- reklama -
Strona głównaKlimatChcą dać miliard dolarów na...

Chcą dać miliard dolarów na zatrzymanie wylesiania

- reklama -

Nowa, mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa poja­wi­ła się pod­czas Szczytu Liderów w spra­wie Klimatu, zwo­ła­ne­go przez ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta Joe Bidena. Lowering Emissions by Accelerating Forest finan­ce – LEAF ma za cel zmniej­sze­nie glo­bal­nej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych poprzez wspar­cie finan­so­we kra­jów tro­pi­kal­nych i sub­tro­pi­kal­nych, by zatrzy­ma­ły wylesianie. 

W skład koali­cji wcho­dzą rzą­dy Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz fir­my mię­dzy­na­ro­do­we. To part­ner­stwo publiczno-​prywatne ma na celu zmo­bi­li­zo­wa­nie środ­ków finan­so­wych potrzeb­nych do ochro­ny lasów tro­pi­kal­nych, a począt­ko­wym celem jest zebra­nie w tym roku co naj­mniej 1 miliar­da dolarów.

Światowe lasy tro­pi­kal­ne to płu­ca naszej pla­ne­ty, a mimo to tra­ci­my te wspa­nia­łe, tęt­nią­ce życiem eko­sys­te­my w nie­wia­ry­god­nym tem­pie – Boris Johnson, pre­mier Wielkiej Brytanii.

Biznes dla klimatu

Co war­to pod­kre­ślić, fir­my, któ­re zaan­ga­żo­wa­ły się w LEAF trak­tu­ją to jako dodat­ko­we, dobro­wol­ne dzia­ła­nie. W tej gru­pie zna­la­zły się m.in. Amazon, Airbnb, Bayer, Boston Consulting Group, GSK, McKinsey, Nestlé, Salesforce i Unilever. Te kon­cer­ny już zobo­wią­za­ły się do osią­gnię­cia zero­wych celów net­to w poło­wie stu­le­cia, zgod­nie z cela­mi nauko­wy­mi. To ozna­cza, że dekar­bo­ni­zu­ją wła­sne dzia­ła­nia i łań­cu­chy dostaw, ale też poma­ga­ją przyrodzie. 

Rolę koor­dy­na­to­ra będzie odgry­wa­ła plat­for­ma Emergent. Na niej doko­nu­ją się trans­ak­cje mię­dzy kra­ja­mi z lasa­mi tro­pi­kal­ny­mi a sek­to­rem pry­wat­nym. Emergent jest pośred­ni­kiem non-​profit – two­rzy nowy rynek dla trans­ak­cji na dużą ska­lę doty­czą­cych kre­dy­tów węglowych.

Wylesianie przyspiesza

Świat stra­cił w zeszłym roku ponad 10 milio­nów hek­ta­rów pier­wot­nej powierzch­ni lasów tro­pi­kal­nych, obszar mniej wię­cej wiel­ko­ści Szwajcarii. Wylesianie przy­spie­sza, a na pierw­szym miej­scu znaj­du­je się tu Brazylia. 

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

Co jest win­ne za wyle­sia­nie? Produkcja towa­rów, któ­re kon­su­mu­je­my bez­po­śred­nio lub pośred­nio: soja, kakao, olej pal­mo­wy, któ­ry moż­na zna­leźć we wszyst­kim, od lodów po szam­po­ny. Europa ma bar­dzo duży wpływ na wyle­sia­nie w innych kra­jach, zaraz po Chinach.

To wła­śnie ochro­na lasów tro­pi­kal­nych stwa­rza jed­ną z naj­więk­szych moż­li­wo­ści dzia­łań na rzecz kli­ma­tu w nad­cho­dzą­cej dekadzie.

Lasy chronią klimat 

Celem koali­cji jest, aby rzą­dy i sek­tor pry­wat­ny pła­ci­li za potwier­dzo­ne reduk­cje emi­sji, wery­fi­ko­wa­ne w opar­ciu o nie­za­leż­ne stan­dar­dy. Lasy pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla, wyle­sia­nie jest więc dzia­ła­niem na szko­dę kli­ma­tu i uwal­nia­niem emi­sji CO2. 

Gdyby wyle­sia­nie lasów tro­pi­kal­ny było kra­jem, zaj­mo­wa­ło­by trze­cie miej­sce pod wzglę­dem emi­sji CO2, za Chinami i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Zachowując lasy może­my unik­nąć uwol­nie­nia CO2, ale nie rekom­pen­su­je to emi­sji prze­my­sło­wych. Łatwo to poka­zać na przy­kła­dzie Polski, któ­ra rocz­nie emi­tu­je ponad 400 mln ton gazów cie­plar­nia­nych (w tym ok. 338 mln ton CO2). Lasy pochła­nia­ją zaś 38 mln ton CO2 (dane z 2018 roku). 

Zakończenie wyle­sia­nia obsza­rów tro­pi­kal­nych do 2030 r. jest klu­czo­wym ele­men­tem ochro­ny kli­ma­tu, róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...