- reklama -
Strona głównaKlimatChcą dać miliard dolarów na...

Chcą dać miliard dolarów na zatrzymanie wylesiania

Nowa, mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa poja­wi­ła się pod­czas Szczytu Liderów w spra­wie Klimatu, zwo­ła­ne­go przez ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta Joe Bidena. Lowering Emissions by Accelerating Forest finan­ce – LEAF ma za cel zmniej­sze­nie glo­bal­nej emi­sji gazów cie­plar­nia­nych poprzez wspar­cie finan­so­we kra­jów tro­pi­kal­nych i sub­tro­pi­kal­nych, by zatrzy­ma­ły wylesianie. 

W skład koali­cji wcho­dzą rzą­dy Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz fir­my mię­dzy­na­ro­do­we. To part­ner­stwo publiczno-​prywatne ma na celu zmo­bi­li­zo­wa­nie środ­ków finan­so­wych potrzeb­nych do ochro­ny lasów tro­pi­kal­nych, a począt­ko­wym celem jest zebra­nie w tym roku co naj­mniej 1 miliar­da dolarów.

Światowe lasy tro­pi­kal­ne to płu­ca naszej pla­ne­ty, a mimo to tra­ci­my te wspa­nia­łe, tęt­nią­ce życiem eko­sys­te­my w nie­wia­ry­god­nym tem­pie – Boris Johnson, pre­mier Wielkiej Brytanii.

Biznes dla klimatu

Co war­to pod­kre­ślić, fir­my, któ­re zaan­ga­żo­wa­ły się w LEAF trak­tu­ją to jako dodat­ko­we, dobro­wol­ne dzia­ła­nie. W tej gru­pie zna­la­zły się m.in. Amazon, Airbnb, Bayer, Boston Consulting Group, GSK, McKinsey, Nestlé, Salesforce i Unilever. Te kon­cer­ny już zobo­wią­za­ły się do osią­gnię­cia zero­wych celów net­to w poło­wie stu­le­cia, zgod­nie z cela­mi nauko­wy­mi. To ozna­cza, że dekar­bo­ni­zu­ją wła­sne dzia­ła­nia i łań­cu­chy dostaw, ale też poma­ga­ją przyrodzie. 

Rolę koor­dy­na­to­ra będzie odgry­wa­ła plat­for­ma Emergent. Na niej doko­nu­ją się trans­ak­cje mię­dzy kra­ja­mi z lasa­mi tro­pi­kal­ny­mi a sek­to­rem pry­wat­nym. Emergent jest pośred­ni­kiem non-​profit – two­rzy nowy rynek dla trans­ak­cji na dużą ska­lę doty­czą­cych kre­dy­tów węglowych.

Wylesianie przyspiesza

Świat stra­cił w zeszłym roku ponad 10 milio­nów hek­ta­rów pier­wot­nej powierzch­ni lasów tro­pi­kal­nych, obszar mniej wię­cej wiel­ko­ści Szwajcarii. Wylesianie przy­spie­sza, a na pierw­szym miej­scu znaj­du­je się tu Brazylia. 

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

Co jest win­ne za wyle­sia­nie? Produkcja towa­rów, któ­re kon­su­mu­je­my bez­po­śred­nio lub pośred­nio: soja, kakao, olej pal­mo­wy, któ­ry moż­na zna­leźć we wszyst­kim, od lodów po szam­po­ny. Europa ma bar­dzo duży wpływ na wyle­sia­nie w innych kra­jach, zaraz po Chinach.

To wła­śnie ochro­na lasów tro­pi­kal­nych stwa­rza jed­ną z naj­więk­szych moż­li­wo­ści dzia­łań na rzecz kli­ma­tu w nad­cho­dzą­cej dekadzie.

Lasy chronią klimat 

Celem koali­cji jest, aby rzą­dy i sek­tor pry­wat­ny pła­ci­li za potwier­dzo­ne reduk­cje emi­sji, wery­fi­ko­wa­ne w opar­ciu o nie­za­leż­ne stan­dar­dy. Lasy pochła­nia­ją dwu­tle­nek węgla, wyle­sia­nie jest więc dzia­ła­niem na szko­dę kli­ma­tu i uwal­nia­niem emi­sji CO2. 

Gdyby wyle­sia­nie lasów tro­pi­kal­ny było kra­jem, zaj­mo­wa­ło­by trze­cie miej­sce pod wzglę­dem emi­sji CO2, za Chinami i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Zachowując lasy może­my unik­nąć uwol­nie­nia CO2, ale nie rekom­pen­su­je to emi­sji prze­my­sło­wych. Łatwo to poka­zać na przy­kła­dzie Polski, któ­ra rocz­nie emi­tu­je ponad 400 mln ton gazów cie­plar­nia­nych (w tym ok. 338 mln ton CO2). Lasy pochła­nia­ją zaś 38 mln ton CO2 (dane z 2018 roku). 

Zakończenie wyle­sia­nia obsza­rów tro­pi­kal­nych do 2030 r. jest klu­czo­wym ele­men­tem ochro­ny kli­ma­tu, róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej i zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Bocian biały jest szary

Bociek, bociek leci!Dalej,...
A jeszcze lepsze jest to...