- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneJak największy polski bank przechodzi...

Jak największy polski bank przechodzi zieloną transformację

Źródło:PAP Media Room

PKO BP wdro­żył poli­ty­kę doty­czą­cą odna­wial­nych źró­deł ener­gii. To ozna­cza, że otwo­rzył się na kre­dy­ty na OZE, ale też sam prze­cho­dzi na zie­lo­ną ener­gię. Jednocześnie szyb­ko zmniej­sza emi­sje gazów cie­plar­nia­nych ze swo­jej działalności. 

Jak to wyglą­da w praktyce?

Kredyty na OZE

PKO BP finan­su­je m.in. pro­jek­ty farm foto­wol­ta­icz­nych oraz wia­tra­ków. Jednocześnie zaostrzył też kry­te­ria finan­so­wa­nia dla wyso­ko­emi­syj­nych sek­to­rów gospodarki.

Pandemia mia­ła ogrom­ny wpływ na funk­cjo­no­wa­nie ener­ge­ty­ki i jej oddzia­ły­wa­nie na śro­do­wi­sko. W 2020 r. spa­dło zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną, co było szcze­gól­nie widocz­ne w począt­ko­wej fazie pan­de­mii. W minio­nym roku jej pro­duk­cja była naj­niż­sza od deka­dy – wynio­sła 158 kilo­wa­to­go­dzin (TWh), czy­li pra­wie 4 proc. mniej niż w 2019 r. Jednocześnie jed­nak coraz szyb­ciej rośnie wyko­rzy­sta­nie odna­wial­nych źró­deł ener­gii – w ubie­głym roku wyge­ne­ro­wa­ły one bli­sko 28 TWh.

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Grupa Kapitałowa PKO BP ogra­ni­czy­ła emi­sję emi­sje bez­po­śred­nie na sku­tek zuży­cia paliw w pojaz­dach i budyn­kach oraz pośred­nie na sku­tek zaku­pu ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej. Jeszcze w 2019 roku wyno­si­ły one 114,5 tys. ton ekwi­wa­len­tu dwu­tlen­ku węgla, a rok póź­niej już 77,9 tys. ton CO2. 

W tym cza­sie zuży­cie ener­gii w gru­pie spa­dło o 7,8 proc. Wyraźnie zmniej­szy­ły się tak­że wskaź­ni­ki inten­syw­no­ści emi­sji gazów cieplarnianych. 

W 2019 r. na każ­de­go klien­ta ban­ku przy­pa­da­ła emi­sja bli­sko 11 kg CO2, pod­czas gdy w 2020 r. było to już nie­speł­na 7,5 kg CO2.

Cyfryzacja i białe certyfikaty

Cyfryzacja dzia­łal­no­ści ban­ku umoż­li­wi­ła szyb­sze prze­no­sze­nie rela­cji z klien­ta­mi do świa­ta cyfro­we­go. Na spa­dek emi­sji w dużym stop­niu wpły­nę­ło też pozy­ska­nie przez bank gwa­ran­cji pocho­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej ze źró­deł nisko­emi­syj­nych – obję­tych nimi zosta­ło 73,3 GWh z 81,5 GWh zuży­tych w minio­nym roku.

W ogra­ni­cze­niu emi­sji gazów cie­plar­nia­nych pomo­gły też pro­jek­ty moder­ni­za­cyj­ne ukie­run­ko­wa­ne na popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Za reali­za­cję jed­ne­go z nich, bank w lutym 2021 r. po raz pierw­szy w swo­jej histo­rii otrzy­mał bia­łe cer­ty­fi­ka­ty, któ­re sprze­dał za pośred­nic­twem Towarowej Giełdy Energii. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, w kil­ku budyn­kach ban­ku zamon­to­wa­ne zosta­ną dodat­ko­wo mikro­in­sta­la­cje fotowoltaiczne.

Akcjonariusze zaczę­li wyraź­nie wyma­gać dba­ło­ści o kli­mat w ramach dzia­łań zgod­nych z zasa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. 

PKO BP wdro­żył do oce­ny kre­dy­to­wej klien­tów kor­po­ra­cyj­nych ryzy­ka ESG, co ozna­cza uwzględ­nie­nie śro­do­wi­ska, spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści i ładu kor­po­ra­cyj­ne­go. Bank zaostrzył poli­ty­ki kre­dy­to­we wzglę­dem sek­to­rów wyso­ko­emi­syj­nych oraz sze­rzej otwo­rzył się na kre­dy­ty na OZE.

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Przykładem zaan­ga­żo­wa­nia w roz­wój odna­wial­nych źró­deł ener­gii jest umo­wa kre­dy­to­wa o war­to­ści 138 mln zło­tych, pod­pi­sa­na przez PKO BP i inne ban­ki z PAK PCE Fotowoltaika. Dzięki niej w Wielkopolsce zbu­do­wa­na zosta­nie far­ma foto­wol­ta­icz­na o mocy zain­sta­lo­wa­nej 70 MWp. 

Z kolei w lutym bank w kon­sor­cjum z dwo­ma inny­mi insty­tu­cja­mi pod­pi­sał umo­wę o war­to­ści 479 mln zło­tych na sfi­nan­so­wa­nie port­fe­la OZE nale­żą­ce­go do Qair, nie­za­leż­ne­go pro­du­cen­ta ener­gii odna­wial­nej. Finansowanie pój­dzie na budo­wę 4 pro­jek­tów wia­tro­wych i 29 pro­jek­tów foto­wol­ta­icz­nych o łącz­nej mocy 106 MW.

Farma sło­necz­na zamiast kopalni

PKO Bank Polski współ­or­ga­ni­zo­wał rów­nież emi­sję obli­ga­cji zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Climate Awarness Bonds Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB). Była to pierw­sza w histo­rii publicz­na emi­sja tego rodza­ju obli­ga­cji skie­ro­wa­na w cało­ści do pol­skich inwe­sto­rów. Pozyskane fun­du­sze zasi­lą inwe­sty­cje przy­czy­nia­ją­ce się do łago­dze­nia zmian klimatu.

Obecnie PKO BP pra­cu­je nad wyzna­cze­niem mie­rzal­nych celów w obsza­rze ESG na kolej­ne lata. Ich pre­zen­ta­cję pla­nu­je na poło­wę tego roku.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...
A jeszcze lepsze jest to...