- reklama -
Strona głównaEcoLifeJak zainwestować w fotowoltaikę

Jak zainwestować w fotowoltaikę

Coraz wię­cej osób chce korzy­stać z wła­snej ener­gii ze słoń­ca. Niezależnie od wie­ku czy miej­sca zamiesz­ka­nia, posia­da­jąc dom moż­na kupić pane­le foto­wol­ta­icz­ne. Nie war­to odkła­dać inwe­sty­cji w cza­sie, ponie­waż obec­ne warun­ki sprzy­ja­ją takim inwe­sty­cjom. To tak­że dobry wybór na zain­we­sto­wa­nie odło­żo­nych pie­nię­dzy, np. z eme­ry­tu­ry. Na takie inwe­sty­cje przy­słu­gu­je tak­że ulga podat­ko­wa, moż­na tez nie­kie­dy dostać dotacje.

W Polsce jest już ponad 700 tys. pro­su­men­tów, czy­li osób, któ­re pro­du­ku­ją i zuży­wa­ją wła­sny prąd. To ozna­cza, że ponad jed­na dzie­sią­ta domów w Polsce ma wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Jak poka­zu­je bada­nie Kantar Public prze­pro­wa­dzo­ne we wrze­śniu tego roku na zle­ce­nie Polskiego Alarmu Smogowego, aż 59 proc. miesz­kań­ców budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych, któ­rzy nie zain­we­sto­wa­li dotych­czas w foto­wol­ta­ikę, dekla­ru­je chęć reali­za­cji takiej inwe­sty­cji w przy­szło­ści. Zainteresowanie rolą pro­su­men­ta wyra­ża­ją człon­ko­wie wszyst­kich grup społeczno-​demograficznych bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia czy wiek.

Trzy powody

Jak wymie­nia Tauron w porad­ni­ku „Fotowoltaika naj­lep­sze źró­dło ener­gii dl senio­ra”, powo­dów do inwe­sty­cji we wła­sną insta­la­cję sło­necz­ną jest co naj­mniej trzy: przy­stęp­ne ceny pane­li foto­wol­ta­icz­nych, nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­na oraz pod­nie­sie­nie war­to­ści nie­ru­cho­mo­ści. Produkcja wła­snej ener­gii ze słoń­ca sta­no­wi dla Polaków miesz­ka­ją­cych w domach jed­no­ro­dzin­nych waż­ny cel inwe­sty­cyj­ny, ponie­waż wią­że się to z pew­ną sta­bil­no­ścią finan­so­wą przy dro­że­ją­cej energii.

Czytaj tak­że: Masz foto­wol­ta­ikę – sprawdź, czy odli­czysz ją od podatku

Na taką inwe­sty­cję może pozwo­lić sobie coraz wię­cej osób. Koszt budo­wy 1 kWp insta­la­cji sło­necz­nej wyno­si oko­ło 4–4,5 tys. zł. Jedną z form finan­so­wa­nia może być kre­dyt ratal­ny z rze­czy­wi­sta rocz­ną sto­pą opro­cen­to­wa­nia RRSO wyno­szą­ca 0 pro­cent. Inwestycja w pol­skich warun­kach zwra­ca się zwy­kle w mniej niż 10 lat. Wpływają na to rosną­ce kosz­ty ener­gii, a z dru­giej stro­ny na zakup i mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych moż­na uzy­skać dota­cje. W całej Polsce dostęp­ne jest na przy­kład dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Można dostać do 5 tys. zł przy wymia­nie sta­re­go kop­ciu­cha i jed­no­cze­śnie zain­sta­lo­wa­niu pane­li sło­necz­nych o mocy 2–10 kW. 

Ulga termomodernizacyjna

Co wię­cej, każ­dy, kto roz­li­cza się podat­ko­wo według ska­li podat­ko­wej, podat­ku linio­we­go czy ryczał­to­wo, może inwe­sty­cje w foto­wol­ta­ikę odpi­sać od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia. Tę moż­li­wość daje ulga ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­na. Badanie Kantar Public poka­za­ło, że 65 proc. ankie­to­wa­nych sły­sza­ło o niej. To obec­nie naj­po­pu­lar­niej­sza ulga w Polsce – w ubie­głym roku sko­rzy­sta­ło z niej ponad 450 tys. Polaków. Co waż­ne, moż­na tę ulgę łączyć tak­że z dotacją.

Czytaj tak­że: Najlepsze warun­ki do pro­duk­cji ener­gii z fotowoltaiki

Jak poka­zu­je bada­nie Kantar Public, aspekt finan­so­wy jest głów­ną moty­wa­cją przy inwe­sty­cjach w foto­wol­ta­ikę. Nie do prze­ce­nie­nia jest też aspekt eko­lo­gicz­ny – pro­du­ko­wa­na ener­gia ze słoń­ca nie wpły­wa nega­tyw­nie na śro­do­wi­sko, a pane­le słu­żą bar­dzo dłu­go, bo oko­ło 25 lat.

Produkcja wła­snej ener­gii ze słoń­ca jest pro­sta i nie wyma­ga pro­fe­sjo­nal­nej wie­dzy, nato­miast war­to przy wybo­rze insta­la­to­rów się­gnąć po spraw­dzo­nych fachowców.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Sokołowsko Kieślowskiego

Położone niedaleko Wałbrzycha...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...