- reklama -
Strona głównaTechnologieWiatraki i ptaki. Polski system...

Wiatraki i ptaki. Polski system minimalizuje ryzyko kolizji

Na Farmie Wiatrowej Lotnisko, w miej­sco­wo­ści Kopaniewo na Pomorzu, zakoń­czy­ły się testy sys­te­mu chro­nią­ce­go pta­ki przed koli­zją z łopa­ta­mi tur­bin wia­tro­wych. Należąca do PGE Energia Odnawialna far­ma jest jed­ną z naj­więk­szych w Polsce.

Kiedy ptaki lecą na wiatraki

Zbudowany przez pol­ską fir­mę Bioseco sys­tem moni­to­rin­gu skła­da się z autor­skie­go opro­gra­mo­wa­nia współ­pra­cu­ją­ce­go z 24 kame­ra­mi HD zamon­to­wa­ny­mi w ośmiu modu­łach na wie­ży wia­tra­ka. Jest on w sta­nie w cią­gu dwóch sekund wykryć zbli­ża­ją­ce się do tur­bi­ny pta­ki. Następnie samo­czyn­nie wybie­ra ade­kwat­ne dzia­ła­nie mini­ma­li­zu­ją­ce ryzy­ko koli­zji. Może to być ostrze­gaw­czy sygnał świetl­ny, dźwię­ko­wy lub auto­ma­tycz­ne zatrzy­ma­nie turbiny.

Powstaje pol­ski robot do mycia paneli

Testy na Farmie Wiatrowej Lotnisko trwa­ły 6 mie­się­cy. Ich celem było osza­co­wa­nie sku­tecz­no­ści sys­te­mu pod kątem wykry­wal­no­ści pta­ków lecą­cych w róż­nej odle­gło­ści od wia­tra­ka. Testy mają okre­ślić ska­lę przy­pad­ków, gdy zatrzy­ma­nie tur­bi­ny nastą­pi­ło­by z powo­du wykry­cia obiek­tu inne­go niż ptak.

Kania ruda i żurawie

Pilotaż, w któ­rym uczest­ni­czy­li rów­nież orni­to­lo­dzy, zakoń­czył się suk­ce­sem. Okazało się, że sku­tecz­ność sys­te­mu jest bar­dzo wyso­ka. Wykrywalność lecą­cej kani rudej w obrę­bie 400 metrów od tur­bi­ny wia­tro­wej wynio­sła ponad 80 proc. Podobnie doty­czy to żura­wi w obrę­bie 500 metrów od wiatraka.

Bardzo dobre rezul­ta­ty osią­gnię­to też w przy­pad­ku fał­szy­wych wykryć (tzw. fal­se posi­ti­ve rate). Po zakoń­cze­niu kali­bra­cji i opty­ma­li­za­cji fil­trów ich poziom został zre­du­ko­wa­ny do 4 proc. Zachęcające były też wyni­ki zwią­za­ne z okre­so­wym wyłą­cze­niem tur­bin. Dzięki zasto­so­wa­niu sys­te­mu Bioseco może być ich nawet o 80 proc. mniej.

Farmy wiatrowe

PGE Energia Odnawialna, spół­ka z Grupy Kapitałowej PGE posia­da 17 farm wia­tro­wych o łącz­nej mocy zain­sta­lo­wa­nej 683 MW. Największa z nich jest Farma Wiatrowa Lotnisko, skła­da­ją­ca się z 30 tur­bin o mocy 3,15 MW każda.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych bada­nia wyka­za­ły, że w porów­na­niu z inny­mi rodza­ja­mi dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, wpływ elek­trow­ni wia­tro­wych na popu­la­cje pta­ków jest mini­mal­ny. Częstsze były koli­zje z z wie­ża­mi nadaw­czy­mi czy linia­mi wyso­kie­go napięcia.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Tłumy na plażach

Przy zbiegu pewnych...
A jeszcze lepsze jest to...