- reklama -
Strona głównaTechnologieWiatraki i ptaki. Polski system...

Wiatraki i ptaki. Polski system minimalizuje ryzyko kolizji

Na Farmie Wiatrowej Lotnisko, w miej­sco­wo­ści Kopaniewo na Pomorzu, zakoń­czy­ły się testy sys­te­mu chro­nią­ce­go pta­ki przed koli­zją z łopa­ta­mi tur­bin wia­tro­wych. Należąca do PGE Energia Odnawialna far­ma jest jed­ną z naj­więk­szych w Polsce.

Kiedy ptaki lecą na wiatraki

Zbudowany przez pol­ską fir­mę Bioseco sys­tem moni­to­rin­gu skła­da się z autor­skie­go opro­gra­mo­wa­nia współ­pra­cu­ją­ce­go z 24 kame­ra­mi HD zamon­to­wa­ny­mi w ośmiu modu­łach na wie­ży wia­tra­ka. Jest on w sta­nie w cią­gu dwóch sekund wykryć zbli­ża­ją­ce się do tur­bi­ny pta­ki. Następnie samo­czyn­nie wybie­ra ade­kwat­ne dzia­ła­nie mini­ma­li­zu­ją­ce ryzy­ko koli­zji. Może to być ostrze­gaw­czy sygnał świetl­ny, dźwię­ko­wy lub auto­ma­tycz­ne zatrzy­ma­nie turbiny.

Powstaje pol­ski robot do mycia paneli

Testy na Farmie Wiatrowej Lotnisko trwa­ły 6 mie­się­cy. Ich celem było osza­co­wa­nie sku­tecz­no­ści sys­te­mu pod kątem wykry­wal­no­ści pta­ków lecą­cych w róż­nej odle­gło­ści od wia­tra­ka. Testy mają okre­ślić ska­lę przy­pad­ków, gdy zatrzy­ma­nie tur­bi­ny nastą­pi­ło­by z powo­du wykry­cia obiek­tu inne­go niż ptak.

Kania ruda i żurawie

Pilotaż, w któ­rym uczest­ni­czy­li rów­nież orni­to­lo­dzy, zakoń­czył się suk­ce­sem. Okazało się, że sku­tecz­ność sys­te­mu jest bar­dzo wyso­ka. Wykrywalność lecą­cej kani rudej w obrę­bie 400 metrów od tur­bi­ny wia­tro­wej wynio­sła ponad 80 proc. Podobnie doty­czy to żura­wi w obrę­bie 500 metrów od wiatraka.

Bardzo dobre rezul­ta­ty osią­gnię­to też w przy­pad­ku fał­szy­wych wykryć (tzw. fal­se posi­ti­ve rate). Po zakoń­cze­niu kali­bra­cji i opty­ma­li­za­cji fil­trów ich poziom został zre­du­ko­wa­ny do 4 proc. Zachęcające były też wyni­ki zwią­za­ne z okre­so­wym wyłą­cze­niem tur­bin. Dzięki zasto­so­wa­niu sys­te­mu Bioseco może być ich nawet o 80 proc. mniej.

Farmy wiatrowe

PGE Energia Odnawialna, spół­ka z Grupy Kapitałowej PGE posia­da 17 farm wia­tro­wych o łącz­nej mocy zain­sta­lo­wa­nej 683 MW. Największa z nich jest Farma Wiatrowa Lotnisko, skła­da­ją­ca się z 30 tur­bin o mocy 3,15 MW każda.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych bada­nia wyka­za­ły, że w porów­na­niu z inny­mi rodza­ja­mi dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, wpływ elek­trow­ni wia­tro­wych na popu­la­cje pta­ków jest mini­mal­ny. Częstsze były koli­zje z z wie­ża­mi nadaw­czy­mi czy linia­mi wyso­kie­go napięcia.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...