- reklama -
Strona głównaEcoLifeW pełnym słońcu

W pełnym słońcu

Pod osło­ną waka­cji hisz­pań­ski rząd pod­niósł ceny za prąd. U nas Senat prze­gło­so­wał usta­wę, któ­ra pozwa­la Polakom sprze­da­wać ener­gię po cenie czte­ry razy niż­szej niż elektrownie.

Wakacje to dobry moment na podej­mo­wa­nie nie­po­pu­lar­nych decy­zji. Większość z nas myśli tyl­ko o wypo­czyn­ku, pogo­dzie, opa­le­niź­nie i tym, jak zapła­cić za wakacje swo­je i dzie­ci. Komu by się chcia­ło śle­dzić naj­now­sze doko­na­nia na Wiejskiej? A jed­nak warto.

Senat wła­śnie prze­gło­so­wał nowe­li­za­cję pra­wa ener­ge­tycz­ne­go. Nowe prze­pi­sy znacz­nie uła­twią wytwa­rza­nie ener­gii w domach. Oczywiście zie­lo­nej, eko­lo­gicz­nej. Będzie moż­na kupić sobie mini-​wiatrak, pane­le foto­wol­ta­icz­ne albo zbu­do­wać mini-​elektrownię wod­ną (do 40 kW), przy­łą­czyć je do sie­ci prze­sy­ło­wej i zara­biać na sprze­da­ży ener­gii. Utopia? Wcale nie. W Niemczech 4 mln ludzi zara­bia w ten spo­sób. W Wielkiej Brytanii, w dwa lata po zmia­nie prze­pi­sów, prąd zaczę­ło pro­du­ko­wać 400 tys. osób.

Znając pol­ską przed­się­bior­czość mogli­by­śmy prze­ści­gnąć Niemców. Firmy ener­ge­tycz­ne mają obo­wią­zek zaku­pu zie­lo­nej ener­gii, nie będzie więc pro­ble­mu ze zbytem…

I tu koń­czy się uto­pia a zaczy­na pie­kieł­ko.  Aby nie było zbyt łatwo Polakom nasi posło­wie posta­no­wi­li dogo­dzić też fir­mom dys­try­bu­cyj­nym. Dlaczego przed­się­bior­stwa ener­ge­tycz­ne mają kupo­wać prąd od gospo­darstw domo­wych po peł­nej cenie, sko­ro mogą taniej? W usta­wie zapi­sa­no, że za pro­duk­cję prą­du w domach nale­ży się 80 proc. ceny ryn­ko­wej z roku poprzed­nie­go. W dodat­ku choć jest to zie­lo­na ener­gia nie będą przy­słu­gi­wa­ły za nią żad­ne zie­lo­ne cer­ty­fi­ka­ty (war­te dru­gie tyle co sam prąd).

„W efek­cie przed­się­bior­stwo dosta­nie nawet czte­ry razy wię­cej pie­nię­dzy za tę samą ener­gię – mówi Agnieszka Zielińska z Koalicji Klimatycznej. I doda­je, że zyska­ją na tym fir­my dys­try­bu­cyj­ne, któ­re zaro­bią na róż­ni­cy cen“ 

Można się pocie­szać tym, że u nas ener­gia tanie­je a za gra­ni­cą mają gorzej. Hiszpanie dowie­dzie­li się wła­śnie, że rachun­ki za prąd pój­dą o 3,2 proc. w górę i to mimo tego, że już nale­żą do naj­wyż­szych w Europie. Przeciętna hisz­pań­ska rodzi­na pła­ci rocz­nie pra­wie 600 euro za prąd, czy­li dwa razy wię­cej niż moja rodzi­na. „Wykorzystują lato, kie­dy więk­szość ludzi wyjeż­dża, zuży­cie ener­gii spa­da i nie zauwa­ża­my pod­wyż­ki“ – sko­men­to­wał jeden zna­jo­my Hiszpan. Lato, lato, lato cze­ka. Lato peł­ne niespodzianek.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...