- reklama -
Strona głównaEcoLifeW pełnym słońcu

W pełnym słońcu

Pod osło­ną waka­cji hisz­pań­ski rząd pod­niósł ceny za prąd. U nas Senat prze­gło­so­wał usta­wę, któ­ra pozwa­la Polakom sprze­da­wać ener­gię po cenie czte­ry razy niż­szej niż elektrownie.

Wakacje to dobry moment na podej­mo­wa­nie nie­po­pu­lar­nych decy­zji. Większość z nas myśli tyl­ko o wypo­czyn­ku, pogo­dzie, opa­le­niź­nie i tym, jak zapła­cić za wakacje swo­je i dzie­ci. Komu by się chcia­ło śle­dzić naj­now­sze doko­na­nia na Wiejskiej? A jed­nak warto.

Senat wła­śnie prze­gło­so­wał nowe­li­za­cję pra­wa ener­ge­tycz­ne­go. Nowe prze­pi­sy znacz­nie uła­twią wytwa­rza­nie ener­gii w domach. Oczywiście zie­lo­nej, eko­lo­gicz­nej. Będzie moż­na kupić sobie mini-​wiatrak, pane­le foto­wol­ta­icz­ne albo zbu­do­wać mini-​elektrownię wod­ną (do 40 kW), przy­łą­czyć je do sie­ci prze­sy­ło­wej i zara­biać na sprze­da­ży ener­gii. Utopia? Wcale nie. W Niemczech 4 mln ludzi zara­bia w ten spo­sób. W Wielkiej Brytanii, w dwa lata po zmia­nie prze­pi­sów, prąd zaczę­ło pro­du­ko­wać 400 tys. osób.

Znając pol­ską przed­się­bior­czość mogli­by­śmy prze­ści­gnąć Niemców. Firmy ener­ge­tycz­ne mają obo­wią­zek zaku­pu zie­lo­nej ener­gii, nie będzie więc pro­ble­mu ze zbytem…

I tu koń­czy się uto­pia a zaczy­na pie­kieł­ko.  Aby nie było zbyt łatwo Polakom nasi posło­wie posta­no­wi­li dogo­dzić też fir­mom dys­try­bu­cyj­nym. Dlaczego przed­się­bior­stwa ener­ge­tycz­ne mają kupo­wać prąd od gospo­darstw domo­wych po peł­nej cenie, sko­ro mogą taniej? W usta­wie zapi­sa­no, że za pro­duk­cję prą­du w domach nale­ży się 80 proc. ceny ryn­ko­wej z roku poprzed­nie­go. W dodat­ku choć jest to zie­lo­na ener­gia nie będą przy­słu­gi­wa­ły za nią żad­ne zie­lo­ne cer­ty­fi­ka­ty (war­te dru­gie tyle co sam prąd).

„W efek­cie przed­się­bior­stwo dosta­nie nawet czte­ry razy wię­cej pie­nię­dzy za tę samą ener­gię – mówi Agnieszka Zielińska z Koalicji Klimatycznej. I doda­je, że zyska­ją na tym fir­my dys­try­bu­cyj­ne, któ­re zaro­bią na róż­ni­cy cen“ 

Można się pocie­szać tym, że u nas ener­gia tanie­je a za gra­ni­cą mają gorzej. Hiszpanie dowie­dzie­li się wła­śnie, że rachun­ki za prąd pój­dą o 3,2 proc. w górę i to mimo tego, że już nale­żą do naj­wyż­szych w Europie. Przeciętna hisz­pań­ska rodzi­na pła­ci rocz­nie pra­wie 600 euro za prąd, czy­li dwa razy wię­cej niż moja rodzi­na. „Wykorzystują lato, kie­dy więk­szość ludzi wyjeż­dża, zuży­cie ener­gii spa­da i nie zauwa­ża­my pod­wyż­ki“ – sko­men­to­wał jeden zna­jo­my Hiszpan. Lato, lato, lato cze­ka. Lato peł­ne niespodzianek.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...

Oszczędniejszy dom dzięki technologii Taurona

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem - podkreślają eksperci TAURONA. Wsparcie technologiczne...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...
A jeszcze lepsze jest to...