- reklama -
Strona głównaTechnologieWiatraki i ptaki. Polski system...

Wiatraki i ptaki. Polski system minimalizuje ryzyko kolizji

Na Farmie Wiatrowej Lotnisko, w miej­sco­wo­ści Kopaniewo na Pomorzu, zakoń­czy­ły się testy sys­te­mu chro­nią­ce­go pta­ki przed koli­zją z łopa­ta­mi tur­bin wia­tro­wych. Należąca do PGE Energia Odnawialna far­ma jest jed­ną z naj­więk­szych w Polsce.

Kiedy ptaki lecą na wiatraki

Zbudowany przez pol­ską fir­mę Bioseco sys­tem moni­to­rin­gu skła­da się z autor­skie­go opro­gra­mo­wa­nia współ­pra­cu­ją­ce­go z 24 kame­ra­mi HD zamon­to­wa­ny­mi w ośmiu modu­łach na wie­ży wia­tra­ka. Jest on w sta­nie w cią­gu dwóch sekund wykryć zbli­ża­ją­ce się do tur­bi­ny pta­ki. Następnie samo­czyn­nie wybie­ra ade­kwat­ne dzia­ła­nie mini­ma­li­zu­ją­ce ryzy­ko koli­zji. Może to być ostrze­gaw­czy sygnał świetl­ny, dźwię­ko­wy lub auto­ma­tycz­ne zatrzy­ma­nie turbiny.

Powstaje pol­ski robot do mycia paneli

Testy na Farmie Wiatrowej Lotnisko trwa­ły 6 mie­się­cy. Ich celem było osza­co­wa­nie sku­tecz­no­ści sys­te­mu pod kątem wykry­wal­no­ści pta­ków lecą­cych w róż­nej odle­gło­ści od wia­tra­ka. Testy mają okre­ślić ska­lę przy­pad­ków, gdy zatrzy­ma­nie tur­bi­ny nastą­pi­ło­by z powo­du wykry­cia obiek­tu inne­go niż ptak.

Kania ruda i żurawie

Pilotaż, w któ­rym uczest­ni­czy­li rów­nież orni­to­lo­dzy, zakoń­czył się suk­ce­sem. Okazało się, że sku­tecz­ność sys­te­mu jest bar­dzo wyso­ka. Wykrywalność lecą­cej kani rudej w obrę­bie 400 metrów od tur­bi­ny wia­tro­wej wynio­sła ponad 80 proc. Podobnie doty­czy to żura­wi w obrę­bie 500 metrów od wiatraka.

Bardzo dobre rezul­ta­ty osią­gnię­to też w przy­pad­ku fał­szy­wych wykryć (tzw. fal­se posi­ti­ve rate). Po zakoń­cze­niu kali­bra­cji i opty­ma­li­za­cji fil­trów ich poziom został zre­du­ko­wa­ny do 4 proc. Zachęcające były też wyni­ki zwią­za­ne z okre­so­wym wyłą­cze­niem tur­bin. Dzięki zasto­so­wa­niu sys­te­mu Bioseco może być ich nawet o 80 proc. mniej.

Farmy wiatrowe

PGE Energia Odnawialna, spół­ka z Grupy Kapitałowej PGE posia­da 17 farm wia­tro­wych o łącz­nej mocy zain­sta­lo­wa­nej 683 MW. Największa z nich jest Farma Wiatrowa Lotnisko, skła­da­ją­ca się z 30 tur­bin o mocy 3,15 MW każda.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych bada­nia wyka­za­ły, że w porów­na­niu z inny­mi rodza­ja­mi dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, wpływ elek­trow­ni wia­tro­wych na popu­la­cje pta­ków jest mini­mal­ny. Częstsze były koli­zje z z wie­ża­mi nadaw­czy­mi czy linia­mi wyso­kie­go napięcia.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

2022

Bądź zmianą, którą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł