­sko­wą. Minister Klimatu i Środowiska przy­go­to­wał w tej spra­wie pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia. Jednocześnie od lute­go zwięk­szo­no kon­tro­lę nad trans­gra­nicz­nym prze­miesz­cza­niem odpadów. 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska mają szan­se na sku­tecz­niej­sze zaj­mo­wa­nie się prze­stęp­czo­ścią śro­do­wi­sko­wą. Ma w tym pomóc reor­ga­ni­za­cja pra­cy WIOŚ. Nowe komór­ki orga­ni­za­cyj­ne będą spe­cja­li­zo­wa­ły się w zagad­nie­niach zwią­za­nych ze zwal­cza­niem prze­stępstw lub wykro­czeń prze­ciw­ko środowisku. 

Już teraz w WIOŚ pra­cu­ją oso­by zaj­mu­ją­ce się prze­stęp­stwa­mi prze­ciw­ko śro­do­wi­sku, lecz zwy­kle pra­cu­ją w róż­nych miej­scach. Zmiana roz­po­rzą­dze­nia umoż­li­wi prze­nie­sie­nie tych pra­cow­ni­ków do jed­nej komór­ki, bez obcią­ża­nia ich inny­mi zada­nia­mi. Takie wydzia­ły lub samo­dziel­ne sta­no­wi­ska pra­cy będą pod­le­ga­ły bez­po­śred­nio pod woje­wódz­kie­go inspek­to­ra. Ich two­rze­nie nie będzie obo­wiąz­ko­we, ale dobrowolne. 

Namierzyć przestępstwa i odpady 

Jak w prak­ty­ce może wyglą­dać two­rze­nie wydzia­łów lub samo­dziel­nych sta­no­wisk pra­cy do spraw zwal­cza­nia prze­stęp­czo­ści śro­do­wi­sko­wej? Przykładem są Katowice, gdzie od 1 stycz­nia 2020 roku w struk­tu­rach WIOŚ funk­cjo­nu­je gru­pa interwencyjno-​wyjazdowa sta­no­wią­ca odręb­ny zespół. Inspektorzy wcho­dzą­cy w skład zespo­łu pra­cu­ją cało­do­bo­wo w 12-​godzinnym sys­te­mie zmia­no­wym, przez 7 dni w tygo­dniu. Zajmują się mię­dzy inny­mi przyj­mo­wa­niem inter­wen­cji, szko­le­nia­mi, współ­pra­cą z Policją i prokuraturą. 

Czytaj tak­że: Wyższe kary za prze­stęp­stwa środowiskowe

Spora część pra­cy spe­cjal­nej jed­nost­ki z Katowic doty­czy ryn­ku odpa­dów, w tym kon­tro­la ich trans­por­tu i maga­zy­no­wa­nia oraz miejsc poża­rów wysy­pisk. Urzędnicy zda­ją sobie spra­wę z tego, że to pię­ta achil­le­so­wa w Polsce, ponie­waż część odpa­dów tra­fia do nas z zagra­ni­cy, nie­le­gal­nie. Z tego powo­du od 1 lute­go import odpa­dów jest obję­ty sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym SENT. Przewoźnik ma obo­wią­zek reje­stra­cji i zgła­sza­nia trans­por­tów, prze­ka­zy­wa­nia danych geo­lo­ka­li­za­cyj­nych, a więc posia­da­nia loka­li­za­to­ra. Ma to pomóc namie­rzyć trans­por­ty odpa­dów do Polski, w tym nie­bez­piecz­nych. Skuteczność SENT zosta­ła potwier­dzo­na w prak­ty­ce, szcze­gól­nie w zakre­sie zmniej­sze­nia sza­rej stre­fy w bran­żach pali­wo­wej i tytoniowej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...