- reklama -
Strona głównaEcoLifeCzas na specjalne zespoły od...

Czas na specjalne zespoły od przestępczości środowiskowej

W inspek­cji ochro­ny śro­do­wi­ska mogą powstać spe­cjal­ne wydzie­lo­ne komór­ki zaj­mu­ją­ce się prze­stęp­czo­ścią śro­do­wi­sko­wą. Minister Klimatu i Środowiska przy­go­to­wał w tej spra­wie pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia. Jednocześnie od lute­go zwięk­szo­no kon­tro­lę nad trans­gra­nicz­nym prze­miesz­cza­niem odpadów. 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska mają szan­se na sku­tecz­niej­sze zaj­mo­wa­nie się prze­stęp­czo­ścią śro­do­wi­sko­wą. Ma w tym pomóc reor­ga­ni­za­cja pra­cy WIOŚ. Nowe komór­ki orga­ni­za­cyj­ne będą spe­cja­li­zo­wa­ły się w zagad­nie­niach zwią­za­nych ze zwal­cza­niem prze­stępstw lub wykro­czeń prze­ciw­ko środowisku. 

Już teraz w WIOŚ pra­cu­ją oso­by zaj­mu­ją­ce się prze­stęp­stwa­mi prze­ciw­ko śro­do­wi­sku, lecz zwy­kle pra­cu­ją w róż­nych miej­scach. Zmiana roz­po­rzą­dze­nia umoż­li­wi prze­nie­sie­nie tych pra­cow­ni­ków do jed­nej komór­ki, bez obcią­ża­nia ich inny­mi zada­nia­mi. Takie wydzia­ły lub samo­dziel­ne sta­no­wi­ska pra­cy będą pod­le­ga­ły bez­po­śred­nio pod woje­wódz­kie­go inspek­to­ra. Ich two­rze­nie nie będzie obo­wiąz­ko­we, ale dobrowolne. 

Namierzyć przestępstwa i odpady 

Jak w prak­ty­ce może wyglą­dać two­rze­nie wydzia­łów lub samo­dziel­nych sta­no­wisk pra­cy do spraw zwal­cza­nia prze­stęp­czo­ści śro­do­wi­sko­wej? Przykładem są Katowice, gdzie od 1 stycz­nia 2020 roku w struk­tu­rach WIOŚ funk­cjo­nu­je gru­pa interwencyjno-​wyjazdowa sta­no­wią­ca odręb­ny zespół. Inspektorzy wcho­dzą­cy w skład zespo­łu pra­cu­ją cało­do­bo­wo w 12-​godzinnym sys­te­mie zmia­no­wym, przez 7 dni w tygo­dniu. Zajmują się mię­dzy inny­mi przyj­mo­wa­niem inter­wen­cji, szko­le­nia­mi, współ­pra­cą z Policją i prokuraturą. 

Czytaj tak­że: Wyższe kary za prze­stęp­stwa środowiskowe

Spora część pra­cy spe­cjal­nej jed­nost­ki z Katowic doty­czy ryn­ku odpa­dów, w tym kon­tro­la ich trans­por­tu i maga­zy­no­wa­nia oraz miejsc poża­rów wysy­pisk. Urzędnicy zda­ją sobie spra­wę z tego, że to pię­ta achil­le­so­wa w Polsce, ponie­waż część odpa­dów tra­fia do nas z zagra­ni­cy, nie­le­gal­nie. Z tego powo­du od 1 lute­go import odpa­dów jest obję­ty sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym SENT. Przewoźnik ma obo­wią­zek reje­stra­cji i zgła­sza­nia trans­por­tów, prze­ka­zy­wa­nia danych geo­lo­ka­li­za­cyj­nych, a więc posia­da­nia loka­li­za­to­ra. Ma to pomóc namie­rzyć trans­por­ty odpa­dów do Polski, w tym nie­bez­piecz­nych. Skuteczność SENT zosta­ła potwier­dzo­na w prak­ty­ce, szcze­gól­nie w zakre­sie zmniej­sze­nia sza­rej stre­fy w bran­żach pali­wo­wej i tytoniowej.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Nad morzem

Nad morzem jest...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...