- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneJak największy polski bank przechodzi...

Jak największy polski bank przechodzi zieloną transformację

Źródło:PAP Media Room

PKO BP wdro­żył poli­ty­kę doty­czą­cą odna­wial­nych źró­deł ener­gii. To ozna­cza, że otwo­rzył się na kre­dy­ty na OZE, ale też sam prze­cho­dzi na zie­lo­ną ener­gię. Jednocześnie szyb­ko zmniej­sza emi­sje gazów cie­plar­nia­nych ze swo­jej działalności. 

Jak to wyglą­da w praktyce?

Kredyty na OZE

PKO BP finan­su­je m.in. pro­jek­ty farm foto­wol­ta­icz­nych oraz wia­tra­ków. Jednocześnie zaostrzył też kry­te­ria finan­so­wa­nia dla wyso­ko­emi­syj­nych sek­to­rów gospodarki.

Pandemia mia­ła ogrom­ny wpływ na funk­cjo­no­wa­nie ener­ge­ty­ki i jej oddzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko. W 2020 r. spa­dło zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną, co było szcze­gól­nie widocz­ne w począt­ko­wej fazie pan­de­mii. W minio­nym roku jej pro­duk­cja była naj­niż­sza od deka­dy – wynio­sła 158 kilo­wa­to­go­dzin (TWh), czy­li pra­wie 4 proc. mniej niż w 2019 r. Jednocześnie jed­nak coraz szyb­ciej rośnie wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii – w ubie­głym roku wyge­ne­ro­wa­ły one bli­sko 28 TWh.

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Grupa Kapitałowa PKO BP ogra­ni­czy­ła emi­sję emi­sje bez­po­śred­nie na sku­tek zuży­cia paliw w pojaz­dach i budyn­kach oraz pośred­nie na sku­tek zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej. Jeszcze w 2019 roku wyno­si­ły one 114,5 tys. ton ekwi­wa­len­tu dwu­tlen­ku węgla, a rok póź­niej już 77,9 tys. ton CO2. 

W tym cza­sie zuży­cie ener­gii w gru­pie spa­dło o 7,8 proc. Wyraźnie zmniej­szy­ły się tak­że wskaź­ni­ki inten­syw­no­ści emi­sji gazów cieplarnianych. 

W 2019 r. na każ­de­go klien­ta ban­ku przy­pa­da­ła emi­sja bli­sko 11 kg CO2, pod­czas gdy w 2020 r. było to już nie­speł­na 7,5 kg CO2.

Cyfryzacja i białe certyfikaty

Cyfryzacja dzia­łal­no­ści ban­ku umoż­li­wi­ła szyb­sze prze­no­sze­nie rela­cji z klien­ta­mi do świa­ta cyfro­we­go. Na spa­dek emi­sji w dużym stop­niu wpły­nę­ło też pozy­ska­nie przez bank gwa­ran­cji pocho­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej ze źró­deł nisko­emi­syj­nych – obję­tych nimi zosta­ło 73,3 GWh z 81,5 GWh zuży­tych w minio­nym roku.

W ogra­ni­cze­niu emi­sji gazów cie­plar­nia­nych pomo­gły też pro­jek­ty moder­ni­za­cyj­ne ukie­run­ko­wa­ne na popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Za reali­za­cję jed­ne­go z nich, bank w lutym 2021 r. po raz pierw­szy w swo­jej histo­rii otrzy­mał bia­łe cer­ty­fi­ka­ty, któ­re sprze­dał za pośred­nic­twem Towarowej Giełdy Energii. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, w kil­ku budyn­kach ban­ku zamon­to­wa­ne zosta­ną dodat­ko­wo mikro­in­sta­la­cje fotowoltaiczne.

Akcjonariusze zaczę­li wyraź­nie wyma­gać dba­ło­ści o kli­mat w ramach dzia­łań zgod­nych z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

PKO BP wdro­żył do oce­ny kre­dy­to­wej klien­tów kor­po­ra­cyj­nych ryzy­ka ESG, co ozna­cza uwzględ­nie­nie śro­do­wi­ska, spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści i ładu kor­po­ra­cyj­ne­go. Bank zaostrzył poli­ty­ki kre­dy­to­we wzglę­dem sek­to­rów wyso­ko­emi­syj­nych oraz sze­rzej otwo­rzył się na kre­dy­ty na OZE.

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Przykładem zaan­ga­żo­wa­nia w roz­wój odna­wial­nych źró­deł ener­gii jest umo­wa kre­dy­to­wa o war­to­ści 138 mln zło­tych, pod­pi­sa­na przez PKO BP i inne ban­ki z PAK PCE Fotowoltaika. Dzięki niej w Wielkopolsce zbu­do­wa­na zosta­nie far­ma foto­wol­ta­icz­na o mocy zain­sta­lo­wa­nej 70 MWp. 

Z kolei w lutym bank w kon­sor­cjum z dwo­ma inny­mi insty­tu­cja­mi pod­pi­sał umo­wę o war­to­ści 479 mln zło­tych na sfi­nan­so­wa­nie port­fe­la OZE nale­żą­ce­go do Qair, nie­za­leż­ne­go pro­du­cen­ta ener­gii odna­wial­nej. Finansowanie pój­dzie na budo­wę 4 pro­jek­tów wia­tro­wych i 29 pro­jek­tów foto­wol­ta­icz­nych o łącz­nej mocy 106 MW.

Farma sło­necz­na zamiast kopalni

PKO Bank Polski współ­or­ga­ni­zo­wał rów­nież emi­sję obli­ga­cji zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Była to pierw­sza w histo­rii publicz­na emi­sja tego rodza­ju obli­ga­cji skie­ro­wa­na w cało­ści do pol­skich inwe­sto­rów. Pozyskane fun­du­sze zasi­lą inwe­sty­cje przy­czy­nia­ją­ce się do łago­dze­nia zmian klimatu.

Obecnie PKO BP pra­cu­je nad wyzna­cze­niem mie­rzal­nych celów w obsza­rze ESG na kolej­ne lata. Ich pre­zen­ta­cję pla­nu­je na poło­wę tego roku.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...
A jeszcze lepsze jest to...