- reklama -
Strona głównaTechnologieDrewniane domy i wieżowce. Czas...

Drewniane domy i wieżowce. Czas na nowo spojrzeć na drewno

Drewno jest wytrzy­ma­łym mate­ria­łem budow­la­nym. Jest cie­płe, dzię­ki cze­mu zapew­nia wyjąt­ko­wy kom­fort miesz­kań­com. Budynki drew­nia­ne są ener­go­osz­częd­ne, zapew­nia­ją odpo­wied­nią izo­la­cję ter­micz­ną – chłód latem, cie­pło zimą, opty­mal­ną wil­got­ność powie­trza. Zapewniają zdro­wy mikro­kli­mat. Drewno oddycha.

Polskie Domy Drewniane

To wszyst­ko moż­na wyczy­tać na stro­nach dewe­lo­pe­rów, któ­rzy ofe­ru­ją miesz­ka­nia w domach z drew­na, jak choć­by nie­daw­no powsta­ła spół­ka Polskie Domy Drewniane. PDD ma budo­wać i sprze­da­wać domy jed­no­ro­dzin­ne z drew­na, budo­wać wie­lo­ro­dzin­ne budyn­ki z drew­na i sprze­da­wać w nich miesz­ka­nia, tak­że w ramach pro­gra­mu Mieszkanie Plus. Ma też budo­wać na wyna­jem, wynaj­mo­wać loka­le z opcją zaku­pu. Projekt jest cie­ka­wy, a jak będzie z wykonaniem?

Pierwsze osie­dla powsta­ją w Środzie Śląskiej, Łodzi i Choroszczy na Podlasiu. O tym, jak poto­czą się pro­jek­ty, będzie decy­do­wa­ła eko­no­mia – pozy­ska­nie grun­tów, tanich i dobrych wyko­naw­ców. Program Mieszkanie Plus nie zro­bił osza­ła­mia­ją­cej karie­ry. Tu też może być trud­no o sukces.

Czego bać się w domach z drewna?

Każdy, kto choć tro­chę inte­re­so­wał się nie­ru­cho­mo­ścia­mi dobrze wie, że o suk­ce­sie decy­du­ją trzy rze­czy: loka­li­za­cja, loka­li­za­cja i loka­li­za­cja. Ale nie tyl­ko dla­te­go drew­nia­nym domom może być trud­no się przebić.

Wokół drew­nia­nych domów naro­sło spo­ro ste­reo­ty­pów. Można o tym poczy­tać na stro­nach kam­pa­nii uru­cho­mio­nej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Popularność drew­nia­nych domów zaczę­ła maleć, kie­dy to natu­ral­ny suro­wiec został suk­ce­syw­nie zastę­po­wa­ny cegłą i beto­nem. Drewno koja­rzy się z łatwo­pal­no­ścią czy mniej­szą wytrzy­ma­ło­ścią niż cegła. Do tego w latach 90. domy popu­lar­nie zwa­ne „kana­dyj­czy­ka­mi”, roz­cza­ro­wy­wa­ły. Przywieziona z Zachodu tech­no­lo­gia wyma­ga­ła sto­so­wa­nia suche­go drew­na kon­struk­cyj­ne­go o nie­zmien­nych wła­ści­wo­ściach. Nie było też pro­fe­sjo­nal­nych firm wyspe­cja­li­zo­wa­nych w drew­nia­nych kon­struk­cjach. Z tym wszyst­kim teraz trze­ba się zmie­rzyć, by odcza­ro­wać domy z drewna.

Wieżowce z drewna

Tymczasem drew­no zysku­je nowe zain­te­re­so­wa­nie, jako natu­ral­ny, luk­su­so­wy mate­riał. Budynki z drew­na  uzy­sku­ją cer­ty­fi­ka­ty zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Są lżej­sze od tra­dy­cyj­nych kon­struk­cji ze sta­li i betonu.

Budynek drew­nia­ny waży 20 proc. budyn­ku beto­no­we­go, więc obcią­że­nie gra­wi­ta­cyj­ne jest znacz­nie zmniej­szo­ne. Oznacza to, że potrze­bu­je­my mini­mal­nych fun­da­men­tów, nie potrze­bu­je­my ogrom­nych ilo­ści beto­nu w zie­mi. Mamy drew­nia­ny rdzeń, drew­nia­ne ścia­ny i drew­nia­ne pły­ty pod­ło­go­we, – dzię­ki cze­mu zmniej­sza­my ilość sta­li do abso­lut­ne­go mini­mum – archi­tekt Andrew Waugh dla BBC.

Najwyższy wie­żo­wiec drew­nia­ny na świe­cie Mjøstårnet znaj­du­je się w Brumunddal w Norwegii. Mierzy 85,4 metra i ma 18 pię­ter. Został wyko­na­ny w tech­no­lo­gii cross-​laminated tim­ber (CLT), czy­li spe­cjal­nie lami­no­wa­ne­go drew­na, któ­re pozwa­la na two­rze­nie wyso­kich i wytrzy­ma­łych konstrukcji.

Panele fotowoltaiczne idą w parze

Wieżowiec Haut w Amsterdamie, usy­tu­owa­ny w sąsiedz­twie rze­ki Anstel, będzie miał 73 metry wyso­ko­ści i 21 pię­ter. Będzie naj­wyż­szym drew­nia­nym budyn­kiem miesz­kal­nym w Holandii. Oprócz natu­ral­ne­go surow­ca, jakim jest drew­no, w kon­struk­cji zasto­so­wa­no cement i stal. Elewacja będzie pro­du­ko­wa­ła ener­gię. Moduły foto­wol­ta­icz­ne, dostar­czy fir­ma z Podkarpacia ML System. Zajmą łącz­nie powierzch­nię 532 m².

Drewno, jako mate­riał budow­la­ny, nie emi­tu­ją­cy CO2, a w natu­ral­ny spo­sób pochła­nia­ją­cy je, zosta­ło wybra­ne celem pod­kre­śle­nia zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa. Ponadto, na fasa­dzie budyn­ku zain­sta­lo­wa­ne zosta­ną ele­men­ty foto­wol­ta­icz­ne. Przy reali­za­cji wyko­rzy­sta­no tak­że kom­po­nen­ty pocho­dzą­ce z recy­klin­gu oraz dwu­ko­mo­ro­we okna – Dawid Cycoń, pre­zes ML System.

Ekologia i klimat

Czy ogra­ni­cze­nia a wręcz zastą­pie­nie sta­li i beto­nu drew­nem pomo­że ogra­ni­czyć emi­sje CO2 w sek­to­rze budow­nic­twa? Drewniane domy cechu­je mniej­sza emi­sja dwu­tlen­ku węgla do atmos­fe­ry niż budo­wa ze sta­li i cemen­tu. To pewne.

Drzewa pochła­nia­ją CO2, więc drew­no prze­cho­wu­je dwu­tle­nek węgla. Do celów roz­li­cza­nia śla­du węglo­we­go, bio­gen­ny węgiel zawar­ty w drew­nie będzie więc uzna­ny jako reduk­cja CO2 lub emi­sje, któ­rych unik­nię­to. Drewno wyko­rzy­sta­ne w budow­nic­twie nie uwal­nia CO2, jak spa­la­na bio­ma­sa. Przez sto, a nawet wię­cej lat, CO2 będzie uwię­zio­ne w domu.

Typowy dom drew­nia­ny doży­wot­nio zatrzy­mu­je w swo­ich ścia­nach oko­ło 30 ton węgla, któ­ry dzię­ki temu nie dostał się do atmos­fe­ry w for­mie CO2. Odpowiada to dwu­tlen­ko­wi węgla emi­to­wa­ne­mu przez prze­cięt­ny samo­chód oso­bo­wy przez dzie­sięć lat. Dodatkowo, dzię­ki zasto­so­wa­niu kon­struk­cji drew­nia­nych przy budo­wie domu, zna­czą­co ogra­ni­cza­my uży­cie beto­nu, a tym samym emi­sję CO2, któ­re­go pod­czas jego pro­duk­cji powsta­je dużo – mówi Tomasz Szlązak, pre­zes Zarządu Polskich Domów Drewnianych.

Drewno na plon

Drewno jako budu­lec ma podwój­ną korzyść: z jed­nej stro­ny zastę­pu­je wyso­ko­emi­syj­ne pro­duk­ty jak cement i stal, a z dru­giej stro­ny jest natu­ral­nym maga­zy­nem CO2. Młode drze­wa rosnąc pochła­nia­ją CO2, pod­czas gdy sta­re, obumie­ra­jąc uwal­nia­ją emisje.

Czy więc nie było­by racjo­nal­nym stwo­rze­nie odpo­wied­nich szkó­łek drzew i wyko­rzy­sta­nie ich jako budul­ca? To ma swo­ją cenę.

W lasach gospo­dar­czych, podob­nie jak w rol­nic­twie, mak­sy­ma­li­zu­je się plon, upra­wia­ne drze­wa wyci­na się, kie­dy prze­sta­ją szyb­ko przy­ra­stać (gdy mają 80–100 lat). Dlatego bra­ku­je w nich wiel­kich, kil­ku­set­let­nich drzew i miej­sca dla wszyst­kich orga­ni­zmów, któ­re od takich drzew są zależ­ne (…). Jeżeli wyci­na­my 100-​letnie drze­wo, to jego następ­ca posa­dzo­ny dziś będzie takim drze­wem dopie­ro za 100 lat –  wska­zu­je prof. Tomasz Wesołowski w roz­mo­wie z por­ta­lem naukaoklimacie

Mniej CO2

Magazynowanie w budyn­kach dwu­tlen­ku węgla zale­ży od tego, jaką tech­no­lo­gią został zbu­do­wa­ny oraz ile jest w budyn­ku drew­na i jakie­go. Budynki drew­nia­ne w 2015 roku sta­no­wi­ły ok. 5 proc. miesz­kal­nych zaso­bów Unii Europejskiej. Ich maga­zy­no­wa­nie CO2 wyno­si­ło od zale­d­wie 23 kg m−2 (jed­nost­ka gęsto­ści) do 310 kg m−2.  Opieram się o dane uczo­nych ze Skandynawii, gdzie kra­je mają wyko­rzy­sta­nie drew­na opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Uczeni zało­ży­li, że prze­cho­dząc na budyn­ki drew­nia­ne rocz­nie moż­na zaosz­czę­dzić od 4 mln ton CO2 (przy udzia­le budyn­ków drew­nia­nych 10 proc. w nowym budow­nic­twie i zma­ga­zy­no­wa­niu CO2 na pozio­mie 100 kg m‑2) do 55 mln ton (udział 80 proc. i maga­zy­no­wa­nie 300 kg m‑2). To nie­wie­le, zwa­żyw­szy że co roku UE emi­tu­je ponad 4 mld ton CO2. Z dru­giej stro­ny, gór­ny wynik (55 mln ton) odpo­wia­da pra­wie poło­wie emi­sji euro­pej­skie­go sek­to­ra cementu.

To jed­nak tyl­ko sce­na­riu­sze do 2040 roku. Trudne obli­cze­nia uczo­nych, któ­rzy  szu­ka­ją roz­wią­zań dla kry­zy­su klimatycznego.

Ryzyko

Większość drew­na kon­struk­cyj­ne­go w Europie pocho­dzi z lasów igla­stych zarzą­dza­nych w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny. Są na to cer­ty­fi­ka­ty, jest kon­tro­la. Ale jest też poku­sa wyko­rzy­sta­nia tro­pi­kal­ne­go drew­na liścia­ste­go, co może przy­czy­niać się do nisz­cze­nia lasów tro­pi­kal­nych i szko­dze­nia kli­ma­to­wi. Są też ogól­no­świa­to­we sys­te­my cer­ty­fi­ka­cji, takie jak Program Endorsement of Forest Certification (PEFC) i Forest Stewardship Council (FSC), mają zapew­niać, że las zosta­nie odbudowany.

Skoro budow­nic­two drew­nia­ne wyma­ga wycin­ki lasów, któ­re są uwa­ża­ne za natu­ral­ne pochła­nia­cze dwu­tlen­ku węgla, to czy jest to eko­lo­gicz­ne? Powszechnym argu­men­tem jest to, że lasy powin­ny pozo­stać nie­tknię­te jako natu­ral­nie funk­cjo­nu­ją­ce pochła­nia­cze CO2 – o to wal­czą eko­lo­dzy. Pozyskiwanie drew­na jest uza­sad­nio­ne tyl­ko wte­dy, gdy lasy są zarzą­dza­ne w spo­sób efek­tyw­ny – odpo­wia­da­ją prak­ty­cy. W prze­ciw­nym razie wyko­rzy­sta­nie drew­na do budo­wy dopro­wa­dzi­ło­by do zani­ku lasów, co z per­spek­ty­wy zmian kli­ma­tycz­nych było­by jesz­cze gor­sze niż obec­ne prak­ty­ki budowlane.

fot. Krzysztof Skłodowski
- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...
A jeszcze lepsze jest to...